Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о системе надзора за соблюдением профессиональными участниками фондового рынка пруденциальных нормативов в их деятельности и внесении изменений в нормативно-правовые акты относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 03.06.2014 № 731
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.06.2014

м. Київ

N 731

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2014 р. за N 882/25659

Про затвердження Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності та внесення змін до нормативно-правових актів щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 1 жовтня 2015 року N 1597

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 1 грудня 2015 року N 2020)

Відповідно до статей 3, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Пункт 3 втратив чинність

4. Управлінню пруденційного та консолідованого нагляду (Т. Тисмінецька) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Б. В. Приходько

 

 

Положення
про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності

1. Це Положення визначає порядок здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (далі - професійний учасник) у своїй діяльності вимог щодо пруденційних нормативів, установлених нормативно-правовими актами Комісії з питань пруденційного нагляду.

2. Дія цього Положення поширюється на професійних учасників, щодо яких нормативно-правовими актами Комісії встановлені обов'язкові для дотримання пруденційні нормативи.

3. Поняття "пруденційний норматив" та інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4. Професійні учасники, що провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, здійснюють розрахунок пруденційних нормативів відповідно до переліку та з періодичністю, встановленими відповідними нормативно-правовими актами Комісії з питань пруденційного нагляду.

5. Професійні учасники подають до Комісії інформацію про результати розрахунку пруденційних нормативів та дані, на основі яких здійснюється їх розрахунок, у порядку та у строки, визначені нормативно-правовими актами Комісії, що регламентують подання професійними учасниками адміністративних даних до Комісії.

6. Інформація стосовно результатів розрахунку пруденційних нормативів та даних, на основі яких здійснюється такий розрахунок, надходить до структурного підрозділу Комісії, до повноважень якого належить здійснення пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників (далі - уповноважений структурний підрозділ).

7. Комісія здійснює нагляд за дотриманням професійними учасниками вимог відповідних нормативно-правових актів з питань пруденційного нагляду щодо відповідності розрахованих значень пруденційних показників встановленим нормативним значенням, а також вимог нормативно-правових актів, що регламентують подання професійними учасниками адміністративних даних до Комісії у частині подання у встановлені терміни та у повному обсязі інформації про результати розрахунку пруденційних нормативів та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок.

Стосовно професійних учасників, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), процедура нагляду, передбачена цим Положенням, здійснюється щодо показника покриття зобов'язань власним капіталом та показника фінансової стійкості.

8. У разі недотримання професійним учасником нормативного значення пруденційного показника такий професійний учасник повинен протягом 30 календарних днів від дня виникнення відхилення розрахункового значення пруденційного показника від його нормативного значення здійснити заходи щодо приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення.

Якщо причиною недотримання нормативного значення окремих пруденційних показників професійного учасника є цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, обіг цінних паперів яких зупинено або щодо яких встановлено обмеження операцій у системі депозитарного обліку на підставі рішень Комісії, то строк приведення значень таких пруденційних показників у відповідність із нормативним значенням розраховується з дати прийняття Комісією рішення щодо скасування реєстрації випуску цінних паперів, відновлення обігу або зняття відповідного обмеження щодо цінних паперів цього емітента. У цьому випадку при поданні до Комісії інформації щодо розрахованого значення відповідного пруденційного показника професійний учасник повинен у примітках зазначити причину недотримання нормативного значення такого показника, а також додатково подати до Комісії у паперовому вигляді у довільній формі інформацію щодо його розрахунку та документи, які підтверджують наявність в активах професійного учасника відповідних цінних паперів, і її вплив на результат розрахунку пруденційного показника.

9. У разі якщо після закінчення строку, передбаченого пунктом 8 цього Положення, розрахункове значення пруденційного показника не буде відповідати встановленому нормативному значенню, професійний учасник виокремлюється для здійснення індивідуального нагляду Комісією. Такий професійний учасник протягом 10 календарних днів після закінчення строку, передбаченого пунктом 8 цього Положення, повинен підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану (далі - план заходів).

План заходів обов'язково повинен містити вихідні дані, на основі яких здійснювався розрахунок, розрахунок показника, опис причин, перелік факторів, що призвели до відхилення розрахованого значення пруденційного показника від його нормативного значення, дату, на яку мало місце відхилення, перелік заходів із зазначенням строків їх реалізації, які професійний учасник має здійснити для усунення негативного впливу факторів, що спричинили недотримання пруденційної вимоги.

Загальний строк реалізації плану заходів не повинен перевищувати 6 місяців після закінчення строку, передбаченого пунктом 8 цього Положення.

Крім цього, в плані заходів зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада та контактна інформація особи, відповідальної за розробку та реалізацію цього плану.

План заходів складається у паперовій формі та засвідчується підписом керівника та печаткою професійного учасника.

10. У разі якщо значення пруденційного показника приведено у відповідність до встановленого нормативного значення після закінчення строку, передбаченого пунктом 8 цього Положення, але до закінчення строку, встановленого для подання до Комісії плану заходів, професійний учасник подає до Комісії розрахунок такого показника та вихідні дані, на основі яких він здійснювався, протягом 3 робочих днів з дати приведення його у відповідність. У такому випадку виокремлення професійного учасника для індивідуального нагляду Комісією не здійснюється.

11. Інформація про професійного учасника, щодо якого здійснюється індивідуальний нагляд, та значення його пруденційних показників за останній звітний період повідомляється Комісією саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності, членом якої він є.

12. Індивідуальний нагляд за професійним учасником передбачає здійснення спеціалістами уповноваженого структурного підрозділу таких заходів:

перевірка правильності здійснення розрахунку значення відповідного показника;

визначення динаміки у зміні значень пруденційних показників;

аналіз факторів, що спричинили відхилення значення пруденційного показника від нормативного значення шляхом вивчення впливу на його значення складових розрахунку;

визначення ризиків, про виникнення яких у професійного учасника свідчить недотримання пруденційних нормативів.

13. У разі недостатності наявної в Комісії інформації для здійснення заходів індивідуального нагляду та поглибленого аналізу ситуації у професійного учасника можуть бути витребувані пояснення та інша додаткова інформація, що стосується факту відхилення значення пруденційного показника від його нормативного значення.

Для з'ясування причин недотримання професійним учасником пруденційних нормативів Комісія також може витребувати у професійного учасника інформацію щодо організації та функціонування його внутрішньої системи управління ризиками, служби внутрішнього аудиту (контролю), а також корпоративного управління. Така інформація має бути надана професійним учасником до Комісії у паперовій формі зі супровідним листом протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмового запиту на інформацію.

14. Уповноважений структурний підрозділ аналізує наявну в Комісії та додатково отриману від професійного учасника інформацію, що стосується факту невідповідності значення пруденційного показника його нормативному значенню, у тому числі план заходів, протягом 10 робочих днів з дати отримання останньої інформації.

При вивченні інформації береться до уваги динаміка зміни значення відповідного пруденційного показника та можливі наслідки виявлених ризиків.

15. Уповноважений структурний підрозділ здійснює моніторинг виконання професійним учасником плану заходів на підставі інформації щодо реалізації його окремих заходів, яка надається професійним учасником до Комісії в письмовій формі з описом заходів, які були реалізовані, протягом 3 робочих днів з дати їх виконання. У разі якщо окремі заходи, передбачені планом, своєчасно не виконані професійним учасником, він письмово повідомляє про це Комісію з описом причин такого невиконання.

16. Професійний учасник протягом 3 робочих днів з дня виконання плану заходів або приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення письмово повідомляє про це Комісію із наданням розрахунку такого показника та вихідних даних, на основі яких він здійснювався, для зняття індивідуального нагляду.

 

Т. в. о. начальника
управління пруденційного
та консолідованого нагляду

Н. Коваленко

Опрос