Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о работе Конкурсной комиссии Министерства культуры Украины по отбору исполнителей государственного заказа на подготовку специалистов, научно-педагогических, научных кадров и повышение квалификации

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 03.07.2014 № 521
действует с 22.08.2014

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2014

м. Київ

N 521

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2014 р. за N 844/25621

Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Міністерства культури України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації

Відповідно до пункту 4 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про роботу Конкурсної комісії Міністерства культури України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації, що додається.

2. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Журавчака О. П.

 

Міністра

Є. М. Нищук

 

ПОЛОЖЕННЯ
про роботу Конкурсної комісії Міністерства культури України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації

1. Конкурсна комісія Міністерства культури України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації (далі - Конкурсна комісія) створюється з метою розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації серед вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Мінкультури України, на конкурсних засадах, на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об'єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу.

2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Конкурсної комісії є:

1) відбір виконавців та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації серед вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Мінкультури України;

2) прийняття рішення щодо внесення змін до натуральних показників державного замовлення;

3) прийняття рішення щодо відбору виконавців та розміщення державного замовлення без проведення конкурсного відбору в разі:

забезпечення підготовки фахівців за відповідною спеціальністю одним навчальним закладом відповідно до наданої ліцензії;

наявності конкретної угоди про надання освітніх послуг між навчальним закладом та замовником кадрів;

4) здійснення контролю за виконанням державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації.

4. Конкурсна комісія утворюється щороку наказом Мінкультури України у складі Голови, заступників Голови, секретаря та членів Конкурсної комісії.

До складу Конкурсної комісії включаються представники:

Мінкультури України;

МОН України (за згодою);

Мінекономрозвитку України (за згодою);

Акредитаційної комісії (за згодою);

Центрального комітету профспілок працівників культури України (за згодою);

Громадської ради при Мінкультури України (за згодою).

5. Конкурсну комісію очолює Голова - заступник Міністра культури України.

Голова Конкурсної комісії:

здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Конкурсну комісію завдань;

приймає в межах своєї компетенції рішення та надає розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

6. Засідання Конкурсної комісії проводяться згідно з планом, затвердженим Головою Конкурсної комісії.

У разі необхідності за рішенням Голови Конкурсної комісії можуть проводитися позачергові засідання Конкурсної комісії.

7. Секретар Конкурсної комісії організовує підготовку та публікацію оголошень про проведення відбору виконавців державного замовлення, збір конкурсних документів, веде та оформляє протоколи засідань Конкурсної комісії, забезпечує оперативне інформування членів Конкурсної комісії стосовно організаційних питань її діяльності, за дорученням Голови Конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності секретаря його обов'язки за дорученням Голови Конкурсної комісії виконує інший член Конкурсної комісії.

8. Засідання Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу Конкурсної комісії.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Конкурсної комісії.

Протоколи засідань Конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами та затверджуються Головою.

9. Оголошення та інформація щодо проведення конкурсу розміщуються на офіційному веб-сайті Мінкультури України (www.mincult.gov.ua) у п'ятиденний строк після оприлюднення окремого рішення Кабінетом Міністрів України щодо державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на відповідний рік.

10. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

місцезнаходження державного замовника;

обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації у поточному році;

порядок надання роз'яснень з питань проведення конкурсу;

адреса, за якою можна отримати конкурсну документацію;

вимоги до конкурсних пропозицій;

критерії конкурсного відбору;

строк подання конкурсних пропозицій;

дата і час розгляду конкурсних пропозицій;

прізвище, ім'я та по батькові, посада і контактні телефони уповноваженої особи державного замовника.

11. Вищі навчальні заклади, що належать до сфери управління Мінкультури України, подають для розгляду конкурсні документи.

12. Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийому або такі, що не відповідають установленим критеріям, повертаються без розгляду.

Пропозиції виконавців державного замовлення щодо коригування розподіленого обсягу державного замовлення розглядаються на засіданні Конкурсної комісії. За результатами розгляду приймається рішення щодо можливості внесення змін до обсягу державного замовлення, про що складається відповідний протокол.

13. Для відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації Конкурсна комісія використовує основні критерії, визначені пунктом 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363, а також такі критерії:

1) середній бал результатів фахових вступних випробувань (творчих конкурсів) осіб, що стали студентами за результатами минулорічної вступної кампанії, в розрізі напрямів підготовки та спеціальностей;

2) конкурс на місця державного замовлення в розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів (спеціальностей) підготовки;

3) кадрове забезпечення навчального процесу:

фактичне співвідношення студент/викладач;

частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим ступенем;

частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з вченим званням;

кількість штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників, які мають почесні звання, є лауреатами у відповідних галузях науки;

14. Рішення про результати конкурсного відбору приймається Конкурсною комісією простою більшістю голосів членів Конкурсної комісії шляхом відкритого голосування, про що складається відповідний протокол.

15. Протокол, підписаний членами Конкурсної комісії, які були присутні при обговоренні кандидатур та голосуванні, є підставою для видання наказу Мінкультури України про результати конкурсного відбору виконавців державного замовлення.

16. Підсумки проведення конкурсу в п'ятиденний строк після видання наказу про результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінкультури України (www.mincult.gov.ua).

17. Виконавцям державного замовлення надається копія наказу Мінкультури України про результати конкурсного відбору, що є підставою для укладання державного контракту на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації.

18. Організаційне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює Департамент мистецтв та навчальних закладів.

 

Директор Департаменту
мистецтв та навчальних закладів

П. М. Білаш

Опрос