Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Службы безопасности Украины

СБУ
Положение, Приказ от 01.07.2014 № 358
действует с 12.08.2014

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

01.07.2014

м. Київ

N 358

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2014 р. за N 841/25618

Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Служби безпеки України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 31 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 року N 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні", з метою удосконалення порядку проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Служби безпеки України, що додається.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Наливайченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров'я України

О. Мусій

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державну санітарно-епідеміологічну службу Служби безпеки України

1. Державна санітарно-епідеміологічна служба Служби безпеки України є системою військово-медичних підрозділів Служби безпеки України (далі - СБУ) та посадових осіб, що здійснює в СБУ функції санітарно-епідеміологічного нагляду.

Державна санітарно-епідеміологічна служба Служби безпеки України (далі - Держсанепідслужба СБУ) входить до системи державної санітарно-епідеміологічної служби України.

2. Посадовими особами Держсанепідслужби СБУ є головний державний санітарний лікар СБУ, лікарі-епідеміологи, санітарні лікарі, помічники лікарів-епідеміологів, фельдшери санітарні закладів охорони здоров'я СБУ.

3. Держсанепідслужба СБУ здійснює свої повноваження на об'єктах нагляду (місця дислокації, адміністративні будівлі, транспортні засоби та інші об'єкти) в органах, підрозділах, закладах, установах, на підприємствах СБУ, а також у Штабі Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи, підрозділи, заклади СБУ).

4. Основними завданнями Держсанепідслужби СБУ є:

здійснення функцій з державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

участь у реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення відповідно до повноважень.

5. Держсанепідслужба СБУ відповідно до покладених на неї завдань:

1) контролює дотримання передбачених санітарним законодавством, санітарними та протиепідемічними (профілактичними) заходами, приписами, постановами, висновками, дозволами вимог безпеки для здоров'я і життя людини;

2) контролює організацію і проведення санітарних і протиепідемічних (профілактичних) заходів;

3) вивчає, аналізує і оцінює санітарну та епідемічну ситуацію, прогнозує показники здоров'я людей залежно від стану середовища їх життєдіяльності, визначає фактори довкілля, що шкідливо впливають на стан здоров'я і життя людей;

4) проводить обстеження, розслідування, лабораторні та інструментальні дослідження і випробування, а також санітарну, гігієнічну, токсикологічну, епідеміологічну та інші види оцінок середовища життєдіяльності людини, об'єктів господарської та інших видів діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і видає за їх результатами висновки щодо відповідності (невідповідності) вимогам санітарних норм;

5) готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідності встановлення карантину;

6) видає обов'язкові для виконання приписи, постанови та висновки щодо усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров'я і життя людини факторів середовища життєдіяльності, причин та умов виникнення і поширення інфекційних хвороб;

7) визначає необхідність профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень;

8) здійснює санітарні заходи щодо охорони об'єктів нагляду в органах, підрозділах, закладах СБУ від занесення та поширення особливо небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних інфекційних хвороб; подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони в'їзду, проходу на об'єкти нагляду в органах, підрозділах, закладах СБУ громадян України, іноземців та осіб без громадянства, транспортних засобів, внесення, ввезення вантажів і товарів, що прибули з держав або регіонів, на території яких існує чи існувала неблагополучна епідемічна ситуація;

9) здійснює нагляд та контроль за застосуванням дезінфекційних засобів і проведенням дезінфекційних заходів;

10) видає передбачені законодавством висновки та дозволи;

11) погоджує санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи, що розробляються органами, підрозділами, закладами СБУ, контролює їх здійснення;

12) проводить в межах компетенції державну санітарно-епідеміологічну експертизу і видає висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

13) веде облік інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень;

14) бере участь в атестації робочих місць за умовами праці в органах, підрозділах, закладах СБУ;

15) проводить та координує гігієнічне навчання та виховання співробітників та працівників СБУ;

16) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що визначають її діяльність.

6. Держсанепідслужба СБУ для виконання покладених на неї завдань має право залучати до проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи за їх згодою фахівців наукових, проектно-конструкторських, інших установ та організацій незалежно від їх підпорядкування, представників громадськості, експертів міжнародних організацій.

7. Держсанепідслужбу СБУ очолює головний державний санітарний лікар СБУ.

На посаду головного державного санітарного лікаря СБУ Головою СБУ за погодженням з головним державним санітарним лікарем України призначається начальник Військово-медичного управління СБУ.

Головний державний санітарний лікар СБУ підпорядковується із загальних питань безпосередньо Голові СБУ, а з питань державного санітарно-епідеміологічного нагляду - головному державному санітарному лікарю України.

8. Головний державний санітарний лікар СБУ:

1) здійснює керівництво Держсанепідслужбою СБУ;

2) забезпечує виконання Держсанепідслужбою СБУ нормативно-правових та розпорядчих актів з питань державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

3) затверджує плани роботи, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей діяльності Держсанепідслужби СБУ відповідно до визначених завдань;

4) звітує перед Головою СБУ про виконання річного плану роботи Держсанепідслужби СБУ та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держсанепідслужби СБУ;

5) затверджує положення про підрозділ санітарно-епідеміологічного нагляду Військово-медичного управління СБУ, посадові інструкції лікарів-епідеміологів, санітарних лікарів, помічників лікарів-епідеміологів, фельдшерів санітарних цього підрозділу, погоджує посадові інструкції лікарів-епідеміологів, санітарних лікарів, помічників лікарів-епідеміологів, фельдшерів санітарних військово-медичних служб Військово-медичного управління СБУ в регіональних органах СБУ;

6) погоджує призначення на посади та звільнення з посад лікарів-епідеміологів, санітарних лікарів закладів охорони здоров'я СБУ;

7) забезпечує взаємодію Держсанепідслужби СБУ із системою державної санітарно-епідеміологічної служби України;

8) представляє в установленому порядку Держсанепідслужбу СБУ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

9) проводить особистий прийом громадян.

9. Головний державний санітарний лікар СБУ має право:

1) здійснювати нагляд за дотриманням в СБУ санітарного законодавства, а також контроль за проведенням санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, виконанням програм профілактики захворювань, охорони здоров'я населення;

2) визначати фактори, що можуть шкідливо впливати на здоров'я людей, ступінь створюваного ними ризику для здоров'я населення регіону, території, об'єкта, окремих професійних груп тощо;

3) розслідувати причини та умови виникнення професійних чи групових інфекційних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, радіаційних аварій і подавати матеріали з цих питань компетентним органам для притягнення винних до відповідальності;

4) призначати державну санітарно-епідеміологічну експертизу, а в разі потреби визначати склад комісії для її проведення;

5) погоджувати видачу, а у передбачених законодавством випадках - надавати дозволи на здійснення певних видів діяльності;

6) вимагати проведення регламентованих Міністерством охорони здоров'я України, а у разі потреби позачергових медичних оглядів згідно із законодавством;

7) визначати необхідність профілактичних щеплень та інших заходів профілактики у разі загрози виникнення епідемій, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень;

8) систематично аналізувати санітарну та епідемічну ситуацію, показники здоров'я населення, окремих його груп;

9) вносити обов'язкові для виконання пропозиції щодо усунення порушень санітарного законодавства, виявлених на об'єктах нагляду в органах, підрозділах, закладах СБУ;

10) здійснювати у встановленому порядку провадження у справах про порушення санітарного законодавства;

11) у визначених законодавством випадках виносити постанови про накладення штрафу та застосування фінансової санкції за порушення санітарного законодавства;

12) у порядку, встановленому головним державним санітарним лікарем України:

у визначених законодавством випадках складати акти і протоколи про порушення санітарного законодавства;

вносити керівництву органів, підрозділів, закладів СБУ пропозиції про відсторонення від будь-яких видів діяльності, робіт, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими хворими, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється Міністерством охорони здоров'я України;

видавати приписи, постанови, а також вносити пропозиції керівникам органів, підрозділів, закладів СБУ про:

приведення нормативно-технічних, розпорядчих та інших документів у відповідність з вимогами санітарного законодавства;

обмеження діяльності об'єктів нагляду в органах, підрозділах, закладах СБУ у разі виявлення порушення санітарного законодавства, що безпосередньо не впливає негативно на стан здоров'я людей, але може зумовлювати такий вплив;

видавати постанови про:

обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності об'єктів в органах, підрозділах, закладах СБУ, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками у разі їх невідповідності вимогам санітарних норм;

обмеження, тимчасову заборону або припинення будівництва, реконструкції та розширення об'єктів у разі відступу від затвердженого проекту;

тимчасову заборону виробництва, заборону використання та реалізації хімічних речовин, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів народного споживання, джерел іонізуючого випромінювання в разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації, а також якщо їх визнано шкідливими для здоров'я людей;

обмеження, зупинення або заборону проведення викидів (скидів) забруднюючих речовин у разі порушення санітарних норм;

вилучення з реалізації (конфіскацію) небезпечних для здоров'я хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів у порядку, встановленому законодавством;

забороняти виробництво, обіг, а також вилучати з обігу харчові продукти, харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки, допоміжні матеріали для переробки харчових продуктів, а також допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу харчових продуктів на підставах та у порядку, що встановлені Законами України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";

вносити пропозиції керівництву органів, підрозділів, закладів СБУ щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, про запровадження особливих умов та режиму праці, навчання, пересування і перевезення, спрямованих на запобігання виникненню та ліквідацію захворювань;

скасовувати рішення посадових осіб Держсанепідслужби СБУ;

13) вносити на розгляд Голові СБУ пропозиції щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в органах, підрозділах, закладах СБУ, а також щодо структури Держсанепідслужби СБУ, утворення, ліквідації, реорганізації її структурних одиниць;

14) безоплатно отримувати від юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, що перебувають або провадять діяльність на об'єктах нагляду, на які поширюються повноваження Держсанепідслужби СБУ, матеріали і відомості, статистичні та інші дані, що характеризують санітарний та епідемічний стан об'єктів і здоров'я людей;

15) безоплатно відбирати зразки сировини, продукції, матеріалів на об'єктах нагляду в органах, підрозділах, закладах СБУ для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи і необхідних видів лабораторного дослідження;

16) безперешкодно входити за службовим посвідченням на об'єкти нагляду в органах, підрозділах, закладах СБУ;

17) скликати та проводити наради, створювати комісії та робочі групи з питань, що належать до компетенції Держсанепідслужби СБУ;

18) у межах повноважень давати посадовим особам Держсанепідслужби СБУ обов'язкові для виконання доручення;

19) притягати до дисциплінарної відповідальності або порушувати питання в установленому порядку щодо притягнення до такої відповідальності посадових осіб Держсанепідслужби СБУ у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків.

10. Лікарі-епідеміологи, санітарні лікарі, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, мають повноваження, зазначені у:

підпунктах 1 - 3 (в частині розслідування групових інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій), 8 - 11, 14, 15 пункту 9 цього Положення;

абзацах другому та третьому підпункту 12 пункту 9 цього Положення;

абзацах восьмому (в частині обмеження, тимчасової заборони діяльності об'єктів органів, підрозділів, закладів СБУ, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками у разі їх невідповідності вимогам санітарних норм), десятому - дванадцятому підпункту 12 пункту 9 цього Положення.

Помічники лікарів-епідеміологів та фельдшери санітарні, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, мають такі самі повноваження, як лікарі-епідеміологи та санітарні лікарі, крім повноважень, зазначених у підпунктах 10, 11 пункту 9 цього Положення.

Лікарі-епідеміологи, санітарні лікарі, помічники лікарів-епідеміологів та фельдшери санітарні мають право безперешкодно входити на об'єкти нагляду в органах, підрозділах, закладах СБУ за службовим посвідченням та направленням головного державного санітарного лікаря СБУ.

11. Держсанепідслужба СБУ провадить свою діяльність у взаємодії з іншими спеціально уповноваженими органами, що здійснюють державний нагляд і контроль, з підприємствами, установами і організаціями, громадськими об'єднаннями, діяльність яких спрямована на профілактику захворювань, охорону здоров'я людини та навколишнього середовища, захист прав громадян на безпечні умови їх життєдіяльності.

12. Постанови, висновки, приписи посадових осіб Держсанепідслужби СБУ можуть бути оскаржені у місячний строк:

головного державного санітарного лікаря СБУ - головному державному санітарному лікарю України або до суду;

інших посадових осіб Держсанепідслужби СБУ - головному державному санітарному лікарю СБУ або до суду.

Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.

Головний державний санітарний лікар СБУ протягом 10 днів розглядає скаргу та приймає відповідне рішення, яке є обов'язковим для виконання.

Посадові особи відповідають за неухильне виконання постанов, приписів, висновків Держсанепідслужби СБУ, а головний державний санітарний лікар СБУ вживає заходів згідно із законодавством.

13. Держсанепідслужба СБУ має печатку для довідок зі своїм найменуванням, штампи, власні бланки.

Головний державний санітарний лікар СБУ має бланк та печатку із зображенням Державного Герба України та найменуванням посади.

 

Начальник
Військово-медичного управління

Л. Шугалей

Опрос