Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку представления информации уполномоченными рейтинговыми агентствами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 24.06.2014 № 814
действует с 01.01.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.06.2014

м. Київ

N 814

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2014 р. за N 816/25593

Про затвердження Змін до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами

Відповідно до пунктів 35, 37 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року N 1767, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за N 25/22557, що додаються.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Зміни
до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами

1. У пункті 2:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Звітним періодом для складання річної Інформації є календарний рік. Уповноважені рейтингові агентства подають (надсилають) річну Інформацію до центрального апарату Комісії до 01 березня року, наступного за звітним. Нерегулярна Інформація надсилається до центрального апарату Комісії протягом семи робочих днів після дати вчинення дії, але не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про присвоєння рейтингової оцінки за результатом розгляду оскарження, у разі подання суб'єктом рейтингування відповідної заяви до уповноваженого рейтингового агентства.";

2) доповнити пункт після абзацу першого трьома новими абзацами такого змісту:

"Рейтингові агентства в строки, визначені цим пунктом, до моменту подання Інформації до Комісії, розкривають її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати Інформацію відповідно до цього Порядку, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

У разі якщо останній день подання Інформації є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після неробочого робочий день.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим.

2. У пункті 6 слово "законом" замінити словами "Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

3. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Нерегулярною Інформацією рейтингового агентства є:

Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 6). Датою вчинення дії вважається дата присвоєння/поновлення/призупинення/відкликання рейтингової оцінки емітента;

Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 7). Датою вчинення дії вважається дата присвоєння/поновлення/призупинення/відкликання рейтингової оцінки цінних паперів.".

4. Доповнити Порядок новим пунктом такого змісту:

"9. Інформація рейтингового агентства складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).".

5. У додатку 4 до Порядку:

1) слова та цифри "Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2" замінити словами та цифрами "Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3";

2) доповнити додаток після графи "Дата поновлення рейтингової оцінки" двома новими графами "Дата призупинення" та "Дата відкликання";

3) слова "Дата оприлюднення", "Місце оприлюднення" та "Примітки" замінити відповідно словами та цифрами "Дата оприлюднення3", "Місце оприлюднення3" та "Примітки4";

4) доповнити додаток двома новими виносками такого змісту:

"____________
3 Зазначається інформація щодо останньої рейтингової дії.

4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.".

6. У додатку 5 до Порядку:

1) доповнити додаток після графи "Вид емісійних цінних паперів*" новою графою "Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))";

2) слова та цифри "Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2" замінити словами та цифрами "Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3";

3) доповнити додаток після графи "Дата поновлення рейтингової оцінки" двома новими графами "Дата призупинення" та "Дата відкликання";

4) слова "Дата оприлюднення", "Місце оприлюднення" та "Примітки" замінити відповідно словами та цифрами "Дата оприлюднення3", "Місце оприлюднення3" та "Примітки4";

5) доповнити додаток двома новими виносками такого змісту:

"____________
3 Зазначається інформація щодо останньої рейтингової дії.

4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.".

7. Додаток 6 викласти в новій редакції, що додається.

8. Доповнити Порядок новим додатком 7, що додається.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства

Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма юридичної особи*

Код за ЄДРПОУ емітента

Група рівнів кредитного рейтингу**

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом)***, 1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)2

Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3"

Дата вчинення дії

Дія3

Примітки4

____________
* Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.

2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.

3 Зазначається, яка саме дія змін у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (присвоєння рейтингової оцінки/ поновлення рейтингової оцінки/ призупинення рейтингової оцінки/ відкликання рейтингової оцінки).

4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

 

Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства

Вид емісійних цінних паперів*

Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма емітента**

Код за ЄДРПОУ емітента

Група рівнів кредитного рейтингу***

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом)****, 1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)2

Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3"

Дата вчинення дії

Дія3

Примітки4

____________
* Заповнюється відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

**** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.

2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.

3 Зазначається, яка саме дія змін у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (присвоєння рейтингової оцінки/ поновлення рейтингової оцінки/ призупинення рейтингової оцінки/ відкликання рейтингової оцінки).

4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

____________

Опрос