Идет загрузка документа (240 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку составления и представления отчетности страховых и/или перестраховочных брокеров

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 19.06.2014 № 1917
действует с 01.08.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.06.2014

м. Київ

N 1917

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 липня 2014 р. за N 798/25575

Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів

Відповідно до пунктів 1 та 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 серпня 2005 року N 4421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2005 року за N 955/11235, що додаються.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Берліна В. М.

 

Т. в. о. Голови Комісії

М. Поляков

 

 

Зміни
до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 5 частини першої статті 36, пункту 6 статті 37 Закону України "Про страхування", частини першої статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".".

2. У главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання, терміни подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, фінансової звітності та звітних даних щодо здійснення посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні страховими та/або перестраховими брокерами, включеними до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.";

доповнити пункт 1.2 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"достовірні звітні дані страхового та/або перестрахового брокера - звітність страхового та/або перестрахового брокера, що складена на підставі даних бухгалтерського обліку (крім статистичної інформації) за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим.

3. У главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Страхові та/або перестрахові брокери складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Звітність у паперовій формі за складом даних повинна відповідати електронному варіанту у форматі, наведеному на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет, та містити визначені цим Порядком реквізити.

Звітні дані страхового та/або перестрахового брокера, що надаються до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формах, повинні бути достовірними та повними.";

у пункті 2.2 слово "квартальну" замінити словом "проміжну";

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Документи проміжної та річної звітності страхового та/або перестрахового брокера подають у строки, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419, в такому порядку та обсязі:

2.3.1. Страхові та/або перестрахові брокери - юридичні особи (крім зазначених в підпункті 2.3.2 цього пункту):

пояснювальну записку до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера та відомості про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів згідно з додатком до цього Порядку;

проміжну фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною першою статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", або річну фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

2.3.2. Страхові та/або перестрахові брокери - суб'єкти малого підприємництва та постійні представництва страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів:

пояснювальну записку до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера та відомості про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів згідно з додатком до цього Порядку;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною третьою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

2.3.3. Страхові брокери - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (в тому числі ті, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності):

пояснювальну записку до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера та відомості про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів згідно з додатком до цього Порядку.";

пункт 2.7 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.8 уважати пунктом 2.7.

4. Додаток до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

 

В. о. директора департаменту
страхового регулювання та нагляду

І. Кошова

 

Пояснювальна записка до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера

_____________________________________________________________________________________
(найменування (П. І. Б.) страхового брокера)

за ________________ рік
(I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

У пояснювальній записці може відображатися:

1. Аналіз проведеної посередницької діяльності за звітний період, а саме:

а) як порівняно з аналогічним звітним періодом попереднього року змінились обсяги наданих страховим та/або перестраховим брокером посередницьких послуг;

б) який напрям був пріоритетним у діяльності страхового та/або перестрахового брокера і які заходи здійснені для розширення обсягів надання посередницьких послуг;

в) аналіз прибутковості (збитковості) посередницької діяльності.

2. Пояснення щодо окремих показників звітності, в тому числі щодо порядку їх відображення (у разі необхідності).

3. Інша суттєва інформація, що є необхідною для розкриття інформації щодо діяльності страхового та/або перестрахового брокера та може вплинути на показники звітних даних (у разі необхідності).

Відомості
про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів

_____________________________________________________________________________________
(найменування (П. І. Б.) страхового брокера)

за _______________ рік
(I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

Розділ I
Відомості про страхового та/або перестрахового брокера

Номер свідоцтва про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та дати його видачі і переоформлення
 

Номер та серія Свідоцтва платника єдиного податку суб'єкта господарювання - юридичної особи*:
дата його видачі:
термін його дії:
найменування відповідного органу державної влади, що видав Свідоцтво платника єдиного податку суб'єкта господарювання - юридичної особи:

Номер та серія Свідоцтва платника єдиного податку суб'єкта господарювання - фізичної особи - підприємця*:
дата його видачі:
термін його дії у поточному році:
найменування відповідного органу державної влади, що видав Свідоцтво платника єдиного податку суб'єкта господарювання - фізичної особи - підприємця:

Розмір сплаченого статутного капіталу у тис. грн
страхового та/або перестрахового брокера**

 

Дата проведення останніх змін в установчих документах**:

Наявність іноземних інвестицій**:

(повне найменування іноземного інвестора та його місцезнаходження, дата внесення інвестицій, сума в тис. грн у відсотках до статутного капіталу)

Місцезнаходження:

поштовий індекс:

Кількість штатних працівників:

Контактні телефони, факси:

Електронна пошта:

Web-сайт:

Кількість філій**:

у тому числі за кордоном:

Кількість представництв**:

у тому числі за кордоном:

____________
* Зазначається особами, які обрали спрощену систему оподаткування.

** Не заповнюється представництвами брокерів-нерезидентів.

Розділ II

1. Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

за _______________ рік
(I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

у тис. грн з одним десятковим знаком

Показники

Код рядка

Добровільне страхування

Обов'язкове
страхування

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Усього

життя

особисте

майнове

відпові-
дальності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ЗІ СТРАХОВИКАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ

1.1. Договори страхування, укладені за участю страхового брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок страхового брокера

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиками-резидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентами

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентами

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати (відшкодування), здійснені страховиками-резидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентами

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентами

024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування, укладеними із страховиками-резидентами на користь страхувальників

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентів

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентів

034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених брокером із страховиками-резидентами на користь страхувальників

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентів

041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентів

044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прострочена заборгованість з перерахування страхових платежів (премій, внесків) страховим брокером страховикам-резидентам

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прострочена заборгованість з перерахування страхових виплат (відшкодувань) страховим брокером страхувальникам

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентам

061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальникам -
                          фізичним особам

062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальникам -
                          юридичним особам

063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентам

064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальникам -
                          фізичним особам

065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальникам -
                          юридичним особам

066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Договори страхування, укладені за участю страхового брокера, кошти за якими не були сплачені через рахунок страхового брокера

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиками-резидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентами

071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентами

074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування, укладеними із страховиками-резидентами на користь страхувальників

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентів

081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентів

084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених брокером із страховиками-резидентами на користь страхувальників

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентів

091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентів

094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ЗІ СТРАХОВИКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ

2.1. Договори страхування, укладені за участю страхового брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок страхового брокера

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиками-нерезидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентами

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентами

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати (відшкодування), здійснені страховиками-нерезидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентами

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентами

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування, укладеними із страховиками-нерезидентами на користь страхувальників

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентів

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентів

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених брокером із страховиками-нерезидентами на користь страхувальників

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентів

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентів

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прострочена заборгованість з перерахування страхових платежів (премій, внесків) страховим брокером страховикам-нерезидентам

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прострочена заборгованість з перерахування страхових виплат (відшкодувань) страховим брокером страхувальникам

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентам

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальникам -
                          фізичним особам

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальникам -
                          юридичним особам

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентам

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальникам -
                          фізичним особам

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальникам -
                          юридичним особам

156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Договори страхування, укладені за участю страхового брокера, кошти за якими не були сплачені через рахунок страхового брокера

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиками-нерезидентами за договорами страхування, укладеними із страхувальниками

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентами

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентами

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  із страхувальниками -
                          фізичними особами

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          із страхувальниками -
                          юридичними особами

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг за договорами страхування, укладеними із страховиками-нерезидентами на користь страхувальників

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентів

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентів

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів страхування, укладених брокером із страховиками-нерезидентами на користь страхувальників

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резидентів

181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезидентів

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  страхувальників -
                          фізичних осіб

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          страхувальників -
                          юридичних осіб

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЗІ СТРАХОВИКАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ

3.1. Договори перестрахування, укладені за участю брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані перестраховиками-резидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  перестрахувальників-
                          резидентів

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          перестрахувальників-
                          нерезидентів

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиками-резидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  перестрахувальників-
                          резидентів

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          перестрахувальників-
                          нерезидентів

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отримана брокером від перестрахувальників

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  від перестрахувальників-
                          резидентів

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          від перестрахувальників-
                          нерезидентів

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-резидентами на користь перестрахувальників

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  перестрахувальників-
                          резидентів

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          перестрахувальників-
                          нерезидентів

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прострочена заборгованість з перерахування перестрахових платежів (премій, внесків) брокером перестраховикам-резидентам

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прострочена заборгованість з перерахування страхових виплат (відшкодувань) брокером перестрахувальникам за договорами перестрахування, укладеними з перестраховиками-резидентами

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Договори перестрахування, укладені за участю брокера, кошти за якими не були сплачені через рахунок брокера

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані перестраховиками-резидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  перестрахувальників-
                          резидентів

251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          перестрахувальників-
                          нерезидентів

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отримана брокером від перестрахувальників

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  від перестрахувальників-
                          резидентів

261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          від перестрахувальників-
                          нерезидентів

262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-резидентами на користь перестрахувальників

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  перестрахувальників-
                          резидентів

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          перестрахувальників-
                          нерезидентів

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЗІ СТРАХОВИКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ

4.1. Договори перестрахування, укладені за участю брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані перестраховиками-нерезидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  перестрахувальників-
                          резидентів

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          перестрахувальників-
                          нерезидентів

282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиками-нерезидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  перестрахувальників-
                          резидентів

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          перестрахувальників-
                          нерезидентів

292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отримана брокером від перестрахувальників

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  від перестрахувальників-
                          резидентів

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          від перестрахувальників-
                          нерезидентів

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-нерезидентами на користь перестрахувальників

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  перестрахувальників-
                          резидентів

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          перестрахувальників-
                          нерезидентів

312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прострочена заборгованість з перерахування перестрахових платежів (премій, внесків) брокером перестраховикам-нерезидентам

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прострочена заборгованість з перерахування страхових виплат (відшкодувань) брокером перестрахувальникам за договорами перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Договори перестрахування, укладені за участю брокера, кошти за якими не були сплачені через рахунок брокера

Перестрахові платежі (премії, внески), отримані перестраховиками-нерезидентами за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  перестрахувальників-
                          резидентів

341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          перестрахувальників-
                          нерезидентів

342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отримана брокером від перестрахувальників

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  від перестрахувальників-
                          резидентів

351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          від перестрахувальників-
                          нерезидентів

352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-нерезидентами на користь перестрахувальників

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:  перестрахувальників-
                          резидентів

361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          перестрахувальників-
                          нерезидентів

362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Колонки 3 - 7 заповнюються наростаючим підсумком. Колонки 8 - 11 заповнюються за кожний квартал окремо.

2. Сума колонок 3 - 7, як і сума колонок 8 - 11, повинна дорівнювати значенню колонки 12.

3. Рядки 040 - 046, 090 - 096, 130 - 136, 180 - 186, 220 - 222, 270 - 272, 310 - 312, 360 - 362 заповнюються у кількості штук.

4. Інформація в рядках 030 - 036, 080 - 086, 120 - 126, 170 - 176, 210 - 212, 260 - 262, 300 - 302, 350 - 352 відображається в періоді, коли комісійна винагорода визнається доходом страхового та/або перестрахового брокера.

Інформація в інших рядках є статистичною інформацією і заповнюється відповідно до обсягів відповідальності, які виникають у страховика/перестраховика за договорами страхування/перестрахування, укладеними за участю страхових та/або перестрахових брокерів. У разі укладення додаткових угод до раніше укладених договорів страхування/перестрахування додаткові страхові/перестрахові платежі відображаються або в періоді укладання додаткової угоди, або в періоді зміни обсягів відповідальності страховика/перестраховика відповідно до укладених угод. У разі відображення перестрахових платежів відповідно до окремих бордеро такі платежі можуть відображатися в періоді передачі відповідної частини страхових зобов'язань або в періоді підписання бордеро.

5. При укладанні договорів страхування/перестрахування, які містять ризики з декількох видів страхування, кількість договорів страхування відображається в одній з відповідних колонок з подальшим уточненням інформації щодо таких договорів страхування/перестрахування у пояснювальній записці до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера. При укладанні договорів страхування/перестрахування із сплатою страхових/перестрахових платежів у розстрочку кількість договорів відображається одноразово на дату укладання таких договорів.

2. Розподіл між страховиками страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера

2.1. Розподіл між страховиками-резидентами страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера*

у тис. грн з одним десятковим знаком

N з/п

Найменування страховика-резидента

Код за ЄДРПОУ страховика-резидента

Вид страхування**

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиком-резидентом за договорами страхування, укладеними за посередництвом страхового брокера***

усього

через рахунок брокера

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Х

Х

 

 

2.2. Розподіл між страховиками-нерезидентами страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера*

у тис. грн з одним десятковим знаком

N з/п

Найменування страховика-
нерезидента****

Код країни*****

N ліцензії (іншого дозвільного документа) та дата реєстрації або дата початку здійснення страхової діяльності страховиком-нерезидентом******

Вид страхування**

Страхові платежі (премії, внески), отримані страховиком-нерезидентом за договорами страхування, укладеними за посередництвом страхового брокера***

усього

через рахунок брокера

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Х

Х

Х

 

 

____________
* Перелік страховиків зазначається в порядку зменшення загальної суми страхових платежів за договорами страхування, укладеними при посередництві страхового брокера протягом звітного періоду.

** Перелік видів страхування заповнюється згідно з назвами видів, що зазначені в колонках 3 - 7 розділу II "Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні".

*** Колонки 5, 6 у таблиці 2.1 та 6, 7 у таблиці 2.2 заповнюються наростаючим підсумком.

**** Інформація зазначається українською мовою або мовою оригіналу.

***** Код країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

****** У разі відсутності у страховика-нерезидента ліцензії на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства країни страховика-нерезидента зазначається інформація про інший дозвільний документ, що дає право на провадження страхової діяльності.

3. Розподіл між перестраховиками перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві перестрахового брокера

3.1. Розподіл між перестраховиками-резидентами та перестрахувальниками-резидентами перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві брокера*

у тис. грн з одним десятковим знаком

N з/п

Найменування перестрахувальника-
резидента

Код за ЄДРПОУ перестрахувальника-
резидента

Вид страхування**

Тип договору перестрахування

Найменування перестраховика-
резидента

Код за ЄДРПОУ перестраховика-
резидента

Страхові платежі (премії, внески), отримані перестраховиком-
резидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера***

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиком-
резидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера***

усього

через рахунок брокера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

3.2. Розподіл між перестраховиками-резидентами та перестрахувальниками-нерезидентами перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві брокера*

у тис. грн з одним десятковим знаком

N
з/п

Найменування перестрахувальника-
нерезидента****

Код країни*****

N ліцензії (іншого дозвільного документа) та дата реєстрації або дата початку здійснення страхової діяльності перестрахувальником-
нерезидентом******

Вид страхування**

Тип договору перестрахування

Найменування перестраховика-
резидента

Код за ЄДРПОУ перестраховика-
резидента

Страхові платежі (премії, внески), отримані перестраховиком-
резидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера***

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиком-
резидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера***

усього

через рахунок брокера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

3.3. Розподіл між перестраховиками-нерезидентами та перестрахувальниками-резидентами перестрахових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві брокера*

у тис. грн з одним десятковим знаком

N
з/п

Найменування перестрахувальника-
резидента

Код за ЄДРПОУ перестрахувальника-
резидента

Вид страхування**

Тип договору перестрахування

Найменування перестраховика-
нерезидента****

Код країни*****

N ліцензії (іншого дозвільного документа) та дата реєстрації або дата початку здійснення страхової діяльності перестраховиком-
нерезидентом******

Страхові платежі (премії, внески), отримані перестраховиком-
нерезидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера***

Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиком-
нерезидентом за договорами перестрахування, укладеними за посередництвом брокера, кошти за якими були сплачені через рахунок брокера***

усього

через рахунок брокера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

____________
* Перелік страховиків зазначається в порядку зменшення загальної суми страхових платежів за договорами перестрахування, укладеними при посередництві брокера протягом звітного періоду.

** Перелік видів страхування заповнюється згідно з назвами видів, що зазначені в колонках 3 - 7 розділу II "Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні".

*** Колонки 8 - 10 у таблиці 3.1 та 9 - 11 у таблицях 3.2 та 3.3 заповнюються наростаючим підсумком.

**** Інформація зазначається українською мовою або мовою оригіналу.

***** Код країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

****** У разі відсутності у страховика-нерезидента ліцензії на здійснення страхової діяльності відповідно до законодавства країни страховика-нерезидента зазначається інформація про інший дозвільний документ, що дає право на провадження страхової діяльності.

4. Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні, інших, ніж зазначені у пункті 1 розділу II цього додатка*

за _______________ рік
(I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)

у тис. грн з одним десятковим знаком

Найменування клієнта
(П. І. Б. для фізичної особи)

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента) або найменування реєстру
(переліку, списку тощо), до якого включена юридична особа - нерезидент

Сума винагороди за надання посередницьких послуг*

Суть виконаної посередницької діяльності**

Примітки

1

2

3

4

5

1. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Х

 

Х

Х

2. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Х

 

Х

Х

____________
* Сума винагороди відображається в періоді, коли комісійна винагорода визнається доходом страхового та/або перестрахового брокера.

** Діяльність страхових та перестрахових брокерів у страхуванні та перестрахуванні за угодою відповідно із страхувальником або перестрахувальником згідно з вимогами статті 15 Закону України "Про страхування", яка не призвела до укладення договору страхування/перестрахування. У разі необхідності додаткові пояснення можуть надаватися у пояснювальній записці до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера.

Керівник (підприємець)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.
(за наявності)

 

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос