Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями законодательства в процессе лицензирования деятельности субъектов естественных монополий и субъектов хозяйствования на смежных рынках

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Порядок, Постановление от 20.06.2014 № 770
действует с 01.08.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

20.06.2014

м. Київ

N 770

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 липня 2014 р. за N 796/25573

Про затвердження Порядку контролю за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями законодавства у процесі ліцензування діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок контролю за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями законодавства у процесі ліцензування діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що додається.

2. Управлінню ліцензійного контролю (Старцева С. М.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

 

ПОРЯДОК
контролю за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями законодавства у процесі ліцензування діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 15 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 08 листопада 2000 року N 1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру", від 20 листопада 2000 року N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності".

2. Контроль за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі - органи ліцензування) законодавства у процесі ліцензування діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія).

3. Комісія здійснює контроль за дотриманням органами ліцензування законодавства у процесі ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення.

II. Організація проведення перевірок

1. Перевірка органів ліцензування проводиться згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом Комісії, або позапланово.

2. Планова перевірка одного й того самого органу ліцензування проводиться не частіше одного разу на рік.

Позапланові перевірки здійснюються лише на підставі надходження до Комісії в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування або з метою перевірки виконання органом ліцензування розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства у сфері ліцензування.

3. Для проведення перевірок готуються необхідні розпорядчі документи: наказ про проведення перевірки, посвідчення на проведення перевірки (додаток 1), наказ про відрядження посадових осіб (за необхідності).

4. Відповідно до наказу Голови Комісії створюється комісія з перевірки у складі не менше трьох осіб, які вказуються в посвідченні на проведення перевірки, та визначається голова комісії з їх числа.

5. Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень (додаток 2), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою Комісії.

6. Комісія повідомляє орган ліцензування про проведення планової перевірки за десять робочих днів до початку перевірки в письмовій формі або телефонограмою, зареєстрованою у встановленому законодавством порядку.

7. Строк проведення перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів.

8. На початку перевірки голова комісії з перевірки пред'являє керівнику органу ліцензування (його заступнику) або посадовій особі, яка виконує його обов'язки (далі - уповноважена особа), посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особи голови та членів комісії з перевірки.

III. Порядок роботи комісії з перевірки

1. Під час проведення перевірки щодо дотримання органом ліцензування вимог законодавства у процесі ліцензування комісія з перевірки ознайомлюється з:

1) журналами обліку заяв та виданих ліцензій (наявність у них необхідних відомостей, передбачених законодавством; відповідність зазначених у них відомостей тим, що містяться у документах, з яких формуються ліцензійні справи, рішеннях органу ліцензування тощо);

2) ліцензійним реєстром (наявність у ньому відомостей щодо кожної виданої ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії, видачі копій ліцензії; відповідність зазначених у ньому відомостей тим, що містяться в ліцензійних справах, рішеннях органу ліцензування, журналі обліку заяв та виданих ліцензій тощо; дотримання порядку його формування, ведення і користування відомостями та подання цих відомостей до Єдиного ліцензійного реєстру);

3) заходами щодо усунення порушень вимог законодавства у процесі ліцензування, ужитими за результатами попередніх перевірок;

4) протоколами засідань ліцензійної комісії органу ліцензування щодо відповідності прийнятих органом ліцензування рішень вимогам законодавства (за наявності);

5) рішеннями органу ліцензування щодо видачі ліцензії, залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, анулювання ліцензії стосовно:

дотримання строків їх прийняття;

їх відповідності вимогам законодавства;

наявності підстав для їх прийняття (відомостей, актів тощо);

6) ліцензіями, які оформлені та підготовлені до видачі, щодо дотримання порядку заповнення бланків ліцензій єдиного зразка;

7) документами, з яких формуються ліцензійні справи (комплектність ліцензійних справ; дотримання вимог законодавства при їх оформленні);

8) документами, що підтверджують унесення плати за видачу, переоформлення ліцензій, видачу дублікатів, копій ліцензій;

9) актами перевірок ліцензіатів, розпорядчими документами про створення комісій з проведення перевірок ліцензіатів, розпорядженнями про усунення порушень ліцензійних умов, повідомленнями контролюючих органів та органів місцевого самоврядування про виявлення порушень ліцензійних умов щодо виконання вимог законодавства при здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов;

10) результатами розгляду звернень суб'єктів господарювання та громадян стосовно порушень ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності.

2. З документами, зазначеними в підпунктах 4 - 10 пункту 1 цього розділу, комісія з перевірки може ознайомлюватись повністю або вибірково.

IV. Оформлення результатів перевірки

1. Результати перевірки органу ліцензування оформляються актом перевірки дотримання законодавства у процесі ліцензування (додаток 3) (далі - акт перевірки), який складається у двох примірниках та підписується головою та членами комісії з перевірки.

2. З актом перевірки ознайомлюється уповноважена особа органу ліцензування, яка підписує два примірники акта перевірки із зазначенням в них: "З актом перевірки ознайомлено. Один примірник акта отримано".

3. У разі наявності зауважень до акта перевірки вони оформляються в письмовій формі та є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на двох примірниках акта перевірки перед підписом уповноваженої особи органу ліцензування зазначається: "Із зауваженнями".

4. Акт перевірки повинен мати чіткі і стислі формулювання, які характеризують діяльність органу ліцензування та виявлені факти порушень вимог законодавства, якщо такі мають місце.

Кожне порушення, зазначене в акті перевірки, повинне мати посилання на відповідний нормативно-правовий акт.

5. Датою складання акта перевірки є дата підписання акта перевірки головою, членами комісії з перевірки та уповноваженою особою органу ліцензування.

6. Строк складання акта перевірки не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня закінчення перевірки.

7. У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у процесі ліцензування Комісія не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень вимог законодавства у сфері ліцензування з урахуванням зауважень до акта перевірки органу ліцензування (у разі їх наявності).

8. Розпорядження Комісії про усунення порушень вимог законодавства у процесі ліцензування, виявлених під час проведення перевірки, виконуються органом ліцензування в установлений Комісією строк.

Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у процесі ліцензування, в установлений у розпорядженні строк подає до Комісії інформацію про усунення виявлених порушень.

9. Комісія направляє копію розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у процесі ліцензування до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

10. За результатами перевірок Комісією щодо кожного органу ліцензування формується окрема справа з таких документів:

наказ Комісії про створення комісії з перевірки, призначення голови та членів комісії з перевірки (копія);

посвідчення на проведення перевірки (оригінал);

акт перевірки (оригінал);

зауваження органу ліцензування до акта перевірки (в разі їх наявності), які є його невід'ємною частиною (оригінал);

розпорядження Комісії про усунення порушень вимог законодавства у процесі ліцензування (копія);

документально підтверджена інформація про усунення порушень вимог законодавства органом ліцензування, що перевірявся (оригінал);

акт перевірки щодо виконання розпорядження про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у процесі ліцензування (якщо відповідна інформація не надана до Комісії) (оригінал);

інші документи.

V. Права та обов'язки комісії з перевірки

1. Комісія з перевірки має право:

вимагати надання інформації та документів, необхідних для проведення перевірки, отримувати завірені в установленому законодавством порядку їх копії;

одержувати від посадових осіб органів ліцензування, діяльність яких перевіряється, письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

2. Голова та члени комісії з перевірки зобов'язані:

керуватись у своїй роботі виключно вимогами законодавства;

об'єктивно відображати в акті перевірки стан дотримання вимог законодавства у процесі ліцензування органом ліцензування;

не оприлюднювати та не розповсюджувати конфіденційну інформацію, яка стала відома під час перевірки.

3. Голова та члени комісії з перевірки забезпечують проведення перевірки відповідно до чинного законодавства та недопущення:

необ'єктивного відображення в акті перевірки даних про діяльність органу ліцензування, що перевірявся;

приховування фактів порушень вимог законодавства чи зловживань, допущених працівниками органу ліцензування.

4. Голова комісії з перевірки забезпечує проведення перевірки в установленому законодавством порядку.

VI. Права та обов'язки органу ліцензування

1. Орган ліцензування має право оскаржувати згідно із законодавством дії голови та членів комісії з перевірки, які проводили перевірку.

2. Орган ліцензування зобов'язаний:

надавати на вимогу комісії з перевірки документи з питань ліцензування, їх копії (ксерокопії), пов'язані з проведенням перевірки;

надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки;

забезпечити голові та членам комісії з перевірки умови для проведення перевірки.

 

Начальник Управління
ліцензійного контролю

С. Старцева

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24
207-19-00

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення _______________________ перевірки
(тип перевірки)

від "___" ____________ 20__ року                                                                                              N _______,
видане на підставі наказу від "___" ____________ 20__ року N _____

голові комісії з перевірки

_______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)

членам комісії з перевірки:

_______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

для проведення перевірки органу ліцензування

_______________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

у строк з "___" ____________ 20__ року           до "___" ____________ 20__ року
щодо дотримання ним вимог законодавства у процесі ліцензування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (вид господарської діяльності)
_____________________________________________________________________________________
                                          (інформація про здійснення попереднього заходу - тип заходу і строк його здійснення)

_____________
(посада)

_____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Журнал обліку посвідчень

N з/п

Номер посвідчення

Склад комісії з перевірки

Найменування органу ліцензування

Строк проведення перевірки

Дата та номер наказу про проведення перевірки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24
207-19-00

АКТ
перевірки дотримання законодавства у процесі ліцензування

від "___" ____________ 20__ року N _______

________________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація щодо здійснюваної перевірки

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ року N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ року N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з перевірки

 
______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)

члени комісії з перевірки:

______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)

______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)

______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

у присутності уповноваженої особи органу ліцензування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище, ініціали)
провели перевірку дотримання законодавства у процесі ліцензування за період
з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

     не було взагалі

     не було взагалі

     була в період з "___" ____________ 20__ року

до "___" ____________ 20__ року

Акт перевірки від "___" ____________ 20__ року

     була в період з "___" ____________ 20__ року

до "___" ____________ 20__ року

Акт перевірки від "___" ____________ 20__ року

Перевіркою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порушення законодавства у процесі ліцензування, виявлені під час перевірки

N з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено, та його реквізити

Детальний опис виявленого порушення

1

2

3

 

 

 

До цього акта додаються такі документи: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

голова комісії з
перевірки

  
_________________
(підпис)

  
___________________________________________,
(прізвище, ініціали)

члени комісії з
перевірки:

  
_________________
(підпис)
_________________
(підпис)
_________________
(підпис)

  
___________________________________________,
(прізвище, ініціали)
___________________________________________,
(прізвище, ініціали)
___________________________________________
(прізвище, ініціали)

Цей акт
надіслано (отримав)

__________________
(підпис)

___________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ініціали особи,
яка отримала акт)

Уповноважена особа органу ліцензування, у присутності якої проведено перевірку

___________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про відмову від підписання уповноваженою особою цього акта _______________________
_____________________________________________________________________________________

____________

Опрос