Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Училище профессиональной подготовки работников милиции

МВД
Положение, Приказ от 23.06.2014 № 594
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2014

м. Київ

N 594

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2014 р. за N 791/25568

Про затвердження Положення про Училище професійної підготовки працівників міліції

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 9 липня 2019 року N 550)

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1240 "Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад", пункту 16 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114, та з метою впорядкування діяльності училищ професійної підготовки працівників міліції

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Училище професійної підготовки працівників міліції, що додається.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в областях та місті Києві забезпечити виконання вимог цього наказу, ужиття заходів щодо належної організації роботи училищ професійної підготовки працівників міліції.

3. Департаменту кадрового забезпечення (Слівінський В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра (відповідно до розподілу функціональних обов'язків).

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

С. М. Квіт

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Училище професійної підготовки працівників міліції

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації діяльності училищ професійної підготовки працівників міліції.

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про міліцію", Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

навчальні збори - форма організації в системі службової підготовки працівників органів внутрішніх справ занять, які проводяться на базі училища;

навчально-матеріальна база - комплекс матеріальних і технічних засобів Училища професійної підготовки працівників міліції (далі - училище), який складається з навчальних та навчально-допоміжних приміщень, полігонів та навчально-тренувальних містечок, стрільбищ, стрілецьких тирів, спортивних споруд, бібліотеки і читальної зали, лабораторного обладнання, спеціальної та криміналістичної техніки, озброєння, технічних засобів навчання, транспортних, спеціальних та інших засобів;

педагогічна рада - дорадчий орган училища, який створюється для обговорення та розв'язання питань навчально-виховної і навчально-методичної діяльності навчального закладу;

слухачі училища - особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які зараховані до училища для проходження початкової (первинної професійної) підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчальних зборів, а також особи, які здобувають професійно-технічну освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти фізичних та юридичних осіб.

1.4. Училище є навчальним закладом Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС).

1.5. Організаційно-методичне керівництво училищем здійснюють у межах компетенції Департамент кадрового забезпечення МВС України (далі - ДКЗ) та підрозділ кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в областях та місті Києві (далі - ГУМВС, УМВС).

З питань оперативно-службової та фінансово-господарської діяльності училище підпорядковане відповідним ГУМВС, УМВС.

З питань навчально-методичної роботи училище співпрацює з вищими навчальними закладами МВС України (далі - ВНЗ МВС).

1.6. Училище створюється, реорганізовується та ліквідовується в установленому законодавством порядку.

1.7. Структура та штатна чисельність училища визначаються з урахуванням завдань і специфіки підготовки кадрів та затверджуються наказом МВС.

1.8. Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, штамп і печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.9. У своїй діяльності училище керується Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

1.10. Статут училища розробляється відповідно до цього Положення, приймається на загальних зборах колективу училища і погоджується з Міністерством освіти і науки України (далі - МОН), ДКЗ та затверджується Міністерством внутрішніх справ України.

1.11. Основним завданням училища є формування у слухачів знань, умінь та навичок, необхідних для виконання службових (функціональних) обов'язків.

1.12. До основних напрямів діяльності училища належать:

1) здійснення початкової (первинної професійної) підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

2) навчання працівників органів внутрішніх справ України (далі - ОВС) під час навчальних зборів, що проводяться в системі службової підготовки за напрямами їх оперативно-службової діяльності;

3) організація навчально-виховної та навчально-методичної роботи;

4) організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі їх стажування у ВНЗ МВС, органах та підрозділах ГУМВС, УМВС;

5) матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу;

6) організація харчування та побуту слухачів училища;

7) забезпечення, здійснення заходів з охорони праці.

1.13. Училище здійснює початкову (первинну професійну) підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, проводить навчальні збори для працівників ОВС, а також забезпечує підготовку осіб, які здобувають професійно-технічну освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти фізичних та юридичних осіб.

1.14. Навчання в училищі здійснюється за денною формою з відривом від виконання працівниками ОВС своїх службових обов'язків або за індивідуальними навчальними планами без відриву від служби, а також за вечірньою (змінною) формою для осіб, які здобувають професійно-технічну освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

1.15. Навчальний процес організовується за робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами, які розробляються училищем на підставі типових навчальних планів та типових навчальних програм і погоджуються та затверджуються відповідно до чинного законодавства.

1.16. Рознарядка про комплектування училищ уперше прийнятими на службу в ОВС працівниками готується ДКЗ з урахуванням разового наповнення училища відповідно до заявок ГУМВС, УМВС на необхідну кількість навчальних місць та затверджується керівництвом МВС.

Планування навчальних зборів, визначення строків їх проведення, розрахунок кількості слухачів у навчальних групах здійснює підрозділ кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС спільно з училищем.

Підготовка осіб, які здобувають професійно-технічну освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, проводиться в межах ліцензійних обсягів.

1.17. Мова навчання в училищі визначається відповідно до вимог Конституції України.

1.18. Училище в установленому порядку здійснює діловодство та веде архів.

II. Управління училищем та контроль за його діяльністю

2.1. Училище розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи (цикл, курс, кабінет педагогічної майстерності).

2.2. Безпосереднє керівництво училищем здійснює начальник (директор), який призначається на посаду за погодженням з ДКЗ відповідно до чинного законодавства.

2.3. На посаду начальника (директора) училища призначається особа, яка має повну вищу педагогічну освіту або повну вищу освіту відповідного професійного спрямування та досвід роботи на керівних посадах у навчальних закладах або ОВС не менше 3 років.

2.4. Начальник (директор) училища має право:

1) діяти від імені училища та представляти його в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

2) видавати в межах своєї компетенції накази, розпорядження;

3) приймати на посади, переміщувати та звільняти фахівців, робітників і службовців, надавати їм відпустки;

4) застосовувати до працівників училища, слухачів училища заохочення або дисциплінарні стягнення;

5) установлювати правила внутрішнього розпорядку училища;

6) затверджувати в межах своєї компетенції плани роботи училища та його структурних підрозділів, робочі навчальні плани та програми, навчально-методичні матеріали для проведення занять.

2.5. Начальник (директор) училища зобов'язаний:

1) організовувати навчально-виховний процес, забезпечувати створення необхідних умов для проведення початкової (первинної професійної) підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів училища;

2) у встановленому порядку відповідати за результати діяльності училища;

3) брати участь у здійсненні педагогічного контролю, проведенні занять зі слухачами училища та працівниками училища в системі службової підготовки;

4) здійснювати контроль за організацією навчального процесу, виконанням планів роботи училища та його структурних підрозділів;

5) забезпечувати збереження та правильне використання зброї, боєприпасів та спеціальних засобів, що перебувають на озброєнні в училищі;

6) здійснювати відбір кадрів на посади працівників училища, організовувати їх професійну підготовку та контроль за дотриманням ними законності і службової дисципліни;

7) забезпечувати постійну готовність училища до виконання службових завдань, у тому числі в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

8) уживати заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази училища;

9) забезпечувати належне утримання й експлуатацію навчальних і житлових приміщень, інших споруд училища, їх протипожежну безпеку, а також безпечні й нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

10) створювати умови для творчого та професійного росту працівників училища, упровадження педагогічним складом у навчальний процес прогресивних форм і методів навчання;

11) здійснювати особистий прийом громадян, працівників та слухачів училища;

12) забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності відповідно до чинного законодавства.

2.6. Управління структурними підрозділами училища за напрямами діяльності здійснюють заступники начальника (директора) училища, які призначаються на посаду і звільняються з посади за поданням начальника (директора) училища відповідно до чинного законодавства.

2.7. На посаду першого заступника начальника (директора) училища призначається працівник, який має повну вищу юридичну або педагогічну освіту та досвід роботи на керівних посадах в ОВС не менше 3 років.

На посади інших заступників начальника (директора) училища призначаються працівники, які мають повну вищу освіту та досвід роботи на керівних посадах в ОВС не менше 3 років.

2.8. Планування та аналіз діяльності училища здійснюються відповідно до чинного законодавства.

2.9. Училище звітує про свою діяльність керівництву ГУМВС, УМВС та ДКЗ.

2.10. Педагогічна рада визначає основні напрями і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності училища. Кількісний та персональний склад педагогічної ради затверджується начальником (директором) училища.

2.11. Контроль за діяльністю училища здійснюється відповідно до чинного законодавства.

III. Права та обов'язки слухачів училища

3.1. Права та обов'язки слухачів училища визначаються чинним законодавством і правилами внутрішнього розпорядку училища.

Правила внутрішнього розпорядку визначають розпорядок дня, порядок залучення слухачів училища до несення служби в добовому наряді, порядок прийому громадян та слухачів керівництвом училища, порядок звільнення слухачів училища з розташування училища. Правила внутрішнього розпорядку затверджуються начальником (директором) училища.

3.2. Слухачі мають право:

1) на належні умови навчання та проживання в училищі;

2) на безоплатне користування наявною в училищі навчально-методичною та довідковою літературою, бібліотечним фондом, об'єктами навчально-матеріальної бази;

3) брати участь у громадському житті, культурно-масових і спортивних заходах, а також у роботі циклів та педагогічної ради училища з питань удосконалення навчально-виховного процесу, організації дозвілля, побуту;

4) на безпечні і нешкідливі умови навчання.

3.3. Слухачі зобов'язані:

1) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

2) відвідувати заняття або виконувати завдання за індивідуальними навчальними планами;

3) дотримуватись чинного законодавства України;

4) сумлінно нести службу в складі добового наряду та під час виконання інших завдань;

5) дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;

6) підвищувати свій культурний рівень, дотримуватися етичних норм поведінки та вдосконалювати свою фізичну підготовку;

7) ощадливо ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виховному процесі, підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях;

8) з повагою ставитися до начальників і старших, шанувати честь і гідність громадян, товаришів по службі, дотримуватися правил військової ввічливості;

9) дотримуватися правил охорони праці та заходів безпеки під час навчання та навчальної практики.

3.4. Слухачі з числа рядового і начальницького складу ОВС в училищі носять формений одяг установленого зразка.

3.5. Слухачі з числа рядового і начальницького складу ОВС у період проходження початкової (первинної професійної) підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації розміщуються в гуртожитках (казармах).

Порядок звільнення слухачів із розташування училища, у тому числі у вихідні та святкові дні, визначається начальником (директором) училища.

3.6. Училище забезпечує харчування слухачів з числа рядового і начальницького складу ОВС, що проходять початкову (первинну професійну) підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчальні збори, за нормами, встановленими чинним законодавством.

3.7. Основним стройовим підрозділом училища є курс. Курс складається з 4 навчальних взводів. Чисельність навчального взводу становить від 25 до 30 осіб. Навчальний взвод складається з трьох відділень (від 8 до 10 осіб у кожному).

3.8. Для забезпечення дотримання слухачами училища дисципліни і внутрішнього розпорядку з їх числа призначаються командири навчальних взводів та командири відділень або старости навчальних груп.

3.9. Відволікати слухачів училища від участі у навчальному процесі забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.10. Завдані слухачами училища збитки відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

3.11. Слухачі училища можуть заохочуватися, на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.12. Під час навчання слухачі можуть бути відраховані з училища за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу начальника (директора) за:

1) власним бажанням на підставі рапорту слухача;

2) станом здоров'я на підставі документів закладів охорони здоров'я;

3) порушення дисципліни та правил внутрішнього розпорядку училища на підставі матеріалів службового розслідування;

4) незадовільну успішність, невиконання вимог навчального плану та навчальних програм (незадовільне складання підсумкового заліку або іспиту за навчальною дисципліною, непроходження передбаченої програмою навчальної практики або ненадання матеріалів практики);

5) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад;

6) вироком суду, який набрав законної сили, - на підставі надісланого до училища наказу ГУМВС, УМВС про звільнення працівника з ОВС.

3.13. Відрахування слухача здійснюється наказом по училищу. Слухач з числа рядового і начальницького складу ОВС, якого відраховано з училища за підпунктами 1 - 4 пункту 3.12 цього розділу, повертається до ОВС, у якому проходив службу, для прийняття рішення щодо подальшого перебування його на службі відповідно до чинного законодавства.

3.14. Про відрахування слухача в триденний строк повідомляється ОВС, з якого направлено його на навчання, та підрозділ кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС.

За наявності матеріалів службового розслідування, проведеного за фактом відрахування слухача з училища, також надсилаються їх засвідчені копії.

3.15. Звільнення слухачів від занять і самопідготовки дозволяється тільки в разі несення служби в добовому наряді. З інших поважних причин (хвороба, сімейні обставини) звільнення від занять надає начальник (директор) училища або особа, яка виконує його обов'язки.

3.16. Забороняється залучати слухачів, які проходять початкову (первинну професійну) підготовку, до участі в службових заходах, виконання яких пов'язано з ризиком для життя і здоров'я або може призвести (через непідготовленість) до неправомірних дій з їх боку, травмування або загибелі працівників міліції чи інших осіб.

3.17. Слухачі з числа осіб рядового і начальницького складу, які виконали в повному обсязі навчальний план та навчальну програму початкової (первинної професійної) підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчальних зборів, направляються до місця проходження служби.

IV. Педагогічний склад училища

4.1. До педагогічного складу училища належать начальники циклів, старші викладачі, викладачі та особи, які залучаються до викладацької роботи за трудовим договором з погодинною оплатою праці.

4.2. На посаду викладача призначається працівник, який має вищу юридичну чи педагогічну освіту та досвід роботи в підрозділах ОВС не менше 3 років.

На посаду старшого викладача, начальника циклу може призначатися працівник, який має стаж педагогічної роботи не менше 2 років.

4.3. Педагогічні працівники училища мають право на:

1) захист професійної честі та гідності;

2) вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи, у тому числі на впровадження в навчальний процес позитивного досвіду навчальних закладів та органів внутрішніх справ;

3) індивідуальну педагогічну діяльність;

4) участь у громадському самоврядуванні;

5) підвищення кваліфікації, перепідготовку у ВНЗ;

6) проходження стажування в ГУМВС, УМВС та у ВНЗ;

7) участь у конференціях, "круглих столах", семінарах та інших наукових заходах, які проводяться на базі ВНЗ;

8) безпечні умови праці згідно з чинним законодавством.

4.4. Педагогічні працівники училища зобов'язані:

1) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

2) знати вимоги нормативно-правових актів у сфері освіти;

3) забезпечувати необхідні умови для засвоєння слухачами училища навчальних програм та сприяти розвиткові їх здібностей;

4) порадами і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших чеснот;

5) дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність слухачів;

6) уживати дієвих заходів щодо якісного навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, об'єктивно оцінювати знання та навички слухачів училища;

7) займатися просвітницько-виховною діяльністю, зокрема позааудиторною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою та гуртковою роботою.

V. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

5.1. Матеріально-технічне забезпечення училища є необхідною умовою для якісної підготовки працівників ОВС.

Кількість лекційних, спортивних залів, навчальних аудиторій, полігонів і навчально-методичних (предметних) кабінетів, жилих приміщень та інших об'єктів, необхідних для належного забезпечення навчального процесу, визначається з урахуванням вимог навчальних планів, програм та кількості слухачів училища.

5.2. Приміщення і споруди училища обладнуються та експлуатуються відповідно до вимог з охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

5.3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення училища здійснюється відповідно до чинного законодавства.

VI. Міжнародне співробітництво

6.1. Училище (за погодженням з МВС) відповідно до законодавства України має право укладати договори про співробітництво, установлювати прямі зв'язки з навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами.

6.2. Училище відповідно до чинного законодавства має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, погоджених з МВС України та укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення
МВС України
полковник міліції

В. Р. Слівінський

Опрос