Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам осуществления операций с электронными деньгами

Национальный банк
Постановление от 19.06.2014 № 378
действует с 25.07.2014

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.06.2014

м. Київ

N 378

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 липня 2014 р. за N 784/25561

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з електронними грошима

Відповідно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності, пов'язаної з випуском та використанням електронних грошей, Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року N 481, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1336/18631 (далі - Положення), що додаються.

2. У Тарифах на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року N 208) (зі змінами), у найменуванні послуги під номером 53 слова "правил системи електронних грошей" замінити словами "правил використання електронних грошей".

3. Банкам - емітентам електронних грошей, які узгодили з Національним банком України правила систем електронних грошей/здійснення операцій з електронними грошима, а також платіжним організаціям платіжних систем (учасники/члени яких здійснюють випуск електронних грошей), які узгодили з Національним банком України правила систем електронних грошей, протягом 90 календарних днів із дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до Положення.

4. Департаменту платіжних систем та розрахунків (Кравець В. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

 

Голова

С. І. Кубів

 

Зміни до Положення про електронні гроші в Україні

1. У главі 1:

1) абзац перший пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).";

2) пункти 1.2, 1.3 викласти в такій редакції:

"1.2. Це Положення встановлює вимоги Національного банку до суб'єктів, що здійснюють операції з електронними грошима, порядку здійснення цих операцій, а також до правил використання електронних грошей в Україні та порядку їх узгодження.

1.3. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

використання електронних грошей - сукупність відносин між емітентом, оператором, агентами, торговцями та користувачами щодо здійснення випуску, розповсюдження, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей та поповнення електронними грошима електронних пристроїв;

випуск електронних грошей - операція з надання електронних грошей користувачам або агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти;

електронний пристрій - чип, що міститься на пластиковій картці або на іншому носії, пам'ять комп'ютера тощо, які використовуються для зберігання електронних грошей;

емітент - банк, що здійснює випуск електронних грошей і бере на себе зобов'язання з їх погашення;

комерційний агент - юридична особа-резидент (далі - агент) - особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, здійснює:

розповсюдження електронних грошей (далі - агент з розповсюдження);

надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв (далі - агент з поповнення);

обмінні операції з електронними грошима (далі - агент з обмінних операцій);

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти (далі - агент з розрахунків);

користувач - фізична особа або суб'єкт господарювання, який є власником електронних грошей і має право використовувати їх для придбання товарів і здійснення переказів з урахуванням обмежень, установлених цим Положенням;

наперед оплачена картка багатоцільового використання (далі - наперед оплачена картка) - пластикова або інша картка, яка містить електронні гроші в чипі, інтегрованому на цій картці, або яка є засобом доступу до електронних грошей, що зберігаються в пам'яті комп'ютера;

обмінні операції з електронними грошима - операції з обміну електронних грошей, випущених одним емітентом, на електронні гроші іншого емітента;

оператор - юридична особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, виконує операційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей, та внесена Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр);

погашення електронних грошей - операція з вилучення електронних грошей з використання з одночасним наданням їх пред'явникові готівкових або безготівкових коштів;

розповсюдження електронних грошей - операція з надання електронних грошей користувачам, яка не пов'язана із зобов'язанням щодо їх погашення;

скретч-картка - засіб поповнення, який містить захищений від візуального сприйняття набір знаків і дає змогу поповнити електронний пристрій електронними грошима на певну суму;

товар - продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання);

торговець - суб'єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, який на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків, приймає електронні гроші як засіб платежу за товари.

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.";

3) пункт 1.4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Банк має право надавати своїм клієнтам, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами агентських договорів, такі фінансові послуги у сфері використання електронних грошей:

розповсюдження електронних грошей;

здійснення обмінних операцій з електронними грошима;

надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв;

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти.";

4) у пункті 1.5 слова "системою електронних грошей" виключити;

5) пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Емітент, оператор, агенти, торговці та користувачі зобов'язані здійснювати операції з електронними грошима відповідно до вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, умов укладених договорів та правил використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком (правил здійснення операцій з електронними грошима в платіжній системі, створеній Національним банком).".

2. У главі 2:

1) пункт 2.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Користувачі мають право використовувати електронні гроші для здійснення розрахунків за допомогою електронного пристрою, який поповнюється і перебуває в розпорядженні користувача в сумі до 35000 гривень протягом календарного року. До розрахунку цієї суми не включаються електронні гроші, погашені на вимогу користувача протягом календарного року.";

2) у пункті 2.7 слово "обігом" замінити словом "використанням";

3) доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"2.8. Емітент зобов'язаний надавати Національному банку інформацію про агентів за формою, передбаченою нормативно-правовими актами Національного банку щодо ведення реєстру комерційних агентів банків.".

3. У главі 3:

1) назву глави викласти в такій редакції:

"3. Вимоги щодо використання електронних грошей";

2) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Емітент та агент з розповсюдження на підставі договору, укладеного з емітентом, під час розповсюдження електронних грошей зобов'язані надавати електронні гроші користувачу з моменту внесення користувачем готівкових коштів у касу або ініціювання переказу безготівкових коштів.";

3) у пункті 3.2:

в абзаці першому слова "суб'єктами господарювання" замінити словами "юридичними особами";

в абзаці другому слова "виключно для карток, на яких інтегровано чипи" виключити;

4) пункт 3.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.7 уважати відповідно пунктами 3.3 - 3.6;

5) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Користувачі - фізичні особи мають право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам - фізичним особам. Користувачі - фізичні особи мають право переказувати електронні гроші іншим користувачам - фізичним особам з використанням наперед оплачених карток у сумі до 500 гривень на день та не більше 4000 гривень протягом одного місяця.

Користувачі - суб'єкти господарювання мають право отримувати електронні гроші виключно в обмін на безготівкові кошти. Користувачі - суб'єкти господарювання мають право використовувати електронні гроші лише для здійснення оплати товарів.";

6) абзац другий пункту 3.4 після слів "мають право" доповнити словами "використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на безготівкові кошти або";

7) у пункті 3.5:

в абзаці першому слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на переказ коштів" замінити словами "Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків";

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Емітент та/або агент з розрахунків має право приймати електронні гроші з використанням наперед оплаченої картки, яка належить фізичній особі, в обмін на готівкові кошти через платіжний пристрій у сумі до 500 гривень на день та не більше 4000 гривень протягом одного місяця.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Агент з розрахунків не має права передавати свої права за агентським договором іншим суб'єктам господарювання.";

8) у пункті 3.6:

в абзаці першому слова "іншими юридичними особами" замінити словом "банками";

абзац другий виключити.

4. Абзац перший пункту 4.2 глави 4 після слів "готівковими коштами" доповнити словами "через операційну касу".

5. У главі 5:

1) назву глави викласти в такій редакції:

"5. Вимоги до емітента електронних грошей";

2) пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Емітент має право самостійно забезпечувати здійснення операцій з електронними грошима або укладати договори з операторами про виконання ними операційних або інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей. Оператор має бути резидентом.";

3) у пункті 5.3:

в абзаці першому слова "в системі електронних грошей" виключити;

в абзаці третьому слово "обігу" замінити словом "використання";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"контролю за операціями з електронними грошима, які мають здійснюватися виключно на території України;

заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до законодавства України.";

4) у пункті 5.4:

в абзаці першому слово "системи" замінити словом "використання";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим;

в абзаці другому слова "системи електронних грошей (платіжної системи)" замінити словами "використання електронних грошей".

6. Главу 6 викласти в такій редакції:

"6. Порядок узгодження правил використання електронних грошей

1. Банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей (далі - заявник), зобов'язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей в Україні.

Банк, що є членом/учасником міжнародної платіжної системи і внесений Національним банком до Реєстру та має намір здійснювати випуск електронних грошей на території України з використанням цієї міжнародної платіжної системи (далі - заявник - член/учасник міжнародної платіжної системи), зобов'язаний узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей до здійснення випуску електронних грошей.

Вимоги цієї глави не поширюються на використання електронних грошей у платіжних системах, створених Національним банком.

2. Заявник для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку такі документи:

1) заяву про узгодження правил використання електронних грошей за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

2) підписані головою правління/ради директорів (далі - керівник) правила використання електронних грошей, які мають містити положення про:

порядок здійснення операцій між емітентом, оператором, агентами, користувачами та торговцями, який має включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

організацію контролю за фінансовими і технічними ризиками під час використання електронних грошей;

систему безпеки і захисту інформації та розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів під час використання електронних грошей;

3) інформаційну довідку про принципи технічної реалізації здійснення розрахунків із використанням електронних грошей, підписану керівником;

4) зразки договорів, які укладатимуться з користувачами.

Заявник, який має намір під час здійснення випуску електронних грошей, до яких надають доступ наперед оплачені картки міжнародних платіжних систем, унесених до Реєстру, взаємодіяти з цими системами, зобов'язаний у правилах використання електронних грошей надати опис такої взаємодії, який має містити загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків.

3. Заявник - член/учасник міжнародної платіжної системи для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку інформацію, яка має містити опис:

порядку здійснення операцій з електронними грошима між емітентом, іншими учасниками міжнародної платіжної системи, агентами, користувачами та торговцями, що має включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

системи безпеки і захисту інформації, яка використовується для запобігання ризикам, пов'язаним із використанням електронних грошей.

4. Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про узгодження або відмову в узгодженні правил використання електронних грошей у строк до 60 днів із дня подання заявником/заявником - членом/учасником міжнародної платіжної системи до Національного банку документів згідно з пунктами 2 і 3 цієї глави.

5. Національний банк зобов'язаний письмово повідомити заявника/заявника - члена/учасника міжнародної платіжної системи про прийняте рішення.

Національний банк надає заявникові документ про узгодження правил використання електронних грошей після внесення ним плати, передбаченої нормативно-правовими актами Національного банку.

6. Національний банк розміщує інформацію про узгодження правил використання електронних грошей на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

7. Національний банк зобов'язаний відмовити в узгодженні правил використання електронних грошей за таких підстав:

подання неповного переліку документів, зазначених у пунктах 2 і 3 цієї глави, або якщо ці документи не відповідають вимогам цього Положення;

надання недостовірної інформації;

якщо в правилах використання електронних грошей не передбачено порядок здійснення належного контролю за фінансовими або технічними ризиками.

8. Банк, за заявою якого Національний банк узгодив правила використання електронних грошей, зобов'язаний подати на узгодження до Національного банку зміни до правил використання електронних грошей не пізніше ніж через десять календарних днів з дати їх унесення.

Національний банк у строк, передбачений пунктом 4 цієї глави, надає заявникові/заявникові - члену/учаснику міжнародної платіжної системи документ про узгодження або про відмову в узгодженні змін до правил використання електронних грошей.

9. Банк, за заявою якого Національний банк узгодив правила використання електронних грошей/зміни до них, зобов'язаний протягом десяти календарних днів з дня узгодження цих правил/змін до них оприлюднити цю інформацію на своєму офіційному веб-сайті.".

7. У додатках до Положення:

1) у додатку 1 слова "Виконавчому директорові з питань платіжних систем та розрахунків Національного банку України", "(найменування системи електронних грошей/платіжної системи)" замінити відповідно словами "Заступникові Голови Національного банку України", "(найменування правил використання електронних грошей/платіжної системи)";

2) у додатку 2 слова "обігом", "(найменування системи електронних грошей/платіжної системи)", "в обігу" замінити відповідно словами "використанням", "(найменування правил використання електронних грошей/платіжної системи)", "у використанні";

3) у додатку 3 слова "Виконавчому директорові з питань платіжних систем та розрахунків Національного банку України", "Клопотання про узгодження правил системи електронних грошей", "системи електронних грошей", "(найменування системи електронних грошей)" замінити відповідно словами "Заступникові Голови Національного банку України", "Заява про узгодження правил використання електронних грошей", "використання електронних грошей", "(найменування правил використання електронних грошей)".

 

Директор Департаменту платіжних
систем та розрахунків

В. М. Кравець

Опрос