Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации работы центральной врачебно-консультативной комиссии

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 25.04.2014 № 284
действует с 01.08.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2014

м. Київ

N 284

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 липня 2014 р. N 782/25559

Про організацію роботи центральної лікарсько-консультативної комісії

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року N 917 "Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про центральну лікарсько-консультативну комісію Міністерства охорони здоров'я України, що додається.

2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

 

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

Л. Денісова

Міністр освіти і науки України

С. М. Квіт

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В. Г. Акопян

Директор Державного центру зайнятості

Ю. Харченко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центральну лікарсько-консультативну комісію Міністерства охорони здоров'я України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає механізм організації роботи та діяльності центральної лікарсько-консультативної комісії Міністерства охорони здоров'я України (далі - Комісія МОЗ).

2. Комісія МОЗ є постійно діючим органом.

3. Комісія МОЗ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

4. Основним принципом роботи Комісії МОЗ є захист законних інтересів та прав дитини, зокрема на недискримінацію, конфіденційність, участь у вирішенні питань щодо неї.

5. Інформація, що використовується Комісією МОЗ, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, крім випадків, визначених законодавством.

6. Комісія МОЗ здійснює координаційну та консультативну функції з питань організації роботи центральних комісій Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

II. Організація роботи Комісії МОЗ

1. Склад Комісії МОЗ, її чисельність затверджуються наказом Міністерства охорони здоров'я України.

2. До складу Комісії МОЗ входять:

керівник структурного підрозділу Міністерства охорони здоров'я України з питань охорони материнства, дитинства (голова Комісії МОЗ);

головні позаштатні спеціалісти Міністерства охорони здоров'я України дитячої мережі відповідних профілів, спеціаліст з реабілітації, лікар-психолог або практичний психолог (за згодою);

представники Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України (за згодою).

У разі необхідності до роботи Комісії МОЗ залучаються представники Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Державного центру зайнятості, головні профільні позаштатні дитячі спеціалісти Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (за згодою).

Секретарем Комісії МОЗ призначається головний спеціаліст підрозділу, до повноважень якого належать питання інвалідності у дітей.

У засіданні Комісії МОЗ можуть брати участь (за згодою) батьки (матір або батько), законний представник дитини та/або дитина віком старше 15 років.

3. Підставою для проведення засідання Комісії МОЗ є звернення Міністерства охорони здоров'я України, центральних комісій Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - центральні комісії), а також заява батьків (матері або батька), законних представників дитини, дитини віком старше 15 років.

4. Організаційною формою роботи Комісії МОЗ є засідання: виїзні та невиїзні, які оформлюються протоколом.

Дата проведення засідання Комісії МОЗ призначається її головою при надходженні звернення Міністерства охорони здоров'я України, центральних комісій та/або заяви батьків (матері або батька), законних представників дитини, дитини віком старше 15 років.

5. Засідання проводить голова Комісії МОЗ, а у випадку відсутності голови Комісії МОЗ - його заступник.

6. Доповідачем на засіданні Комісії МОЗ є голова (заступник голови) центральної лікарсько-консультативної комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

III. Обов'язки і права Комісії МОЗ

1. Комісія МОЗ:

розглядає правомірність прийнятих центральними комісіями рішень щодо встановлення інвалідності хворим дітям і дітям віком від 15 до 18 років, потерпілим від нещасних випадків на виробництві, дітям-інвалідам при встановленні ступеня обмеження життєдіяльності під час взаємодії із зовнішнім середовищем та часу настання інвалідності;

розглядає складні та спірні питання щодо встановлення інвалідності хворим дітям і дітям віком від 15 до 18 років, потерпілим від нещасного випадку на виробництві, визначення ступеня обмеження життєдіяльності під час взаємодії із зовнішнім середовищем та часу настання інвалідності;

аналізує обсяги реабілітаційних заходів, строки їх проведення, повноту та ефективність виконання індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (далі - ІПР);

коригує у разі необхідності ІПР.

2. На розгляд Комісії МОЗ подаються копії таких документів:

форми N 112/о "Історія розвитку дитини", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302;

форми N 027/о "Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, або консультаційного висновку спеціаліста, виданих після стаціонарного або амбулаторного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров'я та науково-дослідних установах, визначених наказом Міністерства охорони здоров'я України, з обґрунтуванням медичних показань для визнання дитини інвалідом та зазначенням діагнозу і коду відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем здоров'я 10-го перегляду;

попереднього рішення центральної комісії;

плану медичної реабілітації та/або ІПР дитини-інваліда;

документа, що посвідчує особу батьків дитини або її законних представників, свідоцтва про народження дитини або паспорта для дитини віком 16 - 18 років.

Медико-соціальна експертиза дітей віком від 15 до 18 років, які потерпіли від нещасного випадку на виробництві, проводиться після подання акта про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", направлення закладу охорони здоров'я або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий отримав травму, або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків за рішенням суду, прокуратури.

3. Комісія МОЗ розглядає подані документи та приймає відповідне рішення протягом 30 днів з дня надходження звернення.

4. За результатами роботи Комісією МОЗ складається висновок, який підписується всіма членами Комісії МОЗ.

5. У разі якщо 1/2 складу членів Комісії МОЗ не згодні з висновком, за рішенням голови Комісії МОЗ проводиться повторна медико-соціальна експертиза в закладах охорони здоров'я III - IV рівнів акредитації.

6. Висновки Комісії МОЗ, реабілітаційні заходи, визначені в ІПР дитини-інваліда, обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними підприємствами, установами та організаціями, в яких навчаються або перебувають діти, незалежно від їх підпорядкованості, типу і форми власності.

7. Комісія МОЗ надає виписку з протоколу засідання та висновок до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центральних комісій, які ініціювали розгляд питання, а також батькам (матері або батьку), законним представникам дитини, дитині віком старше 15 років.

8. Комісія МОЗ має право:

залучати до своєї роботи за необхідності провідних спеціалістів закладів охорони здоров'я III - IV рівнів акредитації;

призначати та направляти на додаткові обстеження, консультації у разі складних випадків щодо встановлення інвалідності дітям;

направляти пропозиції центральним комісіям, що утворюються при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - з питань покращення роботи; структурному підрозділу Міністерства охорони здоров'я України з питань охорони дитинства та материнства - щодо шляхів та заходів стосовно зниження рівня дитячої інвалідності, удосконалення надання медичної допомоги дітям-інвалідам та реабілітаційних послуг.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос