Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку отбора кандидатов на обучение в высших учебных заведениях Министерства внутренних дел Украины, утвержденному приказом МВД Украины от 01 декабря 2010 года N 590, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 24 декабря 2010 года под N 1340/18635 (с изменениями)

МВД
Приказ от 23.06.2014 № 593
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2014

м. Київ

N 593

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 липня 2014 р. за N 778/25555

Про затвердження Змін до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 01 грудня 2010 року N 590, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1340/18635 (із змінами)

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 1 грудня 2010 року N 590

згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 січня 2015 року N 29)

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1855/24387 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 01 грудня 2010 року N 590, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1340/18635 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Слівінський В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Чеботаря С. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
освіти і науки України -
керівник апарату

О. С. Дніпров

Голова Професійної спілки
атестованих працівників органів
внутрішніх справ України

А. С. Онищук

 

ЗМІНИ
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2 слова "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Про Національну гвардію України";

2) у пункті 1.11 після слів "Республіки Молдова"," доповнити словами та цифрами "постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року N 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року N 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за N 2004/24536,";

3) у пункті 1.14 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

4) доповнити пункт 1.16 новим абзацом такого змісту:

"Рішення приймальної комісії ВНЗ МВС стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціалізаціями тощо щодо кожного напряму підготовки (спеціальності) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення ВНЗ МВС державного замовлення.".

2. У пункті 2.1 глави 2:

1) підпункт 2.1.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.1.3 - 2.1.11 вважати відповідно підпунктами 2.1.2 - 2.1.10;

2) підпункт 2.1.6 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.1.7 - 2.1.10 вважати відповідно підпунктами 2.1.6 - 2.1.9;

3) у підпункті 2.1.6 слова "для Академії внутрішніх військ МВС та факультету внутрішніх військ навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ" замінити словами "для Національної академії Національної гвардії України".

3. У главі 3:

1) у пунктах 3.1, 3.5 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

2) пункт 3.13 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення приймальної комісії ВНЗ МВС, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником ВНЗ МВС.".

4. У главі 4:

1) в абзаці другому пункту 4.1 слово "сертифікатів" виключити, а слова "загальноосвітніх дисциплін" замінити словами "конкурсних предметів";

2) абзац другий пункту 4.5 викласти у такій редакції:

"Письмове підтвердження директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до ВНЗ МВС, є підставою для відмови в участі в конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).";

3) у пункті 4.10:

в абзаці другому слова "військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу," виключити;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, - при вступі на денну форму навчання до Національної академії Національної гвардії України;".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

4) доповнити пункт 4.13 новим абзацом такого змісту:

"Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайтах ВНЗ МВС та в приймальних (відбіркових) комісіях".

5. У главі 5:

1) у пункті 5.4 абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

2) у пункті 5.5 слова та цифри "осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року N 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за N 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року N 467 "Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей "Інтелектуальне майбутнє України," виключити;

3) пункт 5.16 викласти в такій редакції:

"5.16. Усі питання, пов'язані з прийомом до ВНЗ МВС, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ВНЗ МВС, як правило, у день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.";

4) у пункті 5.22 цифри "01" замінити цифрами "02";

5) в абзаці третьому пункту 5.23 цифри "11" замінити цифрами "10";

6) абзац третій пункту 5.26 викласти в такій редакції:

"На звільнене(і) при цьому місце(я) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі за цим напрямом підготовки (спеціальністю). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього ВНЗ МВС за умови збігу конкурсних предметів.";

7) у пункті 5.28 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України".

6. У пункті 3 додатка 2 до Порядку слова "внутрішніх військах МВС" замінити словами "Національній гвардії".

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
полковник міліції

В. Р. Слівінський

Опрос