Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы заявки на участие в аукционе по реализации материальных ценностей государственного резерва, в том числе мобилизационного, и Порядка формирования и ведения реестра таких заявок

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 28.04.2014 № 504
действует с 15.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2014

м. Київ

N 504

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 липня 2014 р. за N 714/25491

Про затвердження форми заявки на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного, та Порядку формування і ведення реєстру таких заявок

Відповідно до пунктів 11 і 13 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року N 905),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заявки на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного;

Порядок формування і ведення реєстру заявок на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного.

2. Департаменту економіки оборони та безпеки (Неботов П. Г.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного агентства резерву України Жукова В. Є.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. Шеремета

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Голова Державного агентства
резерву України

В. В. Корітко

 

ЗАЯВКА
на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного

Суб'єкт господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                             (повне найменування, код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, прізвище, ім'я, по батькові,
              реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1 - для фізичних осіб)

Реквізити суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                         (місцезнаходження / місце проживання, номер телефону, банківські реквізити (за наявності))

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами аукціону
з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного, відповідно до оголошення, розміщеного в газеті "Урядовий кур'єр" від ___ ____________ 20__ року N ____ та на офіційному веб-сайті Державного агентства резерву України, надаємо заявку та підтверджуємо згоду взяти участь у торгах за початковою ціною лота (________________ гривень), зазначеною в оголошенні:

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Номер лота

Найменування матеріальних цінностей

Місце зберігання

Кількість

Одиниця виміру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що наша заявка буде відхилена в разі:

оформлення заявки не за встановленою формою;

подання документів, що додаються до неї, не в повному обсязі.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що гарантійний внесок не повертається в разі:

відсутності нашого представника на аукціоні;

відмови з нашого боку розпочати торги у випадку, зазначеному в пункті 21 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року N 905);

відмови з нашого боку укласти договір купівлі-продажу або виконати умови договору купівлі продажу матеріальних цінностей.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що переможцем аукціону визначається учасник аукціону, представник якого під час торгів запропонував найвищу ціну.

Додатки:

1. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску, на ___ арк. в ___ прим.

2. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів), на ___ арк. в ___ прим.

Керівник (голова правління,
директор тощо)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.2

 

____________
2 За наявності

 

Заступник директора департаменту
економіки оборони та безпеки

О. Кушнерик

 

ПОРЯДОК
формування і ведення реєстру заявок на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного

1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог пунктів 12 і 13 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року N 905) (далі - Порядок реалізації), та визначає функції аукціонного комітету під час формування та ведення реєстру заявок, що надходять від суб'єктів господарювання, з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного.

2. Заявки, що надходять на участь в аукціоні в запечатаному конверті, у день їх надходження вносяться секретарем аукціонного комітету Державного агентства резерву України або особою, уповноваженою виконувати його обов'язки (далі - секретар комітету), до реєстру заявок.

3. У реєстрі заявок зазначається така інформація:

реєстраційний номер;

дата реєстрації;

найменування / прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання;

місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання;

номер лота.

Реєстр заявок ведеться за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

4. Реєстрації підлягають ті заявки, які відповідно до пункту 12 Порядку реалізації були надіслані до Державного агентства резерву України разом з документами, що додаються до них, у запечатаному конверті або подані за актом приймання-передачі, який підписується секретарем комітету та уповноваженим представником суб'єкта господарювання за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Відповідно до абзацу другого пункту 12 Порядку реалізації заявки та додатки до них надсилаються/подаються в запечатаному конверті, на якому зазначаються назва та номер лота, повне найменування і місцезнаходження суб'єкта господарювання і робиться напис "На аукціон".

Відповідно до абзацу третього пункту 12 Порядку реалізації заявки та документи, що додаються до них, повинні бути засвідчені підписом суб'єкта господарювання, а в разі, коли суб'єкт господарювання є юридичною особою, - підписом його керівника, скріпленим печаткою, та подані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення аукціону.

5. Відповідно до пункту 13 Порядку реалізації заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

 

Заступник директора департаменту
економіки оборони та безпеки

О. Кушнерик

 

Реєстр заявок

N

Реєстраційний номер

Дата реєстрації

Найменування / прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання

Місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання

Номер лота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ
приймання-передачі заявки та документів, що додаються до неї, на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного

м. Київ

____ ____________ 20__ року

Аукціонний комітет з реалізації матеріальних цінностей Державного агентства резерву України (далі - комітет) в особі секретаря комітету _____________________, який(а) діє на підставі наказу Державного агентства резерву України від ___ ____________ 20___ року N ____, та ____________________________________ (далі - суб'єкт господарювання) в особі ____________________________, який(а) діє на підставі ____________________________, склали цей акт про таке.

Суб'єкт господарювання здав, а комітет прийняв заявку та документи, що додаються до неї, в запечатаному конверті на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей за лотом N _______, а саме: _____________________________________________________.

Заявку зареєстровано в реєстрі заявок за N ______ від ___ ____________ 20__ року.

Секретар комітету

Суб'єкт господарювання
(уповноважений представник)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос