Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о методических советах субъектов государственной авиации Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 16.06.2014 № 394
действует с 11.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2014

м. Київ

N 394

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2014 р. за N 698/25475

Про затвердження Положення про методичні ради суб'єктів державної авіації України

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою надання методичної допомоги керівникам (начальникам) суб'єктів державної авіації України в прийнятті рішень для успішного виконання завдань за призначенням, забезпечення безпеки польотів, удосконалення способів управління польотами, покращення методики навчання особового складу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про методичні ради суб'єктів державної авіації України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
генерал-полковник

М. В. Коваль

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

 

ПОЛОЖЕННЯ
про методичні ради суб'єктів державної авіації України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює порядок створення і діяльності методичних рад суб'єктів державної авіації України (далі - методична рада).

1.2. Методичні ради - позаштатні постійно діючі колегіальні дорадчі органи, які створюються суб'єктами державної авіації України та призначені для надання методичної допомоги керівникам (начальникам) суб'єктів державної авіації України у прийнятті рішень для успішного виконання завдань за призначенням, забезпечення безпеки польотів, удосконалення способів управління польотами, покращення методики навчання особового складу.

1.3. Методична рада розглядає:

рекомендації з льотної підготовки, організації управління повітряним рухом, керівництва польотами та всебічного забезпечення;

питання бойової (спеціальної) підготовки;

схеми польотних завдань за вправами курсів (програм, стандартів) підготовки за призначенням;

заходи забезпечення безпеки польотів;

інші питання, що належать до повноважень керівника (начальника) суб'єкта державної авіації України.

II. Склад і організація роботи методичних рад суб'єктів державної авіації України

2.1. Персональний склад методичних рад оголошується наказом відповідних керівників (начальників) суб'єктів державної авіації України на рік.

2.2. До складу методичної ради входять голова методичної ради, заступник голови, секретар та члени методичної ради (посадові особи з числа керівного складу суб'єктів державної авіації України, а також спеціалісти, які мають високу професійну та методичну підготовку).

2.3. Головою методичної ради є заступник керівника (начальника) суб'єкта державної авіації України.

2.4. До участі в роботі методичної ради на підставі рішення голови і за погодженням з відповідним керівником (начальником) суб'єкта державної авіації України можуть залучатися фахівці, які не входять до складу методичної ради.

2.5. Діяльність методичної ради здійснюється за планом роботи методичної ради на рік (додаток 1) відповідно до завдань, які визначені суб'єктам державної авіації України.

2.6. Основною організаційною формою діяльності методичної ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не менше одного разу на квартал - у суб'єктах державної авіації України (авіаційних частинах, окремих авіаційних ескадрильях, загонах та ланках) та не менше двох разів на рік - в органах управління суб'єктами державної авіації України.

2.7. Рішення методичної ради приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів, оформлюється протоколом засідання методичної ради (додаток 2) та приймається до виконання після затвердження керівником суб'єкта державної авіації України.

2.8. Засідання методичної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

2.9. Член методичної ради, який не підтримує рішення методичної ради, викладає у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

III. Права і обов'язки членів методичної ради

3.1. Голова методичної ради:

керує роботою методичної ради, розподіляє обов'язки між її членами та перевіряє їх виконання;

головує на засіданнях методичної ради;

визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

підписує протокол рішення методичної ради.

3.2. Секретар методичної ради:

здійснює організаційне забезпечення засідань;

веде протокольну та ділову документацію методичної ради;

готує матеріали на розгляд засідань методичної ради;

бере участь у підготовці планів роботи методичної ради.

3.3. Члени методичної ради:

беруть участь у засіданнях методичної ради;

надають пропозиції для прийняття рішень методичної ради;

вживають заходів для реалізації рішень методичної ради.

3.4. Контроль за виконанням рішень методичних рад здійснюється керівниками суб'єктів державної авіації України в межах їх повноважень.

 

Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації України

М. Б. Кушнірук

 

ПЛАН
роботи методичної ради на ____ рік

________________________________
(найменування суб'єкта державної авіації України)

N
з/п

Назва заходів, тематика засідань методичної ради

Строки проведення

Відповідальний виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

Голова методичної ради ________________________________________________________________
                                                                                                                                 (посада)

___________________
         (військове звання)

"___" ____________ 20__ року

_______________________________
(ініціали, прізвище)

 

ПРОТОКОЛ N ___
засідання методичної ради

__________________________________
(найменування суб'єкта державної авіації України)
від "___" ____________ 20__ року

Присутні члени методичної ради:

_____________________________________________________________________________________

Запрошені: ___________________________________________________________________________

Порядок денний:

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

Слухали: посада, військове звання, прізвище та ініціали, тема доповіді тощо.

____________________________________________________________________________________

Виступили:

____________________________________________________________________________________

Постановили:

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

Результати голосування: "за" - ____, "проти" - ____, "утрималися" - ____.

Голова методичної ради _______________________________________________________________
                                                                                                                              (посада)

___________________
         (військове звання)

"___" ____________ 20__ року

_______________________________
(ініціали, прізвище)

Секретар методичної ради _____________________________________________________________
                                                                                                                               (посада)

___________________
        (військове звання)

"___" ____________ 20__ року

_______________________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос