Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институционных инвесторов (деятельность по управлению активами)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 03.06.2014 № 730
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.06.2014

м. Київ

N 730

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2014 р. за N 676/25453

Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 9 січня 2013 року N 1
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 1 жовтня 2015 року N 1597)

Відповідно до пункту 375 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини третьої статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 січня 2013 року N 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за N 171/22703, що додаються.

2. Управлінню пруденційного та консолідованого нагляду (Т. Тисмінецька) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Зміни до Положення
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

1. У розділі I:

пункт 2 доповнити словами "(крім банків)";

у пункті 3 слова "Пруденційні нормативи, що стосуються рівня власного капіталу" замінити словами та цифрами "Нормативні значення пруденційних показників, визначених у розділі II цього Положення";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".".

2. У розділі II:

у пункті 1:

підпункти 1.1, 1.2 викласти в такій редакції:

"1.1. Показник покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб

Показник покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб розраховується за формулою:

 

Показник покриття
зобов'язань власним
капіталом Компаній та
Осіб

=

зобов'язання
_____________________
власний капітал

 

Нормативне значення показника покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб має бути не більше 1.

1.2. Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб

Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб розраховується за формулою:

 

Показник фінансової
стійкості Компаній та Осіб

=

власний капітал
_____________________
вартість активів

 

Нормативне значення показника фінансової стійкості Компаній та Осіб має бути не менше 0,5.";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Інформація щодо чисельних значень, що є складовими розрахунків пруденційних нормативів діяльності Компаній/Осіб, готується на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до законодавства.";

пункти 3 - 6 виключити.

3. Розділ III викласти в такій редакції:

"III. Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків Компаній та Осіб

1. Для ефективного запобігання та мінімізації впливу ризиків Компанія/Особа має розробити власну систему відповідних заходів, що відповідає обсягу та характеру діяльності такої Компанії/Особи, із урахуванням властивих їй видів ризиків.

2. До елементів внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків Компанії/Особи належать:

система управління ризиками (далі - СУР);

внутрішній аудит (контроль);

корпоративне управління.

3. Залежно від обсягу та характеру своєї діяльності Компанія/Особа повинна створити структурний підрозділ або призначити відповідального працівника, до повноважень якого має належати реалізація функцій СУР. Такий підрозділ (працівник) має бути відокремленим (незалежним) від підрозділів, з діяльністю яких пов'язано виникнення ризиків.

Компанія/Особа повинна розробити та затвердити її вищим органом управління або наглядовою радою (у разі її створення) внутрішній документ, який регламентує функціонування СУР та визначає ризики Компанії/Особи і систему заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків на діяльність Компанії/Особи, а також встановлює права й обов'язки та розподіляє відповідальність між структурними підрозділами, посадовими особами та працівниками Компанії/Особи у процесі управління ризиками.

Головними завданнями СУР є:

виявлення ризиків;

вимірювання ризиків;

якісне та кількісне оцінювання ризиків;

визначення заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків;

моніторинг ризиків;

контроль за прийнятним для Компанії/Особи рівнем ризику;

проведення моделювання та прогнозування процесів та майбутніх результатів діяльності Компанії/Особи на основі аналізу інформації та оцінки ризиків;

визначення ефективності СУР та її удосконалення.

СУР в Компанії включає:

управління ризиками, що пов'язані з діяльністю Компанії;

управління ризиками інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ), що знаходяться в управлінні Компанії.

Компанія повністю несе ризики, безпосередньо пов'язані з її діяльністю.

Компанія також здійснює контроль за належним управлінням ризиками ІСІ відповідно до інвестиційної декларації та інших документів, що регламентують управління активами ІСІ.

При управлінні ризиками ІСІ Компанія, в управлінні якої знаходяться його активи, має забезпечувати відповідність вартості та структури активів таких ІСІ вимогам законодавства, інвестиційній декларації та іншим документам, що регламентують управління активами ІСІ.

Компанія повинна здійснювати управління ризиками портфелів ІСІ (крім венчурних), що знаходяться в управлінні Компанії, в тому числі на підставі оцінки динаміки вартості чистих активів ІСІ.

Оцінка динаміки вартості чистих активів ІСІ має здійснюватись Компанією на підставі розрахунку показника відносної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ.

Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою:

r = ((NAVt - NAVt-1) / NAVt-1) х 100 %,

де:

r - відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ;

NAVt - вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ станом на поточну звітну дату (t);

NAVt-1 - вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ станом на попередню звітну дату (t-1).

Розрахунок зазначеного показника має здійснюватись відповідно до типу ІСІ з періодичністю, визначеною нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання складання та розкриття інформації, а саме:

для ІСІ відкритого типу - щодня;

для ІСІ інтервального та закритого типу - щокварталу.

Оптимальні значення цього показника встановлюються залежно від типу ІСІ:

для ІСІ відкритого типу - зменшення не більше ніж на 10 %;

для ІСІ інтервального типу - зменшення не більше ніж на 15 %;

для ІСІ закритого типу - зменшення не більше ніж на 25 %.

У разі досягнення показником значення нижче оптимального Компанія повинна передбачити та здійснити заходи щодо приведення показника у межі його оптимального значення.

Комісія може витребувати у Компанії пояснення із зазначенням причин зменшення значення показника відносної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір нижче оптимального значення, а також надання інформації стосовно передбачених Компанією заходів щодо зменшення ризиків портфелю ІСІ та приведення показника у межі його оптимального значення.

СУР, яку має запровадити Особа, повинна відповідати вимогам Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням пенсійних активів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за N 1728/22040.

4. З метою запобігання та мінімізації впливу ризиків, притаманних Компанії/Особі, залежно від обсягу та характеру своєї діяльності Компанія/Особа створює службу внутрішнього аудиту (контролю).

До повноважень служби внутрішнього аудиту (контролю) належать повноваження, визначені нормативно-правовим актом Комісії, що визначає особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку.

Залежно від обсягів діяльності Компанії/Особи її служба внутрішнього аудиту (контролю) може поєднувати свої функції з функціями структурного підрозділу або працівника, до повноважень якого має належати реалізація функцій СУР, за умови, що поєднання зазначених функцій не впливає на якість та повноту їх виконання.

5. Для ефективного управління ризиками, притаманними Компанії/Особі, вона використовує елементи корпоративного управління, а саме: встановлює організаційну структуру, визначає підпорядкування, функції та відповідальність посадових осіб та працівників Компанії/Особи, розподіл прав і обов'язків між органами Компанії/Особи та її учасниками стосовно управління Компанією/Особою, а також правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Компанії/Особи та здійснення контролю.".

4. Розділи IV та V виключити.

У зв'язку з цим розділ VI вважати розділом IV.

5. У розділі IV:

назву розділу викласти в такій редакції:

"IV. Подання інформації та контроль за дотриманням Компаніями та Особами пруденційних нормативів";

доповнити розділ новим пунктом 1 такого змісту:

"1. Інформація про результати розрахунку пруденційних показників та дані, на основі яких Компаніями та Особами здійснювався розрахунок зазначених показників, подається відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють питання складання та розкриття інформації.".

У зв'язку з цим пункти 1, 2 вважати відповідно пунктами 2, 3;

підпункт 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Розрахунок пруденційних показників кожного робочого дня.";

у пункті 3 після слова "Компаніями" слова ", Особами та ІСІ" замінити словами "та Особами".

 

Т. в. о. начальника
управління пруденційного
та консолідованого нагляду

Н. Коваленко

Опрос