Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о высших военных учебных заведениях

Минобороны
Положение, Приказ от 03.06.2014 № 350
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2014

м. Київ

N 350

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2014 р. за N 671/25448

Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 27 травня 2015 року N 240)

Відповідно до Законів України "Про вищу освіту", "Про військовий обов'язок і військову службу", Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153, та з метою вдосконалення нормативно-правової бази для підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про вищі військові навчальні заклади, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 21 червня 2004 року N 221 "Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 липня 2004 року за N 841/9440.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
генерал-полковник

М. В. Коваль

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
освіти і науки України

І. Р. Совсун

 

ПОЛОЖЕННЯ
про вищі військові навчальні заклади

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає повноваження вищих військових навчальних закладів, їх структуру, склад учасників навчально-виховного процесу, права та обов'язки особового складу.

1.2. Це Положення розроблене на підставі Законів України "Про вищу освіту" та "Про військовий обов'язок і військову службу".

1.3. Вищі військові навчальні заклади (далі - ВВНЗ) є суб'єктами освітньої діяльності в системі військової освіти, інтегровані в державну систему освіти та створені з метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до Законів України військових формуваннях, а також відповідних фахівців з питань оборонно-мобілізаційної роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади.

1.4. ВВНЗ створюються, реорганізовуються та ліквідуються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства оборони України.

1.5. До ВВНЗ відносяться військові університети, військові академії, військові інститути, військові коледжі.

1.6. ВВНЗ має:

свій Бойовий прапор;

печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням;

власну символіку.

1.7. ВВНЗ знаходяться в підпорядкуванні Міністерства оборони України. Підпорядкованість ВВНЗ службовим особам Міністерства оборони України визначається наказом Міністерства оборони України.

1.8. ВВНЗ діє на підставі власного статуту, який затверджується наказом Міністерства оборони України за погодженням із Міністерством освіти і науки України.

1.9. Головними завданнями ВВНЗ є:

освітня діяльність певного напряму, яка забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військових фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;

виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців, міжнародних угод про підготовку військових фахівців іноземних держав;

військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу;

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань;

наукова та науково-технічна діяльність;

військово-патріотичне виховання молоді.

1.10. ВВНЗ має право здійснювати освітню діяльність та видавати випускникам документи про освіту державного зразка на підставі відповідної ліцензії та сертифіката про акредитацію певної спеціальності (напряму підготовки) та ВВНЗ у цілому.

1.11. Перелік напрямів, спеціальностей (спеціалізацій), освітньо-кваліфікаційних рівнів, за якими у ВВНЗ здійснюється підготовка військових фахівців, визначається наказом Міністерства оборони України за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

1.12. Державне замовлення на підготовку військових фахівців розподіляється між ВВНЗ щороку наказом Міністерства оборони України про прийом до вищих військових навчальних закладів слухачів (курсантів, студентів) за різними формами навчання.

1.13. Підготовка військових фахівців для збройних сил іноземних держав здійснюється на підставі міжнародних договорів та угод у галузі військової освіти та науки, що укладаються відповідно до законодавства України.

1.14. ВВНЗ, крім прав, передбачених Законом України "Про вищу освіту", має право відповідно до законодавства:

залучати на умовах сумісництва (погодинної оплати) видатних діячів освіти, науки і техніки України, провідних фахівців Збройних Сил України та інших військових формувань для проведення навчальної та наукової роботи;

створювати тимчасові творчі колективи для виконання договірних робіт із розробки науково-технічної продукції, у тому числі за участю військовослужбовців;

дозволяти науково-педагогічним (педагогічним) і науковим працівникам (військовослужбовцям і працівникам) навчальну, наукову, науково-педагогічну та інші види творчої діяльності за сумісництвом у військових частинах, установах і організаціях Збройних Сил України, на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади;

оплачувати відповідно до законодавства України діяльність вчених і фахівців (військовослужбовців і працівників Збройних Сил України) з проведення експертизи та консультацій щодо військово-наукових і науково-технічних розробок та проектів, що виконуються ВВНЗ;

здійснювати міжнародні зв'язки у галузі військової освіти та науки;

розробляти пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури ВВНЗ.

1.15. ВВНЗ інспектуються (перевіряються) відповідно до планів діяльності Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної інспекції навчальних закладів України, а також рішень службових осіб, яким підпорядковані ВВНЗ.

З окремих питань, пов'язаних із виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін, експлуатацією озброєння і військової техніки, дотриманням правил безпеки, матеріально-технічним забезпеченням, морально-психологічним станом особового складу і військовою дисципліною, індивідуальною підготовкою постійного складу, внутрішнім порядком і службою військ, проводяться часткові перевірки за відповідними рішеннями Міністра оборони України, його заступників, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України або керівників інших органів військового управління Збройних Сил України (за планами цих органів, що погоджуються із службовою особою, якій підпорядкований ВВНЗ).

II. Структура ВВНЗ

2.1. Організаційна структура та чисельність особового складу ВВНЗ визначаються штатами.

2.2. Порядок розроблення та затвердження штатів ВВНЗ визначається відповідним наказом Міністерства оборони України.

Типові нормативи для розроблення штатів ВВНЗ визначаються наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

Штати розробляються та щорічно коригуються залежно від обсягів замовлення на підготовку військових фахівців.

2.3. Під час організації у ВВНЗ підготовки студентів за контрактом за цивільними спеціальностями та за програмами підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних осіб до штату ВВНЗ розробляється штатний розпис на утримання працівників за спеціальним фондом державного бюджету, порядок розроблення та затвердження якого встановлюється відповідним наказом Міністерства оборони України.

2.4. Структурними підрозділами ВВНЗ I та II рівнів акредитації є:

управління ВВНЗ;

відділення, предметні (циклові) комісії, підрозділи слухачів (курсантів, студентів), методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи;

військові частини (підрозділи) забезпечення навчального процесу.

Відділення - структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей (спеціалізацій) підготовки військових фахівців, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи.

Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін підготовки військових фахівців.

2.5 . Структурними підрозділами ВВНЗ III рівня акредитації є:

управління ВВНЗ;

факультети, коледжі, кафедри, наукові (науково-дослідні) центри, науково-дослідні лабораторії, бібліотеки, підрозділи слухачів (курсантів, студентів), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерських кадрів і державних службовців тощо;

військові частини (підрозділи) забезпечення навчального процесу.

2.6. До складу ВВНЗ IV рівня акредитації, крім структурних підрозділів, указаних у пункті 2.5 цього розділу, можуть входити наукові, навчально-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі інститути. В їх складі можуть створюватися навчально-науково-виробничі центри (комплекси), що об'єднують споріднені факультети, коледжі, наукові, науково-дослідні інститути, кафедри, наукові лабораторії, полігони, інші підрозділи.

2.7. До складу управління ВВНЗ усіх рівнів акредитації входять:

командування (начальник ВВНЗ та його заступники);

центри (відділи, управління, відділення, групи) - навчальні (навчально-методичні), науково-методичні, науково-організаційні (науково-дослідні), по роботі з особовим складом тощо;

відповідні служби.

2.8. Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом ВВНЗ III або IV рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії, на базі якого здійснюється підготовка слухачів (курсантів, студентів) з однієї або з декількох споріднених спеціальностей.

До складу факультету входять: начальник факультету та його заступники, навчальна частина (навчальний відділ), кафедри, лабораторії, підрозділи слухачів (курсантів, студентів).

2.9. В окремих випадках до складу ВВНЗ може входити філія (інститут, факультет, коледж) як його відокремлений структурний підрозділ, який самостійно здійснює навчальну, методичну, виховну та науково-дослідну роботу за окремими напрямами (спеціальностями) підготовки або освітньо-кваліфікаційними рівнями.

До складу філії можуть входити навчальний відділ (відділення), науково-організаційний (науково-дослідний) відділ (відділення) та інші навчальні, адміністративно-господарчі підрозділи і підрозділи забезпечення навчального процесу.

2.10. Кафедра є базовим структурним підрозділом ВВНЗ III та IV рівнів акредитації (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін, наукову (військово-наукову) та науково-технічну діяльність за певним напрямом, підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних (наукових) працівників та інженерно-технічного складу.

2.11. Науково-дослідна лабораторія створюється для проведення наукових досліджень актуальних проблем, пов'язаних із розвитком воєнної теорії та практики, розробленням та вдосконаленням озброєння і військової техніки в інтересах розвитку і застосування видів (родів військ) Збройних Сил України, удосконаленням системи військової освіти, підвищенням ефективності навчального процесу та якості підготовки військових фахівців.

Крім того, на науково-дослідну лабораторію можуть покладатися підготовка наукових кадрів, а також окремі завдання, пов'язані з підготовкою слухачів (курсантів, студентів).

2.12. Підрозділами слухачів (курсантів, студентів) є: батальйон (дивізіон), курс, рота (батарея, ескадрилья), взвод, навчальна (льотна) група, навчальне відділення.

У підрозділах організовується і проводиться навчальна та методична робота із загальновійськових дисциплін (у льотних підрозділах - льотне навчання) і виховна робота зі слухачами (курсантами, студентами).

2.13. Підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації створюються для здійснення підвищення кваліфікації офіцерів, державних службовців, працівників Збройних Сил України перед їх призначенням на вищі посади та для підвищення професійного рівня.

2.14. Військові частини (підрозділи) забезпечення навчального процесу створюються для забезпечення навчально-виховного процесу та життєдіяльності особового складу ВВНЗ.

III. Управління ВВНЗ

3.1. Безпосереднє управління діяльністю ВВНЗ здійснює його начальник (ректор, директор) (далі - начальник), який діє на засадах єдиноначальності і на якого покладаються функції практичної реалізації завдань діяльності ВВНЗ:

1) начальник ВВНЗ є прямим начальником для всього особового складу ВВНЗ і є відповідальним перед державою та Міністерством оборони України за дотримання законодавства України та договірних зобов'язань, бойову та мобілізаційну готовність ВВНЗ, виконання покладених на ВВНЗ завдань, стан навчально-виховної, методичної, наукової і науково-технічної діяльності, індивідуальну підготовку, морально-психологічний стан особового складу, військову і трудову дисципліну, належну експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, фінансово-господарську діяльність, стан будівель, споруд та іншого майна, що передано ВВНЗ для використання, а також за організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

2) начальник ВВНЗ, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про вищу освіту", зобов'язаний:

підтримувати постійну бойову і мобілізаційну готовність ВВНЗ;

забезпечувати виконання замовлення на підготовку військових фахівців у чисельності та за напрямами, спеціальностями (спеціалізаціями), що визначаються наказом Міністерства оборони України;

організовувати розроблення та затвердження правил прийому до ВВНЗ за встановленим порядком;

організовувати проведення фахових вступних випробувань громадян, які виявили бажання навчатися у ВВНЗ;

організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та професійного психологічного відбору вступників до ВВНЗ, безпосередньо керувати комплектуванням перших і наступних курсів слухачів (курсантів), подавати пропозиції щодо розподілу випускників ВВНЗ з урахуванням їхнього рейтингу;

організовувати навчальну, методичну, виховну роботу, наукову і науково-технічну діяльність у ВВНЗ;

керувати розробленням стандартів вищої освіти ВВНЗ - варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних дисциплін, забезпечувати повне і якісне їх виконання;

вживати заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу, втілення передових методів навчання і виховання слухачів (курсантів), забезпечувати викладання навчальних дисциплін на високому науковому і методичному рівні;

особисто проводити навчальні заняття зі слухачами (курсантами), а також організовувати та проводити заняття з офіцерами з індивідуальної підготовки постійного складу;

керувати вихованням особового складу, вживати заходів щодо запобігання порушенням і злочинам, зміцнення військової та трудової дисципліни, створення в підрозділах ВВНЗ здорового морально-психологічного клімату;

забезпечувати умови для підвищення професійного рівня підготовки особового складу ВВНЗ;

керувати роботою з добору, розстановки та ротації науково-педагогічних (педагогічних) і наукових працівників ВВНЗ;

організовувати контроль за якістю роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників, організацією навчальної, методичної, виховної роботи та наукової і науково-технічної діяльності підрозділів ВВНЗ;

підтримувати зв'язки з військовими частинами, іншими ВВНЗ, установами і організаціями Збройних Сил України та підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, з усіх питань діяльності ВВНЗ;

організовувати військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу, укладати з ними відповідні контракти на військову підготовку, брати участь в атестації студентів на присвоєння військового звання офіцера запасу;

організовувати розроблення та затвердження функціональних обов'язків для всіх категорій особового складу ВВНЗ і забезпечувати контроль за їх виконанням;

організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки ВВНЗ;

забезпечувати вдосконалення навчально-матеріальної бази, складання і подання заявок до служб забезпечення Міністерства оборони України на одержання озброєння, військової техніки, пально-мастильних матеріалів, військово-навчального майна та літератури для ВВНЗ у межах табельної потреби та норм постачання;

забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у ВВНЗ та в місцях виконання завдань особовим складом;

організовувати роботу щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати своєчасне подання звітності.

3.2. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним, науковим, виховним, адміністративно-господарським та іншими напрямами діяльності ВВНЗ здійснюють заступники начальника ВВНЗ відповідно до їхніх функціональних обов'язків.

IV. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. До учасників навчально-виховного процесу належить особовий склад ВВНЗ, який поділяється на постійний і змінний.

4.2. До постійного складу ВВНЗ належить особовий склад командування (керівного складу), підрозділів управління, основних підрозділів (крім тих, хто навчається), підрозділів забезпечення, а також науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники (з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та працівників Збройних Сил України).

4.3. Порядок комплектування посад начальників ВВНЗ та їхніх заступників, начальників факультетів та їхніх заступників, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників визначається законодавством України.

4.4. Призначення військовослужбовців на інші посади постійного складу ВВНЗ здійснюються відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року N 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за N 438/16454.

4.5. Прийняття працівників Збройних Сил України на посади постійного складу здійснюються наказами начальника ВВНЗ.

4.6. Залучення службових осіб постійного складу та курсантів ВВНЗ до заходів, не пов'язаних із виконанням ними функціональних обов'язків, проведенням чи забезпеченням навчально-виховного процесу, не допускається. В окремих випадках залучення зазначених вище службових осіб до інших заходів може бути здійснене за рішенням Міністра оборони України, його заступників або начальника, якому підпорядкований ВВНЗ.

4.7. До посад науково-педагогічних працівників ВВНЗ III та IV рівнів акредитації, крім основних посад, визначених у Законі України "Про вищу освіту", належать посади начальника ВВНЗ, його першого заступника (заступника) та заступників з навчальної (навчальної та наукової), наукової роботи, начальника факультету (кафедри, навчального та наукового центру) та його заступників.

4.8. До посад педагогічних працівників ВВНЗ I та II рівнів акредитації, крім основних посад, визначених у Законі України "Про вищу освіту", належать посади начальника ВВНЗ та його заступників (крім заступників з логістики, озброєння, тилу, матеріально-технічного забезпечення), начальника відділення та начальника предметної (циклової) комісії.

4.9. Посади начальника (завідувача) кафедри у ВВНЗ можуть займати особи, які мають вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи (досвід військової служби на посадах не нижче командира батальйону та їм рівних) не менше п'яти років.

4.10. Посади заступників начальника (завідувача) кафедри у ВВНЗ з навчальної (навчальної та наукової), наукової роботи можуть обіймати особи, які мають вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи або досвід військової служби на посадах не нижче командира батальйону та їм рівних не менше трьох років.

4.11. На посаду професора у ВВНЗ можуть призначатися особи, які мають:

вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років;

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п'яти років;

вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

4.12. На посаду доцента у ВВНЗ можуть призначатися особи:

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;

старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці.

4.13. На посади завідувача відділення, голови предметної (циклової) комісії, старшого викладача у ВВНЗ можуть призначатися особи:

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь кандидата наук, кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії";

викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п'яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники;

висококваліфіковані фахівці з військ (сил), органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту та мають досвід проходження військової служби на посадах офіцерського складу не менше 5 років.

4.14. На посади викладачів та асистентів у ВВНЗ можуть призначатися випускники ад'юнктур (аспірантур), а також особи, які мають повну вищу освіту.

4.15. Науково-педагогічні, педагогічні працівники ВВНЗ з числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України під час проведення занять зі слухачами (курсантами) є їхними прямими начальниками.

4.16. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, крім прав, передбачених Законом України "Про вищу освіту", мають право:

обирати та бути обраними до вченої (педагогічної) ради ВВНЗ (інституту, факультету, коледжу);

брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління ВВНЗ питань навчальної, методичної, виховної роботи, наукової і науково-технічної діяльності ВВНЗ;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, проводити наукові випробування та публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до законодавства України, брати безпосередню участь у втіленні результатів досліджень у навчальний процес і практику військ (сил) разом із замовником;

користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, а також послугами обчислювальних центрів ВВНЗ;

здійснювати з дозволу начальника ВВНЗ наукову діяльність зі створення науково-технічної продукції у військових частинах, установах і організаціях Збройних Сил України;

брати участь у конкурсах на заміщення посад науково-педагогічних (педагогічних) та наукових працівників.

4.17. Особи з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про вищу освіту", зобов'язані:

знати вимоги нормативно-правових актів з організації навчально-виховного процесу, освітньо-кваліфікаційні характеристики, зміст освітньо-професійних програм, програм навчальних дисциплін і тематичних планів, роль та місце навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття;

здійснювати на високому фаховому рівні навчальну та методичну діяльність зі своєї навчальної дисципліни, забезпечувати високу ефективність педагогічного процесу, об'єктивно оцінювати знання та вміння слухачів (курсантів, студентів), сприяти розвитку в них самостійності, розумної ініціативи, творчих здібностей у процесі засвоєння навчальних дисциплін;

своєчасно і якісно розробляти навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття;

здійснювати методичне забезпечення самостійних занять слухачів (курсантів, студентів) з навчальних дисциплін;

вести наукові дослідження, брати участь у впровадженні їх результатів у військах (силах) та в навчальний процес, активно залучати до цієї роботи слухачів (курсантів, студентів);

керувати воєнно-науковою роботою слухачів (курсантів, студентів);

здійснювати наукове керівництво підготовкою науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук);

вивчати і впроваджувати в процес навчання і виховання слухачів (курсантів, студентів) досвід бойової підготовки військ (сил), передовий педагогічний досвід;

постійно підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність;

здійснювати в ході навчально-виховного процесу виховання слухачів (курсантів, студентів), формувати в них готовність до захисту державних інтересів України;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

4.18. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені законодавством та статутом ВВНЗ.

4.19. До наукових працівників ВВНЗ належать військовослужбовці і працівники Збройних Сил України, які обіймають у науково-дослідних (наукових, науково-методичних) підрозділах ВВНЗ III або IV рівнів акредитації посади начальників, їхніх заступників, головних, провідних, старших наукових, наукових та молодших наукових співробітників.

4.20. Посади начальника наукового, науково-дослідного (науково-методичного) підрозділу (центру) та його заступників можуть займати особи, які мають науковий ступінь та досвід організації науково-дослідної роботи у відповідній галузі знань.

Посади головного та провідного наукового співробітника можуть заміщувати особи, які мають науковий ступінь та досвід організації науково-дослідної роботи у відповідній галузі знань.

Посади старшого наукового співробітника можуть займати особи, які мають науковий ступінь (вчене звання) та стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше 10 років (за наявності наукового ступеня або вченого звання - без пред'явлення вимог до стажу).

Посади наукового співробітника можуть займати особи, які мають повну вищу освіту та стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше 5 років (за наявності наукового ступеня або вченого звання - без пред'явлення вимог до стажу).

Посади молодшого наукового співробітника можуть займати особи, які мають повну вищу освіту та стаж роботи (служби) за відповідною спеціальністю не менше 3 років (за наявності наукового ступеня, успішного закінчення ад'юнктури (аспірантури) - без пред'явлення вимог до стажу).

4.21. Наукові працівники ВВНЗ, крім прав, передбачених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", мають право:

обирати і бути обраними до вченої ради ВВНЗ (інституту, факультету), а також до науково-технічної ради наукового підрозділу;

брати участь у розробленні та обговоренні основних напрямів і програм наукових досліджень, що запроваджуються у ВВНЗ, а також брати участь в обговоренні питань навчально-виховної роботи;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах, виступати на них з доповідями та повідомленнями;

брати участь у конкурсах на заміщення посад наукових та науково-педагогічних працівників;

здійснювати з дозволу начальника ВВНЗ наукову та творчу діяльність зі створення науково-технічної продукції у військових частинах, установах і організаціях Збройних Сил України на умовах штатного сумісництва або участі в тимчасових творчих колективах за умови відсутності впливу на виконання своїх функціональних обов'язків за основною посадою;

користуватися лабораторіями, експериментальними установками, обчислювальною технікою, бібліотеками ВВНЗ під час проведення наукових досліджень, а також маркетинговим, інформаційним, патентно-ліцензійним та метрологічним забезпеченням;

проводити навчальні заняття зі слухачами (курсантами) згідно з установленим у ВВНЗ порядком.

4.22. Наукові працівники ВВНЗ, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", зобов'язані:

бути обізнаними щодо наукових проблем, вітчизняних та зарубіжних досягнень відповідної галузі знань;

впроваджувати новітні методи, засоби в практику наукових досліджень і розробок;

бути обізнаними з порядком укладання та виконання договірних умов у разі спільного виконання робіт з іншими установами;

володіти методикою проведення експериментів і спостережень, узагальнення та обробки інформації;

проводити наукові дослідження, використовуючи сучасні наукові методи і практичний досвід бойових дій та військових (флотських) навчань;

брати участь у наукових конференціях, семінарах та підготовці статей у наукових виданнях;

брати участь у рецензуванні наукових робіт, статей, доповідей, дисертацій, кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів, завдань), результатів наукових досліджень, у тому числі й тих, що одержані в інших вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, і давати їм об'єктивну оцінку;

брати участь у навчально-виховному процесі ВВНЗ;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

4.23. Наукові працівники можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені законами та статутом вищого військового навчального закладу.

4.24. Відволікання науково-педагогічних (педагогічних, наукових) працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.25. Командири підрозділів слухачів (курсантів, студентів) - начальники курсів, курсові офіцери, командири батальйонів (дивізіонів), рот (батарей), взводів є прямими начальниками слухачів (курсантів, студентів).

Вони відповідають за стан навчання, військової дисципліни та виховання слухачів (курсантів, студентів), знання й точне виконання ними вимог статутів Збройних Сил України, розпорядку дня, підтримання зразкового внутрішнього порядку в підрозділах, збереження та стан озброєння, військової техніки, військового майна, яке належить підрозділу.

Посади командирів підрозділів слухачів (курсантів, студентів) займають офіцери з вищою освітою за профілем ВВНЗ, які мають досвід військової служби у військах (силах) не менше ніж два роки.

4.26. Командири підрозділів слухачів (курсантів, студентів), крім прав, передбачених статутами Збройних Сил України, мають право:

обирати і бути обраними до вченої (педагогічної) ради ВВНЗ (інституту, факультету, коледжу);

брати участь у розробленні й обговоренні основних питань навчальної, методичної, виховної, наукової та науково-технічної діяльності;

бути присутніми на всіх видах занять, що проводяться зі слухачами (курсантами, студентами) підпорядкованих їм підрозділів;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях і семінарах, проводити наукові дослідження і публікувати їх результати в установленому порядку.

4.27. Командири підрозділів слухачів (курсантів, студентів) зобов'язані:

знати основні вимоги нормативно-правових актів щодо підготовки військових фахівців та організації навчально-виховного процесу ВВНЗ, вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик та основний зміст програм підготовки підлеглих слухачів (курсантів, студентів);

знати особисті якості слухачів (курсантів, студентів), їхню поточну успішність навчання і з урахуванням цього проводити індивідуальну виховну роботу, розвивати і вдосконалювати в них військово-професійні якості, формувати рішучість і наполегливість, хоробрість і вірність, відданість Вітчизні;

виховувати у слухачів (курсантів, студентів) цілеспрямованість, волю, ретельність, високу відповідальність за результати своєї праці, дисциплінованість, розвивати фізичну витривалість;

формувати у слухачів (курсантів, студентів) прагнення до постійного збагачення та поновлення знань, навички організації навчальної праці й управлінської діяльності, здатності до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практичних завдань;

здійснювати постійний контроль і надавати допомогу слухачам (курсантам, студентам) у навчанні, керівництво в організації та забезпеченні їх самостійних занять, підтримувати постійний зв'язок з науково-педагогічними (педагогічними) працівниками кафедр;

особисто проводити заняття зі слухачами (курсантами, студентами) із загальновійськових дисциплін, брати участь у проведенні навчань і занять з тактичної, тактико-спеціальної підготовки, в організації та керівництві військовим (флотським) стажуванням і практикою слухачів (курсантів, студентів);

бути для слухачів (курсантів, студентів) взірцем бездоганного виконання службового обов'язку, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культури та моралі;

виявляти турботу про своєчасне і повне забезпечення слухачів (курсантів, студентів) усіма видами утримання, створення їм умов для творчого опанування обраного військового фаху;

підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок, формувати у слухачів (курсантів, студентів) мотивацію до здорового способу життя, проводити роботу з попередження шкідливих звичок;

брати участь у профорієнтації вступників до ВВНЗ, у відборі їх для вступу до ВВНЗ, укладенні контракту та розподілі випускників;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю, і вимагати цього від підлеглих.

4.28. Функціональні обов'язки (посадові інструкції) посадових осіб ВВНЗ розробляються в установленому законодавством порядку і затверджуються керівником ВВНЗ.

4.29. До змінного складу ВВНЗ належать особи, які навчаються у ВВНЗ. За своїм службовим статусом вони поділяються на докторантів, ад'юнктів, слухачів, курсантів, студентів.

4.30. Статус "докторант" мають особи офіцерського складу, які навчаються в докторантурі ВВНЗ.

4.31. Статус "ад'юнкт" мають особи офіцерського складу, які навчаються в ад'юнктурі ВВНЗ.

4.32. Статус "слухач" мають особи офіцерського складу, які навчаються у ВВНЗ.

4.33. Статус "курсант" мають військовослужбовці, які навчаються у ВВНЗ і не мають військових звань осіб офіцерського складу.

4.34. Статус "студент" мають цивільні особи, які навчаються у ВВНЗ.

4.35. Порядок проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами ВВНЗ визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153.

4.36. Докторанти та ад'юнкти користуються правами, які передбачені в пункті 15, за винятком підпунктів 4, 6 - 8, Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року N 309.

4.37. Крім прав, передбачених Законом України "Про вищу освіту", слухачі (курсанти, студенти) мають право:

брати участь у роботі військово-наукового товариства, творчих гуртків, спортивних секцій, інших організацій, визначених статутом ВВНЗ;

відвідувати додатково, за узгодженням із командуванням факультету, будь-які види занять, що проводяться у ВВНЗ і сприяють успішному оволодінню спеціальністю;

обирати тему кваліфікаційної, магістерської, дипломної роботи (проекту) або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення;

самостійно організовувати свою роботу в час, визначений для цього розпорядком дня і розкладом занять;

у разі успішного оволодіння навчальною програмою (на "відмінно" або "добре") за узгодженням із начальником факультету (інституту) визначати строки складання екзаменів, заліків, курсових проектів (робіт, завдань) тощо, але не пізніше строків, установлених розкладом екзаменів;

з дозволу начальника ВВНЗ самостійно вдосконалювати спортивну майстерність у години ранкової фізичної зарядки, навчальних занять з фізичної підготовки, спортивно-масової роботи на підставі затверджених індивідуальних планів підготовки до змагань, за умови успішного засвоєння ними навчальної програми з фізичної підготовки, якщо вони є членами збірних команд ВВНЗ;

користуватися пільгами за відмінне навчання, які не суперечать законодавству, статуту ВВНЗ та цьому Положенню.

4.38. Обов'язки докторантів та ад'юнктів визначено в пункті 16 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року N 309.

4.39. Крім обов'язків, передбачених Законом України "Про вищу освіту", слухачі (курсанти, студенти) зобов'язані:

знати мету і завдання навчання у ВВНЗ, визначені освітньо-кваліфікаційними характеристиками;

виконувати вимоги законів України, статутів Збройних Сил України, статуту ВВНЗ, накази командирів і начальників;

бережно ставитися до зберігання майна ВВНЗ, озброєння та військової техніки;

суворо дотримуватися заходів безпеки під час навчальних занять і проведення робіт на озброєнні та військовій техніці;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.

V. Міжнародні зв'язки

5.1. ВВНЗ має право здійснювати міжнародні зв'язки в порядку, установленому законодавством України.

5.2. Головними напрямами міжнародного співробітництва ВВНЗ є:

підготовка, перепідготовка та стажування військовослужбовців (фахівців) інших держав;

підготовка, перепідготовка, стажування науково-педагогічних (педагогічних) працівників, слухачів (курсантів, студентів) Збройних Сил України в інших державах;

проведення спільних наукових досліджень та науково-методичних конференцій, семінарів тощо;

проведення міжнародних тижнів (днів інформування) за участю науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ інших держав;

участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну досвідом навчання слухачів (курсантів, студентів), науково-педагогічних (педагогічних, наукових) працівників.

5.3. Підготовка фахівців для інших держав у ВВНЗ Збройних Сил України здійснюється за міждержавними угодами та контрактами Міністерства оборони України з іншими державами.

VI. Фінансово-господарська діяльність ВВНЗ

6.1. ВВНЗ свою фінансово-господарську діяльність здійснюють згідно із Законами України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", "Про вищу освіту", Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року N 300, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за N 615/2419, з урахуванням особливостей їх фінансового та військового господарства.

6.2. Фінансування ВВНЗ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, призначених для фінансування Міністерства оборони України, та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

Директор Департаменту військової
освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор

І. В. Толок

Опрос