Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в нормативно-правовой акт

Фонд государственного имущества
Приказ от 16.04.2014 № 1104
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2014

м. Київ

N 1104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2014 р. за N 643/25420

Про внесення змін до нормативно-правового акта

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 3 липня 2000 року N 1368
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 497)

Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та з метою приведення у відповідність із вимогами чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 липня 2000 року N 1368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за N 428/4649, що додаються.

2. Управлінню планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни до Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні.";

2) у пункті 1.3:

абзаци п'ятий, шостий викласти в такій редакції:

"заявник - працівник або колишній працівник АТ, який відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" має право на пільгове придбання акцій АТ;

завершення пільгового продажу акцій АТ - видання розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) та видання державним органом приватизації наказу про завершення пільгового продажу акцій;";

в абзаці дев'ятому слова "перелік власників акцій" замінити словами "перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах".

2. У розділі II:

1) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Голова правління АТ у 5-денний строк після реєстрації випуску акцій АТ та зарахування цих акцій на рахунок у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) видає наказ про призначення представників підприємства до складу комісії, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку, та передає цей наказ разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію АТ, копією свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, копією договору про обслуговування емісії цінних паперів та копією глобального сертифіката з відміткою депозитарної установи про його депонування до державного органу приватизації.";

2) в абзаці другому пункту 2.4 слова "члени комісії - представники акціонерного товариства" замінити словами "члени комісії - представники державного органу приватизації та акціонерного товариства";

3) у пункті 2.5:

абзаци п'ятий, шостий викласти в такій редакції:

"своєчасне оформлення та подання на затвердження до державного органу приватизації протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій;

своєчасне подання до відповідного підрозділу державного органу приватизації у двох примірниках затвердженого протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій та переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, для визначення розміру пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі товариства, та видачі розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації);";

абзац сьомий після слів "підготовку та здачу" доповнити словами "у місячний строк";

4) в абзаці восьмому пункту 2.7 слово "акцій" виключити;

5) у пункті 2.10:

слова "підписувати платіжні доручення на переказ коштів з банківських установ на відповідний приватизаційний рахунок АТ," виключити;

слова "перелік власників акцій за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій" замінити словами "перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах";

6) пункт 2.11 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"оформлення розпоряджень про зарахування всієї кількості придбаних акцій на рахунки в цінних паперах, відкриті в обраних цими фізичними особами депозитарних установах;".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

7) пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. Працівники та колишні працівники АТ, які відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" мають право на пільгове придбання акцій АТ, вносяться до списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій (списки 1, 2), та реалізують своє право шляхом безпосереднього подання до комісії заяв на пільгове придбання акцій. Одночасно із заявою на пільгове придбання акцій до комісії надається інформація про відкритий заявником рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (номер та дата відкриття рахунку; код за ЄДРПОУ, найменування та місцезнаходження депозитарної установи, реквізити ліцензії на провадження депозитарної діяльності).";

8) пункт 2.14 викласти в такій редакції:

"2.14. Для придбання акцій АТ на пільгових умовах заявник має право використати готівкові кошти шляхом їх переказу через установи банків або безготівкові кошти шляхом їх перерахування з власного рахунку (в тому числі з використанням платіжної картки) через установи банків.

Перерахування коштів за придбані акції відбувається відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" на відповідний рахунок АТ, відкритий для акумулювання коштів від приватизації.";

9) пункт 2.15 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.16 - 2.25 вважати відповідно пунктами 2.15 - 2.24;

10) у пункті 2.15:

після слів "заявлених акцій" доповнити пункт словами "та надання до комісії підтвердних документів";

після слів "заява реєструється в книзі реєстрації заяв" доповнити словами "на пільгове придбання акцій";

слова та цифру "форма якої встановлена в додатку 6. У разі випуску акцій у бездокументарній формі заяви реєструються в книзі реєстрації заяв" виключити;

11) у пункті 2.17:

в абзаці другому слово "громадян" замінити словом "заявників";

в абзаці третьому цифри "2.3" замінити цифрами "2.4";

в абзаці четвертому слова "у трьох примірниках" замінити словами "у п'яти примірниках";

12) пункт 2.18 викласти в такій редакції:

"2.18. Відповідний державний орган приватизації у 5-денний строк розглядає протокол засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій та приймає рішення про його затвердження. Один примірник затвердженого протоколу державний орган приватизації передає до АТ, а чотири залишає у себе.";

13) у пункті 2.19:

в абзаці другому слова та цифри "відповідно до Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.11.92 N 467, зі змінами та доповненнями" виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"формування переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах (додаток 8), відповідно до протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій.";

14) пункти 2.20, 2.21 викласти в такій редакції:

"2.20. У 3-денний строк після проведення оплати за акції відповідно до затвердженого протоколу голова правління АТ за своїм підписом надає до державного органу приватизації три примірники переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, складеного в алфавітному порядку, у паперовому вигляді та на електронному носії (диску). Переліки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою АТ. Два примірники державний орган приватизації залишає у себе, один повертає АТ.

2.21. У 10-денний строк після отримання оплати за акції та переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, державний орган приватизації видає розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації).";

15) у пункті 2.22:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.22. У 10-денний строк після отримання розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) на рахунки у цінних паперах власників акцій товариства - фізичних осіб голова правління АТ забезпечує інформування фізичних осіб товариства про завершення пільгового продажу акцій.";

абзаци другий - п'ятий виключити;

16) пункт 2.23 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.24 вважати пунктом 2.23.

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.1. Емітент відповідає за збереження документів, які є підставою для здійснення облікової операції депозитарною установою щодо зміни власника акцій товариства - фізичної особи за підсумками приймання заяв працівників та колишніх працівників АТ, які відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" мають право на пільгове придбання акцій АТ, зокрема:";

абзаци третій - п'ятий викласти в такій редакції:

"розрахункових документів, які підтверджують проведення платежу за придбані акції;

заяв працівників та колишніх працівників АТ, які відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" мають право на пільгове придбання акцій АТ та скористались цим правом, книги реєстрації цих заяв;

переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, сформованого за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій.";

2) у пункті 3.2 слово "Державна" замінити словом "Національна".

4. У додатку 1 до Порядку пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3.

5. У пункті 2 додатка 2 до Порядку слова "у тому числі працівникам підприємства та прирівняним до них (у праві набуття власності на акції) особам" замінити словами та цифрами "працівникам та колишнім працівникам товариства, які відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" мають право на пільгове придбання акцій".

6. У додатку 4 до Порядку:

1) у главі 1:

у пункті 1.1 слова "простих іменних" виключити;

у пункті 1.3 слова "приватизаційних платіжних доручень" замінити словами "розрахункових документів";

2) у главі 2:

підпункт 2.1.3 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1.3. Видає розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) на підставі одержаних від Повіреного документів, що підтверджують оплату за акції.";

у пункті 2.2:

абзац третій підпункту 2.2.3 викласти в такій редакції:

"сформувати перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, та передати їх Довірителю у трьох примірниках.";

підпункт 2.2.5 виключити;

3) у пункті 3.3 глави 3 цифри "2.2.1 - 2.2.5" замінити цифрами "2.2.1 - 2.2.4".

7. Додаток 6 до Порядку виключити.

У зв'язку з цим додатки 7 - 9 вважати відповідно додатками 6 - 8. У тексті Порядку посилання на додатки 6 - 9 замінити відповідно посиланнями на додатки 6 - 8.

8. У заголовку додатка 6 до Порядку слова "(використовується при бездокументарній формі випуску акцій)" виключити.

9. У додатку 7 до Порядку:

у розділі "Комісія ухвалила":

у пункті 2 слова "приватизаційних рахунках" замінити словами "приватизаційному рахунку";

у пункті 3 слова "переліки власників акцій" замінити словами "перелік фізичних осіб, які придбали акції".

10. Додаток 8 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Управління планування
та пільгового продажу

О. Дем'яненко

 

ПЕРЕЛІК
фізичних осіб, які придбали акції АТ "__________________________________" на пільгових умовах

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові нового власника

Вид, серія, номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифіка-
ційний номер)

Поштовий індекс та адреса

Кількість придбаних акцій, шт.

Дані про рахунок у депозитарній установі

Дані про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах

Дані про рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів

номер рахунку

дата відкриття рахунку

код за ЄДРПОУ

наймену-
вання

місце-
знаход-
ження

серія та номер ліцензії

номер рахунку

дата відкриття рахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова правління АТ
             М. П.

_____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

____________

Опрос