Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку отмены регистрации выпусков акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 04.03.2014 № 276
действует с 04.07.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.03.2014

м. Київ

N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2014 р. за N 638/25415

Про затвердження Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", абзацу третього частини п'ятої статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за N 822/23354, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 травня 2005 року N 240 "Про передачу повноважень територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо скасування реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, які виключені з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) у зв'язку з їх ліквідацією", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2005 року за N 1004/11284.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

 

 

Зміни
до Порядку скасування реєстрації випусків акцій

1. У розділі I:

1) у пункті 1:

абзац другий після слова "перетворення" доповнити словами "або приєднання до акціонерного товариства, яке є власником акцій товариства, що припиняється, або власником яких є інше товариство, що приєднується";

абзац третій після слів "від розміщення" доповнити словами "(крім нерозміщення, відмови від розміщення акцій під час створення акціонерних товариств)";

2) в абзаці другому пункту 2 цифру "4" замінити цифрою "6";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Реєструвальний орган:

а) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження до реєструвального органу відповідних документів, зазначених у розділах II - IV цього Порядку, видає розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій або про відмову в зупиненні обігу акцій, відновленні обігу акцій, скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій;

б) повертає у передбачений підпунктом "а" цього пункту строк документи акціонерному товариству без розгляду.";

4) після пункту 5 доповнити розділ новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Підставами для повернення акціонерному товариству без розгляду документів, що подані для зупинення обігу акцій, або відновлення обігу акцій, або скасування реєстрації випусків акцій, є:

а) подання документів не в повному обсязі;

б) подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.".

У зв'язку з цим пункти 6 - 16 вважати відповідно пунктами 7 - 17;

5) пункт 8 після слів "відповідного розпорядження" доповнити словом та цифрою "(додаток 5)";

6) у пункті 9:

абзац перший після слів "відповідного розпорядження" доповнити словом та цифрою "(додаток 5)";

в абзаці другому:

після слів "отримання повідомлення" доповнити абзац словами "державного реєстратора";

слова "виключення акціонерного товариства з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" замінити словами "припинення акціонерного товариства";

7) у пункті 10:

абзац перший після слів "відповідного розпорядження" доповнити словом та цифрою "(додаток 6)";

в абзаці другому:

після слів "отримання повідомлення" доповнити абзац словами "державного реєстратора";

слова "виключення акціонерного товариства з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України у зв'язку з його припиненням" замінити словами "припинення акціонерного товариства у зв'язку з його перетворенням";

8) після пункту 10 доповнити розділ двома новими пунктами 11, 12 такого змісту:

"11. У разі отримання реєструвальним органом інформації про визнання акціонерного товариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється за умови отримання повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення суду щодо визнання акціонерного товариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури / постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки - також копії виконавчого документа, засвідченої судом) або її копії, засвідченої судом, та заяви про зупинення обігу акцій, підписаної головою ліквідаційної комісії (ліквідатором) і засвідченої печаткою товариства або заявником-позивачем, за заявою якого прийнято відповідне судове рішення (далі - позивач) (додаток 7).

Якщо обіг акцій зупинено на підставі документів, поданих ліквідаційною комісією (ліквідатором), реєструвальний орган залишає без розгляду документи, подані позивачем, про що повідомляє його письмово.

12. У разі отримання реєструвальним органом інформації про постановлення судового рішення щодо припинення акціонерного товариства, що не пов'язано з банкрутством акціонерного товариства, реєструвальний орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження відповідної інформації здійснює зупинення обігу акцій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 6).

При цьому зупинення обігу акцій здійснюється за умови отримання повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення суду щодо припинення акціонерного товариства, що не пов'язано з банкрутством акціонерного товариства / рішення суду щодо припинення акціонерного товариства, що не пов'язано з банкрутством акціонерного товариства, з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки - також копії виконавчого документа, засвідченої судом) або його копії, засвідченої судом, та заяви про зупинення обігу акцій, підписаної головою ліквідаційної комісії (ліквідатором) і засвідченої печаткою товариства або позивачем (додаток 7).

Якщо обіг акцій зупинено на підставі документів, поданих ліквідаційною комісією (ліквідатором), реєструвальний орган залишає без розгляду документи, подані позивачем, про що повідомляє його письмово.".

У зв'язку з цим пункти 11 - 17 вважати відповідно пунктами 13 - 19;

9) у пункті 13 слова "емітенту, депозитарію, який обслуговує цей випуск акцій (при бездокументарній формі існування акцій), реєстроутримувачу, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску (при документарній формі існування акцій)" замінити словами та цифрою "емітенту (крім випадку видачі розпорядження відповідно до пункту 9 цього розділу) та Центральному депозитарію цінних паперів";

10) пункти 15, 16 викласти в такій редакції:

"15. Наступного робочого дня з дати надходження до Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження про зупинення обігу акцій певного випуску Центральний депозитарій цінних паперів здійснює безумовну операцію щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску (крім спадкування акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом) та станом на дату здійснення такої операції складає реєстр власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

16. Починаючи з дати здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку, забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, обіг яких зупинено (крім спадкування акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом).

На підставі розпорядження про зупинення обігу акцій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.".

2. У розділі II:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова "(у разі прийняття відповідного судового рішення - протягом десяти робочих днів після набрання ним чинності)" виключити;

у підпункті "а" цифру "5" замінити цифрою "7";

у підпункті "б":

абзаци п'ятий, шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом восьмим;

підпункт "г" викласти у такій редакції:

"г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);";

підпункт "д" замінити трьома новими підпунктами "д" - "є" такого змісту:

"д) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

е) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

є) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про ліквідацію із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства.";

2) пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 2, 3;

3) у пункті 2:

у підпункті "а" цифру "6" замінити цифрою "8";

абзац п'ятий підпункту "б" після слів "такого рішення" доповнити словами "з відміткою про набрання законної сили, засвідчена судом, а у разі відсутності вказаної відмітки - також копія виконавчого документа, засвідчена судом";

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про скасування рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);";

підпункт "д" замінити трьома новими підпунктами "д" - "є" такого змісту:

"д) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

е) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

є) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про ліквідацію із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства.";

4) у пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

"3. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу / схвалення звіту ліквідатора комітетом кредиторів (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) ліквідаційна комісія (ліквідатор) має подати до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:";

у підпункті "а" цифру "7" замінити цифрою "9";

абзац перший підпункту "б" після слів "печаткою товариства" доповнити словами "(крім випадку прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури)";

підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) копію затвердженого ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства / копії ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури);";

підпункт "ґ" викласти у такій редакції:

"ґ) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);";

підпункт "є" замінити трьома новими підпунктами "є" - "з" такого змісту:

"є) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

ж) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

з) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про ліквідацію із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства.".

У зв'язку з цим підпункт "ж" вважати підпунктом "и".

3. У розділі III:

1) у пункті 1:

у підпункті "а" цифру "5" замінити цифрою "7";

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);";

підпункт "ґ" замінити трьома новими підпунктами "ґ" - "е" такого змісту:

"ґ) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

д) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

е) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про припинення із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства.";

2) у пункті 2:

у підпункті "а" цифру "6" замінити цифрою "8";

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"г) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);";

підпункт "ґ" замінити трьома новими підпунктами "ґ" - "е" такого змісту:

"ґ) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

д) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

е) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про припинення із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства.";

3) у пункті 3:

у підпункті "а" цифру "7" замінити цифрою "9";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);";

підпункти "з", "и" замінити чотирма новими підпунктами "з" - "ї" такого змісту:

"з) копії реєстрів власників іменних цінних паперів (при бездокументарній формі існування акцій), засвідчені підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складених станом на:

24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення;

дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску;

24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про затвердження передавального акта, -

або копію реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій) акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, станом на дату закриття реєстру, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально;

и) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

і) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

ї) довідку про наявність державної частки у статутному капіталі емітента на дату прийняття рішення про припинення із зазначенням такої частки, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;".

У зв'язку з цим підпункт "і" вважати підпунктом "й";

доповнити пункт новим підпунктом "к" такого змісту:

"к) довідку про отримання письмового волевиявлення всіх акціонерів товариства щодо їх згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства, та відповідні підтвердні документи:

рішення уповноваженого органу акціонера - юридичної особи про надання згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи або нотаріально;

заяву акціонера - фізичної особи про надання згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену нотаріально, або її нотаріально засвідчену копію.

Документи, передбачені цим підпунктом, подаються у разі прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення в командитне товариство.".

4. Доповнити Порядок після розділу III новим розділом IV такого змісту:

"IV. Скасування реєстрації випусків акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або інше товариство, що приєднується

1. У разі якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, або іншому акціонерному товариству, що приєднується, належать 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється шляхом приєднання, такі акції не підлягають конвертації та анулюються шляхом скасування реєстрації їх випуску.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу акцій:

а) заяву про зупинення обігу акцій (додаток 7);

б) копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

в) копію рішення акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, про приєднання іншого(их) акціонерного(их) товариства (товариств), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання.

У разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства".

У разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства";

г) копію рішення акціонерного товариства - власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства - власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється (подається у разі, якщо 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється, належать іншому акціонерному товариству, що приєднується).

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" (у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів) або відповідно до статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства" (у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства) та містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

ґ) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій, засвідчені підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

д) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

е) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів.

3. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

а) заяву про відновлення обігу акцій (додаток 8);

б) копію рішення акціонера товариства про скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства";

в) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

г) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів.

4. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

а) заяву про скасування реєстрації випусків акцій (додаток 9);

б) копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та містити, зокрема, інформацію про акціонерне товариство, до якого приєднується товариство, що припиняється (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

в) копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства";

г) копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;

ґ) копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;

д) копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

е) копію статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства або нотаріально;

є) копію повідомлення про прийняте рішення про припинення товариства шляхом приєднання, опублікованого згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

ж) довідку про повідомлення кредиторів про прийняте рішення про припинення товариства шляхом приєднання згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

з) довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування акцій) або довідку про наявність (відсутність) у Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

и) довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій), засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства. У разі відсутності у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів довідка має містити інформацію про особу, яка зберігає документи системи реєстру власників іменних цінних паперів;

і) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання.".

У зв'язку з цим розділ IV вважати розділом V.

5. У розділі V:

1) у пункті 1 слово та цифри "додатки 8, 9" замінити словом та цифрою "додаток 10";

2) у пункті 2 слова "депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії акцій" замінити словами "Центральному депозитарію цінних паперів".

6. Доповнити Порядок новими додатками 5, 6, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 5 - 9 вважати відповідно додатками 7 - 11.

7. Додаток 10 виключити.

У зв'язку з цим додаток 11 вважати додатком 10.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N - С - А

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за N 822/23354, та відповідно до ___________________________________________________________________________________
         (повідомлення державного реєстратора / витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
________________________________________________________ від ___.___.20__ року N ________,
                     підприємців / інформація органів державної статистики)
що отримано від ______________________________________________________________________,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску акцій ____________________________________________________
                                                                                                                 (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ________________________________________________
                                                                                                                           (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                          (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, найменування органу, що його видав)
анулювати.

___________________
                 (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N - З

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі _______ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за N 822/23354, та відповідно до _________________________________________________________________________________
          (повідомлення державного реєстратора / витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
__________________________________________________________ від ___.___.20__ року N ____,
 підприємців / інформація органів державної статистики / відповідне рішення суду)
що отримано від _____________________________________________________________________,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

зупинити обіг акцій __________________________________________________________________
                                                                                        (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

___________________
                 (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос