Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации проведения аукционов в производстве по делам о банкротстве и требований к их организаторам относительно имущества государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает пятьдесят процентов

Минфин
Порядок, Приказ от 28.05.2014 № 637
действует с 08.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2014

м. Київ

N 637

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2014 р. за N 630/25407

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків

 

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, що додається.

2. Юридичному департаменту (Матузка Я. В.) забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Матвійчука В. М.

 

Міністр

О. Шлапак

 

ПОРЯДОК
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення, погодження Міністерством фінансів України (далі - Мінфін України), центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - ЦОВВ), кандидатур організаторів аукціону під час організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Мінфіну України або ЦОВВ, та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінфін України або ЦОВВ (далі - боржник).

2. Визначені цим Порядком повноваження Мінфіну України або ЦОВВ здійснюють структурні підрозділи, відповідальні за забезпечення виконання Мінфіном України або ЦОВВ повноважень органу управління об'єктами державної власності.

3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

4. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Мінфіном України або ЦОВВ у разі, якщо управління об'єктами державної власності здійснює ЦОВВ.

У ліквідаційній процедурі ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до частини другої статті 44 Закону або залучити на підставі договору про проведення аукціону організатора аукціону.

5. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

мати право на проведення торгів;

мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

мати технічні можливості для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу).

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

6. З метою виявлення кандидатур організаторів аукціону замовник не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає Мінфіну України або ЦОВВ для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення, що має містити такі відомості:

вимоги до кандидатури організатора аукціону;

кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам;

характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні;

інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням основних істотних умов договору (крім умови про суму винагороди та інформації про організатора аукціону);

поштову адресу, за якою подаються заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам, та контактні телефони для довідок.

Розміщення на офіційному веб-сайті Мінфіну України або ЦОВВ оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону здійснюється у п'ятиденний строк з дня його надходження за умови надання замовником у повному обсязі необхідної інформації, зазначеної у цьому пункті.

7. Кандидати в організатори аукціону подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, зазначеними в оголошенні, що розміщене на офіційних веб-сайтах Мінфіну України або ЦОВВ та боржника, такі документи:

заяву про виконання функцій організатора аукціону, в якій зазначаються: повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові); код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)); організаційно-правова форма; місцезнаходження (місце проживання); номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори; пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

засвідчені в установленому порядку копії установчих або інших документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

довідку, підписану заявником (керівником заявника), що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (у разі зазначення такої вимоги в оголошенні щодо виявлення кандидатур організатора аукціону);

довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років.

8. У разі подання неповного комплекту документів, або подання документів з порушенням вимог, передбачених у пункті 7 цього Порядку, або подання документів після встановленого кінцевого терміну, або подання недостовірних відомостей заява про виконання функцій організатора аукціону залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляє заявника.

9. У разі надходження двох і більше заяв про виконання функцій організатора аукціону від кандидатів, які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, замовник у п'ятиденний строк з останнього дня подання таких заяв проводить конкурсний відбір та визначає переможця з урахуванням таких показників:

досвід роботи та технічні можливості із забезпечення організації продажу майна (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу);

запропонована сума винагороди за проведення аукціону.

10. Якщо в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Мінфіну України або ЦОВВ та боржника, не надійшло жодної заяви про виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно у порядку та у строк, встановлені пунктом 6 цього Порядку, надсилає до Мінфіну України або ЦОВВ для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону.

11. Замовник після визначення кандидатури організатора, яка відповідає вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку, звертається до Мінфіну України або ЦОВВ для її погодження.

До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону додаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору про проведення аукціону.

12. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Мінфін України або ЦОВВ у п'ятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про:

погодження кандидатури організатора аукціону;

відхилення кандидатури організатора аукціону.

З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Мінфін України або ЦОВВ продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на десять днів, про що повідомляє замовника аукціону.

13. Про прийняте рішення Мінфін України або ЦОВВ листом повідомляє замовника аукціону.

14. У разі прийняття Мінфіном України або ЦОВВ рішення про відхилення кандидатури організатора аукціону, яка визначалась шляхом проведення конкурсного відбору, замовник повторно проводить конкурсний відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, та звертається до Мінфіну України або ЦОВВ для погодження кандидатури.

15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Мінфіном України або ЦОВВ кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених Законом.

16. Організатор аукціону проводить аукціон в порядку, визначеному законодавством України з питань банкрутства.

 

Директор Юридичного департаменту

Я. В. Матузка

Опрос