Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства юстиции Украины

Минюст
Приказ от 12.06.2014 № 919/5
редакция действует с 28.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2014

м. Київ

N 919/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2014 р. за N 618/25395

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 9 липня 2015 року N 1189/5

Відповідно до статті 5 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", пунктів 3 та 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, з метою забезпечення та захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної реєстраційної
служби України

Г. Онищенко

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) пункт 3 розділу I доповнити новими абзацами такого змісту:

"У зв'язку з неможливістю виконувати повноваження відділами державної реєстрації актів цивільного стану Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за заявами громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України, здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території.

За заявами громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх фактичного проживання, перебування.";

2) у розділі III:

абзац четвертий підпункту "г" пункту 2 глави 1 доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо в результаті перевірки виявлено актовий запис про народження, який зберігається на тимчасово окупованій території України, відділ державної реєстрації актів цивільного стану поновлює його в установленому законодавством порядку.";

у главі 3:

абзац третій пункту 3 доповнити словами ", крім випадку зберігання цього запису на тимчасово окупованій території України.";

пункти 7, 8 викласти в такій редакції:

"7. При одержанні заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду та після реєстрації її у спеціальному журналі відділ державної реєстрації актів цивільного стану одночасно перевіряє за Державним реєстром актів цивільного стану громадян наявність в актовому записі про шлюб відомостей про розірвання шлюбу. У разі відсутності актового запису про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян тому з подружжя, хто подав заяву, роз'яснюється, що розірвання шлюбу буде зареєстровано після одержання відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем зберігання актового запису про шлюб.

Якщо актовий запис про шлюб зберігається на тимчасово окупованій території України, зазначена перевірка здійснюється лише за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

8. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який одержав запит щодо наявності в актовому записі про шлюб відмітки про розірвання шлюбу, повинен у триденний строк повідомити, коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано розірвання шлюбу за заявою другого з подружжя або про відсутність такої відмітки.";

у пункті 9 слова "семиденний строк" замінити словами "триденний строк";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Якщо відділу державної реєстрації актів цивільного стану відомо про наявність актового запису про розірвання шлюбу подружжя, то заява, що надійшла, копія рішення суду (витяг з рішення суду) і квитанція про сплату державного мита надсилаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцезнаходженням актового запису.

У разі зберігання актового запису про розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території України державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву про розірвання шлюбу на підставі рішення суду.";

у пункті 12 слова "який одержав такі матеріали, зобов'язаний у десятиденний строк" замінити словами "який одержав документи про розірвання шлюбу, зобов'язаний у триденний строк";

в абзаці першому пункту 23 слова "у десятиденний строк" замінити словами "у семиденний строк";

у пункті 25:

абзац другий викласти в такій редакції:

"При зверненні осіб для проставлення вказаної відмітки відділ державної реєстрації актів цивільного стану одночасно перевіряє у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявність в актовому записі про шлюб відомостей про розірвання шлюбу. У разі відсутності актового запису про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян особам роз'яснюється, що відмітку про розірвання шлюбу в паспорті громадянина України буде проставлено після одержання відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем зберігання актового запису про шлюб. Зазначена перевірка не здійснюється у випадку зберігання цього запису на тимчасово окупованій території України.";

в абзаці третьому слова "такого запиту" замінити словами "запиту щодо наявності в актовому записі про шлюб відмітки про розірвання шлюбу";

абзац четвертий доповнити словами ", крім випадку його зберігання на тимчасово окупованій території України";

в абзаці п'ятому слова "у десятиденний строк" замінити словами "у семиденний строк";

перше речення абзацу другого пункту 28 доповнити словами ", крім випадку його зберігання на тимчасово окупованій території України";

у пункті 6 глави 4:

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"У разі якщо неможливо витребувати підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперових носіїв актових записів цивільного стану або копії актових записів цивільного стану у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується відповідними свідоцтвами, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий після слів "та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян" доповнити словами "або неможливості витребування копій вказаних актових записів у зв'язку з тимчасовою окупацією території України".

2. У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року N 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за N 55/18793 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1.8 слова "в абзаці третьому" замінити словами "в абзацах третьому - п'ятому";

пункт 1.9 доповнити словами ", крім випадку зберігання запису на тимчасово окупованій території України";

2) у розділі II:

пункт 2.1 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх фактичного проживання, перебування.".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

пункт 2.7 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо неможливо витребувати копії актових записів цивільного стану або підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується відповідними свідоцтвами про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки.

Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, підтверджується відповідними легалізованими у встановленому порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану без витребування копій актових записів цивільного стану.";

пункт 2.18 доповнити словами та цифрами ", крім випадків, встановлених у пункті 2.28 цього розділу";

пункт 2.28 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі необхідності внесення змін до актового запису цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території України, цей запис попередньо поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано відповідну заяву громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території України; у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за фактичним місцем проживання, перебування громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України; у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.

За заявами іноземців, осіб без громадянства, громадян України, які проживають за кордоном, такий актовий запис цивільного стану поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у місті Києві.

У такому разі у графі "Для відміток" поновленого актового запису цивільного стану зазначаються місце і дата його первинного складання.";

3) у розділі III:

пункт 3.1 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, подають заяву про поновлення актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про поновлення актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх фактичного проживання, перебування.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

пункт 3.9 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо неможливо витребувати копії актових записів цивільного стану або підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується відповідними свідоцтвами про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки.

Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, підтверджується відповідними легалізованими у встановленому законодавством порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану без витребування копій актових записів цивільного стану.";

у пункті 3.13:

абзац перший доповнити словами ", крім випадків, встановлених в абзацах третьому - п'ятому цього пункту";

після абзацу третього доповнити пункт новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

"У разі якщо неможливо витребувати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку зі зберіганням актових записів цивільного стану на тимчасово окупованій території України, актовий запис цивільного стану поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано відповідну заяву громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території України; у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за фактичним місцем проживання, перебування громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України; у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.

За заявами іноземців, осіб без громадянства, громадян України, які проживають за кордоном, такий актовий запис цивільного стану поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у місті Києві.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

в абзаці шостому:

перше речення виключити;

у другому реченні слова "долучається витяг" замінити словами "долучається повний витяг";

абзац перший пункту 3.17 доповнити словами ", крім випадку зберігання запису на тимчасово окупованій території України";

4) у розділі IV:

пункт 4.1 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, подають заяву про анулювання актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про анулювання актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх фактичного проживання, перебування.".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

пункт 4.7 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим, дев'ятим такого змісту:

"У разі якщо неможливо витребувати копії актових записів цивільного стану або підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується відповідними свідоцтвами про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки.

Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, підтверджується відповідними легалізованими у встановленому законодавством порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану без витребування копій актових записів цивільного стану.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим;

у пункті 4.8:

абзац перший після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "У разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України висновок про його анулювання або відмову в цьому складає відділ державної реєстрації актів цивільного стану відповідного головного управління юстиції за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву про анулювання; відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у місті Києві у випадку подання заяви до дипломатичного представництва чи консульської установи України.";

абзац другий виключити;

після пункту 4.8 доповнити розділ новим пунктом 4.9 такого змісту:

"4.9. Другий примірник висновку про анулювання актового запису або про відмову в цьому видається заявнику.

Висновок та відповідні документи не надсилаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України.".

У зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.15 вважати відповідно пунктами 4.10 - 4.16;

абзац другий пункту 4.12 доповнити новим реченням такого змісту: "Анулювання та знищення вилученого свідоцтва здійснюють відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України, на підставі висновку яких проводиться анулювання актового запису цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території України.".

3. Пункт 3 втратив чинність

 

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко

Опрос