Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Методике определения доли государственного сектора в составе экономики

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 22.05.2014 № 586
действует с 01.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2014

м. Київ

N 586

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 червня 2014 р. за N 612/25389

Про затвердження Змін до Методики визначення частки державного сектору у складі економіки

Відповідно до пункту 1 частини сьомої розділу VIII Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", з метою вдосконалення моніторингу процесів реформування відносин власності та оптимізації частки державного сектору економіки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики визначення частки державного сектору у складі економіки, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 грудня 2012 року N 1466, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за N 110/22642, що додаються.

2. Департаменту відносин власності (Максимов О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Шеремета

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Фонду
державного майна України

О. Рябченко

Голова Державної
служби статистики України

О. Г. Осауленко

 

ЗМІНИ
до Методики визначення частки державного сектору у складі економіки

1. Абзац сьомий пункту 5 після слова "розраховується" доповнити словами "за рік".

2. У пункті 6 слова і цифри "до 25 червня", "до 25 вересня", "до 25 грудня" замінити відповідно словами і цифрами "до 15 червня", "до 15 вересня", "до 15 грудня".

3. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Держстат:

доповнює перелік суб'єктів державного сектору економіки, що надійшов від Фонду державного майна України відповідно до пункту 6 цієї Методики, переліком суб'єктів господарювання, які віднесені до тих, що діють на основі лише комунальної власності, відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цієї Методики;

відповідно до переліку форм фінансової та державної статистичної звітності та переліку видів економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (додаток 4) подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) показники, зазначені в пункті 5 цієї Методики (додаток 1), як щодо всіх суб'єктів господарювання, так і окремо щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки (з них окремо за казенними та державними підприємствами з урахуванням дочірніх, а також суб'єктами державного корпоративного сектору) та довідково щодо суб'єктів господарювання комунального сектору економіки згідно з додатками 4 - 9 і 11 до цієї Методики до 01 липня (за I квартал), до 01 жовтня (за перше півріччя), до 01 січня (за 9 місяців), до 20 липня (за рік), а починаючи з 2014 року - до 01 листопада (за рік) згідно з додатком 10 до цієї Методики.".

4. У пункті 8:

в абзаці першому слово "остаточного" замінити словами "аналізу та";

доповнити пункт двома новими підпунктами такого змісту:

"8.6. Питома вага доданої вартості за витратами виробництва суб'єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва суб'єктів господарювання за відповідний період.

8.7. Питома вага капітальних інвестицій суб'єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі капітальних інвестицій суб'єктів господарювання за відповідний період.".

5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Частка державного сектору у складі економіки розраховується як середньоарифметичне значення показників, указаних у підпунктах 8.1, 8.2 і 8.4 пункту 8 цієї Методики (за I квартал, I півріччя, 9 місяців) та підпунктах 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 і 8.7 пункту 8 цієї Методики (за рік).

Інші розрахункові показники використовуються Мінекономрозвитку для аналізу процесів, що відбуваються в державному секторі економіки країни.".

6. Пункт 10 виключити.

У зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 10.

7. Додатки 1, 2 і 12 до Методики визначення частки державного сектору у складі економіки викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор
департаменту відносин власності

О. А. Максимов

 

Перелік основних показників, що використовуються під час проведення розрахунку та аналізу частки державного сектору у складі економіки

N
з/п

Показник

Джерело інформації
(назва та індекс статистичного спостереження)*

1

Кількість суб'єктів господарювання

кількість підприємств, за якими узагальнюється фінансова звітність за відповідний період

2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

форми N 2, 2-м (річна, квартальна) і 2-мс (річна) "Звіт про фінансові результати" (коди рядків 2000+2010 гр. 3 форми N 2 або код рядка 030 гр. 3 форм N 2-м і 2-мс)

3

Чистий прибуток (збиток)

форми N 2, 2-м (річна, квартальна) та 2-мс (річна) "Звіт про фінансові результати" (код рядка 2350 (2355) гр. 3 форми N 2 або код рядка 150 гр. 3 форми N 2-м і 2-мс)

4

Середня вартість необоротних та оборотних активів**

розрахунковий показник за даними форм N 1, 1-м (річна, квартальна) і 1-мс (річна) "Баланс"

5

Середня кількість працівників

форми N 1, 1-м (річна, квартальна) і 1-мс (річна) "Баланс"

6

Капітальні інвестиції

форма N 2-інвестиції "Капітальні інвестиції" (річна та квартальна***) (розділ 1, код рядка 100)

7

Додана вартість за витратами виробництва****

розрахунковий показник за даними форми N 1-підприємництво "Структурне обстеження підприємства" (річна)

____________
* Розрахунки за I квартал, перше півріччя та 9 місяців здійснюються без урахування результатів діяльності малих підприємств; за видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" - без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства.

** Розрахунок здійснюється згідно з додатком 2 до цієї Методики.

*** Показник обліковується наростаючим підсумком з початку року.

**** Розраховується згідно з алгоритмом, наведеним у Методиці розрахунку показника структурної статистики "Додана вартість за витратами виробництва", затвердженій наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2011 року N 365.

 

Порядок розрахунку середньої вартості необоротних та оборотних активів

N
з/п

Показник

Код рядка та графа форм N 1, 1-м (квартальна, річна) і 1-мс (річна) "Баланс",
порядок розрахунку

1

Вартість необоротних активів:

код рядка 1095 гр. 3 форми N 1 (квартальна, річна)
код рядка 080 гр. 3 форми N 1-м (квартальна, річна)
і 1-мс (річна)
код рядка 1095 гр. 4 форми N 1 (квартальна, річна)
код рядка 080 гр. 4 форми N 1-м (квартальна, річна) і 1-мс (річна)

1.1

на початок звітного періоду

1.2

на кінець звітного періоду

2

Вартість оборотних активів:

код рядка 1195 гр. 3 форми N 1 (квартальна, річна)
код рядка 260 гр. 3 форми N 1-м (квартальна, річна) і 1-мс (річна)
код рядка 1195 гр. 4 форми N 1 (квартальна, річна)
код рядка 260 гр. 4 форми N 1-м (квартальна, річна) і 1-мс (річна)

2.1

на початок звітного періоду

2.2

на кінець звітного періоду

3

Порядок розрахунку середньої вартості необоротних та оборотних активів

([1.1 + 2.1] + [1.2 + 2.2]) / 2

 

Частка державного сектору у складі економіки

                                                    за __________________ року (рік)
                                                                                                       (період)

Вид економічної діяльності

Питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки, відсотків

Питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання державного сектору економіки, відсотків

Питома вага середньої вартості необоротних та оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки, відсотків

Питома вага середньої кількості працівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, відсотків

Питома вага капітальних інвестицій суб'єктів господарювання державного сектору економіки, відсотків

Питома вага державного сектору економіки, відсотків

 

1

2

3

4

5

6

Усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

Промисловість

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість

 

 

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

 

 

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів

 

 

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

 

 

 

 

 

 

Тимчасове розміщення та організація харчування

 

 

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

 

 

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

 

 

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

 

 

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

 

 

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

 

 

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

 

 

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос