Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации зарегистрированных безроботных

Министерство социальной политики Украины, Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 23.05.2014 № 316/635
действует с 01.07.2014

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2014

м. Київ

N 316/635

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2014 р. за N 609/25386

Про затвердження Змін до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

Відповідно до статті 35 Закону України "Про зайнятість населення" та з метою вдосконалення організації надання соціальних послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованим безробітним

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2013 року N 318/655, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2013 року за N 1029/23561 (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Зінкевич Н. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Абзац сьомий підпункту 5 пункту 2 Змін застосовується з дня набрання чинності Указом Президента України від 17 березня 2014 року N 303 "Про часткову мобілізацію".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Міністерства соціальної політики України Іванкевича В. В., заступника Міністра освіти і науки України Полянського П. Б.

 

Міністр соціальної
політики України

Л. Денісова

Міністр освіти і науки України

С. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 після слів "районах у містах" доповнити словами "а також відповідними міжрегіональними територіальними органами";

2) абзац перший пункту 1.2 після слів "провадження підприємницької діяльності" доповнити словами "поточної та перспективної потреби ринку праці";

3) у пункті 1.3 слова "матеріальне забезпечення на випадок безробіття та" виключити;

4) у пункті 1.5:

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"професійне навчання безробітних у роботодавця - замовника кадрів - набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок безробітним, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для подальшого працевлаштування у роботодавця;".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

абзац четвертий після слів "для виконання професійних обов'язків" доповнити словами "за професією або".

2. У розділі II:

1) пункт 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі направлення безробітних на професійне навчання за професіями, для набуття яких відповідно до чинного законодавства вимагається попередній медичний та наркологічний огляд, відшкодовуються витрати для проходження такого огляду. Для цього територіальні органи укладають договори з відповідними закладами охорони здоров'я.";

2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. У разі направлення безробітного на професійне навчання до навчального закладу, що розташований не за місцем реєстрації його як безробітного та/або не за місцем реєстрації його місця проживання чи перебування, такий безробітний забезпечується місцем проживання на період навчання, йому видається направлення на проживання за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за добу до початку навчання та за добу, що настає після закінчення навчання.

У разі направлення безробітного на професійне навчання йому компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за кожен день навчання.

Безробітному компенсуються витрати на проїзд транспортом загального користування (в тому числі міським) (крім таксі) на підставі квитків або довідки транспортного підприємства про вартість проїзду при відсутності квитків, табеля відвідування занять безробітним за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, маршрутного листа за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, та у разі компенсації проїзду до місця проходження виробничого навчання (практики) відповідно до витягу з наказу навчального закладу про направлення його на виробниче навчання (практику).";

3) у пункті 2.8:

абзац другий після слів "кошториси витрат на професійне навчання," доповнити словами "у разі потреби кошториси витрат на";

в абзаці п'ятому слова та цифру "оформлений за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку," виключити;

4) пункт 2.9 після слів "робочих навчальних програм" доповнити словами "індивідуальних програм стажування";

5) пункт 2.10 доповнити новими абзацами такого змісту:

"стан здоров'я безробітного, який має медичні протипоказання щодо продовження навчання за професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) або працевлаштування за набутою професією (спеціальністю), що підтверджено документально;

призначення безробітній жінці допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;

призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

отримання повістки про призов на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у Збройні Сили згідно із Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

інші причини, що не залежать від безробітного, підтверджені документально.";

6) у пункті 2.11:

абзац п'ятий після слова "стажування" доповнити словами "професійного навчання безробітних у роботодавця - замовника кадрів";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Слухачам, які навчалися з професій, пов'язаних із роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об'єктах.";

7) пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. Про період професійного навчання безробітного навчальним закладом вноситься запис до його трудової книжки (за наявності) або видається довідка.";

8) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"2.13. Безробітним, які проходили професійне навчання за рахунок коштів Фонду, повторне направлення на перепідготовку може бути здійснено лише через 6 місяців перебування в статусі зареєстрованого безробітного в територіальному органі після закінчення попереднього навчання, а на підвищення кваліфікації - через 3 місяці.".

3. У розділі III:

1) в абзаці першому пункту 3.5 слова "не більше" замінити словами та цифрою "від 7 до";

2) абзац другий пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"Виробниче навчання та виробнича практика проводяться індивідуально у навчально-виробничих майстернях, на робочих місцях підприємств, організацій, установ під керівництвом майстрів виробничого навчання, інструкторів виробничого навчання з числа кваліфікованих робітників роботодавця в обсягах, передбачених робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.".

4. У розділі IV:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Професійне навчання безробітних з вищою освітою здійснюється на замовлення роботодавців з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці шляхом перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації.";

2) пункт 4.2 після слів "підвищення кваліфікації" доповнити словом ", спеціалізації";

3) пункт 4.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Строк спеціалізації безробітних із вищою освітою установлюється відповідно до мети та складності навчання, професійної кваліфікації та визначається робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами.".

5. У розділі V:

1) у пункті 5.1 слова та цифру "строком до 3 місяців" виключити;

2) пункт 5.3 після слів "підвищення кваліфікації безробітних" доповнити словами "шляхом стажування".

6. Пункт 6.3 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

"Обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання особи, що подається територіальному органу, забезпечує навчальний заклад.".

7. У додатку 3 до Порядку слово та цифри "пункт 2.8" замінити словом та цифрами "пункт 2.4".

8. Доповнити Порядок новим додатком 4, що додається.

 

Директор Департаменту ринку
праці та зайнятості Міністерства
соціальної політики України

Н. Зінкевич

Директор Департаменту
професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України

В. Супрун

 

Кутовий штамп
територіального органу

Маршрутний лист

проїзду безробітного ______________________________________________________________, який
                                                                                                    (ініціали та прізвище)

проживає ___________________________________________________________________________,
                                                                                             (адреса місця проживання)

направленого на професійне навчання до ________________________________________________
                                                                                                                          (найменування, адреса місцезнаходження)

                                                             за ____________ 20__ року
                                                                                                 (місяць)

Маршрут проїзду _____________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування)

Дата проїзду

Відмітка про прибуття до пункту призначення (підпис працівника, відповідального за навчальну групу)

Відмітка про вибуття з пункту призначення (підпис працівника, відповідального за навчальну групу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівник, відповідальний за навчальну групу ___________________________________________
                                                                                                                                         (посада, ініціали та прізвище)

Підтверджую

_________________
              (посада)

_______________
(підпис)

М. П.

________________________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос