Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга

Минфин
Приказ от 22.05.2014 № 616
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2014

м. Київ

N 616

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2014 р. за N 598/25375

Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 6 травня 2015 року N 489)

Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, та з метою удосконалення процедури проведення безвиїзних перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04 квітня 2011 року N 463, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2011 року за N 489/19227, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

 

Зміни до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

1. Абзаци п'ятий та шостий пункту 1.4 розділу I викласти в такій редакції:

"Безвиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні Мінфіну на підставі отриманих від суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу документів та пояснень без виходу за місцезнаходженням.

Виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за його місцезнаходженням.".

2. У розділі II:

в абзаці першому пункту 2.8 слова "(далі - Комісія)" виключити;

у пункті 2.9 слово "три" замінити словом "дві";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"2.15. У разі необхідності заміни керівника або членів групи з проведення перевірки після початку перевірки Мінфін видає нове Посвідчення з новим складом групи із збереженням термінів, зазначених у попередньо виданому Посвідченні.

Про отримання копії нового Посвідчення керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу (особа, яка виконує його обов'язки) власноруч робить відмітку на Посвідченні із зазначенням його прізвища, ініціалів, посади та дати отримання.".

3. У розділі III:

абзац другий пункту 3.1 виключити;

у пункті 3.5:

доповнити пункт після слова і цифри "(додаток 2)" словами "та копія Посвідчення";

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний у визначений у запиті строк надати (надіслати) всі перелічені в запиті документи або належним чином засвідчені їх копії.

У разі неможливості надати необхідні документи або належним чином засвідчені їх копії суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зазначає причини їх ненадання (втрата, вилучення документів тощо) та надає документи (належним чином засвідчені копії документів), що підтверджують причини відсутності документів, необхідних для проведення перевірки.".

4. Абзац другий пункту 4.1 розділу IV виключити.

5. Розділ V викласти в такій редакції:

"V. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. За результатами планових та позапланових перевірок група з проведення перевірки складає Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - Акт перевірки) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку у двох примірниках для виїзної перевірки і в трьох примірниках у разі проведення безвиїзної перевірки.

5.2. При складанні Акта перевірки мають бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

5.3. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.

5.4. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

За результатами перевірки у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму керівник групи з проведення перевірки вказує в Акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі усунення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в Акті перевірки.

5.5. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами групи з проведення перевірки не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.

5.6. У разі ненадання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.

5.7. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, які розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного) виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму викладаються в різних Актах перевірки. При цьому до Акта перевірки суб'єкта включаються дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.

5.8. До примірника Акта перевірки Мінфіну обов'язково додаються матеріали перевірки - копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

Інформація, що міститься в Акті перевірки, не підлягає розголошенню співробітниками Мінфіну, яким вона стала відома. Акт та матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

5.9. Акт виїзної перевірки підписують члени групи з проведення перевірки та суб'єкт, керівник суб'єкта та/або відокремленого підрозділу або особи, які виконують їх обов'язки, не пізніше дати закінчення терміну проведення перевірки.

5.10. Якщо суб'єкт, керівник суб'єкта та/або відокремленого підрозділу або особи, які виконують їх обов'язки, не погоджуються з Актом перевірки, вони підписують його із зауваженнями.

Зауваження до Акта виїзної перевірки надаються (надсилаються) у письмовій формі суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом до Мінфіну протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною Акта перевірки.

5.11. У разі відмови суб'єкта, керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) підписати Акт виїзної перевірки про це робиться відмітка на обох примірниках Акта перевірки.

Один із примірників Акта виїзної перевірки під особистий підпис вручається суб'єкту, керівнику суб'єкта та/або відокремленого підрозділу суб'єкта, другий примірник зберігається в Мінфіні.

5.12. У разі відмови суб'єкта, керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) отримати другий примірник Акта виїзної перевірки та зробити про це запис на першому примірнику Акта перевірки керівник групи з проведення перевірки робить відповідний запис у двох примірниках Акта виїзної перевірки в місці, визначеному для підпису суб'єкта, керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки), після чого протягом п'яти робочих днів другий примірник Акта виїзної перевірки направляється Мінфіном суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.13. Перший і другий примірники Акта безвиїзної перевірки після підписання членами групи, які проводили перевірку, протягом трьох робочих днів надсилаються для ознайомлення і підписання суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати отримання Акта безвиїзної перевірки повернути один підписаний примірник Мінфіну.

5.14. У разі наявності зауважень щодо фактів та висновків, викладених в Акті безвиїзної перевірки, суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повертає підписаний примірник Акта перевірки з позначкою "із зауваженнями" з одночасним наданням у письмовій формі обґрунтованих зауважень з поясненнями та документальним підтвердженням, які є невід'ємною частиною Акта безвиїзної перевірки.

5.15. За потреби для перевірки інформації, викладеної в зауваженнях до Акта безвиїзної перевірки, може бути призначена позапланова перевірка.

5.16. У разі ненадходження до Мінфіну підписаних примірників Акта перевірки та/або зауважень до нього протягом зазначеного строку посадові особи Мінфіну, що здійснювали перевірку, вносять до Акта перевірки відповідний запис, засвідчуючи це своїми підписами. До Акта перевірки долучаються документи, які підтверджують направлення двох примірників Акта перевірки для підписання суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу.

У цьому разі для подальшої роботи керівник групи з проведення перевірки використовує третій примірник Акта безвиїзної перевірки, який зберігається в Мінфіні.

Вжиття заходів за результатами виявлених порушень здійснюється в установленому законодавством порядку.

5.17. У разі якщо оператор поштового зв'язку не може вручити суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу Акт перевірки через відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням, відмову отримати Акт перевірки, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) суб'єкта або з інших причин, Акт перевірки вважається врученим суб'єкту у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

5.18. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в журналі обліку результатів перевірок (додаток 6).".

6. Доповнити додаток 5 до Порядку після позиції "Працівники Мінфіну

_________________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

_________________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

_________________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року"

новою позицією такого змісту: "Суб'єкт, представники суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу

_________________________
(прізвище, ініціали)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року".

7. У тексті Порядку та додатків до нього:

слова "комісія з проведення перевірки" та "Комісія" в усіх відмінках замінити словами "група з проведення перевірки" у відповідних відмінках;

слова "голова комісії з проведення перевірки" та "голова Комісії" в усіх відмінках замінити словами "керівник групи з проведення перевірки" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос