Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке составления и представления запросов на получение публичной информации в Государственной инспекции Украины по контролю за ценами

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 19.05.2014 № 555
действует с 24.06.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2014

м. Київ

N 555

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2014 р. за N 597/25374

Про порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації в Державній інспекції України з контролю за цінами

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з контролю за цінами;

форму запиту на одержання публічної інформації.

2. Визначити сектор взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Державної інспекції України з контролю за цінами спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з контролю за цінами.

3. Визначити місцем роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, каб. 302, що розташований за адресою: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

4. Установити, що Державна інспекція України з контролю за цінами:

є розпорядником інформації, якою володіє Державна інспекція України з контролю за цінами, зокрема інформації, яка одержана або створена у процесі здійснення Державною інспекцією України з контролю за цінами своїх повноважень та перебуває в її володінні;

не є розпорядником інформації за запитами на неї стосовно інформації:

інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

яка може бути одержана шляхом узагальнення, аналітичного оброблення даних або потребує створення в інший спосіб.

5. Структурним підрозділам Державної інспекції України з контролю за цінами відповідно до компетенції забезпечувати оперативне опрацювання, облік та надання до сектору взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю Державної інспекції України з контролю за цінами достовірної та повної інформації за запитами на публічну інформацію.

6. Департаменту документального забезпечення в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної інспекції України з контролю за цінами Кисельова О. В.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. Шеремета

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з контролю за цінами

О. Кисельов

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з контролю за цінами

1. Доступ до публічної інформації в Державній інспекції України з контролю за цінами (далі - Держцінінспекція України) забезпечується шляхом надання інформації за запитами на одержання публічної інформації.

2. Запитувачами публічної інформації є фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.

3. Запит на одержання публічної інформації подається Держцінінспекції України в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном.

4. Запит на одержання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання письмового запиту на одержання публічної інформації запитувач може використовувати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Держцінінспекції України.

6. Запит на одержання публічної інформації може бути подано особисто до сектору взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Держцінінспекції України в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер з 09.00 по 13.00 та з 13.45 по 18.00, у п'ятницю з 09.00 по 13.00 та з 13.45 по 16.45).

7. Під час подання запиту на одержання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму одержання інформації (поштову адресу, електронну адресу, номер телефаксу, номер телефону).

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на одержання публічної інформації, його оформляє працівник сектору взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Держцінінспекції України із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала.

9. Порядок відшкодування та розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Держцінінспекцією України за запитом на одержання публічної інформації, визначені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 серпня 2012 року N 932 "Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за N 1499/21811.

 

Директор департаменту
документального забезпечення

Ю. Соколовська

 

ФОРМА
запиту на одержання публічної інформації

Розпорядник
інформації

Державна інспекція України з контролю за цінами

Запитувач

_______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування юридичної
_______________________________________________________________________
особи, прізвище, ім'я, по батькові представника запитувача - для юридичних
_______________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________
поштова або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_______________________________________________________________________________________
                                                                                     (загальний опис інформації або
_______________________________________________________________________________________
                                                                              вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

________________________________________________________
(електронна адреса)

телефаксом

________________________________________________________
(номер телефаксу)

телефоном

________________________________________________________
(номер телефону)

_______________
(дата)

__________________
(підпис)

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Держцінінспекції України, розміщена на офіційному веб-сайті (www.dci.gov.ua).

2. Запит на одержання публічної інформації може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;

на електронну адресу: info@dci.gov.ua;

телефаксом: (044) 500-86-20;

телефоном: (044) 500-86-10.

3. Відповідь надається Держцінінспекцією України протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту на одержання публічної інформації (реєстрації відділом документообігу, контролю та розгляду звернень громадян) у спосіб, обраний запитувачем (на поштову адресу, електронну адресу, телефаксом, телефоном).

Відділ документообігу, контролю та розгляду звернень громадян реєструє письмовий запит на одержання публічної інформації та невідкладно (протягом робочого дня) передає його структурному (структурним) підрозділу (підрозділам), у володінні якого (яких) перебуває запитувана інформація.

Протягом двох робочих днів з дня реєстрації запиту на одержання публічної інформації структурні підрозділи Держцінінспекції України надають завізовані керівником структурного підрозділу інформаційні матеріали або проекти відповідей до сектору взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю протягом двох робочих днів готує та надає відповідь запитувачу.

Відповідь на запит на одержання публічної інформації надається запитувачу в спосіб, зазначений ним.

4. У разі коли запит на одержання публічної інформації стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

5. У разі коли запит на одержання публічної інформації стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі на пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту (реєстрації відділом документообігу, контролю та розгляду звернень громадян).

6. Інформація на запит на одержання публічної інформації надається безкоштовно.

7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

8. У задоволенні запиту на одержання публічної інформації може бути відмовлено в таких випадках:

розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 7 цих приміток;

не дотримано вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Відмова надається в письмовій формі.

9. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на одержання публічної інформації;

відстрочення задоволення запиту на одержання публічної інформації;

ненадання відповіді на запит на одержання публічної інформації;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання Держцінінспекцією України обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

інші рішення, дії чи бездіяльність працівників Держцінінспекції України, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

Директор департаменту
документального забезпечення

Ю. Соколовська

Опрос