Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка открытия и использования средств по текущим счетам международных финансовых организаций, открываемым в уполномоченных банках

Национальный банк
Порядок, Постановление от 19.05.2014 № 286
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.05.2014

м. Київ

N 286

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2014 р. за N 596/25373

Про затвердження Порядку відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
 від 31 березня 2016 року N 225
,
від 26 грудня 2017 року N 143
,
від 20 липня 2018 року N 83

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

У зв'язку з прийняттям Закону України від 04 липня 2013 року N 400-VII "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій", відповідно до статей 7, 25, 30, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках, що додається.

2. Унести до Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 947/11227 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 2.1 глави 2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"перераховувати з власного інвестиційного рахунку кошти в гривнях на відкритий в уповноваженому банку рахунок міжнародної фінансової організації, яка має дозвіл центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення емісії облігацій на території України, для інвестування коштів у ці облігації".

У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим;

2) пункт 3.1 глави 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"міжнародною фінансовою організацією, яка має дозвіл центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення емісії облігацій на території України, з відкритого в уповноваженому банку рахунку в національній валюті на інвестиційний рахунок у національній валюті іноземного інвестора для погашення/викупу цих облігацій та виплати за ними доходу".

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. І. Кубів

 

Порядок відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України", статті 101 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", глави 14 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами) (далі - Інструкція), а також інших нормативно-правових актів Національного банку України.

Цей Порядок установлює порядок відкриття банками поточних рахунків у національній та іноземних валютах міжнародних фінансових організацій, що мають право відкривати поточні рахунки на території України відповідно до міжнародних договорів України (далі - МФО), та їх використання для проведення на території України платежів за:

операціями МФО, пов'язаними з емісією власних облігацій на території України;

операціями МФО з резидентами за кредитними договорами, договорами позики, договорами гарантії/поруки в межах проектів, що належать до сфери дії міжнародних договорів України.

(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.03.2016 р. N 225
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.07.2018 р. N 83)

Дія цього Порядку не поширюється на рахунки банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, відкриті в уповноважених банках у встановленому законодавством України порядку.

2. Банк відкриває поточні рахунки МФО з дотриманням вимог, установлених пунктом 14.2 глави 14 Інструкції. Для МФО, що не належить до спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй (далі - ООН), замість документів, які ідентифікують спеціалізовану установу ООН, до банку подаються документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), що дають змогу банку ідентифікувати МФО.

МФО, яка здійснює емісію облігацій на території України, додатково подає копію дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення такою МФО емісії облігацій. Інформація про те, що МФО відкриває рахунок для проведення операцій, пов'язаних з емісією облігацій на території України, обов'язково зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

Банк відкриває інвестиційні рахунки та вкладні (депозитні) рахунки МФО з дотриманням вимог, установлених главою 16 Інструкції. На операції з розміщення МФО (згідно з додатком до цього Порядку) коштів у гривнях на вкладний (депозитний) рахунок не поширюються вимоги нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення іноземних інвестицій в Україну.

(пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.03.2016 р. N 225)

3. МФО, яка здійснює емісію облігацій на території України, має право проводити операції з резидентами за кредитними договорами, договорами позики, договорами гарантії/поруки в гривнях за рахунок коштів, отриманих від розміщення таких облігацій.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.03.2016 р. N 225)

МФО має право проводити такі операції також за рахунок коштів у гривнях, одержаних МФО від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) або одержаних МФО (згідно з додатком до цього Порядку) як кредит від уповноваженого банку-кредитора за укладеним між ними кредитним договором.

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.07.2018 р. N 83)

Уповноваженим банкам дозволяється надавати кредити в гривнях МФО (згідно з додатком до цього Порядку) відповідно до укладених між ними кредитних договорів.

(абзац другий пункту 3 замінено новими абзацами другим, третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.03.2016 р. N 225)

4. МФО мають право проводити операції, передбачені пунктом 3 цього Порядку, якщо це відповідає:

завданням та видам діяльності МФО, визначеним її установчим актом, якщо Україна є членом такої МФО, та/або міжнародним договорам України;

напрямам використання коштів, отриманих МФО від розміщення облігацій, погодженим Кабінетом Міністрів України, якщо Україна не є членом МФО та/або з МФО не укладено міжнародний договір України.

5. Особливості функціонування поточного рахунку МФО, визначені відповідно до вимог цього Порядку, включаються до договору банківського рахунку, що укладається між банком і його клієнтом.

6. Поточний рахунок у гривнях МФО використовується для проведення таких операцій:

операцій, пов'язаних з емісією МФО власних облігацій на території України (у тому числі операцій з продажу облігацій, їх погашення, викупу та сплати за облігаціями доходу);

операцій з надання МФО кредиту/позики резиденту-позичальнику та його/її повернення відповідно до укладеного між ними кредитного договору / договору позики (уключаючи встановлені відповідним договором проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо);

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.07.2018 р. N 83)

операцій з одержання МФО (згідно з додатком до цього Порядку) кредиту в гривнях від уповноваженого банку-кредитора та його повернення відповідно до укладеного між ними кредитного договору (уключаючи встановлені відповідним договором проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо);

перерахування коштів на власний інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, або зарахування коштів з власного інвестиційного рахунку. Розрахунки в гривнях за операціями, пов'язаними з іноземним інвестуванням в Україну, здійснюються через інвестиційні рахунки МФО;

операцій за договорами страхування на території України (уключаючи сплату страхових платежів, виплату МФО страхового відшкодування тощо);

операцій за гарантіями/поруками МФО, наданими за зобов'язаннями резидента-боржника перед резидентом-кредитором (уключаючи плату за надання гарантії/поруки, переказування МФО коштів резиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією/порукою зобов'язань резидента-боржника, відшкодування МФО коштів, сплачених за гарантією/порукою);

(абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.07.2018 р. N 83)

операцій, пов'язаних із задоволенням вимог МФО за кредитними договорами, договорами позики, виконаними гарантіями (поруками) у разі невиконання резидентом своїх зобов'язань (за рахунок реалізації предмета застави тощо);

операцій МФО з оплати продукції, робіт, послуг на території України на підставі відповідних договорів (у тому числі оплати юридичних і нотаріальних послуг, послуг повіреного, комісіонера, платежів суб'єкта оціночної діяльності тощо), які здійснюються з урахуванням особливостей, установлених цим Порядком;

операцій з купівлі або продажу іноземної валюти за гривні;

операцій зі сплати обов'язкових платежів відповідно до законодавства України;

операцій з оплати послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок, та зарахування процентів, нарахованих за залишком коштів на цьому рахунку, якщо це передбачено договором банківського рахунку;

операцій із зарахування/перерахування коштів, що повертаються на цей рахунок / з цього рахунку у зв'язку з їх помилковим (надмірним) перерахуванням або невиконанням (частковим або повністю) взаємних зобов'язань за договором, укладеним з МФО;

інших операцій, що здійснюються МФО відповідно до її установчого акта, якщо Україна є членом такої МФО, та/або міжнародних договорів України згідно з Конституцією України та Законом України "Про міжнародні договори України" або напрямів використання коштів, отриманих МФО від розміщення облігацій, погоджених Кабінетом Міністрів України.

(пункт 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.03.2016 р. N 225)

7. Поточний рахунок в іноземній валюті МФО використовується для проведення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти за гривні, зарахування іноземної валюти, що надійшла з-за кордону або з інших власних поточних (у тому числі інвестиційних) рахунків МФО в уповноважених банках, перерахування іноземної валюти за кордон або на інші власні поточні (у тому числі інвестиційні) рахунки МФО в уповноважених банках, зарахування іноземної валюти, що надійшла в рахунок виконання боргових зобов'язань резидента-позичальника перед МФО відповідно до укладеного між ними кредитного договору / договору позики (повернення кредиту/позики, уключаючи проценти та інші установлені цим договором платежі, що підлягають сплаті на користь МФО).

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.03.2016 р. N 225,
від 20.07.2018 р. N 83)

8. Уповноважений банк здійснює купівлю/продаж іноземної валюти на підставі заяви/доручення МФО про купівлю/продаж іноземної валюти, що оформляється та подається до уповноваженого банку відповідно до вимог Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами). МФО під час купівлі/продажу іноземної валюти не подає до уповноваженого банку додаткових документів.

(абзац перший пункту 8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.12.2017 р. N 143)

Кошти в іноземній валюті, які були куплені на МВРУ, підлягають зарахуванню на поточний рахунок МФО в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку.

9. Розрахунки між МФО та резидентами в гривнях здійснюються відповідно до вимог законодавства України з питань проведення таких розрахунків.

10. Уповноважений банк здійснює обслуговування операцій за кредитним договором / договором позики, укладеним між резидентом та МФО, на підставі відповідного договору.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.03.2016 р. N 225
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.07.2018 р. N 83)

11. Платіжне доручення на перерахування коштів з поточного рахунку МФО або на цей рахунок має містити напис про призначення платежу з обов'язковим посиланням на цей Порядок.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.07.2018 р. N 83)

12. Функції контролю за здійсненням операцій за поточним рахунком МФО покладаються на уповноважений банк.

Уповноважений банк має право вимагати від клієнта документи та інформацію, що підтверджують правомірність здійснення платежів у гривнях через поточні рахунки МФО та потрібні для виконання уповноваженим банком функцій щодо здійснення валютного контролю.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

 

Перелік міжнародних фінансових організацій, що мають право відкривати та використовувати поточні рахунки в національній та іноземній валютах в банках України з метою здійснення операцій у гривнях з резидентами за кредитними договорами, договорами позики або договорами гарантії/поруки в межах проектів, що належать до сфери дії міжнародних договорів України

1. Міжнародна фінансова корпорація.

2. Північна екологічна фінансова корпорація.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.07.2018 р. N 83)

____________

Опрос