Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и представления запросов на получение публичной информации, распорядителем которой является Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, и формы для представления запроса на получение публичной информации

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Форма, Приказ от 19.05.2014 № 556
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2014

м. Київ

N 556

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2014 р. за N 595/25372

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, та форми для подання запиту на одержання публічної інформації

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 травня 2016 року N 778)

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

форму для подання запиту на одержання публічної інформації.

2. Визначити Департамент інформаційного та організаційного забезпечення діяльності служби Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі - Департамент) спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

3. Визначити місцем роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, каб. 407, що розташований за адресою: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

4. Структурним підрозділам Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва відповідно до компетенції забезпечувати:

своєчасне опрацювання, облік та надання Департаменту у визначені терміни достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

підготовку та надання Департаменту відповідних матеріалів для оприлюднення, оновлення та здійснення контролю за їх актуальністю на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної в Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва інформації про особу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

5. Департаменту оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Департаменту документального забезпечення в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Бродського М. Ю.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. Шеремета

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Бродський

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі - Держпідприємництво України) оперативного розгляду та надання відповідей на запити на одержання публічної інформації фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, розпорядником якої є Держпідприємництво України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон).

3. Доступ до публічної інформації Держпідприємництва України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на одержання публічної інформації.

4. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складання та подання запитів на одержання публічної інформації

1. Запит на одержання публічної інформації подається до Держпідприємництва України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача.

2. Запит на одержання публічної інформації може бути поданий:

на поштову адресу Держпідприємництва України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;

на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua;

телефаксом: (044) 254-43-93;

телефоном: (044) 254-56-73.

3. Запит на одержання публічної інформації подається в довільній формі.

4. Запит на одержання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на одержання публічної інформації запитувач може використовувати форму для подання запиту на одержання публічної інформації.

6. Форма запиту на одержання публічної інформації розміщується на офіційному веб-сайті Держпідприємництва України (www.dkrp.gov.ua) та інформаційному стенді першого поверху будівлі, у якій розміщено Держпідприємництво України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011).

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, уповноважений працівник Департаменту інформаційного та організаційного забезпечення діяльності служби Держпідприємництва України (далі - Департамент) оформляє запит із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає його копію такій особі.

III. Строк розгляду запитів на одержання публічної інформації

1. Запити на одержання публічної інформації приймаються та реєструються Департаментом у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер з 09.00 по 13.00 та з 13.45 по 18.00, у п'ятницю з 09.00 по 13.00 та з 13.45 по 16.45).

2. Департамент, отримавши запит на одержання публічної інформації, після резолюції керівництва Держпідприємництва України передає його структурному підрозділу (підрозділам), який (які) володіє (володіють) запитуваною інформацією.

3. Структурний підрозділ (підрозділи) протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту надає (надають) завізовані керівником структурного підрозділу (структурних підрозділів) інформаційні матеріали або проекти відповідей та їх електронні копії до Департаменту.

4. Відповідь на запит на одержання публічної інформації надається запитувачу в спосіб, зазначений ним, не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту за підписом керівництва Держпідприємництва України.

5. У разі якщо запит на одержання публічної інформації стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня реєстрації запиту.

IV. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит на одержання публічної інформації надається безоплатно.

2. У разі якщо задоволення запиту на одержання публічної інформації передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 серпня 2012 року N 932 "Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за N 1499/21811.

4. У разі надання особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

V. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на одержання публічної інформації

1. У задоволенні запиту на одержання публічної інформації може бути відмовлено в таких випадках:

Держпідприємництво України не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 2 розділу IV цього Порядку;

не дотримано вимог до складання та подання запиту на одержання публічної інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

2. Відмова в задоволенні запиту на одержання публічної інформації надається в письмовий формі.

3. У разі коли запит на одержання публічної інформації стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

4. Рішення, дії чи бездіяльність працівників Держпідприємництва України з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.

 

Директор департаменту
документального забезпечення

Ю. Соколовська

 

ФОРМА
для подання запиту на одержання публічної інформації

Розпорядник інформації

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Запитувач

___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування,
___________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника - для юридичних
___________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
___________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати:

 

__________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва,
__________________________________________________________
реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

____________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
___________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

___________________________________________________________
(електронна адреса)

телефаксом

___________________________________________________________
(номер телефаксу)

телефоном

___________________________________________________________
(номер телефону)

____________
(дата)

 

___________________
(підпис)

 

Директор департаменту
документального забезпечення

Ю. Соколовська

Опрос