Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления логического и арифметического контроля декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера

Минфин, Минюст
Порядок, Приказ от 20.05.2014 № 586/784/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.05.2014

м. Київ

N 586/784/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2014 р. за N 581/25358

Про затвердження Порядку здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України,
 Міністерства юстиції України
 від 27 лютого 2015 року N 267/281/5)

Відповідно до частини дев'ятої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що додається.

2. Установити, що затверджений пунктом 1 цього наказу Порядок застосовується щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, поданих відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр фінансів України

О. Шлапак

Міністр юстиції України

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
доходів і зборів України

І. О. Білоус

 

Порядок
здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення уповноваженими підрозділами логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - декларація), а також пов'язаного з цим комплексу заходів, які здійснюються за його результатами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Логічний та арифметичний контроль декларації полягає у встановленні арифметичної точності та логічної відповідності між собою задекларованих відомостей.

4. Логічний та арифметичний контроль декларації, а також пов'язаний із цим комплекс заходів здійснюються протягом тридцяти днів з дня подання декларації.

II. Етапи та види контролю

1. Перший етап контролю декларації полягає у проведенні її логічного та арифметичного контролю.

2. Арифметичний контроль декларації щодо зазначених у декларації відомостей здійснюється шляхом перевірки:

1) правильності зазначення у позиції 5 декларації відомостей про загальну суму сукупного доходу суб'єкта декларування та членів його сім'ї;

2) правильності зазначення у позиціях 21, 22 декларації перерахованих у гривні сум доходів суб'єкта декларування та членів його сім'ї, одержаних (нарахованих) в іноземній валюті з джерел за межами України.

3. Перевірка відповідно до підпункту 1 пункту 2 цього розділу здійснюється шляхом звіряння відомостей про загальну суму сукупного доходу суб'єкта декларування та членів його сім'ї із зазначеними у позиціях 6 - 20 декларації відомостями про суми окремих видів їх доходів.

4. Перевірка відповідно до підпункту 2 пункту 2 цього розділу здійснюється шляхом звіряння зазначених у позиціях 21, 22 декларації перерахованих у гривні сум доходів суб'єкта декларування та членів його сім'ї з офіційними курсами гривні, установленими Національним банком України, до відповідних іноземних валют станом на день проведення відповідних фінансових операцій.

5. Логічний контроль декларації здійснюється шляхом перевірки логічності повноти та співвідношення між собою зазначених у декларації відомостей.

6. Вказана перевірка здійснюється шляхом порівняння зазначених у декларації відомостей про:

місце проживання суб'єкта декларування (позиція 2 декларації) та про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування суб'єкта декларування або членів його сім'ї (позиції 24 - 26, 30 - 32 декларації);

членів сім'ї суб'єкта декларування (позиція 4 декларації) та про їх майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (поля "членів сім'ї" у позиціях 5 - 20, а також позиції 22, 29 - 34, 40 - 44, 51 - 53 та 60 - 64 декларації);

доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту та про назви закладів, установ тощо, в яких їх одержано (нараховано) (позиція 7 декларації);

доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї у вигляді дивідендів, процентів (позиція 9 декларації) та про суми коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, номінальну вартість цінних паперів, розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації (позиції 45 - 53 декларації);

доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї у вигляді страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, сплачених за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу (позиція 15 декларації), та про їх фінансові зобов'язання щодо добровільного страхування та недержавного пенсійного забезпечення (позиції 54, 55, 60, 61 декларації);

наявне у власності суб'єкта декларування або членів його сім'ї майно (позиції 23 - 44 декларації) та про їх доходи від передачі в оренду відповідного майна, витрати на його утримання (позиції 19, 56, 62 декларації);

погашення суб'єктами декларування або членами їх сімей основної суми позики (кредиту) (позиції 57, 63 декларації) та про погашення ними суми процентів за позикою (кредитом) (позиції 58, 64 декларації).

7. Перший етап контролю декларації вважається завершеним після проведення її логічного та арифметичного контролю.

8. Другий етап здійснення контролю декларації проводиться у випадку виявлення за результатами логічного та арифметичного контролю помилок щодо зазначених у декларації відомостей або необхідності отримання пояснень стосовно таких відомостей і полягає у невідкладному інформуванні уповноваженим підрозділом суб'єкта декларування про виявлені логічні та/або арифметичні помилки за результатами першого етапу контролю шляхом направлення письмового повідомлення за результатами контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

9. Суб'єкт декларування має право протягом п'яти днів з дня отримання зазначеного повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або виправлену декларацію.

10. Другий етап контролю декларації вважається завершеним одночасно із закінченням строку, визначеного пунктом 9 цього розділу.

11. Третій етап здійснення контролю декларації проводиться у разі ненадання суб'єктом декларування у строк, передбачений пунктом 9 цього розділу, письмового пояснення та/або виправленої декларації або надання у вказаному поясненні неповної інформації чи неповного виправлення виявлених помилок у повторно поданій декларації і полягає у підготовці та надсиланні уповноваженим підрозділом до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності запитів щодо відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

12. Передбачені пунктом 11 цього розділу запити надсилаються за підписом керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права або особи, яка виконує його обов'язки, чи його заступника згідно з розподілом функціональних обов'язків. Запити, які стосуються декларації керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права або особи, яка виконує його обов'язки, надсилаються за підписом заступника керівника відповідного органу, підприємства, установи та організації згідно з розподілом функціональних обов'язків.

13. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, яким надіслано передбачені пунктом 11 цього розділу запити, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту подати завірені в установленому порядку копії необхідних документів або відповідну інформацію.

14. У разі необхідності внесення виправлень до декларації за результатами опрацювання одержаних документів або інформації суб'єкту декларування надається відповідне письмове повідомлення за результатами контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку. Суб'єкт декларування має право протягом п'яти днів з дня отримання зазначеного повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або виправлену декларацію.

15. Третій етап здійснення контролю декларації вважається завершеним після одержання від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій запитуваних документів або інформації, а у разі необхідності внесення виправлень до декларації за результатами опрацювання одержаних копій документів або інформації - одночасно із закінченням строку, визначеного пунктом 14 цього розділу.

III. Оформлення результатів здійснення контролю декларації

1. Контроль декларації вважається здійсненим після будь-якого з етапів, який став завершальним.

2. У разі встановлення за результатами передбачених цим Порядком заходів ознак правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє про це керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права та правоохоронні органи.

3. Повідомлення до правоохоронних органів надсилається за підписом керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права або особи, яка виконує його обов'язки, чи його заступника згідно з розподілом функціональних обов'язків. Повідомлення, яке стосується декларації керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права або особи, яка виконує його обов'язки, надсилається за підписом заступника керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права згідно з розподілом функціональних обов'язків.

4. Уповноважений підрозділ формує справу щодо здійснення контролю декларації за кожним суб'єктом декларування, крім випадків завершення такого контролю після його першого етапу, в якій підшивається(ються) копія(ї) декларації(й), а також копії запитів та оригіналів отриманих під час здійснення контролю відповідей.

Справа щодо здійснення контролю декларації зберігається в уповноваженому підрозділі (в уповноваженої особи) протягом п'ятнадцяти років з дня завершення контролю.

5. У разі якщо здійснення контролю покладається на уповноважений підрозділ (уповноважену особу), який (яка) не входить до складу підрозділу, що відповідає за ведення особових справ суб'єктів декларування, після завершення контролю оригінал декларації (виправленої декларації) повертається підрозділу, відповідальному за ведення відповідних особових справ. На оригіналі декларації робиться відмітка про те, що копія декларації долучена до справи щодо здійснення контролю.

6. У разі якщо декларація відповідно до законодавства подається на підприємстві, в установі, організації, в яких згідно із законом не передбачено функціонування уповноваженого підрозділу (особи), завірена в установленому порядку копія декларації надсилається на запит для здійснення її логічного та арифметичного контролю та пов'язаних із ним заходів до органу, у зв'язку з виконанням функцій в якому виник обов'язок подання декларації.

7. Результати здійснення контролю декларації відображаються у журналі реєстрації здійснення контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

8. Зазначений у пункті 7 цього розділу журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи). Записи в журналі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Журнал зберігається протягом п'ятнадцяти років.

У разі ведення журналу в електронній формі повинно бути передбачено накладання електронного підпису посадової особи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), відповідальної за здійснення контролю. У такому випадку журнал зберігається з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

В. о. директора Департаменту
антикорупційного законодавства
та законодавства про правосуддя
Міністерства юстиції України

Р. В. Сіверс

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
за результатами контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Відповідно до частини дев'ятої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" повідомляємо про виявлені помилки у поданій Вами декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (перелік виявлених помилок, їх суть та характер із зазначенням відповідних позицій та полів декларації)

Відповідно до частини дев'ятої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" Ви маєте право протягом п'яти днів з дня отримання цього повідомлення подати письмове пояснення щодо зазначених помилок та/або виправлену декларацію.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (перелік питань, пов'язаних із виявленими помилками (за наявності))

____________________________________
(посада керівника уповноваженого підрозділу
(уповноваженої особи або іншої особи, яка
направляє повідомлення))

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

 

ЗАПИТ
щодо відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Відповідно до частини дев'ятої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та у зв'язку з проведенням логічного та арифметичного контролю декларації
____________________________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта 
                                                                                          суб'єкта декларування
1)

прошу надати не пізніше десяти робочих днів з дня отримання цього запиту ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                     (перелік копій документів, завірених в установленому порядку, чи іншої інформації, які запитуються)

____________________________________
(посада керівника державного органу, органу
місцевого самоврядування, іншої юридичної
особи публічного права або іншої особи, яка
направляє запит)

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

____________
1 Серія та номер паспорта зазначається, якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті громадянина України.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації здійснення контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру
1

 

I етап контролю

II етап контролю

III етап контролю

Оформлення результатів контролю

N з/п

П. І. Б. суб'єкта деклару-
вання

Посада суб'єкта деклару-
вання

Дата подання декларації

Відмітка про завершення I етапу контролю

Дата надсилання письмового повідомлення в рамках II етапу контролю

Дата отримання пояснення та/або виправленої декларації на повідомлення згідно з графою 6

Відмітка про завершення II етапу контролю

Відмітка про ненадання суб'єктом деклару-
вання у встанов-
лений строк письмового пояснення та/або виправленої декларації або надання у вказаному поясненні неповної інформації чи неповного виправлення виявлених помилок

Дата та реквізити запитів щодо відомостей, зазначених у декларації (із зазначенням органу, підприємства, установи, організації)

Дата отримання та реквізити відповідей на запити

Дата надсилання письмового повідомлення в рамках III етапу контролю

Дата отримання пояснення та/або виправленої декларації на повідомлення згідно з графою 12

Відмітка про завершення III етапу контролю

Дата та реквізити повідомлення до правоохоронних органів про результати контролю (із зазначенням найменування правоохоронного органу)

Підпис посадової особи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), яка здійснювала контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

____________
1 У випадку відсутності інформації, яка підлягає заповненню, у відповідних полях ставиться прочерк.

____________

Опрос