Идет загрузка документа (236 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке осуществления эмиссии облигаций внутренних местных займов и их обращения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 29.04.2014 № 578
редакция действует с 22.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.04.2014

м. Київ

N 578

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2014 р. за N 570/25347

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 вересня 2014 року N 1250
,
 від 29 квітня 2015 року N 621
,
 від 11 вересня 2015 року N 1433
,
від 21 грудня 2017 року N 923
,
від 6 листопада 2018 року N 764

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини другої статті 9 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пункту 11 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 110, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, що додається.

Дія Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого цим рішенням, розповсюджується на емітентів, яким Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуски облігацій внутрішніх місцевих позик відповідно до вимог зазначеного Положення.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2018 р. N 764)

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 жовтня 2003 року N 414 "Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2003 року за N 982/8303.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Положення
про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок здійснення емісії, обігу облігацій внутрішніх місцевих позик (далі - облігації), реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) випуску облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, реструктуризації боргових зобов'язань, надання до реєструвального органу звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 11.09.2015 р. N 1433)

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

"андеррайтинг", "базовий проспект емісії", "відсоткові облігації", "викуп цінних паперів", "випуск цінних паперів", "дисконтні облігації", "емісія", "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів", "обіг цінних паперів", "облігація місцевої позики", "перший власник", "приватне розміщення цінних паперів", "проспект емісії цінних паперів", "публічне розміщення цінних паперів", "строк обігу облігацій" - відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

власники облігацій - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на облігації відповідно до законодавства;

дефолт - неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений проспектом емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну номінальну вартість облігації;

дострокове погашення облігацій - сукупність дій емітента та власників облігацій щодо припинення обігу облігацій на підставі прийнятого емітентом рішення про дострокове погашення, виплати їх власникам ціни дострокового погашення облігацій, що встановлюється у порядку, передбаченому рішенням про здійснення запозичення у формі випуску облігацій та проспектом емісії облігацій, і не може бути меншою, ніж номінальна вартість таких облігацій, до настання строків погашення облігацій, передбачених проспектом емісії облігацій, та анулювання облігацій у порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій;

емітент облігацій (далі - емітент) - Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада (далі - Рада), що від свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов'язання, що випливають з умов розміщення цих облігацій, перед власниками облігацій;

істотні умови запозичення - вид, розмір, валюта, строк, відсотки за користування запозиченням та строки їх сплати, а також розмір основної суми боргу;

реструктуризація боргових зобов'язань - будь-яка зміна істотних умов запозичення Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи міською радою (внесення змін до рішення про здійснення запозичення у формі випуску облігацій). Реструктуризація боргових зобов'язань не вважається новим запозиченням;

серія облігацій - сукупність облігацій одного емітента в межах одного випуску облігацій, що мають один реєстраційний номер, однакові умови розміщення та строки укладення договорів з першими власниками, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права.

3. Емітент має право укладати договори з першими власниками облігацій після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій в реєструвальному органі за умови отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення.

4. Рішення про здійснення запозичення у формі випуску облігацій (далі - рішення про розміщення облігацій) Рада приймає відповідно до законодавства.

Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету шляхом випуску облігацій місцевих позик не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний рік.

5. Кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються для фінансування бюджету розвитку бюджету Рад та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, які забезпечують виконання завдань Рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст.

6. Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.

7. Публічне розміщення облігацій здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії облігацій.

Облігації, які пропонуються для публічного розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи.

Приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими та наступними власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи - учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії.

8. Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

9. Емітент розміщує іменні облігації виключно в бездокументарній формі.

10. Емітент може розміщувати відсоткові та дисконтні облігації.

11. Емітент може розміщувати звичайні (незабезпечені) та забезпечені облігації.

Облігації можуть вважатися забезпеченими, якщо емітентом укладаються відповідні договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу / непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями або якщо емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії та уклав відповідний договір поруки з поручителем щодо забезпечення виконання зобов'язання щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими гарантією, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії та гарант (банк, інша фінансова установа) гарантує перед власниками облігацій виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими страховкою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії та уклав зі страховиком відповідний договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу / непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями.

Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), не має перевищувати розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).

Емітент повинен враховувати, що у разі, якщо розмір забезпечення, отриманого від страховика, перевищує розмір власного капіталу такого страховика та/або якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих резервів, такий страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування.

12. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено проспектом емісії облігацій, - в іноземній валюті.

Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою, ніж одна копійка, якщо номінальна вартість облігації визначена в національній валюті.

13. Під час укладення договорів із першими власниками відсоткові облігації оплачуються за ціною не нижче номінальної.

Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та проспектом емісії облігацій, - в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

14. Відсоткова ставка розрахунку доходу за облігаціями не може перевищувати розміру відсотків за запозиченнями шляхом розміщення облігацій, затвердженого рішенням Ради та погодженого Міністерством фінансів України.

Відсотковий дохід за облігаціями повинен виплачуватися в розмірі та в строк, що встановлений рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій.

Відсотковий дохід за облігаціями, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, виплачується в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату нарахування відсоткового доходу.

15. Під час обігу облігацій власник облігацій має право звернутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації.

Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій у їх власників у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов'язкового викупу облігацій. При цьому проспект емісії має містити порядок прийняття рішення про викуп облігацій у їх власників, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, протягом якого облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

16. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

17. Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов'язань, що підтверджуються облігацією.

18. Визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку емісії облігацій недобросовісною, порядок тимчасового зупинення та поновлення розміщення облігацій, а також порядок визнання емісії облігацій недійсною відбуваються відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.

19. Погашення облігацій здійснюється виключно грошима відповідно до проспекту емісії облігацій.

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення (в межах відповідного бюджетного періоду).

Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату початку погашення облігацій.

20. Випуск або окрема серія облігацій можуть бути погашені достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента дозволяється у разі, коли така можливість передбачена проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій, повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у випадках, передбачених проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій, встановлення ціни дострокового погашення облігацій, строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

21. Відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

(розділ I доповнено пунктом 21 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1250
,
пункт 21 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2017 р. N 923)

II. Порядок здійснення емісії облігацій

1. Емісія облігацій шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду та проекту рішення про розміщення облігацій;

2) отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення;

3) прийняття Радою рішення про розміщення облігацій, що має містити відомості про:

мету запозичення;

істотні умови запозичення;

можливість дострокового погашення облігацій;

можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

можливість реструктуризації боргових зобов'язань;

можливість анулювання викуплених облігацій;

визначення за потреби уповноваженого органу (посадової особи уповноваженого органу) (далі - уповноважений орган емітента) емітента, якому (якій) надаються повноваження щодо:

складання проспекту емісії облігацій;

укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);

внесення змін до проспекту емісії облігацій;

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

затвердження результатів розміщення облігацій;

затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;

викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом їх емісії;

дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

4) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

5) укладення попереднього договору з Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів;

6) подання до реєструвального органу заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії;

7) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

8) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії облігацій;

9) подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

10) реєстрація реєструвальним органом змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

11) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

12) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

13) укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

14) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному банку України;

15) подання до Національного банку України зареєстрованого проспекту емісії облігацій та інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;

16) розкриття емітентом інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії облігацій та змінах до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін), у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку;

17) укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

Перший власник здійснює оплату облігацій відповідно до умов публічного розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій;

18) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

19) затвердження результатів публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

20) затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

21) подання до реєструвального органу звіту про результати публічного розміщення облігацій;

22) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати публічного розміщення облігацій;

23) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

24) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати публічного розміщення облігацій, у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку;

25) надання емітентом до Національного банку України копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій;

26) оформлення та депонування глобального сертифіката в Національному банку України.

2. Публічне розміщення облігацій здійснюється на фондовій біржі емітентом самостійно або через андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

3. У разі публічного розміщення облігацій договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів (в межах відповідного бюджетного періоду). Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати одного року з дати початку укладення таких договорів (в межах відповідного бюджетного періоду).

4. Забороняється укладати договори з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Кількість публічно розміщених облігацій не повинна перевищувати кількості облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій. Фактично розміщених облігацій може бути менше ніж кількість облігацій, визначена у проспекті їх емісії.

6. Емісія облігацій шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом за спеціальним фондом та проекту рішення про розміщення облігацій;

2) отримання погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення;

3) прийняття Радою рішення про приватне розміщення облігацій, що має містити відомості про:

мету запозичення;

істотні умови запозичення;

можливість дострокового погашення облігацій;

можливість прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

можливість реструктуризації боргових зобов'язань;

можливість анулювання викуплених облігацій;

визначення за потреби уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

складання проспекту емісії облігацій;

укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій (в межах відповідного бюджетного періоду);

внесення змін до проспекту емісії облігацій;

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій;

затвердження результатів розміщення облігацій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій;

викупу облігацій у випадках, передбачених проспектом їх емісії;

дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій;

проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

4) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

5) укладення з Національним банком України попереднього договору про обслуговування випусків цінних паперів;

6) подання до реєструвального органу заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії;

7) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

8) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії облігацій;

9) подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

10) реєстрація реєструвальним органом змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

11) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

12) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

13) укладення з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів;

14) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Національному банку України;

15) подання до Національного банку України проспекту емісії облігацій та інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;

16) надання емітентом (в порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій) копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення згідно з відповідним рішенням емітента, не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій, визначеної проспектом емісії;

17) укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій.

Перший власник здійснює оплату облігацій відповідно до умов приватного розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій;

18) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

19) затвердження результатів приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

20) затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

21) подання до реєструвального органу звіту про результати приватного розміщення облігацій;

22) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати приватного розміщення облігацій;

23) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

24) надання емітентом до Національного банку України копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій;

25) депонування глобального сертифіката в Національному банку України.

7. Приватне розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно або із залученням андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

8. Строк укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку укладення договорів з першим власником, але в межах бюджетного періоду. Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку укладення договорів з першими власниками облігацій цієї серії, передбаченої проспектом їх емісії, але в межах бюджетного періоду.

9. Облігації, які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

10. Кількість розміщених шляхом приватного розміщення облігацій не може перевищувати кількості облігацій, визначеної у проспекті їх емісії, але може бути меншою, ніж кількість облігацій, визначена у проспекті їх емісії.

III. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

1. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, змін до проспекту емісії

1. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, реєстрація змін до проспекту емісії облігацій, реєстрація звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Реєстрація реєструвальним органом випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

3. Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій здійснюється одночасно.

4. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій або відмовляє в реєстрації протягом:

10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

2) повертає у передбачений підпунктом 1 цього пункту строк документи емітентові без розгляду.

5. Після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з Національним банком України договору про обслуговування емісії цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

Якщо випуск облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску облігацій емітенту видається окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску.

6. Після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про приватне розміщення, уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів надає Національному банку України розпорядження, в якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій та проспекту їх емісії є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) щодо осіб, які не визначені в рішенні про приватне розміщення облігацій та проспекті їх емісії як учасники такого розміщення.

7. Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій:

1) здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій або відмовляє в реєстрації;

2) повертає документи емітентові без розгляду.

8. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

9. Реєструвальний орган протягом 14 календарних днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серії облігацій) (додаток 2) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

10. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

11. Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії облігацій та в інших поданих документах, а також повноважень осіб емітента. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа реєструвального органу може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення облігацій. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, відраховується з дати надходження останнього документа.

12. Зареєстровані проспект емісії облігацій, зміни до проспекту емісії облігацій, звіт про результати розміщення облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій після реєстрації повертається емітенту.

13. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видається емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій.

Якщо випуск облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску облігацій емітенту видається окреме свідоцтво про реєстрацію випуску.

14. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, на доопрацювання.

15. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій або реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, установлених цим Положенням, до їх оформлення.

16. Підставами для відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення облігацій;

визнання емісії облігацій недобросовісною.

17. Підставами для відмови в реєстрації змін до проспекту емісії облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення таких змін.

18. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій є:

виявлення порушення вимог законодавства, пов'язаного з розміщенням облігацій, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

прийняття уповноваженою особою реєструвального органу або судом рішення про зупинення розміщення облігацій, яке є чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством;

визнання емісії облігацій недобросовісною.

19. Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій доводиться до відома емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій / змін до проспекту емісії облігацій / звіту про результати розміщення облігацій (додаток 3), яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій або реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду та перелік порушень.

(пункт 19 глави 1 розділу III у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2015 р. N 621)

20. У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій повертається заявнику.

21. У разі якщо в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

22. Емітент до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій, може прийняти рішення про відмову від розміщення облігацій.

У разі прийняття такого рішення емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій, має подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій у зв'язку з відмовою від розміщення облігацій (додаток 4);

оригінал рішення про відмову від розміщення облігацій, засвідченого емітентом;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

23. Перехід права власності на облігації від першого власника до емітента у період після закінчення строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій та до дати реєстрації реєструвальним органом звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій дозволяється у разі:

незатвердження уповноваженим органом емітента у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій;

відмови реєструвального органу в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення облігацій подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій, складену згідно з додатком 5 до цього Положення;

2) копію бюджету Ради (зі змінами) на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду, оформлену та засвідчену в установленому порядку;

3) копію рішення Ради щодо здійснення запозичень шляхом випуску облігацій, засвідчену емітентом;

4) проспект емісії облігацій у двох примірниках, що повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми).

Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення облігацій, проспект емісії облігацій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера.

Якщо прийнято рішення про публічне розміщення облігацій, проспект емісії облігацій погоджується з фондовою біржею, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, і засвідчується підписом керівника та печаткою такої фондової біржі.

Проспект емісії облігацій повинен містити відомості відповідно до додатка 6 до цього Положення;

5) копію документа, що підтверджує погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення;

6) копію попереднього договору з Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів, засвідчену в установленому порядку;

7) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов'язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку;

8) нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення, та фінансову звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (подаються у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій);

9) копію попереднього договору андеррайтингу, засвідчену в установленому порядку (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій).

2. Емітент має право оформити проспект емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії облігацій та проспект емісії облігацій відповідного випуску), які підлягають реєстрації реєструвальним органом.

При цьому замість єдиного проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії - наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску.

У разі оформлення проспекту емісії облігацій двома частинами базовий проспект емісії облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 7 до цього Положення, перший (наступний) проспект емісії відповідного випуску облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 8 до цього Положення.

Базовий проспект емісії, перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до вимог підпункту 4 пункту 1 цієї глави.

3. Документи, які подаються для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій

1. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення облігацій та у проспекті емісії облігацій, було укладено хоча б один договір з першими власниками, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складену згідно з додатком 9 до цього Положення;

2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складений згідно з додатком 10 до цього Положення.

Звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути підписаний уповноваженим органом емітента, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України, підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами.

У разі здійснення публічного розміщення облігацій звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку емітент здійснив розміщення облігацій.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент подає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

5) рішення про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

6) рішення про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

7) рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення), засвідчене належним чином;

8) документ, який підтверджує оплату першими власниками 100 % вартості розміщених облігацій;

9) довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену належним чином (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо до проспекту емісії облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена належним чином (у разі приватного розміщення облігацій);

10) копії публікацій проспекту емісії облігацій та змін до проспекту емісії облігацій (якщо такі зміни вносились) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, засвідчені належним чином (у разі публічного розміщення облігацій);

11) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов'язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

2. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення та у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення облігацій, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 11 до цього Положення:

2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складений згідно з додатком 10 до цього Положення.

Звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути підписаний уповноваженим органом емітента, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України, підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами.

У разі здійснення публічного розміщення облігацій звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку було прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент подає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

5) рішення про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

6) рішення про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

7) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов'язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

3. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента в установлені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" строки результатів укладення договорів з першими власниками емітент не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за облігації, подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 11 до цього Положення;

2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складений згідно з додатком 10 до цього Положення.

Звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента; підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України; підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами.

Звіт про результати розміщення облігацій подається без підпису особи, якій надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій;

3) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, з переліком внесків, унесених в оплату за облігації, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, з наданням засвідчених належним чином копій документів, які підтверджують оплату першими власниками вартості розміщених облігацій;

4) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення);

5) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

6) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов'язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

4. Внесення змін до проспекту емісії облігацій

1. Емітент має право внести зміни до проспекту емісії облігацій до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій - у разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії облігацій.

2. Емітент не має права:

1) здійснювати укладення договорів з першими власниками у процесі:

публічного розміщення облігацій - до реєстрації змін до проспекту емісії облігацій в реєструвальному органі та опублікування відповідної інформації відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

приватного розміщення облігацій - до реєстрації змін до проспекту емісії облігацій в реєструвальному органі та надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, згідно з відповідним рішенням емітента;

2) вносити зміни до проспекту емісії після дати початку укладення договорів з першими власниками в процесі публічного/приватного розміщення облігацій.

3. Забороняється вносити зміни до проспекту емісії облігацій в частині зменшення обсягу прав, які надаються власникам облігацій, кількості облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, зміни умов та мети розміщення, установлених рішенням про розміщення та проспектом емісії облігацій.

4. У разі внесення змін до проспекту емісії облігацій до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій реєстрація змін до проспекту емісії облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій;

2) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій, складеної згідно з додатком 12 до цього Положення;

змін до проспекту емісії облігацій у двох примірниках, засвідчених належним чином;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії облігацій, оформленого та засвідченого належним чином;

копії договору(ів) про андеррайтинг (у разі зміни відомостей про андеррайтера(ів), з яким(и) укладено договір (договори) про здійснення розміщення облігацій);

3) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до проспекту емісії облігацій;

4) розкриття емітентом інформації про внесення змін до проспекту емісії облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення);

5) надання емітентом не пізніш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій є учасниками такого розміщення (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо вчинити дії, передбачені підпунктами 2, 4, 5 цього пункту, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків укладення договорів з першими власниками.

5. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії облігацій, реєстрація змін до базового проспекту емісії відбувається у такому порядку:

1) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня зміни такої інформації реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, а саме:

заяви про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій, складеної згідно з додатком 13 до цього Положення;

змін до базового проспекту емісії облігацій в двох примірниках, засвідчених належним чином;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій, оформленого та засвідченого належним чином;

2) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до базового проспекту емісії облігацій;

3) розкриття емітентом інформації про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення облігацій).

IV. Реєстрація реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом розміщення облігацій

1. Рішення про реструктуризацію боргових зобов'язань за запозиченням, здійсненим шляхом випуску облігацій (далі - реструктуризація), приймається у разі, якщо така можливість передбачена рішенням про розміщення облігацій та проспектом їх емісії та за умови отримання письмової згоди власників облігацій.

2. Реструктуризація підлягає реєстрації у реєструвальному органі не пізніше дати початку погашення облігацій.

3. Рішення про реєстрацію реструктуризації або про відмову в реєстрації реструктуризації приймається відповідним рішенням реєструвального органу.

4. Реструктуризація погоджується Міністерством фінансів України.

5. Для реєстрації реструктуризації емітент подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом розміщення облігацій, складену згідно з додатком 14 до цього Положення;

2) копію рішення про реструктуризацію, оформлену та засвідчену належним чином;

3) копію документа, що підтверджує погодження реструктуризації Міністерством фінансів України;

4) копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, складеного на дату, що передує дню прийняття рішення про реструктуризацію, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на проведення реструктуризації (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на проведення реструктуризації засвідчується в нотаріальному порядку).

6. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів приймає рішення про реєстрацію або відмову від реєстрації реструктуризації боргових зобов'язань.

7. Підставою для відмови в реєстрації реструктуризації боргових зобов'язань є невідповідність поданих документів вимогам цього Положення.

V. Погашення, анулювання, скасування реєстрації випуску облігацій

1. Скасування реєстрації випуску облігацій

1. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

відмови від розміщення облігацій;

якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками;

незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій.

2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва (додаток 15) у разі:

1) прийняття емітентом рішення про відмову від розміщення облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 22 глави 1 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 5 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

2) якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 3 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій);

3) незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 3 глави 3 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій).

3. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі;

якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (додаток 16) у разі:

1) погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктами 2 - 5 глави 2 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій;

2) якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

5. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій направляє його емітенту та Національному банку України.

6. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про скасування реєстрації випуску облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 1 робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Погашення (дострокове погашення) облігацій

1. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно грошима.

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення (в межах бюджетного періоду).

Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску.

Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату погашення облігацій.

Випуск або окрема серія облігацій можуть бути погашені достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента дозволяється у разі, якщо така можливість передбачена проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій, повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, якщо така можливість передбачена проспектом емісії, яким визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій, строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

Кошти на дострокове погашення облігацій мають бути передбачені в бюджеті розвитку спеціального фонду місцевого бюджету в бюджетному періоді, в якому здійснюється дострокове погашення облігацій.

2. Емітент подає до реєструвального органу звіт про наслідки погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) не пізніше 15 днів після закінчення строку погашення випуску облігацій (серії), який вказаний у рішенні про розміщення облігацій та у проспекті емісії облігацій, а у разі дострокового погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) - не пізніше 15 календарних днів після закінчення дострокового погашення випуску облігацій (серії).

3. Звіт про наслідки погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 17 до цього Положення.

4. Звіт про дострокове погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 18 до цього Положення.

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій подається в одному примірнику. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України.

5. При поданні звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій емітент також подає до реєструвального органу:

1) заяву про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій, складену згідно з додатком 19 до цього Положення;

2) копію рішення про розміщення облігацій, засвідчену належним чином;

3) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

4) копію рішення про дострокове погашення облігацій (у разі прийняття рішення про дострокове погашення), засвідчену належним чином.

Рішення про дострокове погашення облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій;

ціну дострокового погашення облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення;

5) копію бюджету міста (з відповідними змінами за наявності) на дату початку погашення (дострокового погашення) облігацій.

(підпункт 5 пункту 5 глави 2 розділу V у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2015 р. N 621)

3. Анулювання викуплених емітентом облігацій

1. У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

1) заяву про зупинення обігу облігацій, складену згідно з додатком 20 до цього Положення;

2) копію(ї) рішення (рішень) про викуп облігацій (подається у разі здійснення викупу облігацій у їх власників у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов'язкового викупу облігацій).

Рішення про викуп облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про викуп облігацій;

ціну викупу облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред'явлені для викупу;

3) копію рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином;

4) копію документа про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Національного банку України.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 21) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

2. У разі якщо до настання строків погашення облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 22 до цього Положення;

копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про відновлення обігу облігацій (додаток 23) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

3. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій направляє його емітенту та Національному банку України.

4. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 1 робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

5. Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 24 до цього Положення;

копію документа (довідки) про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії);

оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_______________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_______________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):

 

відсоткових іменних __________________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень,

 

дисконтних іменних __________________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N __/1-I-20-Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

___________________________
(уповноважена особа)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_______________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_______________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):

 

відсоткових іменних __________________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень,

 

дисконтних іменних __________________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик від "___" ___________ 20__ року N _______, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що анульоване.

Реєстраційний N ___/1-I-200.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

___________________________
(уповноважена особа)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     В

м. _____________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______________ Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___.___2014 року за N _______, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування емітента цінних паперів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик,

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
                                                            (перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)
Враховуючи вищевикладене та на підставі ________________________________________________,
                                                                                                                                    (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити ____________________________________________________________________________
                                                                                (найменування емітента цінних паперів)
в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик.

___________________________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
           (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик у зв'язку з відмовою від розміщення облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

 

Дата і номер рішення про відмову від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
                (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Спосіб розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (приватне або публічне)

 

Орган, який прийняв рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Зазначення про те, що для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик відповідного випуску (у разі оформлення проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами)

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (якщо такі зміни вносились)

 

Загальна номінальна вартість облігацій внутрішніх місцевих позик, які планується розмістити

 

Загальна кількість облігацій внутрішніх місцевих позик, які планується розмістити

 

Характеристика облігацій внутрішніх місцевих позик:
іменні;
відсоткові/дисконтні;
звичайні (незабезпечені)/забезпечені

 

Номінальна вартість облігації внутрішніх місцевих позик

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене найменування (за наявності)

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

місцезнаходження

 

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 

7)

строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій

 

2

Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

1)

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)

 

2)

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу

 

3)

граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним фондом

 

3

Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

1)

інформація про виконання місцевого бюджету

 

2)

інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань

 

3)

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом

 

4

Інформація про грошові зобов'язання емітента:

1)

які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

 

 

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

вид валюти зобов'язання

 

 

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином

 

 

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

2)

які не були виконані:

 

 

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

вид валюти зобов'язання

 

 

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення

 

 

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

5

Інша інформація*

 

2. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про розміщення

1

Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик

 

4

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:

1)

параметри випуску:

 

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)

 

 

кількість облігацій

 

 

номінальна вартість облігації

 

 

загальна номінальна вартість випуску облігацій

 

 

серія облігацій*

 

 

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*

 

 

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*

 

2)

інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання

 

 

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо

 

 

баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

 

3)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення

 

4)

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*

 

5

Порядок публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення облігацій - якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

 

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

 

4)

порядок надання заяв на придбання облігацій

 

5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

 

6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

 

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))

 

 

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)

 

 

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)

 

 

строк оплати облігацій

 

7)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

 

реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)

 

8)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

9)

відомості про Депозитарій Національного банку України:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)

 

6

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною

 

7

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

8

Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

9

Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик), із зазначенням:

 

1)

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації

 

2)

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)

 

3)

для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

 

4)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ

 

10

Умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

11

Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх місцевих позик:

 

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій

 

 

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

 

 

порядок встановлення ціни викупу облігацій

 

 

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

 

12

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

1)

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

 

2)

заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

 

3)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

 

13

Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:

1)

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

 

2)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

 

3)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

4)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

5)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

 

14

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

 

15

Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

1)

загальний обсяг емісії

 

2)

дата та номер державної реєстрації випусків

 

3)

кількість розміщених та кількість погашених облігацій

 

4)

інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

 

5)

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

 

16

Інші відомості*

 

 

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, несуть особи, що підписали ці документи

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
облігацій**:

 
 
 
 
____________
(посада)

 
 
 
 
__________
(підпис)
М. П.

 
 
 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* За наявності.

** У разі публічного розміщення облігацій.

 

Базовий проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене найменування (за наявності)

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

місцезнаходження

 

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 

7)

строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій

 

2

Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

1)

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)

 

2)

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу

 

3)

граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку за спеціальним фондом

 

3

Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

1)

інформація про виконання місцевого бюджету

 

2)

інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань

 

3)

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом

 

4

Інформація про грошові зобов'язання емітента:

1)

які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

 

 

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

вид валюти зобов'язання

 

 

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином

 

 

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

2)

які не були виконані:

 

 

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

вид валюти зобов'язання

 

 

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення

 

 

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

5

Інші відомості*

 

 

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* За наявності.

 

Перший (наступний) проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1

Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик

 

4

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до публічного розміщення:

1)

параметри випуску:

 

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)

 

 

кількість облігацій

 

 

номінальна вартість облігації

 

 

загальна номінальна вартість випуску облігацій

 

 

серія облігацій*

 

 

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*

 

 

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*

 

2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання

 

 

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо

 

 

баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

 

3)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення

 

4)

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*

 

5

Порядок публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

 

4)

порядок надання заяв на придбання облігацій

 

5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

 

6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

 

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості)

 

 

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)

 

 

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)

 

 

строк оплати облігацій

 

7)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

 

реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)

 

8)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій:

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

9)

відомості про Депозитарій Національного банку України:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)

 

6

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною

 

7

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

8

Умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

9

Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх місцевих позик:

 

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій

 

 

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

 

 

порядок встановлення ціни викупу облігацій

 

 

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

 

10

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):

1)

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

 

2)

заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

 

3)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

 

11

Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:

1)

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

 

2)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

 

3)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

4)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

5)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

 

12

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

 

13

Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

1)

загальний обсяг емісії

 

2)

дата та номер державної реєстрації випусків

 

3)

кількість розміщених та кількість погашених облігацій

 

4)

інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

 

5)

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

 

14

Інші відомості*

 

 

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, несуть особи, що підписали ці документи

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
облігацій:

 
 
 
 
____________
(посада)

 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* За наявності.

 

"___" ____________ 20__ року N ___
            (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

________________________________________________________________________________
(найменування емітента, місцезнаходження)

Реєстраційний N ___/1-I-200-Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

2. Дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії):

які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактично розміщених

 

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

фактично розміщених, грн

 

Від емітента:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення облігацій**:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Депозитарію Національного банку України:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* За наявності.

** У разі публічного розміщення облігацій.

 

"___" ____________ 20__ року N ___
                (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
          (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, підстава для прийняття рішення

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата опублікування проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик був опублікований)

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N __
              (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата опублікування базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії облігацій був опублікований)

 

_______________
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
          (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

 

Орган, який прийняв рішення про реструктуризацію боргових зобов'язань

 

Дата і номер рішення про реструктуризацію боргових зобов'язань

 

Дата і номер рішення про погодження Міністерством фінансів України реструктуризації боргових зобов'язань

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     -СТ-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ 20__ року за N _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
у зв'язку з прийняттям рішення про відмову від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик / на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1) скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик __________________________;
                                                                                                                                                                          (найменування емітента)

2) тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                        (номер та дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати.

___________________
               (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     -С-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ 20__ року за N _____, та відповідно до документів, наданих
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування емітента)
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
у зв'язку з погашенням (достроковим погашенням) облігацій внутрішніх місцевих позик / прийняттям рішення про анулювання викуплених облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1) скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик __________________________;
                                                                                                                                                                         (найменування емітента)

2) свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик _______________________
                                                                                                                                                                                (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                             (номер та дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати.

___________________
               (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ЗВІТ
про наслідки погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний N __/1-I-200.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

Дати початку погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

Дати закінчення погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Кількість погашених облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн, у тому числі:

 

розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, %

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, %

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Від емітента:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)
М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Депозитарію Національного банку України:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)
М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2015 р. N 621)

 

ЗВІТ
про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний N ___/1-I-200.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

Дати закінчення погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Кількість погашених облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн, у тому числі:

 

розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, %

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Від емітента:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)
М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Депозитарію Національного банку України:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)
М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 18 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2015 р. N 621)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
          (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій внутрішніх місцевих позик

Найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій

 

Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначається у разі прийняття такого рішення)

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
             (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Підстава для зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     -З-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі _______ Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ 2014 року за N _____, та відповідно до документів, наданих для зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

зупинити обіг облігацій внутрішніх місцевих позик
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування емітента)

___________________
               (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
              (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Підстава для відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     -ВО-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі _______ Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ 20__ за N _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відновити обіг облігацій внутрішніх місцевих позик
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування емітента)

___________________
               (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
          (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос