Идет загрузка документа (147 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Службы безопасности Украины по вопросам осуществления хозяйственной деятельности по разработке, изготовлению специальных технических средств для снятия информации с каналов связи, других средств негласного получения информации, торговле специальными техническими средствами для снятия информации с каналов связи, другими средствами негласного получения информации

СБУ
Приказ от 30.04.2014 № 212
Утратил силу

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

30.04.2014

м. Київ

N 212

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2014 р. за N 540/25317

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України з питань провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 31 січня 2011 року N 35
згідно з
 наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 22 жовтня 2016 року N 550)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", статей 8 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та з метою приведення нормативно-правових актів Служби безпеки України у відповідність із законодавством України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України з питань провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації, що додаються.

2. Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Наливайченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Антимонопольного 
комітету України

В. П. Цушко

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України з питань провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

1. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації, затверджених наказом Центрального управління Служби безпеки України від 31 січня 2011 року N 35, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2011 року за N 225/18963:

1) у пункті 1.3 розділу I після абревіатури "СТЗ" доповнити словами "або які мають намір її провадити у повному обсязі або частково та подали заяву про видачу ліцензії до органу ліцензування";

2) у розділі II:

в абзаці другому пункту 2.2 слова та цифри "пунктом 35 Переліку" замінити словом "Переліком", слово "затвердженого" замінити словом "затвердженим";

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату - юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність, а ліцензіату - фізичній особі - підприємцю на кожне місце провадження господарської діяльності.";

3) у розділі IV:

пункт 4.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Торгівля СТЗ для потреб іноземних замовників здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону державної таємниці за наявності дозволу (висновку) на право здійснення міжнародних передач товарів, що видається Державною службою експортного контролю України відповідно до вимог Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".";

пункт 4.11 доповнити новим реченням такого змісту: "Облік здійснюється за серійними номерами.";

4) додатки 1 - 7 викласти в новій редакції, що додаються.

2. У Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації, затвердженому наказом Центрального управління Служби безпеки України від 31 січня 2011 року N 35, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2011 року за N 226/18964:

1) пункт 5.1 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

"Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа.";

2) у пункті 6.12 розділу VI після слова "діяльності" доповнити словами "; неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов";

3) у розділі VII:

у пункті 7.1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);";

в абзаці дев'ятому слова ", установлених для певного виду господарської діяльності" виключити;

пункт 7.2 доповнити реченням такого змісту: "У рішенні про анулювання ліцензії зазначаються вимоги, викладені у пункті 7.7 цього розділу та пункті 8.1 розділу VIII цього Порядку.";

4) додатки 2, 3 та 5 викласти в новій редакції, що додаються.

 

Начальник Департаменту охорони
державної таємниці та ліцензування
Служби безпеки України

О. Радецький

 

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                               (повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                         посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                         або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________
                                                                         серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
організаційно-правова форма ____________________________________________________________
_______________________________, код за КОПФГ ________________________________________,
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) ___________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
номер засобу телефонного зв'язку ________________________________________________________,
номер факсимільного зв'язку ____________________________________________________________,
e-mail (за наявності) ____________________________________________________________________,
поштові реквізити (для листування) ______________________________________________________,
поточний рахунок N _________________________ у ________________________________________
                                                                                                                                                  (повне найменування
__________________________________________, код за МФО _______________________________
                                          банку)
просить видати ліцензію та її _____ копії (за необхідності) на провадження (указати необхідне згідно з пунктом 2.1 розділу II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації, затверджених наказом Центрального управління Служби безпеки України від 31 січня 2011 року N 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2011 року за N 225/18963):

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації.

За отриманою ліцензією провадитимуть господарську діяльність такі філії, відокремлені підрозділи (за необхідності):

найменування філії,
відокремленого підрозділу

місцезнаходження,
N телефонів (факсів)

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації ознайомлений і зобов'язуюся їх додержуватися.

Документи, перелік яких визначено статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", додаються.

Підпис заявника

_____________

М. П.

_____________________________
(посада, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                            (повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
               посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
_____________________________________________________________________________________,
                                                           особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
організаційно-правова форма ____________________________________________________________,
__________________________, код за КОПФГ _____________________________________________,
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) ___________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок N _______________ у __________________________________________________
                                                                                                                                (повне найменування
__________________________________________, код за МФО _______________________________,
                                                    банку)
прошу видати копію (копії) ліцензії серії _______ N ___________ від ______.______.______________
на провадження господарської діяльності __________________________________________________
                                                                                                                                 (вид господарської діяльності,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      на провадження якої було видано ліцензію)
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ______.______.______________ N __________,
строк дії ліцензії: з ______.______.______________.

Підстава для видачі копії (копій) ліцензії ___________________________________________________
                                                                                                                                     (створення нової філії,
_____________________________________________________________________________________
                       нового відокремленого підрозділу, нового місця провадження господарської діяльності)
найменування філії (відокремленого підрозділу) ____________________________________________,
місцезнаходження, N телефонів (факсів) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документи, перелік яких визначено статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", додаються.

Підпис заявника

_____________

М. П.

_____________________________
(посада, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

ОПИС
документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування юридичної особи або
                                                           прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

N

Найменування документа

Кількість аркушів

Примітки

1

2

3

4

Дата і номер прийняття документів: "______" ____________ 20____ року N ____________

Відповідальна особа, яка прийняла документи ______________________________________________
                                                                                                                                       (підпис, прізвище та ініціали)

Копію опису отримав ___________________________________________________________________
                                                                                (підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи заявника)

Документ, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії,
____________________________________________ прийнятий "______" ____________ 20____ року.
                                             (назва документа)

Відповідальна особа, яка прийняла документ _______________________________________________
                                                                                                                                            (підпис, прізвище та ініціали).

 

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                      посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                        або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
організаційно-правова форма ____________________________________________________________
__________________________________, код за КОПФГ _____________________________________,
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) ___________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок N _________________________ у ________________________________________
                                                                                                                                              (повне найменування
______________________________________________________, код за МФО ___________________
                                                          банку)
просить переоформити ліцензію серії ______ N __________ від ______.______.____________
на провадження господарської діяльності __________________________________________________
                                                                                                                            (вид господарської діяльності,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               на провадження якої було видано ліцензію)
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ______.______._____________ N ___________,
строк дії ліцензії: з ______.______._____________
у зв'язку зі зміною _____________________________________________________________________
                                                                 (найменування юридичної особи, якщо зміна не пов'язана з реорганізацією
                                                                 юридичної особи, прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;
______________________________________________________________________________________
                                       місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця,
______________________________________________________________________________________
                 що пов'язано з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, а саме - намірами ліцензіата
                                                                                             розширити свою діяльність)

Ліцензія, що підлягає переоформленню, та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни, додаються.

Підпис заявника

_____________

М. П.

______________________________________
  (посада, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                              (повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                             посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
організаційно-правова форма ____________________________________________________________
__________________________________, код за КОПФГ _____________________________________,
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) ___________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок N _________________________ у ________________________________________
                                                                                                                                                     (повне найменування
______________________________________________, код за МФО ____________________________
                                                        банку)
просить видати дублікат ліцензії серії ______ N __________ від ______.______.____________
на провадження господарської діяльності
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (вид господарської діяльності,
______________________________________________________________________________________,
                                                                        на провадження якої було видано ліцензію)
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ______.______.___________ N __________,
строк дії ліцензії: з ______.______.___________
у зв'язку з її
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (втратою; пошкодженням)

Документи, перелік яких визначено статтею 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", додаються.

Підпис заявника

_____________

М. П.

_____________________________________
     (посада, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

ПЕРЕЛІК СТЗ,
які розроблені, виготовлені
___________________________________
(найменування ліцензіата)
за період ліцензованої діяльності

N з/п

Найменування (шифр) СТЗ

Децимальний номер технічної документації на СТЗ

Дата присвоєння децимального номера

Призначення СТЗ

Найменування технічного документа, на підставі якого розроблено, виготовляється СТЗ (дата, номер)

Замовник розроблення СТЗ

Відомості щодо погодження технічного документа органом ліцензування (дата, номер)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата (юридична особа)
або фізична особа - підприємець

 
_______________________________________
                             (підпис, прізвище та ініціали)

 

ВІДОМОСТІ
щодо виконання
__________________
(найменування ліцензіата)
чинних та укладання нових договорів з державними (іноземними) замовниками СТЗ та стан виконання ініціативних НДДКР за ____ квартал 20__ р.

N з/п

Замовник СТЗ, договір, дата його прийняття, номер/шифр, назва ініціативної НДДКР

Стан виконання договору, ініціативної НДДКР

Найменування (шифр) СТЗ, призначення

Кількість СТЗ (реалізовано/ зберігається), шт., серійні номери

Підстава для зняття з обліку СТЗ (найменування, номер, дата документа)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата (юридична особа)
або фізична особа - підприємець

 
____________________________________________
                                 (підпис, прізвище та ініціали)

 

ПЕРЕЛІК СТЗ,
які зберігаються у
_______________________,
(найменування ліцензіата)
реалізовані та передані замовникам за період діяльності, що перевіряється

(з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року)

N з/п

Найменування СТЗ (шифр)

Призначення СТЗ

Замовник СТЗ (договір, дата його прийняття, номер)

Кількість СТЗ (реалізовано/ зберігається)

Серійні номери СТЗ

Підстава для зняття з обліку СТЗ (найменування, номер, дата документа)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата (юридична особа)
або фізична особа - підприємець

 
_______________________________________
                             (підпис, прізвище та ініціали)

 

  

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 226-34-31, тел. 256-99-05
e-mail: sbu_cu@ssu.gov.ua
  

Прим. N ___


АКТ
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

_____________________________________________________________________________________
(сфера державного нагляду (контролю))
_____________________________________________________________________________________
  
_____________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________

  
____________________________________________________________________________________ 
(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті))
____________________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
____________________________________________________________________________________ 
факсу та адреса електронної пошти, місце здійснення діяльності)
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Ліцензія серії  , дата видачі  

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Наказ від   
Посвідчення (направлення)
  

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Закінчення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Період господарської діяльності, який перевіряється

з

  

  

  

до

  

  

  

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

Голова комісії:

______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Члени комісії:

______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
інші особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з  по  
Акт перевірки N  
від  
Розпорядження про усунення порушень:
  не видавалося;   видавалося;
його вимоги:   виконано;
  не виконано

  був з  по  
Акт перевірки N  
від  
Розпорядження про усунення порушень:
  не видавалося;   видавалося;
його вимоги:   виконано;
  не виконано

Перелік
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативно-правове обґрунтування

так

ні

НВ

НП

1

Наявність оригіналів:

  

  

  

  

  

1.1

ліцензії

 

 

 

 

Статті 3, 9, 16, 18 ЗУ N 1775

1.2

довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії

 

 

 

 

1.3

довідки про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії

 

 

 

 

2

Наявність оригіналів копій ліцензій, що підтверджують право на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ на підставі отриманої ліцензії:

  

  

  

  

  

2.1

у юридичної особи - для філій, інших відокремлених підрозділів

 

 

 

 

Стаття 14 ЗУ N 1775,
пункт 2.5 Ліцензійних умов

2.2

у фізичної особи - підприємця - для місць провадження господарської діяльності

 

 

 

 

3

Наявність письмових домовленостей про співробітництво ліцензіата з державними (іноземними) замовниками з питань розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

 

 

 

 

Пункт 9 ПКМУ N 756, підпункт 3.2.1 пункту 3.2 та пункт 4.6 Ліцензійних умов

4

Наявність:

  

  

  

  

  

4.1

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею

 

 

 

 

Статті 20, 22 ЗУ N 3855, пункт 9 ПКМУ N 756,
пункт 8 ПКМУ N 1450,
підпункти 3.2.2, 3.2.3 пункту 3.2 Ліцензійних умов

4.2

допусків до державної таємниці у фахівців, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ

 

 

 

 

5

Достовірність відомостей, наведених у документах, що подавались суб'єктом господарювання для отримання ліцензії (копії ліцензії)

 

 

 

 

Статті 10, 17 ЗУ N 1775,
підпункт 3.2.7 пункту 3.2 Ліцензійних умов

6

Своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

 

Стаття 17 ЗУ N 1775,
підпункт 3.2.7 пункту 3.2 Ліцензійних умов

7

Наявність внутрішніх документів, які визначають:

  

  

  

  

  

7.1

порядок організації та здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, місце їх виконання, забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом при їх виконанні

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 1775,
пункти 116 - 119 ПКМУ N 939
підпункт 3.2.1 пункту 3.2 Ліцензійних умов

7.2

підрозділ (підрозділи) або групу фахівців, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ, його (їх) структуру (склад) та завдання

 

 

 

 

7.3

функціональні обов'язки до кожного фахівця, який допускається до організації та безпосереднього здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

 

 

 

 

7.4

кваліфікаційні вимоги до кожного фахівця, який допускається до організації та безпосереднього здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

 

 

 

 

7.5

обов'язки кожного фахівця щодо збереження інформації з обмеженим доступом при здійсненні розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

 

 

 

 

8

Наявність фахівців відповідно до внутрішніх документів, необхідних для здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ за отриманою ліцензією

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 1775,
пункт 9 ПКМУ N 756,
підпункт 3.2.3 пункту 3.2, пункт 3.3 Ліцензійних умов

9

Наявність:

  

  

  

  

  

9.1

приміщень, необхідних для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 1775,
пункти 206 - 231 ПКМУ N 939,
підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов

9.2

документів, що підтверджують право власності ліцензіата на приміщення або їх оренди

 

 

 

 

10

Наявність відповідно до внутрішніх документів виробничого, випробувального обладнання, засобів вимірювання та контролю, обчислювальної техніки в обсязі, що забезпечить розроблення та (або) виготовлення СТЗ

 

 

 

 

Пункт 11 ПКМУ N 1450,
підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов

11

Наявність документів, що підтверджують узгодження з органом ліцензування розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ для потреб іноземних замовників

 

 

 

 

Указ Президента України N 1483/2004,
пункт 4.7 Ліцензійних умов

12

Наявність дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України, виданого в установленому порядку

 

 

 

 

Стаття 13 ЗУ N 549,
пункт 8 ПКМУ N 1450,
пункт 4.7 Ліцензійних умов

13

Погодження із замовником СТЗ залучення до виконання ліцензіатом замовлення з розроблення, виготовлення СТЗ співвиконавців робіт

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 1775,
пункт 6 ПКМУ N 1450,
підпункт 6.2.2.5 пункту 6.2.2 підрозділу 6.2 розділу 6, пункт 6.3.5 підрозділу 6.3 розділу 6 ДСТУ 3973-2000,
підпункт 6.2.2.5 пункту 6.2.2 підрозділу 6.2 розділу 6, пункт 6.3.5 підрозділу 6.3 розділу 6 ДСТУ 3974-2000,
пункт 4.3 Ліцензійних умов

14

Наявність документів, що підтверджують узгодження з державним замовником, який замовив розроблення СТЗ, можливості надання ліцензіатом інформації про це СТЗ, технічної документації на СТЗ потенційному державному (іноземному) замовнику

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 1775, підпункт 6.4.8 розділу 6.4 ДСТУ 3973-2000,
пункт 4.8 Ліцензійних умов

15

Наявність погоджених органом ліцензування та затверджених державним (іноземним) замовником технічних завдань (далі - ТЗ) на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі - НДДКР), у рамках виконання яких розробляються нові та модернізуються існуючі СТЗ, погоджених органом ліцензування технічних умов на виготовлення СТЗ

 

 

 

 

Пункт 9 ПКМУ N 1450,
пункти 4.2, 4.5 Ліцензійних умов

16

Погодження з органом ліцензування:

  

  

  

  

  

16.1

ТЗ на виконання ініціативних НДДКР

 

 

 

 

Пункт 9 ПКМУ N 1450,
пункти 4.2, 4.4 Ліцензійних умов

16.2

програм і методик проведення випробувань створених в рамках цих робіт макетів, дослідних зразків СТЗ

 

 

 

 

17

Наявність внутрішніх документів, які визначають:

  

  

  

  

  

17.1

порядок маркування СТЗ

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 1775
підпункт 3.2.1 пункту 3.2 Ліцензійних умов

17.2

порядок обліку СТЗ

 

 

 

 

17.3

порядок зберігання СТЗ

 

 

 

 

17.4

порядок передачі замовнику СТЗ

 

 

 

 

17.5

порядок обліку (реєстрації), зберігання технічної (конструкторської, технологічної, експлуатаційної) документації

 

 

 

 

17.6

порядок передачі замовнику технічної (конструкторської, технологічної, експлуатаційної) документації

 

 

 

 

18

Наявність:

  

  

  

  

  

18.1

СТЗ, макетів, дослідних зразків СТЗ, облікованих вузлів та компонентів (складових) СТЗ, за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри СТЗ

 

 

 

 

Пункти 448 - 499 ПКМУ N 939,
пункти 4.9 - 4.12 Ліцензійних умов

18.2

технічної документації та умови її зберігання

 

 

 

 

19

Своєчасність та повнота надсилання відомостей щодо виконання чинних та укладання нових договорів з державними (іноземними) замовниками СТЗ

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 1775,
підпункт 3.2.6 пункту 3.2 Ліцензійних умов

20

Забезпечення встановленого внутрішніми документами порядку збереження інформації з обмеженим доступом при здійсненні розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

 

 

 

 

Пункти 206 - 241 ПКМУ N 939,
пункти 5, 6 ПКМУ N 1082,
підпункт 3.2.1 пункту 3.2
підпункт 3.4.2 пункту 3.4 Ліцензійних умов

21

Проведення ліцензіатом перевірки наявності СТЗ, макетів, дослідних зразків СТЗ, вузлів та компонентів (складових) СТЗ

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 1775, підпункт 3.2.5 пункту 3.2 Ліцензійних умов

22

Зберігання документів (журналів), за якими обліковувались СТЗ, макети, дослідні зразки СТЗ, вузли та компоненти (складові) СТЗ, технічна документація на СТЗ, протягом трьох років після їх закриття

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 1775,
підпункт 3.2.5 пункту 3.2 Ліцензійних умов

23

Наявність підписаного керівником ліцензіата переліку СТЗ, які ним розроблені, виготовляються за період ліцензованої діяльності

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 1775,
підпункт 3.2.5 пункту 3.2 Ліцензійних умов

Опис виявлених порушень

N з/п

НПА, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити
норми

позначення НПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на запитання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НП

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

 

Пункт 4 статті 5 ЗУ N 877

2

Посвідчення (повідомлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

 

Пункт 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію посвідчення (повідомлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

 

Пункт 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

 

Пункт 12 статті 4 ЗУ N 877

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

 

Пункт 1 статті 6 ЗУ N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До акта перевірки додаються такі документи:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                      (назва документа, номер, примірник (копія), кількість аркушів)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                      (назва документа, номер, примірник (копія), кількість аркушів)

3. ___________________________________________________________________________________
                                                      (назва документа, номер, примірник (копія), кількість аркушів)

4. ___________________________________________________________________________________
                                                      (назва документа, номер, примірник (копія), кількість аркушів)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю)

Голова комісії:

_________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

_________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

__________________________
            (найменування посади)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

__________________________
            (найменування посади)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________
            (найменування посади)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на  сторінках отримано  :

__________________________
            (найменування посади)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання цього акта керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів,
відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення
заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта у Міністерстві юстиції України

умовне скорочення

найменування

дата і номер

1

ЗУ N 1775

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

01.06.2000
N 1775-III

 

2

ЗУ N 3855

Закон України "Про державну таємницю"

21.01.94
N 3855-XII

 

3

ЗУ N 877

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05.04.2007
N 877-V

 

4

ЗУ N 549

Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"

20.02.2003
N 549-IV

 

5

Указ Президента України N 1483

Указ Президента України "Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації"

14.12.2004
N 1483/2004

 

6

ПКМУ N 1450

Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України

27.10.2001
N 1450

 

7

ПКМУ N 756

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

04.07.2001
N 756

 

8

ПКМУ N 939

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

18.12.2013
N 939/ДСК

 

9

ПКМУ N 1082

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення заходів з охорони державної таємниці під час проведення секретних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт"

17.07.2003 N 1082/ДСК

 

10

ДСТУ 3973-2000

ДСТУ 3973-2000

27.11.2000
N 677

 

11

ДСТУ 3974-2000

ДСТУ 3974-2000

27.11.2000
N 677

 

12

Ліцензійні умови

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації, затверджені наказом Центрального управління Служби безпеки України

31.01.2011
N 35

23.02.2011 N 225/18963

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/суб'єкта, що перевіряється / осіб, що проводять перевірку.

"НП" - не перевірялося.

"НПА" - нормативно-правовий акт.

"Позначення НПА" - умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі "Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки".

 

Служба безпеки України

АКТ N _______

про __________________________________________________________________________________
                       (про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; про встановлення факту передачі ліцензії або її
                              копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; про виявлення
                          недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; про
                                невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; про відмову ліцензіата в
                                проведенні перевірки органом ліцензування; про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
                                                                                                             Ліцензійних умов)

Комісією у складі ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (посади, прізвища та ініціали голови та членів комісії)
_____________________________________________________________________________________

за участю третіх осіб: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвища та ініціали, посади)
________________
на підставі посвідчення на проведення перевірки від "________" _____________ 20____ р.
N _________ з "______" ____________ 20____ р. до "_______" _____________ 20____ р.
проведено __________________________ перевірку додержання ліцензіатом ____________________
                                  (планову/позапланову)
_____________________________________________________________________________________
             (код згідно з ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові,
                      реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних
             осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
                 платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
                  відмітку у паспорті), місце проживання (для фізичної особи - підприємця), місце провадження діяльності)
ліцензія __________________________________ від "___" ____________ 20__ р. серія __, N _______,
                                (найменування органу ліцензування)

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію)
у присутності _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (прізвища та ініціали, посади представників ліцензіата)

Перевіркою встановлено _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                   (зазначити: повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; виявлення недостовірних відомостей у
             документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, встановлення факту передачі ліцензії
                  або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; невиконання
            розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; відмова ліцензіата в проведенні перевірки органом
                                                                                                     ліцензування)
а саме* ______________________________________________________________________________
                       (вказати: зміст повторних порушень, реквізити нормативно-правових актів, у яких зафіксовані порушення;
                       інформацію щодо невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, реквізити таких
               розпоряджень, недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії)
_____________________________________________________________________________________
     * Заповнюється у разі встановлення фактів повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; виявлення
                 недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та
                                        невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Цей акт складено у двох примірниках.

Голова комісії:

_________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ініціали)

З цим актом ознайомлений, один примірник отримав:
_____________________________________________________________________________________
                                                        (посада представника ліцензіата, підпис, ініціали та прізвище)

____________

Опрос