Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Условия приема в высшие учебные заведения Украины в 2014 году

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 07.05.2014 № 553
действует с 06.06.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2014

м. Київ

N 553

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 травня 2014 р. за N 531/25308

Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році

На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту", з метою удосконалення процедури конкурсного відбору на навчання у вищих навчальних закладах України у 2014 році

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року N 1510, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1855/24387, що додаються.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (А. В. Марченко) зробити відмітку в справах архіву у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

Зміни
до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2014 році

1. У розділі I друге речення пункту 2 після слів "установленому законодавством," доповнити словами "та затверджені Правила прийому до вищого навчального закладу.".

2. У розділі II:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.";

2) після пункту 3 доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціалізаціями, нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожного напряму підготовки (спеціальності) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення.".

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.".

3. У пункті 2 розділу IV:

1) в абзаці першому слова "місцевою владою" замінити словами "місцевою радою";

2) абзац дванадцятий після слів "вступних випробувань" доповнити словами ", спосіб та місце оприлюднення їх результатів";

3) абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

"умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у вищому навчальному закладі порядку;".

4. У розділі V:

1) у пункті 2 цифри "01" замінити цифрами "11";

2) у пункті 3 цифри і слово "31 липня" замінити цифрами і словом "01 серпня";

3) у пункті 4 цифри і слова "19 липня", "21 липня" та "31 липня" замінити цифрами і словами "24 липня", "25 липня" та "01 серпня" відповідно;

4) у пункті 5 цифри та слова "19 липня", "11 липня" та "31 липня" замінити цифрами і словами "24 липня", "21 липня" та "01 серпня" відповідно;

5) у пункті 6 цифри та слова "19 липня", "21 липня" та "31 липня" замінити цифрами і словами "24 липня", "25 липня" та "01 серпня" відповідно;

6) у пункті 7 цифри "01" замінити цифрами "02";

7) в абзаці третьому пункту 8 цифри "11" замінити цифрами "10";

8) у пункті 9:

у абзаці другому цифри "12" замінити цифрами "11";

у абзаці третьому цифри "26" замінити цифрами "18";

9) у пункті 10 цифри "19", "21" і цифри та слово "31 липня" замінити цифрами "24", "25" і цифрами та словом "01 серпня" відповідно;

10) пункт 12 доповнити новим реченням такого змісту: "У Правилах прийому зазначаються наявність/відсутність місць державного замовлення, строки прийому заяв та документів на навчання, строки проведення та оголошення результатів фахових випробувань, строки оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра.".

5. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

"2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, а також бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.";

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. У заяві вступники вказують напрям підготовки, факультет, спеціалізацію, нозологію, профіль, мову тощо (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) і спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.";

3) абзац третій пункту 4 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра відомості про цей додаток (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної бази;";

4) абзац другий пункту 12 після слів "Єдиної бази" доповнити словами "або директора Українського центру оцінювання якості освіти";

5) у пункті 13 цифри і слово "31 липня" замінити цифрами і словом "01 серпня";

6) пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.".

6. У розділі VII:

1) у пункті 1:

в абзаці четвертому слово "сертифіката" виключити, а слово "загальноосвітніх" замінити словом "конкурсних";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі.";

2) абзац третій пункту 2 доповнити новим реченням такого змісту: "Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.";

3) останнє речення пункту 4 викласти у такій редакції: "Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта "5" за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали, наведеною у додатку 3 до цих Умов.".

7. У розділі IX:

1) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, крім напрямів підготовки галузі знань 0202 "Мистецтво" та напряму підготовки 6.060102 "Архітектура", на яких оцінка розраховується як сума балів, отриманих на кожній сесії творчого конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого рівня, відповідно до вимог пункту 1 розділу VII не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.";

2) пункт 4 доповнити новим реченням такого змісту: "У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання кожного вступного випробування.";

3) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайтах вищих навчальних закладів та в приймальних (відбіркових) комісіях.".

8. Пункт 5 розділу X доповнити новим абзацом такого змісту:

"Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 1 розділу XIII цих Умов.".

9. У розділі XII:

1) у пункті 2:

в абзаці одинадцятому слова "на напрям" замінити словами "на напрями (спеціальності) галузі знань";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Чемпіонам та призерам (особам, які посіли I - III місця) чемпіонатів України, проведених протягом двох останніх років відповідно до Єдиних календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, затверджених відповідно наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 лютого 2013 року N 216 та Міністерства молоді та спорту України від 13 лютого 2014 року N 484, при вступі на напрям підготовки 6.010202 "Спорт" на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали.";

2) у пункті 4:

слова та цифри "осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року N 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за N 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року N 467 "Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей "Інтелектуальне майбутнє України," виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної бази до 01 липня.";

3) у пункті 5:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

після абзацу четвертого доповнити пункт абзацами п'ятим - сьомим такого змісту:

"Чемпіонам України - 50 балів;

особам, які посіли II місце на чемпіонаті України, - 40 балів;

особам, які посіли III місце на чемпіонаті України, - 30 балів.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати відповідно абзацом восьмим.

10. У розділі XV:

1) пункт 4 після слів "рекомендованих до зарахування" доповнити словами ", який формується з Єдиної бази,";

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті вищого навчального закладу. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XVII цих Умов.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 4 розділу XV цих Умов.".

11. Абзац третій пункту 2 розділу XIX викласти у такій редакції:

"На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.".

12. У розділі XX:

1) у пункті 1 після слів "Республіки Молдова" доповнити словами та цифрами "постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року N 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року N 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за N 2004/24536.";

2) у пункті 4 слова "або українських національних культурних товариств" замінити словами "та українських національних культурних товариств (за наявності).".

13. Пункт 6 розділу XXIII викласти у такій редакції:

"6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів X - XIV цих Умов.".

14. У додатку 1 у колонці "Назва предметів та творчих конкурсів" галузі знань (напряму) 0101 "Педагогічна освіта" напряму підготовки (спеціальності) 6.010103 "Технологічна освіта" слова "українська мова та література, математика, фізика або хімія" замінити словами "українська мова та література, творчий конкурс, математика, або фізика, або хімія".

15. Додаток 3 викласти в новій редакції, що додається.

 

Перший заступник Міністра

І. Р. Совсун

 

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали

1

5

1,1

5,5

1,2

6

1,3

6,5

1,4

7

1,5

7,5

1,6

8

1,7

8,5

1,8

9

1,9

9,5

2

10

2,1

10,5

2,2

11

2,3

11,5

2,4

12

2,5

12,5

2,6

13

2,7

13,5

2,8

14

2,9

14,5

3

15

3,1

15,5

3,2

16

3,3

16,5

3,4

17

3,5

17,5

3,6

18

3,7

18,5

3,8

19

3,9

19,5


 

4

20

4,1

20,5

4,2

21

4,3

21,5

4,4

22

4,5

22,5

4,6

23

4,7

23,5

4,8

24

4,9

24,5

5

25

5,1

25,5

5,2

26

5,3

26,5

5,4

27

5,5

27,5

5,6

28

5,7

28,5

5,8

29

5,9

29,5

6

30

6,1

30,5

6,2

31

6,3

31,5

6,4

32

6,5

32,5

6,6

33

6,7

33,5

6,8

34

6,9

34,5

7

35

7,1

35,5

7,2

36

7,3

36,5

7,4

37

7,5

37,5

7,6

38

7,7

38,5

7,8

39

7,9

39,5


 

8

40

8,1

40,5

8,2

41

8,3

41,5

8,4

42

8,5

42,5

8,6

43

8,7

43,5

8,8

44

8,9

44,5

9

45

9,1

45,5

9,2

46

9,3

46,5

9,4

47

9,5

47,5

9,6

48

9,7

48,5

9,8

49

9,9

49,5

10

50

10,1

50,5

10,2

51

10,3

51,5

10,4

52

10,5

52,5

10,6

53

10,7

53,5

10,8

54

10,9

54,5

11

55

11,1

55,5

11,2

56

11,3

56,5

11,4

57

11,5

57,5

11,6

58

11,7

58,5

11,8

59

11,9

59,5

12

60


____________

Опрос