Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о приеме, передаче, доставке и хранении криптограмм

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 22.04.2014 № 195
действует с 01.07.2014

ІНСТРУКЦІЯ
про приймання, передавання, доставку та зберігання криптограм

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок приймання, передавання, доставки та зберігання криптограм операторами телекомунікацій, провайдерами телекомунікацій (далі - оператор), які згідно із законодавством надають послуги телеграфного зв'язку в телекомунікаційних мережах загального користування, та поширюється на установи, підприємства й організації, які оформлюють і надсилають криптограми.

1.2. У цій Інструкції наведений нижче термін вживається в такому значенні:

криптограми на перфострічці - спеціальний вид криптограм, текст яких відправниками не друкується на бланку, а виготовляється на перфораторній стрічці, під час пропуску якої через трансмітер телеграфного апарата на телеграфі на друкованій стрічці виходить суцільний набір літер, цифр і знаків.

Усі інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації" та Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 295 (далі - Правила).

1.3. За категоріями криптограми поділяються на: "вищі урядові", "урядові", термінові та звичайні:

криптограма "вища урядова" та криптограма на перфострічці "вища урядова" обробляються в категорії вищих урядових телеграм і передаються телеграфною мережею з пріоритетом перед іншими телеграмами цієї категорії;

криптограма "урядова" та криптограма на перфострічці "урядова" обробляються в категорії урядових телеграм і передаються телеграфною мережею з пріоритетом перед іншими телеграмами цієї категорії;

криптограма термінова та криптограма на перфострічці термінова обробляються в категорії термінових телеграм і передаються телеграфною мережею з пріоритетом перед іншими телеграмами цієї категорії;

криптограма та криптограма на перфострічці обробляються в категорії звичайних і передаються телеграфною мережею з пріоритетом перед іншими телеграмами цієї категорії.

1.4. Правом передавання й отримання криптограм користуються установи, підприємства та організації.

Від окремих осіб, які є представниками цих установ, підприємств та організацій, криптограми приймаються при пред'явленні ними документа, що посвідчує особу.

1.5. Криптограми можуть передаватися усіма засобами телекомунікацій.

1.6. Оброблення криптограм у кожному підрозділі оператора доручається найбільш кваліфікованим працівникам телеграфного зв'язку, які приймають, оброблюють і передають телеграму (далі - працівник оператора). Знання та дотримання працівниками оператора вимог Правил та цієї Інструкції перевіряються працівниками дільниць (столів) контролю обробки криптограм, а там, де їх немає, - керівниками підрозділів оператора.

За передавання і приймання криптограм телеграфною мережею з дотриманням вимог нормативних документів безпосередньо відповідають працівники оператора, а також працівники, призначені для контролю за обробленням криптограм.

1.7. Для контролю оброблення криптограм у підрозділах оператора організовуються дільниці (столи) контролю оброблення криптограм.

1.8. Дільницю (стіл) контролю оброблення криптограм очолює начальник, який підпорядковується безпосередньо керівнику підрозділу оператора.

1.9. Функціональні обов'язки працівників, призначених для контролю за обробленням криптограм:

приймання вихідних криптограм від працівника оператора, який приймає криптограми від відправників, або безпосередньо від відправників;

приймання від працівників оператора вхідних і транзитних криптограм;

реєстрація криптограм у відомості руху;

сортування транзитних криптограм;

подання криптограм працівникам оператора для подальшого оброблення;

контроль за своєчасним обробленням і правильністю оформлення криптограм;

запечатування вхідних криптограм у конверти, опечатування їх, виписування розписок і передавання для доставки адресатам;

контроль за своєчасною доставкою криптограм адресатам;

перевірка правильності оформлення адресатами розписок;

приймання від працівників оператора переданих вихідних і транзитних криптограм зі стрічками (контрольними і перфорованими);

виконання службових запитів, що стосуються оброблення криптограм і надання довідок щодо них;

зберігання відпрацьованих криптограм і документів, що стосуються їх оброблення, і знищення їх після закінчення строків їх зберігання, установлених цією Інструкцією;

інструктаж працівників оператора щодо порядку оброблення криптограм.

1.10. Працівники дільниці (столу) контролю оброблення криптограм відповідають за оброблення криптограм. Черговий працівник щодня доповідає про підсумки роботи за своє чергування керівнику підрозділу оператора.

II. Порядок оформлення та передавання криптограм у підрозділі оператора

2.1. Криптограми пишуться розбірливим почерком кульковою ручкою або друкуються відправником через два інтервали цифрами/літерами на одному боці аркуша паперу із зазначенням слова "криптограма", пункту призначення, повної або умовної адреси.

2.2. У криптограмі групи із цифр і літер складаються з п'яти знаків, відокремлених один від одного одним інтервалом.

Криптограми, які мають виправлення без завірених застережень під рискою, не приймаються.

2.3. Криптограми засвідчуються підписом особи, яка має право засвідчувати криптограми, і печаткою установи, підприємства або організації.

Особа, яка засвідчує криптограму, проставляє свій підпис на відбиток печатки на аркуші з криптограмою таким чином, щоб не закрити текст криптограми. Підпис і підписний номер, які не підлягають передаванню телеграфом, відокремлюються від тексту рискою.

2.4. За бажанням відправника отримати повідомлення про вручення криптограми адресату перед адресою ставиться позначка "Повідомлення телеграфом".

Позначки про особливий вид криптограм "Повідомлення телеграфом" і категорію входять до підрахунку фактичних і тарифних слів і передаються телеграфною мережею.

2.5. Криптограми з однаковим текстом, адресовані у кілька пунктів, подаються до підрозділу оператора в кількості примірників, яка дорівнює кількості пунктів, до яких вони повинні бути передані.

2.6. Під час передавання абонентським зв'язком криптограм з однаковим текстом, адресованих у кілька пунктів, кожній криптограмі відправником присвоюються різні касові номери.

2.7. Криптограми повинні доставлятися в запечатаному непрозорому конверті. Конверти з криптограмами не прошиваються.

Криптограми записуються до реєстру, форма якого наведена у додатку 1 до цієї Інструкції, який складається у трьох примірниках. Перший примірник реєстру залишається у підрозділі оператора разом з криптограмами. Другий примірник реєстру з розпискою працівника оператора, який прийняв криптограми, повертається відправнику відразу після приймання криптограм, а третій примірник повертається після зазначення у ньому вихідних касових номерів.

Вихідні касові номери криптограм повинні складатися з порядкового номера та номера робочого місця, виділеного для реєстрації криптограм. Наприклад, для реєстрації криптограм виділено робоче місце 06, тому криптограмам будуть присвоюватися номери 106, 206, 306 тощо.

Якщо криптограми передаються до підрозділу оператора абонентським зв'язком, касовий номер складається з експлуатаційного номера зв'язку і через дріб порядкового номера телеграми. Наприклад, 746/1, 746/2 або 121516/5 тощо.

2.8. З усіх питань оформлення та передавання криптограм звертаються до дільниць оброблення криптограм або до підрозділу оператора.

III. Порядок приймання криптограм у підрозділах оператора

3.1. У підрозділах оператора криптограми приймаються окремо від інших телеграм.

3.2. Установами, підприємствами та організаціями, яким надано право подання криптограм, подаються до підрозділу оператора зразки відбитків печаток і підписів осіб, які мають право завіряти криптограми.

3.3. Перед прийманням криптограм від відправника працівник оператора, який забезпечує приймання, зобов'язаний попередньо перевірити правильність адреси на конверті, переконатися, що конверт і печатка не ушкоджені, звірити тотожність номерів, зазначених на конверті та в реєстрі, після чого розкрити конверт. Відкривши конверт, працівник оператора повинен уважно перевірити його наповнення, звірити номери документів, які вкладено у конверт, з номерами на конверті, перевірити правильність зазначення пунктів призначення у криптограмах, складання кожної криптограми і відповідність кількості отриманих криптограм кількості, записаній у реєстрі.

У разі виявлення пошкоджень конверта або криптограми останні не приймаються і повертаються відправнику із зазначенням причин повернення. Криптограми, які повертаються відправнику разом із конвертом, до якого вони були вкладені, запечатуються в непрозорий конверт, клапани якого опечатуються. Конверт із криптограмами не прошивається.

У разі розбіжностей у записах або відсутності у конверті криптограм, зазначених у реєстрі та на конверті, складається акт у двох примірниках за підписами начальника дільниці (столу) контролю оброблення криптограм (інструктора цієї дільниці, а там, де її немає, - керівника підрозділу оператора (його заступника, начальника зміни, бригадира)) і працівника оператора, який приймає конверт з криптограмами. Один примірник акта негайно надсилається відправнику для вжиття заходів.

3.4. Прийняті криптограми негайно подаються працівнику оператора, який контролює їх оброблення, за його підписом у реєстрі. Криптограми, що мають в адресі позначку "Повідомлення телеграфом", записують у контрольний журнал обліку вихідних телеграм з повідомленням про вручення, форма якого наведена в додатку 2 до цієї Інструкції (ф. ТГ-71).

Працівник оператора, який контролює оброблення криптограм, отримавши криптограму, записує дані щодо неї у відомості руху криптограм та "вищих урядових" телеграм (ф. ТГ-59), форма якої наведена в додатку 3 до цієї Інструкції, і негайно подає її черговому працівнику оператора для попереднього заготовлення та передавання за його підписом у відомості руху криптограм та "вищих урядових" телеграм із зазначенням часу подання.

У підрозділах оператора зі значною кількістю криптограм вони подаються начальнику зміни, начальнику дільниці або бригадиру. Питання про введення такого порядку вирішується керівником підрозділу оператора.

Якщо криптограми від відправника приймає начальник зміни або керівник підрозділу оператора, дані щодо криптограм зазначаються у відомості руху криптограм та "вищих урядових" телеграм ним особисто.

3.5. Відомості руху криптограм та "вищих урядових" телеграм ведуться в кожному підрозділі оператора, де обробляються криптограми.

У підрозділах оператора, де протягом доби обробляється невелика кількість криптограм, може бути заведено одну відомість руху криптограм та "вищих урядових" телеграм на визначений строк, але не більше ніж на 1 місяць. У підрозділах оператора зі значною кількістю криптограм, що обробляються щодоби, відомість руху криптограм та "вищих урядових" телеграм заводиться на одну добу. У відомості руху криптограм та "вищих урядових" телеграм всі графи обов'язково заповнюються кульковою ручкою.

IV. Порядок оброблення вихідних криптограм у підрозділі оператора

4.1. Черговий працівник оператора, отримавши криптограму для передавання, попереджає пункт приймання про її наявність передаванням повідомлення "Забезпечте приймання криптограми" і, отримавши згоду на приймання, передає криптограму телеграфною мережею. На телеграфних (абонентських) зв'язках без друкованого контролю криптограми можуть передаватися з підключенням контрольного телеграфного апарата. На телеграфних апаратах з автовідповідачами після обміну автовідповідями необхідно запитати прізвище працівника оператора, який забезпечує приймання криптограми.

Криптограми передаються в черговості, визначеній у пункті 1.3 розділу I цієї Інструкції. У разі одночасного надходження кількох криптограм готовність їх приймання запитується тільки один раз перед початком передавання першої криптограми, а решта передаються одна за одною без перерви.

4.2. Після закінчення передавання криптограми працівник оператора повідомляє: "КРИПТ N... ПЕРЕДАВ..." (зазначає своє прізвище, годину і хвилини закінчення передавання). Потім звіряє контрольну стрічку з оригіналом криптограми і правильність передавання підтверджує заявою: "КРИПТ N... ПЕРЕВІРЕНА ВІДДАЙТЕ..." (зазначає своє прізвище, годину і хвилини передавання). Остаточним часом передавання та приймання криптограми вважається час, коли працівник оператора пункту передачі сповіщає: "КРИПТ N... ПЕРЕВІРЕНА ВІДДАЙТЕ...".

4.3. Для передавання криптограм автоматичним телеграфним (абонентським) зв'язком вони перфоруються один раз з обов'язковим зазначенням чотирьох літер "ЗЗЗЗ" у заголовку перед назвою пункту подання криптограми. Підтвердження про передавання і перевірку не перфоруються, правильність перфорації завіряється підписом працівника оператора в нижній частині бланка криптограми.

4.4. Передавши криптограму телеграфною мережею та оформивши на бланку криптограми графу "Передавання", працівник оператора наклеює контрольну стрічку на резервний бланк і завіряє своїм підписом. Стрічка наклеюється суцільно з виправленнями і підтвердженнями щодо них. Усі стрічки з текстами службового листування телеграфом, яке здійснювалося працівниками оператора в процесі оброблення криптограми, а також довідкових запитів наклеюються на резервний бланк і підшиваються до бланка переданої або прийнятої криптограми. На контрольній стрічці передавання і на перфорованій стрічці приймання криптограм зазначаються: номер криптограми, дата, прізвище працівника оператора, номер зв'язку і час передавання або приймання. Криптограми разом з усіма стрічками (перфорованою та контрольною) до них після передавання і запису в апаратні журнали подаються до дільниці (столу) контролю оброблення криптограм за підписом у журналі.

4.5. Якщо під час передавання криптограми зв'язок переривався на тривалий час і передавання не було закінчено, криптограму необхідно передати обхідним зв'язком. У цьому разі пункт передавання повинен надіслати службову телеграму до пункту приймання про анулювання криптограми із зазначенням обхідного шляху, яким вона буде передана повністю.

Якщо в процесі передавання виникають перешкоди або перебої від пункту приймання, відновлювати передавання криптограми необхідно із самого початку (зазначаючи чотири літери "ЗЗЗЗ").

V. Порядок оброблення вхідних криптограм у підрозділах оператора

5.1. Працівник оператора пункту приймання, отримавши заяву від пункту передавання про наявність криптограми, негайно надає згоду на приймання криптограми і забезпечує її якісне оброблення.

5.2. Під час приймання криптограм на стрічкових телеграфних апаратах стрічка наклеюється з інтервалами між рядками 4 - 5 мм.

5.3. Після приймання криптограми й отримання від пункту передавання підтвердження про правильність передавання ("КРИПТ N... ПЕРЕВІРЕНА ВІДДАЙТЕ...") працівник оператора пункту приймання підтверджує приймання: "КРИПТ N... ПРИЙНЯВ..." (зазначає своє прізвище, годину і хвилини приймання), стрічку з підтвердженням відокремлює від контрольної стрічки передавання і наклеює на бланк прийнятої криптограми нижче тексту. На телеграфному (абонентському) зв'язку без друкованого контролю приймання підтверджується без включення контрольного апарата. Підпис працівника оператора, який підтвердив приймання криптограми телеграфним (абонентським) зв'язком без друкованого контролю, проставляється у графі "Приймання".

Прийняту криптограму після оформлення приймання і запису в апаратний журнал працівник оператора подає до дільниці (столу) контролю оброблення криптограм або працівнику, який контролює оброблення криптограм на телеграфі, за підписом у журналі.

5.4. У випадку виявлення спотворень у прийнятих криптограмах вживаються заходи щодо негайного їх усунення шляхом передавання довідкових запитів телеграфною мережею.

Службові запити, що стосуються виправлень або повторення криптограм, повинні виконуватися негайно після їх отримання.

5.5. Службові запити про повторення або виправлення криптограм адресуються лише керівникам підрозділів оператора.

5.6. За службовим запитом криптограма повторюється з посиланням на номер службової телеграми. Наприклад: "КРИПТ КИЇВ 1126 50 26 0800 ПОВТОРНО НА 601/1 26/11 = КРИПТОГРАМА ОДЕСА МАЯК" і далі текст.

5.7. Дільниця (стіл) контролю оброблення криптограм надсилає для доставляння адресату або для передавання повторно отриману криптограму, а криптограма і перфострічка, прийняті спочатку, залишаються у дільниці (столі) оброблення криптограм і зберігаються протягом 10 днів, після чого знищуються в установленому порядку.

Повторне передавання криптограм без службового запиту пункту приймання забороняється.

Криптограми анулюються тільки на підставі службової телеграми з обов'язковим зазначенням касового номера телеграми, яка анулюється.

5.8. Приймання і передавання транзитних криптограм телеграфною мережею, у тому числі телеграфним (абонентським) зв'язком, здійснюються в порядку, визначеному в розділі IV цієї Інструкції.

VI. Порядок оброблення криптограм на перфострічці

6.1. Криптограми на перфострічці подаються відправниками до підрозділу оператора з відповідним бланком або передаються телеграфним (абонентським) зв'язком.

6.2. У підрозділі оператора криптограми на перфострічці опрацьовуються разом з бланком і прикріпленою до нього перфорованою стрічкою (з текстом криптограми).

На початку та в кінці перфорованої стрічки повинна бути комбінація з 30 - 35 літер "З" або знаків "+" (плюс), що відповідає довжині стрічки 7 - 8 см. Причому на початку перфорованої стрічки ці комбінації слід вказувати двічі.

6.3. Бланк, разом з яким подається криптограма на перфострічці, повинен містити:

позначку "Криптограма на перфострічці";

пункт призначення;

умовну (скорочену) адресу;

від двох до чотирьох п'ятизначних груп шифротексту, після яких за потреби умовне слово, наприклад: "Прибій", "Сигнал" тощо;

кількість слів;

підписний номер криптограми;

номер авансового рахунку;

дату подання криптограми, підпис і відбиток печатки відправника.

Відбиток печатки проставляється одночасно на бланк криптограми і на кінець перфорованої стрічки з текстом цієї криптограми.

На початку перфорованої стрічки відправник повинен зазначити олівцем:

пункт призначення криптограми;

умовну (скорочену) адресу;

підписний номер криптограми.

6.4. У службовому заголовку криптограма на перфострічці кількість дійсних слів повинна відповідати кількості тарифних слів, написаних відправником на бланку.

6.5. Передавання криптограми на перфострічці телеграфним (абонентським) зв'язком:

1) перед початком передавання криптограми на перфострічці телеграфним (абонентським) зв'язком телеграфні апарати, які обладнані автовідповідачами, попереджують станцію про необхідність блокування автовідповідачів до закінчення передавання криптограми на перфострічці.

Під час передавання криптограми на перфострічці з використанням телеграфних апаратів без друкованого контролю передавання контрольний телеграфний апарат не підключається (криптограми на перфострічці передаються як звичайні телеграми без друкованого контролю передавання);

2) криптограма на перфострічці передається автоматичним телеграфним (абонентським) зв'язком (після отримання дозволу на приймання) в такому порядку: з клавіатури передаються службовий заголовок, позначка "КРИПТОГРАМА НА ПЕРФОСТРІЧЦІ", найменування пункту призначення, місцезнаходження, п'ятизначні групи шифротексту, умовне слово, якщо воно є, комбінації "повернення каретки" - "ПК" і "переведення рядка", "ПР". Після цього працівник оператора пропускає через трансмітер прикріплену до бланка перфоровану стрічку з текстом криптограми.

Перфорована стрічка з текстом криптограми повинна пропускатися через трансмітер повністю - з усіма комбінаціями "З" або "+" на початку і в кінці стрічки без зупинок трансмітера.

У деяких криптограмах на перфострічці в текстовій частині після комбінацій "З" або "+" допускається повторення місцезнаходження і п'ятизначних груп шифротексту.

Після передавання криптограми працівник оператора з клавіатури передає: комбінації "ПК", "ПР", знак кінця телеграми (ЗКТ) - 6 комбінацій "ПР" і 6 комбінацій ЦИФ, слова "КРИПТ НР... ПЕРЕДАВ...", своє прізвище, час передавання.

Зважаючи на те, що на бланку криптограми на перфострічці немає надрукованого тексту, правильність її передавання не перевіряється і заява "КРИПТ НР... ПРАВИЛЬНА ВІДДАЙТЕ..." не передається до станції, що приймає.

Під час передавання криптограм на перфострічці, прийнятих від відправників телеграфним (абонентським) зв'язком, а також транзитних криптограм на перфострічці контрольна (друкована) стрічка приймання з контрольною стрічкою передавання не звіряється і заява "КРИПТ НР... ВІРНА ВІДДАЙТЕ..." також не передається.

Телеграфним (абонентським) зв'язком криптограми на перфострічці передають, пропускаючи всю перфоровану стрічку через трансмітер.

Після закінчення оброблення криптограми на перфострічці пункту приймання необхідно нагадати про включення автовідповідача.

6.6. Приймання криптограми на перфострічці телеграфним (абонентським) зв'язком:

1) при прийманні криптограми на перфострічці працівник оператора, що приймає, наклеює на бланк друковану стрічку "З" або "+", залишаючи текст криптограми на контрольній стрічці приймання, а перфоровану стрічку прикріплює до бланка (без перевірки);

2) за наявності у тексті чотирьох або більше однакових розміщених підряд кодових комбінацій (знаків), а також комбінації "РУС" підрозділ оператора не відповідає;

3) службові переговори, які ведуться працівниками оператора в процесі оброблення криптограми на перфострічці, а також довідкові запити, довідки тощо залишаються на контрольній стрічці, яка зберігається в порядку, установленому для звичайних телеграм;

4) у всіх випадках, коли приймання криптограми на перфострічці з технічних або експлуатаційних причин порушено, вона повинна бути повторена повністю із самого початку;

5) якщо криптограму на перфострічці прийнято із спотворенням, то до пункту подання надсилається службова телеграма з проханням про повторну передачу цієї криптограми;

6) працівник оператора, що приймає друковану стрічку повторної криптограми на перфострічці, наклеює її на бланк до знака "З" або "+", перфоровану стрічку прикріплює до бланка і подає до дільниці (столу) контролю оброблення криптограм. На перфорованій стрічці первісного приймання криптограми на перфострічці зазначається олівцем "Анульовано". Разом із бланком також подається до дільниці (столу) контролю оброблення криптограм;

7) дільниця (стіл) контролю оброблення криптограм надсилає для доставки адресату або для передавання повторно отриману криптограму на перфострічці, а стрічка з написом "Анульовано" залишається в столі контролю оброблення криптограм і зберігається з бланком криптограми або з розпискою на криптограму протягом 10 днів, після чого знищується в установленому порядку;

8) криптограми на перфострічці можуть передаватися за заздалегідь складеною, зареєстрованою і введеною підрозділом оператора схемою. Схемні криптограми обробляються відповідно до Правил і цієї Інструкції.

VII. Порядок доставки криптограм адресатам

7.1. У всіх вхідних криптограмах працівники оператора, які контролюють оброблення криптограм, перевіряють розбірливість шрифту або почерку, відсутність викривлень, похибок та інших дефектів, правильність наклеювання стрічки, чи всі групи складаються з п'яти знаків, правильність підрахунку слів.

Дані щодо перевірених криптограм записуються у відомість руху криптограм та "вищих урядових" телеграм, після чого виписуються розписки.

7.2. Відомість руху криптограм та "вищих урядових" телеграм, розписка разом з криптограмою запечатуються в непрозорий конверт, який опечатується печаткою. Прошивати конверти з криптограмами забороняється.

На конверті зазначаються "Криптограма", категорія, місцезнаходження, за якою вона повинна бути доставлена, внизу під рискою зазначається номер криптограми, вкладеної в конверт.

Конверти з криптограмами передають працівникам оператора, що забезпечують їх доставку, за підписом в експедиторській картці, а там, де картки не ведуться, за підписом у відомості руху криптограм.

7.3. Під час вручення адресатам конвертів із криптограмами працівники оператора, що забезпечують доставку, повинні перевірити правильність оформлення розписок, тобто наявність на кожній розписці підпису особи, яка прийняла криптограму, часу отримання і відбитка печатки установи, якій вона адресована.

Розписки передаються працівнику оператора, від якого були отримані криптограми для доставки.

7.4. Працівники оператора або керівники підрозділів оператора, які безпосередньо контролюють оброблення криптограм, перевіряють своєчасність їх вручення й оформлення розписок, після чого зазначають у відомості руху криптограм та "вищих урядових" телеграм час доставки адресату і час проходження криптограми від моменту приймання по апарату до часу доставки.

Якщо криптограму доставлено адресату з порушенням контрольного строку, у відомості руху криптограм та "вищих урядових" телеграм зазначається причина затримки.

Розписки на доставку криптограм підшиваються до відомості руху криптограм та "вищих урядових" телеграм або зшиваються в окремі пачки.

7.5. Після повернення працівником оператора, що забезпечив доставку, розписки на криптограму, яка має в адресі позначку "Повідомлення телеграфом", та перевірки факту вручення до пункту подання негайно надсилається телеграфне повідомлення про вручення криптограми адресату. Найменування установи, підприємства або організації, яким вручено криптограму, в службовій телеграмі не зазначається.

7.6. Криптограми доставляються адресатам у період, зазначений у письмовій заяві керівника відповідної установи, підприємства або організації. Час, протягом якого криптограми адресатом не приймаються, не зараховується до загальної тривалості оброблення криптограм.

VIII. Порядок зберігання і знищення криптограм та документів, що стосуються їх оброблення

8.1. Усі надіслані за добу криптограми і службове листування зі стрічками, що стосуються їх оброблення (контрольними і перфорованими), після підбору, перевірки і брошурування подаються працівнику оператора, відповідальному за зберігання криптограм, або керівнику підрозділу оператора за підписом в окремому журналі разом з відомостями руху криптограм та "вищих урядових" телеграм і розписками.

У підрозділі оператора, де відомості руху криптограм та "вищих урядових" телеграм заводять на строк більше доби, вони здаються після закінчення цього строку.

8.2. Криптограми до знищення повинні зберігатися у вогнетривких сховищах.

8.3. Вхідні, вихідні та транзитні криптограми з усіма стрічками, які стосуються їх оброблення (контрольними і перфорованими), зберігаються протягом десяти діб, після чого знищуються комісією у складі трьох осіб: начальника дільниці (столу) контролю оброблення криптограм, інструктора цієї дільниці і контролера, а там, де її (його) немає, - керівника підрозділу оператора, працівника оператора і контролера.

Про знищення криптограм комісія складає акт, форма якого наведена у додатку 4 до цієї Інструкції.

У підрозділах оператора, де обробляється значна кількість криптограм, в актах про знищення перелік номерів знищених криптограм не зазначається. У цих випадках в акті зазначається кількість знищених криптограм і до акта додається відомість руху криптограм та "вищих урядових" телеграм, у якій вони перелічені.

8.4. Акт про знищення криптограм підшивається до спеціально заведеної справи, яка зберігається у дільниці (столі) контролю оброблення криптограм, а там, де її (його) немає, - у керівника підрозділу оператора.

8.5. Звітність щодо оброблених криптограм (відомість руху криптограм та "вищих урядових" телеграм, реєстри вихідних криптограм, розписки про доставлені вхідні криптограми тощо) зберігається в дільниці (столі) контролю оброблення криптограм, а там, де її (його) немає, - у керівника підрозділу оператора протягом семи місяців.

Після закінчення цього строку зазначена звітність знищується комісією у складі начальника дільниці і контролера, а там, де її немає, - керівника підрозділу оператора, працівника оператора і контролера. Комісія складає акт про знищення документів, який зберігається три роки.

8.6. За порушення вимог цієї Інструкції, а також за втрату криптограм працівники оператора відповідають згідно із законодавством.

 

Заступник директора департаменту -
начальник 3 управління
Департаменту стратегії розвитку зв'язку
Адміністрації Держспецзв'язку

О. О. Майорніков

 

РЕЄСТР N _______

                                                            криптограм для подання _______________
                                                            телеграфом ______ ______ _______ року
                                                                                                             (число)   (місяць)
                                  __________________________________________________________
                                                                              (найменування і номер телефону відправника)

Заповнює відправник

Заповнює працівник оператора, що приймає

адреса, місце призначення

найменування або умовна адреса отримувача

позначка про категорію криптограми ("урядова", "термінова", "звичайна")

номер криптограми, присвоєний відправником

номер криптограми, присвоєний працівником зв'язку

число і місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Здав ___________________ Прийняв ___________________
                                                                                  (підпис)                                                          (підпис)

                                            ________ ________ ______ року ______ _______
                                                                (число)       (місяць)                                 (години)  (хвилини)

Печатка підприємства

Печатка працівника
оператора

Підпис

Підпис

 

ф. ТГ-71

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
обліку вихідних телеграм з повідомленням про вручення

Дата

Номер телеграми

Час подання

Категорія повідомлення

Куди і кому адресовано телеграму

Місцезнаходження та прізвище відправника телеграми

Коли надійшло повідомлення

Підпис особи, яка надіслала повідомлення відправникові

Примітка

год.

хв.

дата

год.

хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Виготовляється розміром 297 х 210 мм на білому папері, друкування з обох боків.

 

ф. ТГ-59

ВІДОМІСТЬ РУХУ
криптограм та вищих урядових телеграм

Номер телеграми

Номер бланка

Номер зв'язку приймання

Куди

Звідки

Час подання або приймання

Час передавання

Час оброблення телеграми

Номер зв'язку передавання

Прізвище працівника, що передав

Прізвище працівника, що прийняв

Розписка щодо доставки або часу приймання

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ N ________

"___" ____________ 20__ року

Ми, що нижче підписалися,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові)
на підставі Інструкції про приймання, передавання, доставку та зберігання криптограм знищили шляхом спалення у зв'язку із закінченням строку зберігання вхідні (транзитні, вихідні) криптограми за N ______________________________________ від "___" ____________ 20__ року з усіма стрічками, що стосуються їх оброблення (контрольними, перфорованими), про що склали цей акт.

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

____________

Опрос