Идет загрузка документа (180 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по обработке международных телеграмм

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 22.04.2014 № 195
действует с 01.07.2014

ІНСТРУКЦІЯ
з оброблення міжнародних телеграм

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру приймання, передавання та доставки міжнародних телеграм операторами, провайдерами телекомунікацій (далі - оператор), які згідно із законодавством надають послуги телеграфного зв'язку в телекомунікаційних мережах загального користування.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації" та Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 295 (далі - Правила).

1.3. До міжнародних телеграм належать телеграми, які надсилаються за кордон або надходять із-за кордону, а також телеграми, що проходять транзитом через канали зв'язку України.

1.4. Міжнародні телеграми приймаються оператором у пунктах колективного користування, які надають такий вид послуг і в яких розміщується інформація про порядок адресування та складання телеграм.

1.5. Підприємства, установи, організації можуть передавати міжнародні телеграми оператору з абонентських установок з використанням мережі АТ/Телекс.

1.6. Анулювання міжнародної телеграми, якщо її ще не надіслано, можливе на прохання відправника за умови пред'явлення ним документа, що посвідчує особу.

1.7. У технологічних процесах передавання міжнародних телеграм застосовується єдиний обліково-звітний час - київський.

У міжнародних телекомунікаціях обліково-звітний час визначається згідно з міжнародними договорами України.

1.8. Міжнародна телеграма складається у такій послідовності: службовий заголовок, адреса, текст, підпис.

Службовий заголовок складається працівником телеграфного зв'язку, який приймає, оброблює і передає телеграму (далі - працівник оператора), і містить:

рядок нумерації, який складається з номера підрозділів оператора і через дріб порядкового номера телеграми;

рядок заголовка, який містить:

повне найменування населеного пункту подання телеграми в називному відмінку з відтворенням українських власних назв англійською мовою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції. Якщо необхідно, після найменування населеного пункту подання телеграми через дріб додається уточнення для того, щоб відрізнити його від інших пунктів з такою самою назвою;

кількість тарифних і фактичних слів;

дату і час подання.

Дата і час подання зазначаються двома групами цифр, з яких першою зазначається дата, а другою - час подання телеграми.

Час подання складається з чотирьох цифр, які означають години і хвилини (від 0001 до 2400).

Наприклад:

1/205

KYIV 24/23 29 1115,

де 1 - номер відділення поштового зв'язку;

205 - номер телеграми;

KYIV - найменування населеного пункту подання;

24/23 - кількість тарифних і фактичних слів;

29 - дата подання;

1115 - час подання.

1.9. Міжнародні телеграми, щодо яких встановлено обмеження Правилами, не приймаються.

II. Категорії, види і службові позначки телеграм

2.1. Перелік основних категорій, видів і службових позначок міжнародних телеграм визначається на підставі двосторонніх договорів.

Загальні категорії телеграм і позначки міжнародних телеграм визначаються Правилами.

2.2. Додаткові безкоштовні службові позначки вводяться до телеграми оператором пункту подання для зазначення додаткової інформації щодо телеграми.

Наприклад:

A - службове телеграфне листування (зазначається в першому рядку адреси).

Позначки, що зазначаються в кінці рядка заголовка:

UX GOVT - пільгові урядові телеграми, які надсилаються у випадку укладання спеціальних або регіональних угод відповідно до Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року, ратифікованих Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 03 липня 1954 року (де UX - Україна);

CTF - виправлення надійде слідом;

AMPLIATION - телеграма передається повторно;

PART/1, PART/2, PART/... - поділ телеграми на частини;

CONFERENCE - безплатні телеграми Міжнародного союзу електрозв'язку (далі - МСЕ) від делегатів різних конференцій і нарад з питань електрозв'язку;

TA - телеграми, які оплачуються не відправником, а адресатом. Телеграми з позначкою ТА приймаються тільки у вузлах зв'язку, що організовуються при прес-центрах, за наявності у кореспондентів кредитних карток МСЕ, а також за погодженням з оператором.

2.3. Платні службові позначки зазначаються в телеграмі перед адресою повністю або скорочено.

Службові позначки вносять до кількості оплачуваних слів у платних телеграмах і до кількості фактичних слів у всіх телеграмах.

III. Телеграми, що підлягають обов'язковому прийманню

3.1. Телеграми, що стосуються безпеки людського життя:

1) телеграми, що стосуються безпеки людського життя (далі - SVH), приймаються від органів державної влади, Всесвітньої організації охорони здоров'я, регіональних епідеміологічних центрів цієї організації та фізичних осіб і користуються абсолютним пріоритетом перед усіма іншими телеграмами. Телеграми з позначкою SVH, як виняток, можуть прийматися без найменування адресата;

2) службова позначка SVH проставляється підрозділом оператора пункту відправлення або радіостанцією (якщо телеграма SVH надходить із судна чи літака) перед адресою. Жодні інші позначки не допускаються;

3) телеграма, що стосується осіб, на яких поширюється дія Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року, ратифікованих Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 03 липня 1954 року (далі - RCT), користується пріоритетом перед іншими (крім телеграм SVH).

3.2. Урядові телеграми (ETATPRIORITE або ETAT):

1) порядок подання урядових телеграм визначається Правилами;

2) відповіді на урядові телеграми також вважаються урядовими телеграмами;

3) право подання телеграми у відповідь як урядової надається адресату після пред'явлення отриманої ним вхідної урядової телеграми;

4) міжнародні урядові телеграми оплачуються за звичайним тарифом.

3.3. Телеграми з позначкою RCT визначаються Правилами, а відомості, що передаються в таких телеграмах, повинні засвідчуватися печаткою організації, яка їх надсилає.

У телеграмах з позначкою RCT надається тільки одна особлива послуга - URGENT, якщо ця послуга надається країнами надсилання і призначення.

3.4. Звичайними телеграмами вважаються телеграми без службових позначок SVH, ETAT, ETATPRIORITE, A, OBS, RCT. Звичайні телеграми можуть прийматися з особливими послугами. У цьому разі перед адресою проставляється службова позначка згідно з пунктами 2.1 та 2.2 розділу II цієї Інструкції.

3.5. У службовому телеграфному листуванні службові телеграми і повідомлення позначаються службовою позначкою A:

службові телеграми і службові повідомлення застосовуються у разі необхідності, складаються у стислій формі й передаються безплатно;

службовими телеграмами обмінюються між собою:

адміністрації зв'язку держав;

оператори, що забезпечують оброблення телеграм;

МСЕ.

IV. Спеціальні телеграми

4.1. Поштові фінансові телеграми (POSTFIN)

Службова позначка POSTFIN проставляється у першому рядку адреси. Перед позначкою POSTFIN може проставлятися тільки позначка URGENT або LT.

4.2. Телеграми-листи (LT або LTF)

Телеграми-листи повинні мати службову позначку LT (звичайна телеграма-лист) або LFT (урядова телеграма-лист).

Телеграми-листи приймаються від підприємств, установ, організацій і фізичних осіб. На прохання відправника телеграма-лист може доставлятися на художніх бланках "люкс".

4.3. Телеграми CONFERENCE

Телеграми CONFERENCE можуть надсилатися під час проведення конференцій МСЕ.

У телеграмах CONFERENCE надаються лише особливі послуги TFx, TLXx, FAXx.

V. Телеграми з наданням особливих послуг

5.1. У термінових телеграмах перед адресою проставляється службова позначка URGENT. Термінова телеграма передається каналами зв'язку і доставляється адресатові у контрольні строки, встановлені для внутрішніх термінових телеграм.

5.2. У телеграмах із замовленням про передавання по телефону перед адресою проставляється службова позначка TFx, де х - номер телефону адресата.

5.3. У телеграмах із замовленням про доставку телексом перед адресою проставляється службова позначка TLXx, де х - номер телекса адресата.

5.4. У телеграмах із замовленням про доставку факсимільним зв'язком перед адресою проставляється службова позначка FAXx, де х - номер факсимільної установки.

5.5. На прохання відправника телеграма може доставлятися на художніх бланках "люкс".

Ця послуга надається за домовленістю з адміністрацією зв'язку відповідної держави. Додаткова плата за використання художнього бланка не вноситься до міжнародних розрахунків.

У телеграмах, що надсилаються на художніх бланках "люкс", перед адресою проставляється службова позначка LX.

У телеграмах, які подаються у зв'язку з трауром, перед адресою проставляється службова позначка LXDEUIL.

VI. Складання міжнародних телеграм

6.1. Міжнародна телеграма може бути написана відправником латинськими літерами будь-якою мовою.

Для написання тексту телеграми латинськими літерами використовується таблиця міжалфавітних відповідників, що наведена в додатку 2 до цієї Інструкції.

6.2. У тексті міжнародних телеграм використовуються такі розділові знаки:

. - крапка;

, - кома;

: - двокрапка або знак ділення;

? - знак питання;

' - апостроф;

- - дефіс, тире або мінус;

/ - дріб або похила риска;

+ - плюс або хрест;

= - знак рівності, подвійне тире;

(- ліва дужка;

) - права дужка.

Римські цифри у телеграмах не використовуються, а в разі потреби передаються арабськими.

6.3. Для міжнародних телеграм використовуються спеціальні бланки міжнародної телеграми (ф. ТГ-4) (додаток 3).

6.4. Кожна міжнародна телеграма повинна мати: заголовок, необхідний для визначення шляху направлення, адресу із зазначенням службових позначок, текст (за потреби), підпис (необов'язковий).

6.5. Телеграми на адресу громадян України, які працюють за кордоном, а також на морські судна, що перебувають за кордоном, складаються латинськими літерами, адресуються безпосередньо до країни перебування адресата й оплачуються за тарифом для країни призначення.

Наприклад:

OLEH PETRENKO M/S UKRAINE UWPC

NEAPOL ITALIE.

6.6. Підпис на міжнародних телеграмах, що передаються каналами зв'язку, необов'язковий.

6.7. Міжнародні телеграми підприємств, установ і організацій подаються за підписом їх керівників або уповноважених осіб і засвідчуються печаткою.

6.8. Найменування підприємства, установи, організації і прізвище особи, яка підписала телеграму, передаються за бажанням відправника.

6.9. У телеграмі обов'язково зазначається посада і ставиться власноручний підпис відправника.

6.10. Кодованою мовою приймаються тільки урядові та службові міжнародні телеграми.

VII. Порядок приймання міжнародних телеграм від відправників

Приймаючи міжнародну телеграму від відправника, працівник оператора зобов'язаний:

перевірити чіткість написання відправником всіх літер, цифр, знаків;

перевірити наявність прізвища і повної адреси відправника. В окремих випадках допускається замість повної зворотної адреси зазначати "проїздом" або "до запитання";

перевірити правильність написання адреси та за потреби внести виправлення у написання назви країни призначення;

перевірити обмеження, які існують в обміні з країною призначення телеграми;

підрахувати в телеграмі тарифні та фактичні слова, до кількості яких входить і повторення, зроблене відправником, і вартість телеграми згідно з чинними тарифами.

Якщо написані відправником окремі латинські літери викликають сумніви у працівника оператора, відправник їх виправляє з підписом внизу бланка.

Важливі цифри, слова або їх головну частину відправник може повторити. Повторення надається зразу після відповідних цифр чи слів (через пропуск) у дужках або після слова REPEAT (повтор) чи скороченого RPT.

Наприклад:

1500 (1500)

FIFTEEN HUNDRED (1500)

1500 REPEAT 1500

1500 RPT 1500.

VIII. Види адрес

8.1. Адреса повинна містити відомості, необхідні для вручення телеграми адресату. Телеграми з неповною адресою приймаються на ризик відправника. Виняток становлять телеграми з позначками SVH (які стосуються безпеки людського життя) та A (службова телеграма). У таких телеграмах зазначати найменування адресата необов'язково. Відомості щодо найменування, установи, прізвища, імені, по батькові та місця проживання адресата приймаються в тому вигляді, як вони написані відправником. Інші відомості, які вносяться до адреси, мають бути написані латинськими літерами мовою (мовами) країни призначення.

8.2. Адреса в міжнародній телеграмі подається у такій послідовності:

перший рядок: позначка про категорію або вид телеграми (якщо в телеграмі є кілька службових позначок, то позначка щодо категорії телеграми повинна проставлятися на першому місці).

Наприклад: LT, LX.

Якщо у телеграмі є позначка URGENT, вона, як виняток, проставляється перед позначкою про категорію.

Наприклад: URGENT RCT;

другий рядок: найменування адресата в називному відмінку;

третій рядок: найменування фірми або місце проживання адресата (вулиця, бульвар, проспект тощо, номер будинку та у разі потреби номер квартири).

Кожний рядок адреси повинен містити не більше ніж 43 знаки. Якщо знаків більше, необхідна частина адреси переноситься на наступний рядок;

останній рядок: поштовий індекс, найменування пункту і країни призначення.

Найменування країни призначення повинна відповідати алфавітному списку країн (територій) світу, що наведений у додатку 4 до цієї Інструкції.

Найменування пункту призначення доповнюється поштовим індексом, якщо це відповідає вимогам країни призначення, зазначається перед пунктом призначення в дужках і передається як одне слово.

Наприклад:

(71520)NANTES FRANCE.

Зареєстрована адреса - адреса, повна назва якої замінюється одним звичайним або скороченим словом.

Наприклад:

(7120)LISBOA PORTUGAL.

Адреса-телекс (TLXx, де x - номер телекса адресата).

Наприклад:

TLX200745

MARYNA KURINNA

PARIS FRANCE.

Адреса-факсиміле (FAXx, де x - номер факсимільної установки).

Наприклад:

FAX622266

BUTENKO

ROMA ITALIE.

Телефонна адреса (TFx, де x - номер телефону адресата).

Наприклад:

TF873455

SOKOLENKO

SOFIA BULGARIE.

Адреса "до запитання на пошті" або "до запитання на телеграфі" повинна містити такі дані:

прізвище адресата, доповнене, якщо це можливо, ім'ям або ініціалами;

слова "poste restante", "telegraphe restante" (або відповідний вираз мовою країни призначення);

найменування підрозділу оператора місця призначення телеграми.

Використання тільки одних ініціалів, цифр, імен чи умовних знаків в адресі таких телеграм не дозволяється.

Адреса "поштова скринька" повинна містити такі дані:

прізвище адресата;

позначення "boite postale" (або відповідний вираз мовою країни призначення) з номером скриньки, найменування підрозділу оператора, місця призначення телеграми. У необхідних випадках найменування підприємства має бути із позначеннями, які дають змогу відрізнити таке підприємство від інших у певній місцевості.

Наприклад:

PETRENKO BOITE POSTALE 275

PARIS/24 FRANCE.

8.3. Якщо особа, якій адресовано телеграму, перебуває за адресою іншої особи, в телеграмах використовується позначка CARE OF або CHEZ.

Наприклад:

SYDORENKO CARE OF (CHEZ) KLYMENKO

VIA BELLOTI BON 4

(10121)TORINO ITALIE.

8.4. У телеграмі на морське судно адреса повинна містити позначення і позивний сигнал судна, найменування берегової станції і країни.

Для позначення морських суден застосовуються такі скорочення:

SS або S/S - загальна назва морських суден;

MT або M/T - риболовний траулер;

MS або M/S - теплохід;

MV або M/V - теплохід;

PL або P/L - пасажирський лайнер;

TB або T/B - буксирне судно;

RS або R/S - науково-дослідне судно.

Наприклад:

OLEKSANDR IVANENKO

M/S ODESA OLGC

NEAPOL ITALIE,

де OLEKSANDR IVANENKO - ім'я, прізвище адресата;

M/S - скорочене позначення теплохода;

ODESA - назва теплохода;

OLGC - позивний сигнал теплохода;

NEAPOL ITALIE - пункт призначення (берегова станція і країна).

8.5. У телеграмах, адресованих у Китай, прізвище адресата та його місцезнаходження можуть подаватися з використанням китайської транскрипції, або групи з чотирьох цифр, або трьох літер латинської абетки.

Наприклад:

1120 BEIJING.

8.6. Міжнародні телеграми "до запитання на пошті" та "до запитання на телеграфі" зберігаються у пункті призначення протягом одного місяця.

Якщо телеграму не запитано у визначений строк, до пункту подання надсилається службове повідомлення, на розписці проставляється відповідна відмітка, а телеграма здається до архіву.

IX. Підрахунок слів у міжнародних телеграмах

9.1. До кількості слів, які підлягають оплаті, входять усі слова, написані відправником у телеграмі для передавання адресатові.

Кількість слів записується у вигляді дробу: у чисельнику - кількість тарифних (оплачуваних) слів, а в знаменнику - кількість фактичних слів. Якщо кількість тарифних слів відповідає кількості фактичних слів, кількість слів зазначається в заголовку як ціле число.

9.2. Одним тарифним словом вважається кожне слово, група позначень, що складається з цифр і літер, а також змішана група, що складається зі знаків, цифр і літер та налічує не більше ніж 10 літер, знаків або цифр. Якщо в групах позначень налічується більше ніж 10 літер, знаків або цифр (знаків), оплачуються кожні 10 знаків як одне тарифне слово. Останнє тарифне слово групи може містити від 1 до 9 знаків.

Одним фактичним словом вважається слово або група знаків, написаних окремо.

Наприклад:

STANDARTIZACIJA (група складається з 15 літер) - одне фактичне слово або два тарифних слова;

ABC/174/HD/14832608:3-575 (група складається з 25 літер, цифр, знаків) - одне фактичне слово або три тарифних слова.

9.3. В одній міжнародній телеграмі не повинно бути більше ніж 400 (чотириста) фактичних слів.

X. Підготовка і порядок передавання міжнародних телеграм каналами зв'язку

10.1. У всіх випадках прийняті в підрозділах оператора міжнародні телеграми повинні попередньо переноситися на відповідний носій (перфострічку) для автоматичного передавання їх каналами зв'язку.

10.2. Попередня підготовка телеграми для автоматичного передавання її каналами зв'язку виконується на латинському та цифровому регістрах.

Заголовок телеграми складається у такій послідовності та з таких рядків:

рядок нумерації (передзаголовок), у якому зазначається касовий номер, що складається з номера підрозділу оператора і порядкового номера телеграми. Закінчується рядок однією комбінацією "повернення каретки" - "ПК" і однією комбінацією "переведення рядка" - "ПР";

рядок розпізнавання, що містить найменування підрозділу оператора пункту відправлення телеграми, кількість тарифних і фактичних слів, число подання, час подання.

Заголовок відокремлюється від адресної частини однією комбінацією "ПК" і трьома комбінаціями "ПР".

Адресна частина:

перший рядок - службові позначки (якщо потрібно);

другий рядок - найменування адресата (в називному відмінку);

третій рядок - адреса.

Рядок адреси повинен містити не більше ніж 43 знаки з урахуванням пропусків. Адреса може займати один або декілька рядків, але місце призначення виділяється окремо в останньому рядку.

В останньому рядку в дужках зазначаються поштовий індекс, найменування місця призначення та країна призначення.

Кожний рядок закінчується однією комбінацією "ПК" і однією комбінацією "ПР".

Адреса відокремлюється від тексту однією комбінацією "ПК" і трьома комбінаціями "ПР".

Текст телеграми повинен містити не більше ніж 69 знаків у кожному рядку.

Кожний рядок закінчується однією комбінацією "ПК" і однією комбінацією "ПР".

Підпис виділяється в окремий рядок і відокремлюється від початку рядка п'ятьма комбінаціями "пропуск".

Підпис відокремлюється від знака кінця телеграми однією комбінацією "ПК" і десятьма комбінаціями "ПР". Після знака кінця телеграми десять разів натискається клавіша "ЛАТ".

Знак кінця телеграми складається з чотирьох літер NNNN і двох комбінацій "пропуск".

Приклад формату телеграми, підготовленої для передавання у кінцевому пункті:

заголовок 2/108 < є

LVIV 12/11 13 1605 < є є є

адреса LX < є

KLUSEK ADAM < є

UL STAUSZA 15 < є

(07400)WARSZAWA POLOGNE < є є є

текст VITAJU NOVYM ROKOM < є

підпис - - - - - MARIA < є є є є є є є є є є

NNNN - -!!!!!!!!!!

Десять комбінацій "ЛАТ" використовуються після NNNN, за винятком зв'язків, де це не потрібно.

Умовні позначення:

< - повернення каретки;

є - переведення рядка;

- пропуск;

! - "ЛАТ".

10.3. Під час передавання міжнародних телеграм каналами зв'язку Центру комутації повідомлень (далі - ЦКП) у передзаголовку зазначається індекс категорії терміновості:

СМ - термінова міжнародна;

ПМ - звичайна міжнародна.

Наприклад:

ЗЦЗЦ 009 СМ131986< є,

де ЗЦЗЦ - знак початку телеграми;

009 - порядковий номер за передаванням у ЦКП;

СМ - індекс категорії терміновості міжнародної телеграми;

131986 - номер виділеного робочого місця для приймання міжнародних телеграм каналами ЦКП у м. Києві.

Після передавання телеграми телеграфною мережею з комутацією повідомлень слід поставити знак кінця повідомлення, який складається з повернення каретки, переведення рядка, чотирьох літер NNNN і двох пропусків.

Наприклад:

< є

NNNN--.

10.4. Якщо передавання телеграми не закінчено або не одержано підтвердження щодо її приймання, повторення міжнародних телеграм проводиться з позначкою AMPLIATION (повторно).

Наприклад:

25/26

KYIV 20/19 12 1020 AMPLIATION.

10.5. З підрозділу оператора міжнародні телеграми передаються за номером XXX986 у підрозділ оператора обласного центру, мм. Києва, Сімферополя і Севастополя відповідно до підпорядкованості.

10.6. Підрозділи оператора в обласних центрах, мм. Києві, Сімферополі і Севастополі надсилають усі міжнародні телеграми за номером 131986 на підрозділ оператора м. Києва - служби обробки міжнародних телеграм.

10.7. Міжнародні телеграми формуються відповідно до рекомендацій МСЕ з перевіркою якості їх підготовлення.

Складання контрольного рядка і додержання формату під час підготовки міжнародних телеграм покладаються на підрозділи оператора мм. Києва, Сімферополя, Севастополя та обласних центрів.

XI. Порядок оброблення багатослівних міжнародних телеграм

11.1. Кількість слів у міжнародній телеграмі обмежується 400 фактичними словами.

11.2. Багатослівна міжнародна телеграма, яка містить понад 400 фактичних слів, поділяється на окремі телеграми таким чином, щоб остання частина телеграми містила не менше ніж 50 слів.

11.3. У кожній частині багатослівної міжнародної телеграми у контрольному рядку зазначається спеціальна тарифна позначка V і кількість оплачуваних слів, які належать тільки до цієї частини.

У кінці заголовка першої частини багатослівної міжнародної телеграми передається PART/1 400, що визначає кількість фактичних слів у частині 1, а в кінці заголовка другої чи третьої частини - відповідно PART/2..., PART/3...

Усі частини поділеної телеграми передаються за новими номерами. Заголовок і адреса повинні бути такими самими, як і в першій частині (PAPT/1).

Адреса зараховується до підрахунку слів один раз.

Наприклад:

Багатослівна телеграма, яка містить 485 фактичних слів, ділиться на частини і передається у такому форматі:

1 частина: 25/37 < є

GBXX BV UXLV 400 < є

LVIV 489/485 12 1140 PART/1 400 < є є є

URGENT < є

NEWSDAY < є

LONDON < є є є

- - - - - < є є є є є є є є є є

NNNN - - !!!!!!!!!!

2 частина: 25/38 < є

GBXX BV UXLV 089 < є

LVIV 489/485 12 1140 PART/2 85 < є є є

URGENT < є

NEWSDAY < є

LONDON < є є є

- - - - - < є

- - - - - ПІДПИС < є є є є є є є є є є

NNNN - - !!!!!!!!!!

Багатослівна телеграма, яка складається з 415 фактичних слів, ділиться на частини і передається у такому форматі:

1 частина: 25/37 < є

GBXX BV UXLV 350 < є

LVIV 419/415 12 1140 PART/1 350 < є є є

URGENT < є

NEWSDAY < є

LONDON < є є є

< є є є є є є є є є є

NNNN -- !!!!!!!!!!

2 частина: 25/38 < є

GBXX BV UXLV 069 < є

LVIV 419/415 12 1140 PART/2 65 < є є є

URGENT < є

NEWSDAY < є

LONDON < є є є

- - - - - ПІДПИС < є є є є є є є є є є

NNNN - - !!!!!!!!!!

XII. Порядок оброблення вхідних міжнародних телеграм

У підрозділі оператора вхідні міжнародні телеграми приймаються й оформляються в порядку, встановленому для приймання внутрішніх телеграм.

XIII. Порядок оброблення вихідних міжнародних телеграм, прийнятих на суднах

13.1. Підрозділам операторів, що розташовуються у портових містах, дозволяється приймати міжнародні телеграми телеграфним зв'язком від Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - Укрморрічінспекція).

13.2. На відміну від внутрішніх телеграм, службовий заголовок прийнятих на суднах і адресованих за кордон міжнародних телеграм повинен складатися працівниками Укрморрічінспекції.

Заголовок повинен містити назву судна і його позивний, найменування берегової радіостанції (радіоцентру, радіобюро), яка прийняла телеграму від судна.

Наприклад: теплохід "Шевченко", що перебуває у водах Середземного моря і направляється до Бразилії, передає адресовану у Бразилію телеграму береговій радіостанції м. Одеси. У цьому разі її заголовок складається у такому форматі:

8 MV SHEVCHENKO/UWPC ODESA RADIO

19/17 14 1030GMT,

де 8 - номер телеграми;

MV SHEVCHENKO - теплохід "Шевченко";

UWPC - позивний теплохода;

ODESA RADIO - берегова станція м. Одеси;

19/17 - кількість слів (у чисельнику - кількість тарифних слів, а в знаменнику - фактичних);

14 - число подання телеграми;

1030GMT - час подання телеграми за Гринвічем.

У разі відсутності в заголовку зазначених у цьому пункті відомостей міжнародні телеграми від Укрморрічінспекції не приймаються.

13.3. У разі виникнення службового телеграфного листування щодо прийнятих на суднах й адресованих міжнародних телеграм оператор передає службову телеграму відомчому підрозділу зв'язку (радіоцентр, радіобюро), від якого прийнято телеграму.

XIV. Облік і строки зберігання міжнародних телеграм

14.1. Облік вихідних міжнародних телеграм здійснюється за касовими номерами, книгами реєстрації та копіями розрахункових документів.

14.2. Обмін вхідних міжнародних телеграм проводиться за апаратними журналами приймання.

14.3. У підрозділі оператора вихідні міжнародні телеграми і розписки на вхідні міжнародні телеграми зшиваються окремо від телеграм внутрішнього обміну і зберігаються протягом строку позовної давності, визначеного законодавством.

XV. Видача копій міжнародних телеграм

15.1. Копії міжнародних телеграм видаються тільки відправникові або адресатові після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

15.2. Оператор надає копії з оригіналів і доставлених телеграм як додаткові послуги.

XVI. Особливості оброблення телеграм дипломатичних представництв і консульських установ інших держав

16.1. Телеграми іноземних і дипломатичних представництв, консульських установ, адресовані у пункти, розташовані на території України, можуть складатися літерами латинського алфавіту.

Такі телеграми надсилаються до м. Києва з позначкою "вручити Міжбюро", яка зазначається в заголовку після вказаного часу подання телеграми.

Телеграми для доставки в межах області та Автономної Республіки Крим надсилаються тільки через Міжбюро свого обласного центру або Автономної Республіки Крим.

Оплата таких телеграм здійснюється за тарифами для внутрішніх телеграм.

16.2. Телеграми, прийняті від фізичних осіб на адреси іноземних посольств, що розташовані в м. Києві, передаються набором номера 131986 з позначкою "вручити Міжбюро" в м. Київ.

XVII. Ведення службового листування щодо міжнародних телеграм

17.1. Службові міжнародні телеграми повинні складатися з обов'язковим застосуванням міжнародних службових кодів, що наведені у додатку 5 до цієї Інструкції.

17.2. У разі обміну повідомленнями з Міжбюро країн СНД службові міжнародні телеграми можуть складатися російською мовою.

У разі відсутності необхідного міжнародного службового коду тексти телеграм складаються англійською мовою.

17.3. Реєстрація вихідних службових міжнародних телеграм ведеться за касовими номерами телеграм.

17.4. Службові міжнародні телеграми за способом складання та виконання поділяються на службові за вхідними і службові за вихідними телеграмами.

17.5. Службові запити щодо міжнародних телеграм складаються у такому порядку: заголовок, адреса, текст, підпис.

У заголовку службової телеграми зазначаються: касовий номер, контрольний рядок, найменування підрозділу оператора, кількість фактичних слів, дата і час складання службової телеграми.

В адресі службової телеграми зазначаються позначка А (службова) і пункт призначення.

У тексті службової телеграми зазначаються індекси з порядковими номерами (серійні номери) або касовий номер, службові позначки (якщо вони є), дата подання телеграми, підрозділ оператора, де подано телеграму, довідкові відомості або дані контрольного рядка, повна адреса телеграми, щодо якої здійснюється запит, зміст запиту із застосуванням міжнародного службового коду, підпис працівника оператора, який склав службову телеграму.

У разі складання й адресування службових телеграм підрозділом оператора, який має міжнародні канали зв'язку, підпис необов'язковий.

17.6. Складання службових телеграм щодо вхідних міжнародних телеграм і відповідей на них може бути таким:

Наприклад:

у підрозділі оператора м. Дрогобича отримано телеграму, подану в м. Уотерфронт (Південно-Африканська Республіка), але її не доставлено, оскільки будинку з номером, вказаним у телеграмі, немає. У цьому випадку складається службова телеграма такого змісту:

651/15

SAXX CN UXLV 000

DROHOBYCH х 24 1815 (x - кількість фактичних слів)

A

WATERFRONT

RMS535 STA886 CTD962 WFT7 XXXX CO SAXX 020 WATERFRONT 20/18 24 1524 TO STEPANENKO OLESIA

VUL ZELENA 144 KV 23 DROHOBYCH LVIVSKA UKRAINE REKEG RISOB WAPUC.

Відповідь на таку службову телеграму має складатися так:

VIK587 RWS294 STA909 CTD065 FWTG1 GGGG

UXLV CN SAXX 000

WATERFRONT 25 0920

A

DROHOBYCH

RE YOUR 651/15 24/2 SAXX CN UXLV 000 24 1815

RE MY WET7 24 1324 TO STEPANENKO OLESIA

ADREESS TO READ VUL ZELENA 144 KV 23

DROHOBYCH LVIVSKA UKRAINE.

Наприклад:

У підрозділі оператора м. Нової Каховки отримано службову телеграму з м. Хошиміна (В'єтнам) щодо поданої у м. Новій Каховці телеграми з незареєстрованою адресою:

025

HMM709 1QT

UXHS CN VTHO 000

HOCHIMINVILLE 01 1330

A

NOVA KAKHOVKA

11105 VTHO CO UXHS 01631/12 PETROV IVAN

M/V IRENE-4 HOCHIMIN VIETNAM X rEKEG X

RIJAG X PATAB.

Підрозділ оператора м. Нової Каховки повідомляє відправника про те, що його телеграму не доставлено:

11705

VTHO CN UXHS 000

NOVA KAKHOVKA 00 1 1600

А

HOCHIMIN

WALPU HMM7-9 1QT UXHS CN VTHO 000

HOCHIMINVILLE 01 1330 PETROV IVAN M/V

IRENE-4 HOCHIMIN VIETNAM TUGNO.

Якщо відправник може уточнити адресу, телеграма передається службовою телеграмою з кодом AIGUM.

17.7. У відповіді на службову телеграму на початку тексту зазначаються номер і дата службової телеграми, на яку надається відповідь.

17.8. У разі надсилання за переданою телеграмою службової телеграми з виправленням (заголовка, адреси, тексту) в ній зазначається шлях проходження попередньо переданої телеграми.

Службові телеграми з кодами "JOKID", "OPBUN" складаються з дотриманням вимог до складання службових телеграм.

17.9. Повторення міжнародних телеграм за службовим запитом виконується службовою телеграмою.

XVIII. Порядок розгляду звернень громадян щодо міжнародних телеграм

18.1. Звернення щодо невручення, уповільнення доставки або перекручування тексту міжнародних телеграм приймаються від заявника протягом чотирьох місяців від дня подання телеграми.

Якщо в місячний строк з дня отримання звернення немає можливості надати остаточну відповідь, заявнику надсилається проміжна відповідь.

У разі неотримання відповіді від адміністрації зв'язку зарубіжної країни протягом чотирьох місяців заявнику повертається плата та надсилається остаточна відповідь.

18.2. Службове листування, пов'язане зі скаргами щодо міжнародних телеграм, здійснюється телеграфом безплатно.

18.3. В адресі службової телеграми, пов'язаної зі зверненням, вказується: "Київ Міжбюро рекламація", а першим словом тексту - кодове слово "OMKEW", "OMPOT" тощо.

18.4. Видача службового листування та телеграм щодо розслідування звернення, а також копій службових телеграм забороняється.

18.5. Контрольні строки оброблення міжнародних телеграм визначені у додатку 6 до цієї Інструкції.

18.6. За порушення вимог цієї Інструкції працівники оператора відповідають згідно із законодавством.

 

Заступник директора департаменту -
начальник 3 управління
Департаменту стратегії розвитку зв'язку
Адміністрації Держспецзв'язку

О. О. Майорніков

 

ВІДТВОРЕННЯ
українських власних назв англійською мовою

Відтворення українських власних назв англійською мовою здійснюється, виходячи з їх української форми, записаної відповідно до чинного правопису шляхом транслітерації (політерного перезапису за допомогою латинського алфавіту). Міжмовні алфавітні відповідники подано таблиці.

Українські літери

Латинські літери

Примітка

А
Б
В
Г
Ґ
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Ї
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ь
Ю
Я
' (апостроф)

A
B
V
H, GH
G
D
E
YE, IE
ZH
Z
Y
I
YI, I
Y, I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
F
KH
TS
CH
SH
SCH
'
YU, IU
YA, IA
'

 
 
 
H - у більшості випадків,
GH - у разі відтворення сполуки з Г
 
 
YE - на початку слова, IE - в інших позиціях
 
 
 
 
YI - на початку слова, I - в інших позиціях
Y - на початку слова, I - в інших позиціях
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дивись коментар
YU - на початку слова, IU - в інших позиціях
YA - на початку слова, IA - в інших позиціях
Дивись коментар

Коментар. У певних сферах відтворення українських власних назв вживається спрощений варіант запису, що передбачає:

орфографічне спрощення громіздкого подвоєння приголосних Ж, Х, Ц, Ч, Ш, які відтворюються буквосполученнями ZH, КН, TS, СН, SH.

Наприклад:

ЗАПОРІЖЖЯ - ZAPORIZHIA;

апостроф і м'який знак (за винятком буквосполучень ЬО, ЬЇ, що завжди передаються як О, І) у спрощеній транслітерації не відтворюються.

Наприклад:

Українська форма

Спрощена транслітерація

Точна транслітерація

Львів

Lviv

L'viv

Ананьїв

Anan'iv

Anan'iv

Стеф'юк

Stefiuk

Stef'iuk

Короп'є

Koropie

Korop'ie

Як правило, застосовується спрощена транслітерація.

Зберігають традиційне написання такі власні назви:

Ukraine (вживається без артикля THE);

Crimea;

Black Sea;

Sea of Azov.

 

ТАБЛИЦЯ
міжалфавітних відповідників

Українські літери

Латинські літери

Російські літери

Латинські літери

А
Б
В
Г
 
Ґ
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Ї
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ь

A
B
V
H, gh - для відтворення
групи приголосних з г
G
D
E
Je
Zh
Z
Y
I
Ji
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
F
X
C
Ch
Sh
Sch
Ju
Ja
-

А
Б
В
 
 
Г
Д
Е
Э
Ж
З
ЬІ
И
-
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ь
Ъ

A
B
V
 
 
G
D
E
E
J
Z
Y
I
-
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
F
H
C
Ch
Sh
Sc
Ju
Ja
-
-

Примітка. Російські літери "ь", "ъ" при транслітерації не використовуються. Літеру "ё" пишуть і передають як "е", літеру "й" - як "и" (і).

 

ф. ТГ-4

МІЖНАРОДНА ТЕЛЕГРАМА

Слів
тарифних

Плата

N ____________________________________________
(касовий номер)

пункт подання
________________________________________
(у називному відмінку)

________________ сл. _______ _______год. _____ хв.

 

(тарифні/фактичні)
службові
позначки _____________________________________
в заголовку

ПЕРЕДАВАННЯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
___ ___ год. ___ хв.

 
Пункт
приймання
_________________

 

Передав
_________________

Прийняв

Категорії та позначки особливого виду

Найменування адресата (у називному відмінку)

Місце проживання адресата

Поштовий індекс, пункт і країна призначення

 

 

 

Прізвище й адреса відправника
(не оплачуються і каналом зв'язку
не передаються)

Примітка. Бланки виготовляються розміром 148 х 210 мм на білому папері формату А5.

 

АЛФАВІТНИЙ СПИСОК
країн (територій) світу

Найменування країни призначення українською мовою

Найменування країни призначення французькою мовою

Назва континенту

Різниця у часі

Примітки, обмеження

1

2

3

4

5

Абу-Дабі (ОАЕ)

ABU DHABI

Азія

+2

LT

Австралія
(Канберра):
а) Різдва острів
б) Кокосові острови
в) Норфолк острів

AUSTRALIE (CANBERRA)
a) CHRISTMAS (Ile)
b) COCOS-KEELING (Iles)
c) NORFOLK (Ile)

Австралія

+7,5
+8

LT, URGENT

Австрія
(Республіка) (Відень)

AUTRICHE (Republique d') (WIEN)

Європа

-1

LT, TF, TLX
URGENT,
FAX

Агалега
(див. Маврикій)

AGALEGA

Африка

+2

LT

Азербайджан
(Баку)

AZERBAIDJAN (BAKU)

Європа

+2

 

Азорські острови
(див. Португалія)

ACORES/AZORES (Iles)

Європа

-1

LT

Албанія
(Народна Республіка) (Тірана)

ALBANIE (Republique Populaire d') (TIRANE)

Європа

-1

TLX, TF

Алжир
(Алжирська Народна Демократична Республіка) (Алжир)

ALGERIE (Republique Algerienne Democratique et Populaire) (ALGER)

Африка

+1

LT

Алофі
(див. Уолліс і Футуна острови) (Матауту)

ALOFI (Ile) (MATAUTU)

Австралія

+9

LT

Аляска
(див. США)

ALASKA

Америка

+9

LX, URGENT, LT

Американське Самоа

SAMOA AMERICAINE

Австралія

+11

LT

Ангілья острів
(Валлі)

ANQUILLA (Ile) (THE VALLEY)

Америка

-6

LT

Ангола
(Народна Республіка) (Луанда)

ANGOLA (Republique Populaire d') (LUANDA)

Африка

-1

LT

Андорра
(Андорра)

ANDORRE (ANDORRE-LA-VIEILLA)

Європа

-1

LT, URGENT

Анегада
(див. Віргінські Британські о-ви)

ANEGADA (Ile)

Америка

-6

LT

Антигуа і Барбуда
(Сент-Джонс)

ANTIGUA-ET-BARBUDA (SAINT-JOHN'S)

Америка

-6

LF, URGENT

Антильські острови (Нідерландські): Бонайре, Кюрасао, Саба, Сінт-Естатус, Сен-Мартен (Віллемстад)

ANTILLES NEERLANDAISES: BONAIRE, CURACAO, SABA, SINT-EUSTATIUS, SEN-MARTEN (WILLEMSTAD)

Америка

+6
+1

OBS, LT
OBS, LT

Аоминь
(Макао) (Аоминь)

AOMEN (MACAU) (AOMEN)

Азія

+6

OBS, LT

Аравія Саудівська
(Королівство) (Ер-Ріяд)

ARABIE SAOUDITE (Royaume d') (RIYADH)

Азія

+1

OBS, LT

Аргентина
(Республіка) (Буенос-Айрес)

ARGENTINE (Republique) (BUENOS-AIRES)

Америка

-5

LT

Аруба
(Оран'сстад)

ARUBA (ORANJESTAD)

Америка

+1

OBS, LT

Афганістан
(Республіка) (Кабул)

AFGHANISTAN (Republique d') (KABUL)

Азія

+2,5

LT

Багамські острови
(Нассау)

BAHAMAS (Iles) (NASSAU)

Америка

-7

LT

Балеарські острови
(Іспанія)

BALEARES (lles)

Європа

-2

LT, URGENT

Бангладеш
(Народна Республіка) (Дакка)

BANGLADESH (Republique Populaire de) (DHAKA)

Азія

-4

LT

Барбадос
(Бріджтаун)

BARBADE (BRIDGETOWN)

Америка

-6

LT, URGENT

Бахрейн
(Держава) (Манама)

BAHREIN (Etat de) (MANAMA)

Азія

+2

LT

Білорусь
(Республіка) (Мінськ)

BELARUS (Republigue de) (MINSK)

Європа

0

 

Беліз
(Бельмопан)

BELISE (BELMOPAN)

Америка

-8

LT, OBS

Бельгія
(Королівство) (Брюссель)

BELGIQUE (Royaume de) (BRUXELLES)

Європа

-1

URGENT,
LT, LX

Бенін
(Народна Республіка) (Порто-Ново)

BENIN (Republique Populaire de) (PORTO-NOVO)

Африка

-1

LT

Бермудські острови
(Гамільтон)

BERMUDES (Iles) (HAMILTON)

Африка

-6

LT

Болгарія
(Народна Республіка) (Софія)

BULGARIE (Republique Populaire de) (SOFIA)

Європа

-1

LX, LXDEUIL

Болівія
(Республіка) (Сукре) (Ла-Пас)

BOLIVIE (Republique de) (SUCRE, LA-PAZ)

Америка

-6

LT

Бонайре острів
(див. Антильські острови) (Віллемстад)

BONAIRE (Ile) (WILLEMSTAD)

Америка

+1

LT, OBS

Боснія і Герцеговина
(Сараєво)

BOSNIE-HERZEGOVINE (SARAJEVO)

Європа

-1

LT, LTF, LX, LXDEUIL, POSTFIN

Ботсвана
(Республіка) (Габороне)

BOTSWANA (Republique de) (GABORONE)

Африка

+4

LT, OBS URGENT

Бразилія
(Федеративна Республіка) (Бразиліа)

BRESIL (Republique federative de) (BRAZILIA)

Америка

-5

URGENT,
LT

Бруней
(Бандар-Сері-Бегаван)

BRUNEI DARUSSALAM (BANDAR-SERI-BEGAWAN)

Азія

+6

LT

Буркіна-Фасо
(Республіка) (Уагадугу)

BURKINA FASO (Republique de) (OUAGADOUGOU)

Африка

-2

LT

Бурунді
(Республіка) (Бужумбура)

BURUNDI (Republique du) (BUJUMBURA)

Африка

+6

LT, OBS

Бутан
(Королівство) (Тхімпху)

BHOUTAN (Royaume de) (THIMPHU)

Азія

+3,5

LT

Вануату
(Республіка) (Віла)

VANUATU (Republique de) (VILA)

Австралія

+9

LT

Вейк
(острів) (Ісландія)

WAKE (Ile)

Європа

-1

 

Ватикан
(Держава-місто) (Ватикан)

VATICAN (Etat de la Cite du Vatikan)

Європа

-1

LT

Великобританія
(Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії) (Лондон)

ROYAUME-UNI (DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD) (LONDON)

Європа

-2

LT, OBS,
URGENT
LX, LXDEUIL

Венесуела
(Республіка) (Каракас)

VENEZUELA (Republique de) (CARACAS)

Америка

-6

LT

Віргінські Британські острови: Тортола, Анегада,
Вірджін-Горда та інші (Род-Таун)

VIERGES BRITANNIQUES (Iles): TORTOLA, ANEGADA, VIRGIN-GORDA, (ROAD-TOWN)

Америка

-6

LT

Віргінські острови
(США): Санта-Крус, Сент-Джон, Сент-Томас, Шарлотта-Амалія та інші

VIERGES AMERICAINES (Iles): ST.CROIX, S.JOHN, T.THOMAS, CHARLOTTE-AMALIE

Америка

-6

LT,
URGENT

Вірменія
(Єреван)

ARMENIE (YEREVAN)

Європа

+2

 

Вознесіння острів
(Джорджтаун)

ASCENSION (Ile) (GEORGETOWN)

Африка

-2

LT, LTF,
TELEGRAPHE RESTANTE, POSTE
RESTANTE

В'єтнам
(Соціалістична Республіка) (Ханой)

VIETNAM (Republique Socialiste d') (HANOI)

Азія

+5

LT, LTF

Габон
(Габонська Республіка) (Лібревіль)

GABON (Republique Gabonaise) (LIBREVILLE)

Африка

-1

LT, OBS

Гавайські острови
(Гонолулу)

HAWAI (Iles) (HONOLULU)

Америка

-7

URGENT,
LT, LX

Гаїті
(Республіка) (Порт-о-Пренс)

HAITI (Republique d') (PORT-AU-PRINCE)

Америка

-7

LT

Гайана
(Кооперативна Республіка) (Джорджтаун)

GUYANE (Cooperative Republique de la) GEORGETOWN)

Америка

-7

LT

Галапагос острови
(Еквадор, Кіто)

GALAPAGOS (Iles)

Америка

-7

LT

Гамбія
(Республіка) (Банжул)

GAMBIE (Republique du) (BANJUL)

Африка

-2

LT

Гана
(Республіка) (Аккра)

GHANA (Republic of Ghana) (ACCRA)

Африка

-2

LT

Гваделупа
(Заморський департамент Франції) (Бас-Тер)

GUADELOUPE (Departement Francais de la) (BASSETERRE)

Америка

-6

URGENT,
LT

Гватемала
(Республіка) (Гватемала)

GUATEMALA (Republique du) (GUATEMALA)

Америка

-6

LT

Гвіана Французька
(Кайєнна)

GUYANE Francaise (GUAYANE)

Америка

-6

LT,
URGENT

Гвінея
(Гвінейська Республіка) (Конакрі)

GUINEE (Republique de Guinee) (KONAKRI)

Африка

-2

LT

Гвінея-Бісау
(Республіка) (Бісау)

GUINEE-BISSAU (Republigue de) (BISSAU)

Африка

-2

LT

Гібралтар
(Гібралтар)

GIBRALTAR (GIBRALTAR)

Європа

-1

URGENT,
LT, LX,
CONFERENCE

Гільберта острови
(Кірібаті) (Тарава)

GILBER (Iles) (TARAWA)

Австралія

+10

URGENT, LT

Голландія
(Нідерланди) (Амстердам)

PAYS-BAS (Royaume des) (AMSTERDAM)

Європа

-1

LT

Гондурас
(Республіка) (Тегусігальпа)

HONDURAS (Republique de) (TEGUCIGALPA)

Америка

-8

LT

Гонконг
(Вікторія) (Сянган)

HONGKONG (HSIANGKANG)

Азія

+6

URGENT,
LT

Гренада
(Сент-Джоджес)

GRENADE (SAINT-GEORGE'S)

Америка

-6

URGENT,
LT, LX,
CONFERENCE

Гренландія
(Готхоб)

GROENLAND (GODTHAB)

Європа

-5

URGENT,
LT

Греція (Республіка) (Афіни)

GRECE (Republique de) (ATHINAI)

Європа

0

LT, LX,
URGENT

Грузія
(Тбілісі)

GEORGIE (TBILISI)

Європа

+2

 

Гуам острів
(Аганья)

GUAM (Ile) (AGANA)

Австралія

+8

URGENT,
LT

Гуантанамо
(Бей)

GUANTANAMO (BAIE)

 

0

LT

Данія
(Королівство) (Копенгаген)

DANEMARK (Royaume du) (COPENHAGEN)

Європа

-1

LT, LX, URGENT

Джібуті
(Республіка) (Джібуті)

DJIBOUTI (Republique de) (DJIBOUTI)

Африка

+1

LT

Джонстон острів
(Ісландія)

JOHNSTON (Ile)

Європа

-1

LT

Домініка
(Співдружність Домініки) (Розо)

DOMINIQUE (ROSEAU)

Америка

-6

URGENT,
LT,
POSTFIN

Домініканська Республіка
(Санто Домінго)

DOMINICAINE (Republique) (SANTO DOMINGO)

Америка

-6

TFX, LT

Дубай
(Об'єднані Арабські Емірати)

DUBAI

Азія

+2

LT

Еквадор
(Республіка) (Кіто)

EQUATEUR (Republique de l') (QUITO)

Америка

-7

LT, URGENT, OBS, POSTFIN, TLX, LXDEUIL,
LX

Екваторіальна Гвінея
(Республіка) (Малабо)

GUINEE EQUATORIALE (Republique de la) (MALABO)

Африка

-1

OBS, LT

Еритрея
(Держава) (Асмара)

ERYTHREE (ASMARA)

Африка

+1

LT

Естонія
(Естонська Республіка) (Таллінн)

ESTONIE (TALLINN)

Європа

0

 

Ефіопія
(Народна Демократична Республіка) (Аддіс-Абеба)

ETHIOPIE (Republique Democratique Populaire) (ADDIS-ABABA)

Африка

+1

OBS, LT

Єгипет
(Арабська Республіка) (Каїр)

EGYPTE (Republique Arabe d') (CAIRO)

Африка

0

URGENT,
LT, TFX

Заїр
(Республіка) (Кіншаса)

ZAIRE (Republique du) (KINSHASA)

Африка

-1

LT

Замбія
(Республіка) (Лусака)

ZAMBIE (Republique de) (LUSAKA)

Африка

0

URGENT,
LT

Західна Сахара
(Іспанська Сахара) (Ель-Аюн)

SAHARA OCCIDENTAL (AL-AAIUN)

Африка

-1

OBS, LT

Західне Самоа
(Незалежна держава) (Апіа)

SAMOA OCCIDENTAL (APIA)

Австралія

+11

LT

Зімбабве
(Республіка) (Хараре)

ZIMBABWE (Republique du) (HARARE)

Африка

0

URGENT,
LT

Ізраїль
(Держава) (Тель-Авів)

ISRAEL (Etat d') (TEL-AVIV) (TEL AVIV YAFO)

Азія

0

LT, LX, LXDEUIL, TELEGRAPHE RESTANTE,
TLX, FAX

Індія
(Республіка) (Делі)

INDE (Republique de') (DELHI)

Азія

+3,5

LT

Індонезія
(Республіка) (Джакарта)

INDONESIE (Republique d') (JAKAPTA)

Азія

+5

LX, LT,
LXDEUIL, TLX, POSTFIN

Ірак
(Республіка) (Багдад)

IRAQ (Republique d') (BAGHDAD)

Азія

+1

URGENT,
LT

Іран
(Республіка) (Тегеран)

IRAN (Republique d') (TEHERAN)

Азія

+1,5

LT

Ірландія (Ейре) (Дублін)

IRLANDE (EIRE) (DUBLIN)

Європа

-2

LT

Ісландія
(Республіка) (Рейк'явік)

ISLANDE (Republique d') (REYKJAVIK)

Європа

-2

LT, URGENT, TF, TLX, FAX

Іспанія
(Мадрид)

ESPAGNE (MADRID)

Європа

-1

URGENT,
LT, LX, LXDEUIL

Італія
(Республіка) (Рим)

ITALIE (Republique d') (ROMA)

Європа

-1

URGENT,
LT

Йємен
(Йєменська Арабська республіка) (Сана)

YEMEN (Republique Arabe du) (SANAA)

Азія

-1

OBS, LT

Йємен (Народна Демократична Республіка) (Аден)

YEMEN (Republique democratique Populair du) (ADEN)

Азія

+1

LT

Йорданія (Йорданське Хашимітське Королівство) (Амман)

JORDANIE (Royaume Hachemite de) (AMMAN)

Азія

0

OBS, LT

Кабо-Верде
(Республіка) (Прая)

CAP-VERT (Republique du) (PRAIA)

Африка

-4

LT

Казахстан
(Астана)

KAZAKSTAN (ASTANA)

Азія

+4

 

Кайкос острів
(Кокберн-таун)

CAICOS (ILE) (COCKBERN-TOWN)

Америка

-7

LT

Кайманові острови
(Джорджтаун) (Ісланд.)

CAYMAN (Iles) (GEORGETOWN)

Америка

-7

CONFERENCE, URGENT, POSTFIN,
LX, TLX, LXDUEIL, LT

Камбоджа
(Народна Республіка) (Пномпень)

CAMBODGE (Republique Populaire du) (PHNOM-PENH)

Азія

+5

OBS, LT

Камерун
(Республіка) (Яунде)

CAMEROUN (Republique du) (YAOUNDE)

Африка

-1

OBS, LT

Канада
(Оттава)

CANADA (OTTAVA)

Америка

-5,5; -10

LX, LT, URGENT

Канарські острови
(Іспанія)

CANARIES (Iles)

Європа

-2

LT

Карахос острів
(див. Маврикій) (Порт Луї)

CARAJOS (Ile) (PORT LOUIS)

Африка

+2

LT

Каргадос острів
(див. Маврикій)
(Порт Луї)

CARGADOS (Ile) (PORT LOUIS)

Африка

+2

LT

Катар
(Держава) (Доха)

QATAR (Etat de) (DOHA)

Азія

+2

LT

Кенія
(Республіка) (Найробі)

KENYA (Republique de) (NAIROBI)

Африка

+ 1

LT

Киргизстан
(Бішкек)

KIRGHZSTAN (BISHKEK)

Азія

+4

 

Китайська Народна Республіка
(Пекін)

CHINE (Republique Populaire de) (BEIJING)

Азія

+6

TLX, TFX,
LT

Кіпр
(Республіка) (Нікосія)

CHYPRE (Republique de) (NICOSIA)

Азія

-1

LX, LT

Кіріаку острів
(Навітряні острови) (Сент-Люсія)

KIRIAKU VENT (Iles du) (S.LUCIE)

Америка

-7

URGENT,
LT, LX,
CONFERENCE

Кірібаті (Республіка) (Тарава):
а) острів Кірібаті
б) острів Лайн
в) острів Фенікс

KIRIBATI (Repubhque de) (TARAWA):
a) Ile KIRIBATI
b) ILE LINES
c) ILE PHOENIX

Австралія

+1

URGENT,
LT, TLX, LX, LXDUEIL

Кокосові острови
(Кілінг)

COCOS (Iles) (KEELING)

Австралія

+4,5

LT

Колумбія
(Республіка) (Богота)

COLOMBIE (Republique de) (BOGOTA)

Америка

-7

OBS, LT, URGENT

Коморські острови
(Федеральна Ісламська Республіка) (Мороні)

COMORES (Iles) (Republique Federale et Islamique des) (MORONI)

Африка

+1

OBS, LT

Конго
(Народна Республіка) (Браззавіль)

CONGO (Republique Populaire du) (BRAZZAVILLE)

Африка

-1

LT,
URGENT

Корейська Народно-Демократична Республіка
(КНДР) (Пхеньян)

COREE (Republique Populaire Democratique de) (PHYONGYANG)

Азія

+7

LT

Корея
(Республіка) (Сеул)

COREE (Republique de) (SEOUL)

Азія

+7

LT, LX, LXDUEIL

Коста-Ріка
(Республіка) (Сан-Хосе)

COSTA-RICA (Republique de) (SAN-JOSE)

Америка

-8

LT

Кот-д'Івуар
(Республіка) (Абіджан)

COTE D'lVOIRE (Republique de) (ABIDJAN)

Африка

-2

LT

Куба
(Республіка) (Гавана)

CUBA (Republique de) (HAVANE)

Америка

-7

LT

Кувейт
(Держава) (Сафат)

KOWEIT (Etat de) (SAFAT)

Азія

+1

LT, LTF,
URGENT

Кука острови
(Аваруа)

COOK (Iles) (AVARUA)

Австралія

+12

LT

Кюрасао острів
(див. Антильські острови) (Віллемстад)

CURACAO (Ile) (ANTILLES) (WILLEMSTAD)

Америка

+1

OBS, LT

Лаос
(Народно-Демократична Республіка) (ЛНДР) (В'єнтьян)

LAO (Republique Democratique populaire) (VIENTIANE)

Азія

+4

LT

Латвія
(Республіка) (Рига)

LETTONIE (Republique) (RIGA)

Європа

0

URGENT,
LT, LTF

Лесото
(Королівство) (Масеру)

LESOTHO (Royaume de) (MASERU)

Африка

0

OBS, LT

Ліберія
(Республіка Ліберія) (Монровія)

LIBERIA (Republique) (MONROVIA)

Африка

-2

OBS, LT

Ліван
(Республіка) (Бейрут)

LIBAN (Republique) (BEYROUTH)

Азія

0

LT

Лівія
(Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія) (Тріполі)

LIBYE (Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et socialiste) (TRIPOLI)

Африка

-1

LT, TF

Литва
(Республіка) (Вільнюс)

LITUANIE (Republique) (VILNIUS)

Європа

0

 

Ліхтенштейн
(Князівство) (Вадуц)

LIECHTENSTEIN (Principaute de) (VADUZ)

Європа

-1

LT, URGENT, TFX, TLX, FAX

Люксембург
(Велике Герцогство) (Люксембург)

LUXEMBOURG (Grand-Duche de) (LUXEMBOURG)

Європа

-1

LT, LX,
URGENT, POSTFIN

Маврикій острови:
Маврикій, Родрігес, Карахос, Каргадос, Агалега (Порт-Луї)

MAURICE (Iles) RODRIGUEZ, CARAJOS KARGADOS, MAURICE (PORT LOUIS)

Африка

0

LT

Мавританія
(Ісламська Республіка) (Нуакшот)

MAURITANIE (Republique Islamique de) (NOUAKCHOTT)

Африка

-2

LT

Мадагаскар
(Демократична Республіка) (Антананаріву)

MADAGASCAR (Republique Democratique de) (ANTANANARIVO)

Африка

+1

LT

Мадейра острів
(див. Португалія)

MADERE (Ile)

Європа

-1

LT

Майотте
(Махоре) (Коморські острови)

MAYOTTE (Iles de)

Африка

+1

OBS, LT

Макао (Аоминь)

MACAU (AOMEN)

Азія

+6

OBS, LT

Македонія
(Республіка) (Скоп'є)

MACEDOINE (Republique de) (SKOPJE)

Європа

-1

LT, LX

Малаві
(Республіка) (Блантуре)

MALAWI (Republique de) (BLANTYRE)

Африка

0

LT

Малайзія
(Федерація) (Куала-Лумпур), (Саравак і Сабах)

MALAISIE (Federation de) (KUALA-LUMPUR)

Азія

+6

LT

Малі
(Республіка) (Бамако)

MALI (Republique du) (BAMAKO)

Африка

-2

LT

Мальдіви
(Мальдівська Республіка) (Малє)

MALDIVES (Republique des) (MALE)

Азія

+3

LT

Мальта
(Республіка) (Валетта)

MALTE (Republique du) (VALETTA)

Європа

-1

URGENT,
LT

Маріанські острови
(Сайпан)

MARIANNES DU (Iles) NORD (SAIPAN)

Австралія

+8

LT

Марокко
(Королівство) (Рабат)

MAROC (Royaume du URABAL) (RABAT)

Африка

-2

LT

Мартініка
(Форт-де-Франс)

MARTINIQUE (FORT-DE-FRANCE)

Америка

-6

URGENT, LT

Маршалові острови
(Маджуро)

MARSHALL (Iles) (MAJURO)

Австралія

+10

LT

Мексика
(Мексиканські Сполучені Штати) (Мехіко)

MEXIQUE (Etat-Unis du) (MEXICO)

Америка

-8

LT

Мен острів
(Дуглас) (Великобританія)

ISLE OF MAN (DOUGLAS)

Європа

-2

URGENT,
LT, TF,
OBS

Мікелон острів
(Сен-П'єр)

MIQUELON (Ile) (SAINT-PIERRE)

Америка

-8

URGENT,
LT

Мідуей острови
(Мідуей)

MIDWAY (Iles) (MIDWAY)

Америка

-6

URGENT,
LT

Мікронезія
(Федеративні штати) (Колонія)

MICRONESIE (Federal States) (Kolonia)

Австралія

+8

LT

Мозамбік
(Народна Республіка) (Мапуту)

MOZAMBIQUE (Republique Populaire du) (MAPUTO)

Африка

0

LT

Молдова
(Республіка) (Кишинів)

MOLDOVA (CHISINAU)

Європа

0

 

Монако
(Князівство) (Монако)

MONACO (Principaute de) (MONACO-VILLE)

Європа

-1

URGENT,
LT

Монголія
(Монгольська Народна Республіка) (Улан-Батор)

MONGOLIE (Republique Populaire de) (ULAAN-BAATAR)

Азія

+6

LT

Монтсеррат
(Плімут)

MONTSERRAT (PLYMOUTH)

Америка

-6

URGENT,
LT

М'янма
(Союз М'янма) (Янгон)

MYANMAR (Union de) (YANGON)

Азія

+3,5

URGENT,
LT

Навітряні острови:
Гренада, Домініка, Кіріаку, Сент-Люсія, Сент-Вінсент

VENT (Iles): GRENADE, DOMINIQUE, KIRIAKU, S.LUSIE, S.VINCENT

Америка

-6

URGENT,
LX, POSTFIN,
LT,
CONFERENCE

Намібія
(Віндхук)

NAMIBIE (WINDHOEK)

Африка

0

LT

Науру
(Республіка) (Науру)

NAURU (Republique de) (NAURU)

Австралія

+9,5

LT

Невіс острів
(Підвітряні острови)
(див. Сент Кітс і Невіс)

NEVIS (Ile)

Америка

-6

URGENT,
LT

Непал
(Королівство) (Катманду)

NEPAL (Royaume du) (KATHMANDU)

Азія

+3,5

LT

Нігер
(Республіка) (Ніамей)

NIGER (Republique du) (NIAMEY)

Африка

-1

LT

Нігерія
(Федеративна Республіка) (Лагос)

NIGERIA (Republique Federale de) (LAGOS)

Африка

-1

LT

Нідерланди
(Королівство) (Амстердам)

PAYS-BAS (Royaume des) (AMSTERDAM)

Європа

-1

URGENT,
LT

Нікарагуа
(Республіка) (Манагуа)

NICARAGUA (Republique de) (MANAGUA)

Америка

-8

LT

Ніуе острів
(Алофі) (Нова Зеландія) (Веллінгтон)

NIUE (Ile) (ALOFI) (NOUVELLE-ZELANDE) (WELLINGTON)

Австралія

+10

URGENT,
LX, TF, LT, TLX, LXDEUIL

Нова Гвінея
(Папуа-Нова Гвінея) (Порт-Морсбі)

NOUVELLE-GUINEE (PORT-MORESBI)

Австралія

+6

LT

Нова Зеландія
(Веллінгтон)

NOUVELLE ZELANDE (WELLINGTON)

Австралія

+11

URGENT,
LX, TF, LT

Нова Каледонія
(Нумеа)

NOUVELLE CALEDONIE (NOUMEA)

Австралія

+9

LT

Норвегія
(Королівство) (Осло)

NORVEGE (Royaume de) (OSLO)

Європа

-1

URGENT,
LT, TF

Нормандські острови:
Джерсі, Гернсі, Олдерні Сарк (Великобританія)

CHANNEL ISLANDS

Європа

-2

URGENT,
TF, OBS,
LT

Норфолк острів
(Кінгстон)

NORFOLK (Ile) (KINGSTON)

Австралія

+9,5

LT

Об'єднані Арабські Емірати
(Князівства: Абу-Дабі, Дубай, Аджман, Шарджа, Умм-ель-Кайвайн, Рас-ель-Хайма, Фуджайра) (Абу-Дабі)

EMIRATS ARABES UNIS: ABU-DHABI, DUBAI, AJMAN, SHARJAH, UMM-AL-QUWAIN, RAS-AL-KHAJMAN, FUJAIRAH (ABU-DHABI)

Азія

+2

LT

Окленд острів
(Нова Зеландія)

AUCKLAND (Ile)

Австралія

+10

URGENT,
LT, TF, LX

Ольстер
(Північна Ірландія) (Белфаст)

ULSTER (Irlande du Nord) (BELFAST)

Європа

-2

URGENT,
TF, OBS,
LT

Оман
(Султанат) (Маскат)

OMAN (Sultanate) (MUSCAT)

Азія

+2

LT

Пакистан
(Ісламська Республіка) (Ісламабад)

PAKISTAN (Republique Islamique du) (ISLAMABAD)

Азія

+3

LT

Палау
(Республіка) (Корор)

PALAU (Republique de) (KOROR)

Австралія

+7

LT

Панама
(Республіка) (Панама)

PANAMA (Republique de) (PANAMA)

Америка

-7

URGENT,
LT

Папуа-Нова Гвінея
(Порт-Морсбі)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE (PORT MORESBY)

Австралія

+8

LT

Парагвай
(Республіка) (Асунсьйон)

PARAGUAY (Republique du) (ASUNCION)

Америка

-5

LT

Перу
(Республіка) (Ліма)

PEROU (Republique du) (LIMA)

Америка

-7

OBS, LT, URGENT, LX, LXDEUIL

Південно-Африканська Республіка
(Преторія)

SUDAFRICAINE (Republique) (PRETORIA)

Африка

+ 1

LT

Північна Ірландія
(Ольстер)

IRLANDE DU NORD (ULSTER)

Європа

-2

OBS, LT,
TF,
URGENT

Підвітряні острови:
Ангілья, Антігуа і Барбуда, Невіс, Редонда, Сент-Крістофер, Сент-Кітс, Монтсеррат

VENT (Iles sous le): ANGUILLA, ANTIGUA AND BARBUDA, NEVIS, REDONDA, SAINT CHRISTOPHE, SAINT KITTS, MONTSERRAT

Америка

-6

URGENT,
LT

Пітіуські острови
(Іспанія)

PITYUSIN (Iles)

Європа

-1

URGENT,
LT

Піткерн
(Адамстаун)

PITCAIRN (ADAMSTAOUN)

Австралія

+11

URGENT,
LT

Полінезія
(Французька) (Папеете)

POLYNESIE FRANCAISE (PAPEETE)

Австралія

+12

LT

Польща
(Польська Народна Республіка) (Варшава)

POLOGNE (Republique Populaire de) (WARSZAWA)

Європа

-1

LT, URGENT, TLX

Португалія
(Республіка) (Лісабон)

PORTUGAL (Republique) (LISBOA)

Європа

-2

LT

Прінсіпі острів
(Демократична Республіка) (Сан-Томе)

PRINCIPE (Ile) (Republigue Democratique de) (S. TOME)

Африка

-2

LT

Пуерто-Ріко
(Сан-Хуан)

PORTO-RICO (SAN-JUAN)

Америка

-6

URGENT,
LT

Рас-ель-Хайма (ОАЕ)

RAS-AL-KHAMAH

Азія

+2

LT

Редонда острів
(Підвітряні острови)

REDONDA (Ile)

Америка

-6

URGENT,
LT

Реюньйон острів
(Департамент Франції) (Сен-Дені)

REUNION (Ile) (Departament Francais de la) (SAINT-DENIS)

Африка

+2

URGENT,
LT

Родрігес острів
(див. Маврикій)

RODRIGUES (Ile)

Африка

+2

LT

Різдва острів
(див. Австралія)

CHRISTMAS (Ile) (AUSTRALIE)

Австралія

+5,5

LT

Росія
(Російська Федерація) (Москва)

RUSSIE (Russian Federation) (MOSKVA)

Європа

+1

URGENT,
LT, LTF

Руанда
(Республіка) (Кігалі)

RWANDA (Republic of Rwanda) (KIGALI)

Африка

0

LT

Румунія
(Республіка) (Бухарест)

ROUMANIE (RSR) (Republique de) (BUCURESTI)

Європа

0

LX, LT
LXDEUIL

Рюкю острови
(Наха) (Японія)

RYUKYU (Iles) (NAHA) JAPON

Азія

+7

URGENT,
LT, LXDEUIL,
LX

Саба острів
(Антильські острови)

SABA (Ile) (Antilles Neerlandeises)

Америка

+1

OBS, LT

Сабах острів
(див. Малайзія)

CABAH (Malaisie)

Азія

+5,5

LT

Сальвадор
(Республіка Ель) (Сан-Сальвадор)

EL SALVADOR (Republique de) (SAN-SALVADOR)

Америка

-8

LT

Самоа Американське
(Паго-Паго)

SAMOA AMERICAIN
(PAGO-PAGO)

Австралія

+11

LT

Самоа Західне
(Апіа)

SAMOA OCCIDENTAL (APIA)

Австралія

+11

LT

Сан-Марино
(Республіка) (Сан-Марино)

SAINT-MARIN (Republique du) (SAINT-MARINO)

Європа

-1

URGENT,
LT

Санта-Крус острів
(див. Віргінські острови США)

ST.CROIX (Ile)

Америка

-6

URGENT,
LT

Сан-Томе і Прінсіпі
(Демократична Республіка) (Сан-Томе)

SAN-TOME-ET-PRINCIPE (Republiqae Democratique de) (SAN-TOME)

Африка

-2

LT

Саравак острів
(див. Малайзія)

SARAWAK (Ile)

Азія

+5,5

LT

Саудівська Аравія
(Королівство) (Ер-Ріяд)

ARABIE SAOUDITE (Royaume de l') (RIYADH)

Азія

+1

OBS, LT

Сахара Іспанська
(Західна Сахара)

SAHARA ESPAGNOLE

Африка

+1

OBS, LT

Свазіленд
(Королівство) (Мбабане)

SWAZILAND (Royaume de) (MBABANE)

Африка

-1

LX, LT

Святої Єлени острів
(Джеймстаун)

S.HELENE (ILE) (JAMESTONE)

Африка

-2

URGENT,
LT, LX,
LXDUIL, POSTFIN, CONFERENCE

Сейшельські острови
(Республіка) (Вікторія)

SEYCHELLES (Iles) (Republique de) (VICTORIA)

Африка

+2

LT

Сенегал
(Республіка) (Дакар)

SENEGAL (Republique du) (DAKAR)

Африка

-2

LT

Сен-П'єр і Мікелон
(Сен-П'єр)

S.PIERRE-ET MIQUELON (SAINT-PIERRE)

Америка

-5

URGENT,
LT

Сен-Мартен острів
(Антильські острови)

ST.MAARTEN (Ile)

Америка

-6

OBS, LT

Сент-Вінсент і Гренадіни
(Кінгстаун)

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES (KINGSTOWN)

Америка

-6

URGENT,
LT, POSTFIN,
LX

Сент-Джон острів
(Віргінські острови США)

S.JOHN (Ile)

Америка

-6

URGENT,
LT

Сент-Естатус острів
(Антильські острови)

S. EUSTATIUS (Ile)

Америка

+1

OBS, LT

Сент-Кітс і Невіс
(Бастер)

S. KITTS-ET-NEVIS:
a) S. CHRISTOPHE
b) NEVIS (BASSETERRE)

Америка

-6

URGENT,
LT

Сент-Люсія
(Кастрі) (Навітряні острови)

S. LUSIE (CASTRIES)

Америка

-6

URGENT,
LT, POSTFIN,
LX

Сент-Томас острів
(Віргінські острови США)

ST.THOMAS

Америка

-6

URGENT,
LT

Сербія
(Республіка) (Белград)

SERBIA (Republique Federative) (BEOGRAD)

Європа

-1

URGENT, LX, LXDEUIL, LT

Сьєрра-Леоне
(Республіка) (Фрітаун)

SIERRA LEONE (Republique du) (FREETOWN)

Африка

-2

LT

Сінгапур
(Республіка) (Сінгапур)

SINGAPOUR (Republique de) (SINGAPORE)

Азія

+5,5

LT, LTF, URGENT, FAX, TF, TLX, LX, LXDEUIL

Сирія
(Сирійська Арабська Республіка) (Дамаск)

SYRIE (Republique Arabe Syrienne) (DAMAS)

Азія

0

OBS, LT

Словаччина
(Братислава)

SLOVAQUIE (Republique) (BRATISLAVA)

Європа

-1

LT, LTF, URGENT, POSTFIN

Словенія
(Республіка) (Любляна)

SLOVENIE (Republique) (LJUBLJANA)

Європа

-1

LX, LT

Сполучені Штати Америки (США)
(Вашингтон)
а) Аляска
б) Гавайські острови

ETATS UNIS D'AMERIQUE (USA) (WASHINGTON):
a) ALASKA
b) HAWAI (Iles)

Америка

-7

URGENT,
LT, LX

Соломонові острови
(Хоніара)

SALOMON (Iles) (HONIARA)

Австралія

+9

LT

Сомалі
(Сомалійська Демократична Республіка) (Могадішо)

SOMALIE (Republique Democratigue) (MOGADISHU)

Африка

+1

LT

Судан
(Республіка) (Хартум)

SOUDAN (Republique du) (KHARTOUM)

Африка

0

LT

Сурінам
(Республіка) (Парамарібо)

SURINAME (Republique de) (PARAMARIBO)

Америка

-5,5

OBS, LT, URGENT, TLX

Таджикистан
(Душанбе)

TADJIKISTAN (DUSHANBE)

Азія

+4

 

Таїланд
(Королівство) (Бангкок)

THAILANDE (Royaume de) (BANGKOK)

Азія

+5

LT

Таїті острів
(Полінезія)

TAITI (Ile)

Австралія

+1

LT

Танзанія
(Об'єднана Республіка) (Дар-ес-Салам)

TANZANIE (Republique Unie de) (DAR-ES-SALAAM)

Африка

+1

LT

Тьоркс і Кайкос острови
(Кокберн-Таун)

TURQUES ET CAIQUES (Iles) (COCKBERN-TOWN)

Америка

-7

LT

Тімор
(Ділі) (Португалія)

TIMOR ORIENTAL (DILI)

Азія

+6

LT

Того
(Тоголезька Республіка) (Ломе)

TOGO (Republique Togolaise) (LOME)

Африка

-2

LT

Токелау
(Юніон) (острови) (Факаофо)

TOKELAU (Union) (Iles) (FAKAOFO)

Австралія

+10

URGENT,
LT, LX,
TF

Тонга
(Королівство) (Нукуалофа)

TONGA (Royaume de) (NUKU'ALOFA)

Австралія

+11

LT

Тортола острів
(Британські острови)

TORTOLA (Ile)

Америка

-6

LT

Трінідад і Тобаго
(Республіка) (Порт-оф-Спейн)

TRINITE-ET-TOBAGO (Republique) (PORT-OF-SPAIN)

Америка

-6

LT

Трістан-да-Кунья острів
(острови Святої Єлени)

TRISTAN DA CUNHA (Ile)

Африка

-2

URGENT,
LT, LX, LXDEUIL, POSTFIN, CONFERENCE

Тувалу
(Фунафуті)

TUVALU (FUNAFUTI)

Австралія

+11

URGENT,
LT

Туніс
(Туніська Республіка) (Туніс)

TUNISIE (Republique Tunisienne) (TUNIS)

Африка

-1

LT

Туркменістан
(Ашгабат)

TURKMENISTAN (ACHGABAT)

Азія

+3

 

Туреччина
(Турецька Республіка) (Анкара)

TURQUIE (Republique de) (ANKARA)

Європа

0

LT, TLX, LXDEUIL,
LX, FAX

Уганда
(Республіка) (Кампала)

OUGANDA (Republique d') (KAMPALA)

Африка

+1

LT

Угорщина
(Республіка) (Будапешт)

HONGRIE (Republique de) (BUDAPEST)

Європа

-1

LT,
POSTFIN

Узбекистан
(Ташкент)

OUZBEKISTAN (TASHKENT)

Азія

+4

 

Умм-ель-Кайвайн
(ОАЕ)

UMM-AL-QUWAIN

Азія

+2

LT

Україна
(Київ)

UKRAINE (KYIV)

Європа

 

 

Уолліс і Футуна острови:
Алофі, Уолліс, Футуна (Матауту)

WALLIS-ET-FUTUNA (Iles): ALOFI, WALLIS, FUTUNA (MATAUTU)

Австралія

+10

LT

Уругвай
(Східна Республіка) (Монтевідео)

URUGUAY (Republique Orientale de l') (MONTEVIDEO)

Америка

-5

LT

Фарерські острови
(Торсхавн)

FEROE-FAROES (Iles) (THORSHAVN)

Європа

-2

URGENT,
LT

Фенікс острів
(Гильберта острови)

PHOENIX (Iles)

Австралія

+9

URGENT,
LT

Федеративна Республіка Німеччина (Бонн)

ALLEMAGNE (Republique Federale d') (BONN)

Європа

-1

URGENT, TLX, FAX, LT, LX

Фіджі
(Республіка) (Сува)

FIDJI (Republique des) (SUVA)

Австралія

+10

LX, LXDEUIL, LT

Філіппіни
(Республіка) (Маніла)

PHILIPPINES (Republique des) (MANILA)

Австралія

+6

LT

Фінляндія
(Фінська Республіка) (Хельсінкі)

FINLANDE (Republique Finlandaise) (HELSINKI)

Європа

0

URGENT,
LT, TF, TLX, FAX

Фолклендські острови
(Мальвінські) (Порт-Стенлі)

FALKLAND (Malvinas) (Iles) (PORT OF STENLEY)

Америка

-6

URGENT,
LT

Франція
(Французька Республіка) (Париж)

FRANCE (Republique Francaise) (PARIS)

Європа

-1

URGENT,
LT

Французькі території в Індійському океані та Антарктиді

TERRITOIRE FRANCAIS EN OCEAN INDIEN ET AU ANTARCTIQUE

Австралія

+10

LT

Футуна острів
(Матауту)

FUTUNA (Ile) (MATAUTU)

Австралія

+10

LT

Хорватія
(Республіка) (Загреб)

CROATIE (ZAGREB)

Європа

-1

LT, LX

Центрально-Африканська Республіка
(Бангі)

CENTRAFRICAINE (Republique) (BANGUI)

Африка

-1

LT

Чад
(Республіка) (Нджамена)

TCHAD (Republique du) (NDJAMENA)

Африка

-1

OBS, LT

Чатем острів
(Нова Зеландія)

CHATHAM (Ile) (NOUVELLE ZELANDE)

Австралія

+10

URGENT,
LT, LX,
TF

Чехія
(Чеська Республіка) (Прага)

TCHEQUE (Republique) (PRAHA)

Європа

-1

LX, LT, URGENT, LXDEUIL

Чілі
(Республіка) (Сантьяго де Чілі)

CHILI (Republique de) (SANTIAGO DE CHILI)

Америка

-6

OBS, LT, URGENT

Чорногорія
(Республіка) (Подгоріца)

MONTENEGRO (PODGORICA)

Європа

-1

LX, LXDEUIL

Шарджа (ОАЕ)

SHARJAN

Азія

+2

LT

Швейцарія
(Швейцарська Конфедерація) (Берн)

SUISSE (Coniederation) (BERNE)

Європа

-1

TF, TLX, LT, URGENT, FAX

Швеція
(Королівство) (Стокгольм)

SUEDE (Royaume de la) (STOCKHOLM)

Європа

-1

URGENT, LT,
TLX, POSTFIN

Шпіцберген острів
(Норвегія)

SPITSBERGEN (Ile) (NORVEGE)

Європа

-1

URGENT,
LT, LX,
LXDEUIL

Шрі-Ланка
(Республіка) (Коломбо)

SRI LANKA (Republique du) (COLOMBO)

Азія

+3,5

LT

Ямайка
(Кінгстон)

JAMAIQUE (KINGSTON)

Америка

-7

LT

Ян-Майєн острів
(Норвегія)

JAN MA YEN (Ile) (NORVEGE)

Європа

-1

URGENT,
LT, LX,
LXDEUIL

Японія
(Токіо)

JAPON (TOKYO)

Азія

+7

URGENT,
LT, LX, POSTFIN,
LXDEUIL

 

МІЖНАРОДНІ СЛУЖБОВІ КОДИ

ADRS

- Адреса;

ANUL

- Анулюйте;

CMF

- Підтвердіть (Я підтверджую);

CK

- Перевірте кількість слів;

CLA

- Клас телеграми (категорія);

CTF

- Виправлення слідом;

DBL

- Подвійне слово, подвійні слова;

DER

- Пошкодження;

DETR

- Я перенадсилаю на... /Перенадішліть на.../Шлях; Перенаправлення;

DIF

- Розбіжності (різниця);

DTE

- Дата подання телеграми;

FIG

- Цифра(и);

FOR

- Замість;

FROM

- Від, з;

FVS

- П'ять;

IRPT

- Повторюю;

LTR

- Літера(и);

MSG

- Телеграма;

MUT

- Перекручено;

NOT R

- Не прийнято;

NR

- Номер;

O/D

- Телеграфне підприємство призначення;

OK

- Згоден;

OMTD

- Пропущено (немає);

O/O

- Телеграфне підприємство подання телеграми;

PBL

- Заголовок телеграми;

RAFSO

- Другий запит;

RCVD

- Отримана;

RE

- Стосовно;

READ

- Читайте;

RECT

- Виправте;

REF

- Посилання на...;

ROUTE

- Надішліть на.../Надсилаю на.../Шлях надсилання/;

RPT

- Повторіть;

RPT AA

- Повторіть усе після...;

RPT AB

- Повторіть усе перед...;

RPT ALL

- Повторіть усю телеграму;

RPT BN

- Повторіть усе від... і до...;

RPT TG NR

- Повторіть вихідний номер телеграми;

RPT TXT

- Повторіть текст;

RPT WA

- Повторіть слово після...;

RPT WB

- Повторіть слово перед...;

SIG

- Підпис;

TNS

- Десять;

TPLE

- Потрійне(і) слово(а);

TXT

- Текст;

W

- Слово(а);

WEFXU

- Чекаємо відповідь на наше службове повідомлення.

 

КОНТРОЛЬНІ СТРОКИ
оброблення міжнародних телеграм

Таблиця 1

Категорія міжнародної телеграми

Контрольні строки оброблення

на передаванні

на доставці

год.

хв.

год.

хв.

Урядова телеграма з пріоритетом (ETATPRIORITE), термінова (URGENT)

-

30

1

-

Урядова телеграма без пріоритету (ETAT), звичайна

1

-

2

-

Службова (А)

1

-

-

-

Телеграма-лист

3

-

5

-

ДОДАТКОВІ
контрольні строки оброблення міжнародних телеграм

Таблиця 2

Категорія міжнародної телеграми
 

Контрольні строки оброблення

на передаванні

на доставці

год.

хв.

год.

хв.

На передавання багатослівної урядової
телеграми з пріоритетом, термінової телеграми,
які складаються більше ніж з 150 слів.
На передавання багатослівної міжнародної
телеграми, яка складається більше ніж з 150 слів,
контрольні строки на передаванні збільшуються

 
 
-
 
 
-

 
 
10
 
 
10

 
 
-
 
 
-

 
 
-
 
 
-

На перепуншировку спотвореної міжнародної
телеграми

 
-

 
30

 
-

 
-

На виконання службової довідкової телеграми

1

30

-

-

На підготовку міжнародних телеграм, на
перфострічку за форматом Міжнародного союзу
електрозв'язку F.31 на обласних телеграфах і на
телеграфі Автономної Республіки Крим

 
 
 
-

 
 
 
30

 
 
 
-

 
 
 
-

На коректуру, складання контрольного рядка

-

30

-

-

____________

Опрос