Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку согласования приобретения или увеличения существенного участия в финансовом учреждении

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 29.04.2014 № 1324
действует с 10.06.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.04.2014

м. Київ

N 1324

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 травня 2014 р. за N 514/25291

Про затвердження Змін до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

Відповідно до пунктів 1, 22 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 30 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 грудня 2012 року за N 2531, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за N 2190/22502, що додаються.

2. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом із департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С. О.

 

Т. в. о. Голови Комісії

М. Поляков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Зміни
до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

1. Пункт 1.2 розділу I після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"новостворений заявник - юридична особа, запис про державну реєстрацію якої внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у тому кварталі, у якому така особа подала заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі. Іноземна юридична особа вважається новоствореним заявником, якщо її реєстрація в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, відбулася у тому кварталі, у якому така особа подала заяву та відповідні документи для отримання нею погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.

2. У розділі II:

1) підпункт 5 пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"5) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо проміжної фінансової звітності юридичної особи за останній квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи;

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності юридичної особи за останній рік, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи (не подається юридичною особою, запис про державну реєстрацію якої внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у поточному році).

Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим та третім цього підпункту, подають до Нацкомфінпослуг підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви.

До зазначених аудиторських висновків (звітів незалежного аудитора) додаються копії сертифікатів аудиторів, які їх надали. У разі якщо заявником є фінансова установа, нагляд та регулювання діяльності якої здійснює Нацкомфінпослуг, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) має бути наданий аудиторською фірмою або аудитором, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26 лютого 2013 року N 640, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за N 462/22994. У разі якщо заявником є фінансова установа, нагляд та регулювання діяльності якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) має бути наданий аудиторською фірмою, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2213/22525. У разі якщо заявником є банк, аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) має бути наданий аудиторською фірмою, включеною до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків відповідно до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2011 року N 410, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за N 1466/20204;

розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком, зазначеним у додатку 5 до цього Порядку, засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника, підтверджений аудитором/аудиторською фірмою;

довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, додержання вимог до платоспроможності та/або фінансових нормативів вимогам законодавства, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника та підтверджена аудитором/аудиторською фірмою (подається заявником, основним видом діяльності якого є надання фінансових послуг, з урахуванням вимог абзаців восьмого - одинадцятого пункту 4.1 розділу IV цього Порядку). У такій довідці обов'язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичні значення для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством;

довідка про джерела коштів з наданням підтвердних документів (за наявності), за рахунок яких заявник може в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника, підтверджена аудитором/аудиторською фірмою.

Довідка повинна містити оцінку здатності заявника в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі;";

2) підпункт 5 пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"5) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан іноземної юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо проміжної фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за останній квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи;

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за останній рік, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи (не подається іноземною юридичною особою, якщо її реєстрація в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, відбулася в поточному році).

У разі якщо надається аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) іноземної держави, такий висновок підлягає підтвердженню аудитором України, який внесений до відповідного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, якщо інше не встановлено міжнародним договором України.

Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим та третім цього підпункту, подають до Нацкомфінпослуг підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви;

розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком, зазначеним у додатку 5 до цього Порядку, засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника, підтверджений аудитором / аудиторською фірмою;

довідка про джерела коштів з наданням підтвердних документів (за наявності), за рахунок яких заявник може в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника, підтверджена аудитором / аудиторською фірмою.

Довідка повинна містити оцінку здатності заявника в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі;

довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, додержання вимог до платоспроможності та/або фінансових нормативів вимогам законодавства країни місцезнаходження заявника, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника та підтверджена аудитором / аудиторською фірмою (подається заявником, основним видом діяльності якого є надання фінансових послуг, з урахуванням вимог абзаців восьмого - одинадцятого пункту 4.1 розділу IV цього Порядку). У такій довідці обов'язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичні значення для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством.";

3) абзац другий підпункту 4 пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"довідка контролюючого органу про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за встановленою формою. Фізична особа подає зазначену довідку за один рік, що передує року, у якому фізична особа подає заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;";

4) абзаци другий, третій підпункту 3 пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"довідка контролюючого органу про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідка уповноваженого органу країни проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним своїх обов'язків як платника податків. Якщо законодавством країни проживання іноземця не передбачено отримання такої довідки, то подається письмове запевнення про неможливість її подання.

Фізична особа - іноземець подає відповідну довідку контролюючого органу за останній рік, що передує року, у якому фізична особа подає заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;".

3. В абзаці другому пункту 3.5 розділу III слова "власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь) у фінансовій установі" замінити словами "заявників (осіб, які претендують на істотну участь)".

4. Пункт 4.1 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.1. Фінансовий стан заявника - юридичної особи повинен відповідати вимогам, визначеним цим розділом.

Заявник - юридична особа повинен дотримуватися таких показників фінансового стану заявника:

1) коефіцієнт загальної ліквідності становить не менше 1;

2) показник фінансового левериджу заявника становить не більше 1 (крім заявників - фінансових установ);

3) розмір власних коштів заявника, що не є фінансовою установою, повинен бути не меншим, ніж розмір заявленої істотної участі. Якщо фактична вартість придбання акцій (часток) є більшою заявленої істотної участі, розмір власних коштів заявника, що не є фінансовою установою, повинен бути не меншим, ніж фактична вартість придбання акцій (часток);

4) розмір власних оборотних коштів заявника - фінансової установи повинен бути не меншим, ніж розмір заявленої істотної участі. Якщо фактична вартість придбання акцій (часток) є більшою заявленої істотної участі, розмір власних оборотних коштів заявника - фінансової установи повинен бути не меншим, ніж фактична вартість придбання акцій (часток);

5) коефіцієнт рентабельності власного капіталу є більшим за 0.

Заявник - фінансова установа повинен також виконувати вимоги законодавства щодо регулятивного/власного капіталу, платоспроможності або додержання фінансових нормативів, а саме:

банк - вимоги щодо розміру регулятивного капіталу банку;

страховик - вимоги щодо платоспроможності страховика (умови забезпечення платоспроможності страховиків);

інші фінансові установи - вимоги щодо розміру власного капіталу та фінансових нормативів (у разі якщо такі вимоги встановлені законодавством).".

5. Пункт 5.2 розділу V після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"Фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з дати виявлення Нацкомфінпослуг факту набуття істотної участі у фінансовій установі або збільшення істотної участі до рівня, визначеного пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, без погодження з Нацкомфінпослуг надіслати до Нацкомфінпослуг пропозиції щодо довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.
6. Додаток 5 до Порядку викласти в такій редакції:

Перелік аналітичних показників фінансового стану заявника

Аспект фінансового стану

Показники, що характеризують аспект

Порядок розрахунку аналітичних показників

Дата (період) розрахунку показника

Ліквідність

Коефіцієнт загальної ліквідності

Відношення оборотних активів до суми довгострокових та поточних зобов'язань (позикового капіталу)

На останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи

Фінансова стійкість

Показник фінансового левериджу

Відношення зобов'язань до власного капіталу

- " -

Забезпеченість власним капіталом

Розмір власних коштів

Різниця між власним капіталом та необоротними активами

- " -

Забезпеченість власними оборотними коштами

Розмір власних оборотних коштів

Різниця між оборотними активами та поточними зобов'язаннями і забезпеченнями

- " -

Ефективність використання власних оборотних коштів (власного капіталу)

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Відношення чистого прибутку до середньої вартості власного капіталу

За останній рік, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи

Керівник юридичної особи

______________
(підпис)

_______________________________
(П. І. Б.)

"____" ___________ 20__ рік

М. П."

 

 

Директор департаменту
методології, стандартів регулювання
та нагляду за фінансовими установами

В. Логвіновський

Опрос