Идет загрузка документа (141 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о прекращении депозитарным учреждением осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 08.04.2014 № 431
редакция действует с 04.02.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.04.2014

м. Київ

N 431

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2014 р. за N 459/25236

Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 18 листопада 2014 року N 1541
,
 від 30 червня 2015 року N 914
,
 від 9 червня 2016 року N 657
,
від 25 травня 2017 року N 370
,
від 1 лютого 2018 року N 50
,
від 14 березня 2019 року N 157
,
від 14 листопада 2019 року N 690

Відповідно до статей 3, 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 14 Закону України "Про депозитарну систему України", статті 47 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", з метою врегулювання питань, пов'язаних з припиненням провадження депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О.Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

С. І. Кубів

 

 

Положення
про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги до дій депозитарних установ, а також дій юридичних осіб, яким було анульовано ліцензії на провадження депозитарної діяльності, що припиняють провадження ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (далі - Депозитарна установа), дій інших професійних учасників фондового ринку, пов'язаних з таким припиненням, а також порядок здійснення державного контролю за діями таких осіб у період припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (далі - Діяльність депозитарної установи).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

бази даних - упорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних системи депозитарного обліку, що складається із збереженої інформації та містить дані про рахунки у цінних паперах, їх стан та інформацію щодо проведених операцій за кожний операційний день;

дата відкриття ліквідаційної процедури - дата прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

дата початку припинення діяльності - дата, починаючи з якої Депозитарна установа розпочинає визначені цим Положенням дії, пов'язані із завершенням Діяльності депозитарної установи;

дата припинення діяльності - установлена цим Положенням дата, починаючи з якої Депозитарна установа припиняє здійснення депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, крім операцій, пов'язаних із підготовкою інформації та документів, передбачених цим Положенням, а також припиняє здійснення виплати коштів, отриманих за наслідками погашення цінних паперів, та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами, та починаючи з якої Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України припиняють проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депозитарної установи за її розпорядженнями, крім операції переказу цінних паперів з рахунку Депозитарної установи на рахунок депозитарної установи - правонаступника;

депозитарна установа - правонаступник - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Ліцензія), що у випадках, установлених цим Положенням, договором про подальший облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі (крім випадку прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення як юридичної особи внаслідок приєднання її до іншої юридичної особи, яка має Ліцензію) (далі - Договір), забезпечує подальший облік та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, а також забезпечує подальшу виплату коштів, отриманих від Депозитарної установи, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені. У разі наявності серед депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ), на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, що входять до складу активів ІСІ, та з якими укладено договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ, депозитарна установа - правонаступник повинна мати відповідно ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ. У разі наявності серед депонентів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, пенсійних фондів (далі - ПФ), на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, що входять до складу активів ПФ, та з якими укладено договори про обслуговування зберігачем активів ПФ, депозитарна установа - правонаступник повинна мати відповідно ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ;

ліквідаційна процедура - процедура щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи у зв'язку з ліквідацією її як юридичної особи за постановою господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства;

уповноважений на зберігання - Центральний депозитарій цінних паперів, у якому Депозитарній установі відкрито рахунок у цінних паперах, а також який у разі припинення Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи забезпечує відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних у визначених цим Положенням випадках, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо тих її депонентів, номінальних утримувачів, які в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках, забезпечує відповідальне зберігання сум коштів, які надійшли/надійдуть до Депозитарної установи / уповноваженого на зберігання за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, до їх виплати в установленому законодавством порядку, може надавати інформацію щодо стану таких рахунків на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та сум невиплачених Депозитарною установою коштів після отримання запиту від осіб, що мають право отримувати таку інформацію згідно із законодавством, а також здійснює передбачені цим Положенням дії щодо цінних паперів та сум коштів за цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України та які обліковуються в системі депозитарного обліку Національного банку України на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи.

3. Уповноважений на зберігання не обслуговує рахунків депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі.

У разі складання Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до вимог законодавства реєстру власників іменних цінних паперів додатково до реєстру власників іменних цінних паперів (Переліку власників) уповноваженим на зберігання може бути додана інформація про власників цінних паперів, сформована на підставі інформації з бази (баз) даних, що знаходиться (знаходяться) в уповноваженого на зберігання, або інформації на сегрегованому (сегрегованих) рахунку (рахунках) Депозитарної установи із зазначенням відомостей про власників та належні їм цінні папери з урахуванням операцій, проведених за рахунком (рахунками) у цінних паперах Депозитарної установи (зберігача цінних паперів, що провадив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (далі - Зберігач)) після дати приймання уповноваженим на зберігання бази (баз) даних або після відкриття Депозитарною установою сегрегованих рахунків та/або передання документів, визначених цим Положенням. У реєстрі власників іменних цінних паперів (Переліку власників) зазначається тільки інформація щодо Депозитарної установи (Зберігача) та кількості цінних паперів відповідного випуску емітента, що обліковуються на її (його) рахунку (рахунках) в цінних паперах.

4. Уповноважений на зберігання на рахунку (рахунках) Депозитарної установи може здійснювати обслуговування операцій, пов'язаних із внесенням змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів усього випуску відповідно до постанови/розпорядження уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та під час обслуговування корпоративних операцій емітентів у порядку, встановленому Правилами та/або іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до законодавства.

5. У разі проведення погашення цінних паперів або виплати доходів за цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України та які обліковуються в Національному банку України на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишився в системі депозитарного обліку Національного банку України після припинення нею депозитарної діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів тих її депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, управління якими здійснює уповноважений на зберігання, Національний банк України повідомляє про відповідну подію уповноваженого на зберігання, переказує кошти, призначені для виплати за цінними паперами, що обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) з одночасним поданням Центральному депозитарію цінних паперів інформації щодо Депозитарної установи, яка була власником такого рахунку в цінних паперах, та загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів, за яким здійснюються виплати.

6. У разі складання облікових реєстрів власників цінних паперів на визначену дату обліку щодо депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, дані про які передані Депозитарною установою депозитарній установі - правонаступнику, до зазначених облікових реєстрів депозитарна установа - правонаступник включає інформацію тільки щодо тих депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, цінні папери яких на дату обліку обліковувалися в системі депозитарного обліку зазначеної депозитарної установи - правонаступника.

7. Зберігання всіх документів у електронному вигляді Депозитарної установи в депозитарній установі - правонаступнику або в уповноваженого на зберігання має відбуватися з урахуванням вимог Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за N 124/24901.

Документи на паперовому носії, які мають передаватись Депозитарною установою до уповноваженого на зберігання або які зберігаються в уповноваженого на зберігання, можуть бути переведені в електронну форму шляхом сканування для подальшого передавання Депозитарною установою та зберігання уповноваженим на зберігання в електронному вигляді в порядку, встановленому внутрішніми документами уповноваженого на зберігання, відповідно до вимог законодавства.

Документи на паперовому носії, переведені в електронну форму, може бути знищено. Їх знищення здійснює Депозитарна установа чи уповноважений на зберігання у паперорізальній машині або шляхом спалювання з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів. Знищення документів на паперовому носії здійснює комісія у кількості не менше трьох осіб.

8. Документи (їх копії) не потребують обов'язкового засвідчення печаткою (печатками).

9. Депозитарний договір, укладений між Депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, Депозитарною установою та Національним банком України, може бути розірвано після передання баз даних, архівів баз даних та документів, визначених цим Положенням, уповноваженому на зберігання / депозитарній установі - правонаступнику або за умови відсутності цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи.

10. Депозитарні операції, пов'язані з реалізацією Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, здійснюються Центральним депозитарієм цінних паперів та/або Національним банком України на рахунку (рахунках) Депозитарної установи відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів / Національного банку України на підставі відповідного розпорядження Національного банку України.

11. Депозитарна установа до кінця операційного дня, що передує даті припинення діяльності, зобов'язана завершити або відмінити виконання розпоряджень депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії цінних паперів та/або Національному банку України.

12. Депозитарна установа до дати припинення діяльності зобов'язана складати та подавати Центральному депозитарію цінних паперів за його розпорядженнями облікові реєстри власників іменних цінних паперів, здійснювати виплати коштів за наслідком погашення цінних паперів та виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами.

13. Контроль за дотриманням Депозитарною установою та іншими професійними учасниками фондового ринку вимог цього Положення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - орган ліцензування) згідно із законодавством.

II. Порядок підготовчих дій Депозитарної установи у разі припинення провадження нею Діяльності депозитарної установи

1. Депозитарна установа у разі прийняття її уповноваженим органом рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання Ліцензії, а також заяви про анулювання ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ПФ (у разі наявності зазначених видів ліцензій) зобов'язана здійснити всі необхідні дії щодо завершення зазначеного виду (видів) депозитарної діяльності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у тому числі цього Положення.

Депозитарна установа у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів ПФ без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання Ліцензії (ліцензій на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів ПФ відповідно) зобов'язана здійснити всі дії щодо завершення зазначеного (зазначених) виду (видів) депозитарної діяльності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у тому числі цього Положення, у частині того виду депозитарної діяльності, рішення про припинення якого було прийнято уповноваженим органом Депозитарної установи.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи - не банку рішення про припинення провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи дата прийняття такого рішення є датою початку припинення діяльності.

У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи - банку рішення про припинення Діяльності депозитарної установи дата прийняття такого рішення є датою початку припинення діяльності, якщо рішенням не передбачено іншу (пізнішу) дату початку припинення діяльності.

У разі прийняття рішення про реорганізацію уповноваженим органом Депозитарної установи - банку, що припиняє свою діяльність у зв'язку з реорганізацією, дата внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису щодо рішення учасників Депозитарної установи - банку про реорганізацію банку відповідно до вимог Законів України "Про банки та банківську діяльність", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" є датою початку припинення діяльності.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури дата відкриття ліквідаційної процедури є датою початку припинення діяльності.

4. У разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, дата набрання чинності таким рішенням є датою початку припинення діяльності.

Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання Ліцензії надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України. До такого повідомлення додається копія такого рішення, засвідчена органом ліцензування.

У разі оскарження Депозитарною установою рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії в установленому законодавством порядку орган ліцензування повідомляє Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України про дату зупинення або відновлення, скасування чи набрання чинності зазначеним рішенням про анулювання Ліцензії не пізніше наступного дня з дати отримання документа, що підтверджує відповідний факт. До такого повідомлення додається копія такого документа, засвідчена органом ліцензування.

5. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи уповноважений орган Депозитарної установи повинен визначити дату припинення діяльності, до якої мають бути завершені всі її дії щодо закриття рахунків у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів такої Депозитарної установи та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, а у разі припинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів ПФ - всі дії щодо припинення обслуговування відповідних ІСІ та/або ПФ (за наявності таких суб'єктів на обслуговуванні на момент прийняття рішення про припинення діяльності).

Визначена дата припинення діяльності не може бути днем, що наступає раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, крім випадку, якщо рахунки в цінних паперах було закрито раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, тоді датою припинення діяльності може вважатися дата, наступна за датою закриття останнього рахунку у цінних паперах.

Дату припинення діяльності може бути перенесено на більш пізній термін за рішенням уповноваженого органу Депозитарної установи. Депозитарна установа протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає відповідне повідомлення органу ліцензування, Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.

6. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, з дати початку припинення діяльності Депозитарна установа припиняє здійснення облікових операцій на рахунках у цінних паперах, за винятком операцій, за якими розпорядження та/або документи, що підтверджують наявність підстав для проведення таких операцій, зареєстровано Депозитарною установою до дати початку припинення діяльності, операцій, пов'язаних з реалізацією Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, операцій щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента/власника/номінального утримувача, в Депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента/власника/номінального утримувача в обраній ним депозитарній установі, корпоративних операцій емітентів (крім розміщення та перепродажу викуплених цінних паперів), операцій переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язаних із встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, у тому числі операцій щодо розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, що заблоковані для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі з дотриманням (без дотримання) принципу "поставка цінних паперів проти оплати" чи поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", та безумовних операцій на підставі:

виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження";

розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

свідоцтва про право на спадщину;

інших документів, визначених законодавством.

Датою припинення діяльності вважається день, який наступає не пізніше ніж через 60 календарних днів після дати початку припинення діяльності. Якщо усі рахунки в цінних паперах було закрито раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, датою припинення діяльності може вважатися дата, наступна за датою закриття останнього рахунку в цінних паперах.

Дату припинення діяльності може бути перенесено на більш пізній термін органом ліцензування за його окремим рішенням у разі звернення Депозитарної установи, Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та подання документів, що обґрунтовують таке перенесення. Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.

7. Депозитарна установа у разі прийняття рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи протягом 10 робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення повідомляє про це орган ліцензування із зазначенням інформації щодо запланованих Депозитарною установою дій у разі незакриття рахунків у цінних паперах. До такого повідомлення мають додаватися засвідчені в установленому порядку копії відповідного рішення уповноваженого органу Депозитарної установи та плану-графіка передавання Депозитарною установою депозитарній установі - правонаступнику документів, визначених цим Положенням (у разі обрання депозитарної установи - правонаступника).

8. Депозитарна установа (ліквідатор - у разі відкриття ліквідаційної процедури) повинна (повинен) протягом 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити у спосіб, визначений відповідним договором:

Національний банк України, якщо з ним така Депозитарна установа уклала депозитарний договір, - про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи;

емітентів, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунків власників, відповідно до вимог пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року N 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 241/25018, - про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи та необхідність обрання нової депозитарної установи для відкриття/обслуговування рахунків власників;

депонентів, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, номінальних утримувачів, з якими укладено договори про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача:

щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів;

що у разі незакриття рахунку (рахунків) у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи):

цінні папери, права на які обліковуються на такому (таких) рахунку (рахунках) у цінних паперах, будуть надалі обліковуватися на рахунку (рахунках) у цінних паперах Депозитарної установи, який (які) залишається (залишаються) після припинення Депозитарною установою депозитарної діяльності депозитарної установи в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України", управління яким (якими) здійснює уповноважений на зберігання, для обліку цінних паперів тих її депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі (далі - Рахунок, (Рахунки)), або у депозитарній установі - правонаступнику - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень у частині обслуговування рахунків депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, іншій депозитарній установі;

або у разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата про те, що не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати початку припинення діяльності на офіційному сайті Депозитарної установи та на офіційному сайті Центрального депозитарію цінних паперів буде розміщено інформацію про укладення договору з депозитарною установою - правонаступником або про передання до уповноваженого на зберігання всіх документів Депозитарної установи, інформації щодо депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, та цінних паперів / прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та не виплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання.

Виконання операцій щодо цінних паперів таких депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі (крім корпоративних операцій емітента, безумовних операцій, зокрема на підставі виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження", розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів, звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку до депозитарної установи - правонаступника), може бути відновлено виключно після звернення цих власників, номінальних утримувачів до:

обраної ними депозитарної установи щодо звернення цією депозитарною установою до уповноваженого на зберігання та переказу належних власникам або клієнтам номінального утримувача (клієнтам клієнта номінального утримувача) цінних паперів до обраної ними депозитарної установи;

депозитарної установи - правонаступника щодо укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах / договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача або переведення належних цим власникам / клієнтам номінального утримувача / клієнтам клієнта номінального утримувача цінних паперів, прав на цінні папери до обраної ними депозитарної установи.

Депоненти, власники, що не мають статусу депонентів, номінальні утримувачі мають закрити рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності або протягом строку, визначеного Депозитарною установою при прийнятті рішення про припинення Депозитарною установою провадження діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи.

9. У разі припинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів ПФ Депозитарна установа зобов'язана повідомити відповідних суб'єктів про:

одностороннє розірвання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ та/або договору про обслуговування ПФ зберігачем;

необхідність обрання ними нової депозитарної установи для обслуговування активів ІСІ та/або активів ПФ;

передання нею активів ІСІ або активів ПФ у порядку та строки, визначені відповідним договором.

10. Депозитарна установа повинна не пізніше 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності повідомити Центральний депозитарій цінних паперів про початок припинення Діяльності та про визначену уповноваженим органом Депозитарної установи у випадках, передбачених цим Положенням, дату припинення діяльності.

11. Закриття рахунків у цінних паперах депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів здійснює Депозитарна установа відповідно до вимог, встановлених у главі 1 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (далі - Положення про депозитарну діяльність).

12. Якщо до дати припинення діяльності не всі депоненти, власники, номінальні утримувачі закрили свої рахунки у цінних паперах та не всі емітенти перевели на обслуговування до нової депозитарної установи цінні папери власників, що обслуговувались на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, Депозитарна установа здійснює дії, визначені розділом IV або V цього Положення.

13. Центральний депозитарій цінних паперів не пізніше наступного робочого дня після отримання від органу ліцензування копії рішення/постанови про анулювання Ліцензії Депозитарної установи та/або набрання ним (нею) чинності (крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата) або отримання від Депозитарної установи (ліквідатора) письмового повідомлення про відкриття ліквідаційної процедури направляє відповідне повідомлення про анулювання Ліцензії або про відкриття ліквідаційної процедури особі, що провадить клірингову діяльність, у порядку, встановленому документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм цінних паперів та особою, що провадить клірингову діяльність.

Центральний депозитарій цінних паперів у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, та отримання від Депозитарної установи відповідного письмового повідомлення із зазначенням дати припинення діяльності не пізніше наступного робочого дня після отримання від Депозитарної установи такого повідомлення направляє відповідне повідомлення щодо дати припинення діяльності Депозитарної установи особі, що провадить клірингову діяльність, у порядку, встановленому документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм цінних паперів та особою, що провадить клірингову діяльність.

Центральний депозитарій цінних паперів / Національний банк України у порядку, встановленому документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм цінних паперів / Національним банком України та особою, що провадить клірингову діяльність, здійснює безумовні операції щодо розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, що заблоковані для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі чи поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів / Національному банку України та на рахунках у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою, без розпорядження особи, що здійснює кліринг.

III. Визначення особи, яка надалі забезпечуватиме облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі

1. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення як юридичної особи внаслідок приєднання її до іншої юридичної особи, яка має Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів ПФ - за потреби), особою, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі / власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату не виплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку є юридична особа, до якої приєднається Депозитарна установа і яка набуває статусу депозитарної установи - правонаступника.

2. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, яка не має Ліцензії, уповноважений орган Депозитарної установи повинен обрати особу, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі / власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату не виплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку.

Такою особою є юридична особа, яка має відповідну Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів ПФ - за потреби), з якою має бути укладено Договір (депозитарна установа - правонаступник), або уповноважений на зберігання.

3. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, уповноважений орган Депозитарної установи після отримання відповідного рішення може обрати юридичну особу, яка має відповідну Ліцензію (у тому числі ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів ПФ - за потреби) та відповідає вимогам, визначеним абзацами четвертим - дев'ятим пункту 5 розділу VI цього Положення, і яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі / власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату не виплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку (депозитарну установу - правонаступника), або всі документи, інформація щодо її депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, та прав на цінні папери, які обліковувалися на рахунках цих депонентів, власників, номінальних утримувачів, станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та не виплачені Депозитарною установою кошти за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, передаються до уповноваженого на зберігання.

Депозитарна установа у разі прийняття рішення про обрання депозитарної установи - правонаступника не пізніше 15 календарних днів з дати початку припинення діяльності має звернутися до Центрального депозитарію цінних паперів щодо узгодження кандидатури депозитарної установи - правонаступника.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому його внутрішніми документами, протягом 10 робочих днів розглядає звернення Депозитарної установи та перевіряє відповідність кандидатури депозитарної установи - правонаступника вимогам, визначеним абзацами четвертим - дев'ятим пункту 5 розділу VI цього Положення. Центральний депозитарій цінних паперів може надіслати до органу ліцензування запит на отримання інформації, передбаченої цим Положенням, щодо кандидатури депозитарної установи - правонаступника, якщо необхідні відомості не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі та не перебувають у вільному доступі.

Орган ліцензування надає Центральному депозитарію цінних паперів необхідну інформацію не пізніше 5 робочих днів після отримання запиту відповідно до порядку обміну електронними документами, встановленого органом ліцензування.

У разі відповідності депозитарної установи - правонаступника встановленим вимогам Центральний депозитарій цінних паперів надає Депозитарній установі та органу ліцензування довідку про погодження кандидатури депозитарної установи - правонаступника.

Депозитарна установа не пізніше наступного робочого дня після підписання з депозитарною установою - правонаступником Договору повинна доповнити розміщене на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи інформацією про укладення Договору з депозитарною установою - правонаступником та подати таку інформацію до Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів наступного робочого дня після отримання від Депозитарної установи зазначеної інформації розміщує на власному сайті інформацію про укладення Депозитарною установою Договору з депозитарною установою - правонаступником.

У разі непогодження Центральним депозитарієм цінних паперів кандидатури депозитарної установи - правонаступника або невикористання права щодо прийняття рішення про обрання депозитарної установи - правонаступника Депозитарна установа не пізніше 30 календарних днів з дати початку припинення діяльності повинна доповнити розміщене на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи інформацією про передання до уповноваженого на зберігання всіх документів, інформації щодо депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, та цінних паперів / прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та не виплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання.

У разі невідповідності обраної депозитарної установи - правонаступника встановленим вимогам Депозитарна установа не пізніше 30 календарних днів з дати початку припинення діяльності може обрати і погодити з Центральним депозитарієм цінних паперів іншу депозитарну установу - правонаступника.

4. Питання щодо забезпечення обліку та обслуговування прав на цінні папери, що обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах в Депозитарній установі, в іншій депозитарній установі як депозитарною установою - правонаступником, повинно бути включено до порядку денного уповноваженого органу Депозитарної установи, на якому буде прийматися рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, та депозитарної установи - правонаступника.

5. Рішення щодо обрання особи, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери, що обліковуються на незакритих рахунках у цінних паперах депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів Депозитарної установи як депозитарної установи - правонаступника, про затвердження умов Договору, заходи плану-графіка передавання Депозитарною установою депозитарній установі - правонаступнику документів, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи (далі - план-графік), приймається уповноваженим органом Депозитарної установи після попереднього узгодження зазначених питань з уповноваженим органом депозитарної установи - правонаступника та оформлюється відповідним протоколом.

Депозитарна установа протягом 3 робочих днів після підписання з депозитарною установою - правонаступником Договору (у випадках, передбачених цим Положенням) та плану-графіка, але не пізніше 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності, повинна подати до органу ліцензування та Центрального депозитарію цінних паперів із відповідним супроводжувальним листом такі документи:

копію Договору, засвідчену в установленому порядку (в разі укладення у випадках, передбачених цим Положенням);

копію плану-графіка.

IV. Порядок дій Депозитарної установи та депозитарної установи - правонаступника щодо передання/взяття на подальший облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі

1. Депозитарна установа - правонаступник на підставі відповідних рішень, прийнятих уповноваженими органами такої особи та Депозитарної установи, приймає на подальший облік та обслуговування права на цінні папери, що обліковуються на не закритих в установленому порядку рахунках у цінних паперах депонентів Депозитарної установи, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, а також зберігання та/або виплату коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені особам, які мають право на отримання таких коштів, відповідно до законодавства.

Після завершення процедури закриття депонентами, власниками, що не мають статусу депонентів, номінальними утримувачами своїх рахунків у цінних паперах документи, які залишаються після припинення провадження Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи, відповідно до Договору (у випадках, передбачених цим Положенням) підлягають передаванню на зберігання депозитарній установі - правонаступнику згідно з планом-графіком.

2. Депозитарна установа згідно з узгодженим планом-графіком повинна:

1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися на підставі договору з депонентами, номінальними утримувачами: скласти у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом керівника або уповноваженої ним особи відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг (далі - електронний документ), у форматі, узгодженому з депозитарною установою - правонаступником, переліки власників цінних паперів, номінальних утримувачів, які не закрили рахунків у цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для встановлення особи таких власників, номінальних утримувачів, цінних паперів, права на які обліковувались на їх рахунках у цінних паперах, та загальної кількості цінних паперів / прав на цінні папери (далі - Переліки), та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою - правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах таких депонентів, власників, номінальних утримувачів та виписки про операції з цінними паперами на їх рахунках за останні 5 років до дати припинення діяльності. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, окремо за всіма цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії цінних паперів або у Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України";

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників: сформувати обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою - правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа (примірники електронного документа надаються емітенту та новій депозитарній установі). До такого реєстру не повинно бути включено власників, які протягом часу, що минув після укладення емітентом договору з Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери такого емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою;

скласти переліки осіб, які мають право на отримання коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації таких осіб, розміру коштів щодо кожної особи та загальної суми коштів за кожним випуском цінних паперів (далі - Переліки осіб, які мають право на отримання коштів), у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою - правонаступником.

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, виписки про операції, Переліки, облікові реєстри та Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними відповідно до внутрішніх документів депозитарної установи - правонаступника;

2) підготувати для передання та передати:

договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах / договори про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників, договори про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача та документи, на підставі яких було відкрито такі рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі, документи, на підставі яких виконувались депозитарні операції на таких рахунках;

у разі припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на підставі яких таким суб'єктам було відкрито рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на таких рахунках, обслуговувались операції з активами ІСІ, активи ІСІ;

у разі припинення діяльності із зберігання активів ПФ - договори про обслуговування активів ПФ зберігачем депонентів, зазначених у Переліках; документи, на підставі яких таким суб'єктам було відкрито рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на таких рахунках, обслуговувались операції з активами ПФ, активи ПФ;

документи, що були підставою для обтяження цінних паперів власників зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані Депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього) (за наявності);

консолідований баланс (консолідовані баланси) (баланс (баланси)) за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, які в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, і на рахунку (рахунках) в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"), складений (складені) станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа;

усі облікові регістри оперативного обліку, визначені внутрішніми документами Депозитарної установи під час здійснення Діяльності депозитарної установи відповідно до вимог Положення про депозитарну діяльність, у форматі, узгодженому з депозитарною установою - правонаступником;

3) переказати кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, права на які обліковувались у Депозитарній установі, та не були нею виплачені особам, які мають право на їх отримання, у встановленому законодавством порядку на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі з одночасним поданням Центральному депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення щодо загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів та відповідного розпорядження у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

3. Документи, визначені цим Положенням, подання яких у формі електронного документа передбачено цим Положенням та/або внутрішніми документами депозитарної установи - правонаступника чи які були оформлені та зберігалися в Депозитарній установі у формі електронних документів, передаються Депозитарною установою депозитарній установі - правонаступнику у формі та форматах, узгоджених з депозитарною установою - правонаступником.

Під час передання Депозитарною установою депозитарній установі - правонаступнику документів, визначених цим Положенням, повинні бути виконані такі умови:

1) документи, на підставі яких було відкрито рахунки у цінних паперах депонентам, власникам, номінальним утримувачам та вносились зміни до анкет рахунків у цінних паперах депонентів, власників, номінальних утримувачів (у тому числі документи, якими було підтверджено повноваження осіб діяти від імені депонентів, номінальних утримувачів), усі первинні документи, що надходили від депонентів, номінальних утримувачів Депозитарної установи або органів державної влади, на підставі яких здійснювались депозитарні операції, документи, які оформлювались у процесі виконання депозитарних операцій, що передаються на зберігання депозитарній установі - правонаступнику, мають бути розміщені в окремих папках за кожним депонентом, номінальним утримувачем, а у разі проведення процедури дематеріалізації / забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі - за кожним емітентом.

Документи разом з описом таких документів у кожній папці, що передаються на зберігання депозитарній установі - правонаступнику у формі паперових документів, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором - у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші має бути зазначено назву "Депонент", у разі проведення процедури дематеріалізації / забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі - "Емітент", у разі припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - "Інститут спільного інвестування", у разі припинення діяльності із зберігання активів ПФ - "Пенсійний фонд"; повне найменування депонента, номінального утримувача - юридичної особи, або емітента, або ІСІ, або ПФ; прізвище, ім'я, по батькові депонента - фізичної особи; номер і дату укладення договору про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах / договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача; у разі припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - реквізити договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, у разі припинення діяльності із зберігання активів ПФ - реквізити договору про обслуговування пенсійних активів; дату завершення процедури закриття рахунків депонентами/номінальними утримувачами/емітентами/ІСІ/ПФ відповідно до вимог цього Положення;

2) якщо первинні документи було вилучено за рішеннями державних органів у випадках, прямо передбачених законами, додатково подаються засвідчені Депозитарною установою копії:

документів вилучення (за наявності);

опису вилучених документів (за наявності);

3) усі облікові регістри оперативного обліку, визначені внутрішніми документами Депозитарної установи під час здійснення Діяльності депозитарної установи відповідно до вимог Положення про депозитарну діяльність, якщо вони велись Депозитарною установою у формі паперового документа, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатора - у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші повинно бути зазначено назву облікового регістру оперативного обліку та період, за який складено такий обліковий регістр оперативного обліку;

4) консолідований баланс за цінними паперами, що обліковуються на рахунку Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України", що передається депозитарній установі - правонаступнику, повинен відповідати даним такого рахунку.

Приймання депозитарною установою - правонаступником документів, визначених цим розділом, від Депозитарної установи здійснюється відповідно до опису документів у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи - правонаступника.

Передавання документів, визначених цим розділом, оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженими особами Депозитарної установи, депозитарної установи - правонаступника й складається не менше ніж у трьох примірниках (один примірник залишається у Депозитарної установи, інші два надаються депозитарній установі - правонаступнику та органу ліцензування).

Не пізніше наступного робочого дня після підписання акта приймання-передавання Депозитарна установа та депозитарна установа - правонаступник мають подати Центральному депозитарію цінних паперів та/або Національному банку України розпорядження на переказ усіх цінних паперів, які залишились на рахунку (рахунках) у цінних паперах Депозитарної установи станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, з рахунку (рахунків) у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи - правонаступника.

4. Переказ усіх цінних паперів з рахунку (рахунків) у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи - правонаступника у Центральному депозитарії цінних паперів та/або Національному банку України здійснюється відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів / Національного банку України.

За результатами такого (таких) переказу (переказів) Центральний депозитарій цінних паперів та/або Національний банк України мають надати Депозитарній установі та депозитарній установі - правонаступнику довідки про проведену (проведені) операцію (операції) та довідки про стан їх рахунків у цінних паперах відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів / Національного банку України.

Переказ коштів, що надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі відповідно до підпункту 3 пункту 2 цього розділу, на грошовий рахунок депозитарної установи - правонаступника забезпечує Центральний депозитарій цінних паперів за розпорядженням Депозитарної установи не пізніше 3 робочих днів з дня отримання таких коштів у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

Після проведення зазначеної (зазначених) операції (операцій) переказу (переказів) та отримання від Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України примірника розпорядження Депозитарної установи про проведення операції (операцій) з відміткою про виконання та довідки (довідок) про стан її рахунку (рахунків) у цінних паперах Депозитарна установа вважається такою, що припинила Діяльність депозитарної установи.

У разі припинення Депозитарною установою Діяльності депозитарної установи відповідно до рішення її уповноваженого органу Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після отримання довідки (довідок) про стан її рахунку (рахунків) у цінних паперах має подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії, та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, та/або діяльності із зберігання активів ПФ та документи, визначені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

У разі встановлення в системі депозитарного обліку будь-яких обмежень на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами окремого випуску певного емітента на підставі судового рішення, або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, переказ усіх цінних паперів з рахунку (рахунків) у цінних паперах Депозитарної установи на рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи - правонаступника у Центральному депозитарії цінних паперів та/або Національному банку України та/або переказ коштів, що надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі відповідно до підпункту 3 пункту 2 цього розділу, на грошовий рахунок депозитарної установи - правонаступника здійснюється/забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів та/або Національним банком України із забезпеченням того самого режиму обмежень.

5. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам, номінальним утримувачам, що не закрили своїх рахунків у Депозитарній установі, або власникам цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та зарахування на них цінних паперів здійснює депозитарна установа - правонаступник протягом 30 календарних днів після підписання акта приймання-передавання на підставі отриманих документів.

Зарахування депозитарною установою - правонаступником цінних паперів, прав на цінні папери здійснюється відповідно до отриманих Переліків та виписок про стан рахунків у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів та/або облікових реєстрів власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувалися Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи - правонаступника та Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, зарахування прав на такі цінні папери здійснюється з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

6. Виконання операцій за рахунками в цінних паперах депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, призупиняється до моменту звернення цих осіб або емітента до депозитарної установи - правонаступника щодо:

переведення прав на цінні папери, що обліковувались на їх рахунках у цінних паперах в Депозитарній установі, до обраної ними/емітентом депозитарної установи;

укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах / договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача / договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з депозитарною установою - правонаступником;

укладення договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, якщо депонентом є ІСІ, з яким Депозитарною установою було укладено такий договір;

укладення договору про обслуговування зберігачем активів ПФ, якщо депонентом є ПФ, з яким Депозитарною установою було укладено такий договір.

Для проведення операцій щодо переведення власниками / номінальними утримувачами / емітентами цінних паперів прав на цінні папери до іншої депозитарної установи не потрібне укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача / договору про обслуговування рахунків власників з депозитарною установою - правонаступником. Такі операції здійснюються на підставі подання власником / номінальним утримувачем / емітентом відповідних розпоряджень, анкети рахунку в цінних паперах / анкети емітента та документів, що дають змогу належним чином встановити особу такого власника / номінального утримувача / емітента, відповідно до законодавства.

У разі надання розпорядження власником / номінальним утримувачем або його уповноваженою особою не особисто підпис фізичної особи - власника або його уповноваженої особи, а також уповноваженої особи юридичної особи - нерезидента (за умови відсутності у такої юридичної особи печатки) на зазначеному розпорядженні засвідчується нотаріально.

У разі якщо у депонента, власника, що не має статусу депонента, номінального утримувача, якому відкрито рахунок у цінних паперах депозитарною установою - правонаступником, або в емітента змінились реквізити, які містились в анкеті рахунку в цінних паперах / анкеті емітента, такий депонент, власник, номінальний утримувач, емітент повинен подати депозитарній установі - правонаступнику документи, що підтверджують зазначені зміни.

7. Уповноважена особа Депозитарної установи (ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) відповідає за достовірність даних консолідованого балансу, документів, опису документів, що передаються депозитарній установі - правонаступнику, відповідно до законодавства.

V. Порядок передання Депозитарною установою та прийняття уповноваженим на зберігання документів

1. Депозитарна установа (ліквідатор - у разі відкриття ліквідаційної процедури) протягом 20 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою припинення діяльності, повинна звернутись до уповноваженого на зберігання та:

1) у разі обліку станом на дату припинення діяльності цінних паперів, що належать депонентам, клієнтам номінального утримувача (клієнтам клієнта номінального утримувача), власникам цінних паперів, що не мають статусу депонента, на агрегованому рахунку (агрегованих рахунках) Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів відкрити в Центральному депозитарії цінних паперів сегрегований рахунок (сегреговані рахунки) для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, прав на цінні папери зазначених осіб та перевести облік таких цінних паперів, прав на цінні папери з агрегованого рахунку (агрегованих рахунків) у цінних паперах на сегрегований рахунок (сегреговані рахунки) в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів;

2) підготувати для передання та передати уповноваженому на зберігання:

за рахунками у цінних паперах депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів:

виписки про стан рахунків у цінних паперах таких депонентів, власників, номінальних утримувачів, складені у формі електронного документа, за рахунками таких депонентів, власників, номінальних утримувачів, станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, окремо за усіма цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії цінних паперів або у Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України";

виписки про операції з цінними паперами таких депонентів, власників, номінальних утримувачів за останні 5 років до дати припинення діяльності, складені у формі електронного документа;

Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, складені у формі електронного документа у форматі, узгодженому з уповноваженим на зберігання.

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, виписки про операції та Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання;

договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах / договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, договори про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача та документи, на підставі яких було відкрито такі рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі, документи, на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, документи, що були підставою для обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму було передано Депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього) (за наявності);

у разі припинення діяльності із зберігання активів ІСІ - договори про обслуговування зберігачем активів ІСІ депонентів, які не закрили рахунків, та документи, на підставі яких таким суб'єктам було відкрито рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на таких рахунках, обслуговувались операції з активами ІСІ;

у разі припинення діяльності із зберігання активів ПФ - договори про обслуговування ПФ зберігачем депонентів, які не закрили рахунків, документи, на підставі яких таким суб'єктам було відкрито рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на таких рахунках, обслуговувались операції з активами ПФ;

консолідований баланс (консолідовані баланси) (баланс (баланси) за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів, власників, номінальних утримувачів і на рахунку (рахунках) в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"), складений (складені) станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі та форматі відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства. У разі складання консолідованого балансу за цінними паперами, облік яких відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" здійснюється Національним банком України, такий баланс має бути засвідчений Національним банком України. Уповноважений на зберігання має право звернутися до Національного банку України з проханням надати консолідований баланс, складений Депозитарною установою, іншу інформацію, необхідну йому для виконання функцій уповноваженого на зберігання;

усі облікові регістри оперативного обліку, визначені внутрішніми документами Депозитарної установи під час здійснення Діяльності депозитарної установи відповідно до вимог Положення про депозитарну діяльність, у електронній формі відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства;

3) перерахувати кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, права на які обліковувались у Депозитарній установі, та не були нею виплачені особам, які мають право на їх отримання, у встановленому законодавством порядку, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі не пізніше кінця робочого дня, що передує визначеній уповноваженим на зберігання даті початку передавання/отримання документів та баз даних, визначених цим Положенням, з одночасним поданням Центральному депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення щодо загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів відповідно до порядку, визначеного внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

2. Документи, визначені цим Положенням, подання яких у формі електронного документа передбачено цим Положенням та/або внутрішніми документами уповноваженого на зберігання чи які були оформлені та зберігалися в Депозитарній установі у формі електронних документів, повинні передаватися Депозитарною установою уповноваженому на зберігання у форматах та формі, визначеними внутрішніми документами уповноваженого на зберігання.

Документи, визначені цим Положенням, що передаються уповноваженому на зберігання у формі паперових документів, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатора - у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. Оформлення таких документів має відповідати внутрішнім документам уповноваженого на зберігання.

Якщо первинні документи було вилучено за рішеннями державних органів у випадках, прямо передбачених законами, додатково подаються засвідчені Депозитарною установою копії:

документів вилучення (за наявності);

опису вилучених документів (за наявності).

Приймання уповноваженим на зберігання документів, визначених цим Положенням, від Депозитарної установи здійснюється в порядку, встановленому внутрішніми документами уповноваженого на зберігання.

Передавання документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, від Депозитарної установи до уповноваженого на зберігання повинно бути виконано Депозитарною установою (ліквідатором - у разі відкриття ліквідаційної процедури) не пізніше 30 календарних днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою припинення діяльності, та оформлено актом приймання-передавання, який підписують уповноважені особи Депозитарної установи (або ліквідатор - у разі відкриття ліквідаційної процедури) та уповноважений на зберігання, складеним не менше ніж у двох примірниках. Строк передавання документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, від Депозитарної установи до уповноваженого на зберігання може бути продовжено:

у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення як юридичної особи внаслідок приєднання її до іншої юридичної особи, яка має Ліцензію, за рішенням уповноваженого органу Депозитарної установи. Депозитарна установа протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає відповідне повідомлення органу ліцензування, Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України;

у разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, органом ліцензування за його окремим рішенням у разі звернення Депозитарної установи та подання документів, що обґрунтовують таке продовження. Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.

Приймання уповноваженим на зберігання документів здійснюється на підставі заяви Депозитарної установи та одночасного подання відповідних документів, що є однією з підстав для їх приймання уповноваженим на зберігання, а саме:

рішення уповноваженого органу Депозитарної установи про припинення нею провадження Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи;

постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

рішення органу ліцензування про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата.

Заява та копії зазначених документів подаються до уповноваженого на зберігання у форматі та спосіб, визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.

У разі відповідності поданих документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, відбувається їх передання уповноваженому на зберігання, що оформлюється актом приймання-передавання, який складається у трьох примірниках, підписується уповноваженими представниками Депозитарної установи та уповноваженим на зберігання, засвідчується печатками Депозитарної установи та уповноваженого на зберігання. Один примірник цього акта залишається в уповноваженого на зберігання, інші два примірники надаються Депозитарній установі.

Не пізніше наступного робочого дня після дня підписання уповноваженим на зберігання акта приймання-передавання від Депозитарної установи документів, визначених цим Положенням, уповноважений на зберігання повідомляє про підписання зазначеного акта Національний банк України та розміщує на власному сайті інформацію про підписання уповноваженим на зберігання акта приймання-передавання від Депозитарної установи документів, визначених цим Положенням.

Після підписання акта приймання-передавання Депозитарна установа вважається такою, що припинила свою Діяльність депозитарної установи. У разі припинення Депозитарною установою Діяльності відповідно до рішення її уповноваженого органу Депозитарна установа не пізніше 5 робочих днів після підписання зазначеного акта приймання-передавання має подати до органу ліцензування заяву на анулювання Ліцензії та/або ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів ПФ та документи, визначені нормативно-правовим актом щодо зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів). Уповноважений на зберігання після підписання акта приймання-передавання здійснює управління Рахунком (Рахунками) відповідно до цього Положення.

3. Протягом 5 робочих днів з дати підписання акта приймання-передавання уповноважений на зберігання повідомляє емітентів про наявність (за наявності) незакритих рахунків у цінних паперах власників, які обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом, та про необхідність укладення емітентом договору з новою депозитарною установою із зазначенням попередження, що у разі неукладення договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою та неподання Центральному депозитарію цінних паперів протягом 30 днів з дати відправлення ним зазначеного повідомлення копії рішення уповноваженого органу емітента про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, копії такого договору та розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок обраної емітентом депозитарної установи цінні папери таких власників відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів буде переказано на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів.

4. У разі невідповідності поданих документів, визначених цим розділом, вимогам цього Положення уповноважений на зберігання повертає їх Депозитарній установі та надає письмові пояснення з обґрунтуванням причин відмови в їх прийманні в порядку, визначеному внутрішніми документами уповноваженого на зберігання. Депозитарна установа (ліквідатор - у разі відкриття ліквідаційної процедури) повинна виправити вказані помилки та повторно подати зазначені документи протягом 10 робочих днів з дати вручення пояснення про причини відмови у прийманні таких документів.

Якщо протягом встановленого законодавством строку Депозитарною установою (ліквідатором - у разі відкриття ліквідаційної процедури) не було подано необхідних або виправлених документів, уповноважений на зберігання зобов'язаний після закінчення такого строку повідомити орган ліцензування про факт відмови у прийманні документів, визначених цим розділом, з наданням копії підтвердних документів, отриманих уповноваженим представником Депозитарної установи, письмової відмови у прийманні.

У разі невідповідності або втрати документів, передання яких передбачено цим Положенням, в акті їх приймання-передавання повинні міститись відомості про невідповідність або про фактичну відсутність документів, які мали бути передані уповноваженому на зберігання відповідно до вимог цього Положення, але не були передані у зв'язку з їх втратою, із зазначенням переліку таких документів. Депозитарна установа повинна подати уповноваженому на зберігання копії документів, якими встановлюється факт втрати Депозитарною установою частини документів, а саме акт (акти) про втрату документів. Надалі з метою забезпечення реалізації прав власності на цінні папери, що обліковувалися в системі депозитарного обліку Депозитарної установи та належали депонентам, які не закрили своїх рахунків у цінних паперах і за якими втрачено визначені в акті приймання-передавання документи щодо їх ідентифікації, у разі звернення обраними такими особами депозитарними установами (обраними іншими особами, які отримали такі цінні папери відповідно до законодавства) до уповноваженого на зберігання ідентифікація таких депонентів уповноваженим на зберігання може здійснюватися відповідно до облікових даних, що містяться на сегрегованому рахунку (сегрегованих рахунках) Депозитарної установи.

У разі невідповідності даних консолідованого балансу Депозитарної установи даним її рахунку (рахунків) у цінних паперах в Центральному депозитарії цінних паперів Депозитарна установа повинна подати уповноваженому на зберігання письмові пояснення з обґрунтуванням причини та обставин виникнення невідповідності із зазначенням реквізитів цінних паперів, даних власника таких цінних паперів та реквізитів його рахунку в цінних паперах, щодо яких виявлено розбіжності. Центральний депозитарій цінних паперів має право вимагати подання додаткових документів.

Дії, визначені цим Положенням, за цінними паперами власника, щодо яких виявлено розбіжності, здійснює Центральний депозитарій цінних паперів після усунення обставин, що спричинили невідповідність даних консолідованого балансу.

5. Уповноважена особа Депозитарної установи (ліквідатора - у разі відкриття ліквідаційної процедури) відповідає за достовірність документів, визначених у цьому розділі як обов'язкових, що передаються уповноваженому на зберігання, відповідно до законодавства.

6. У разі припинення уповноваженим на зберігання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів бази даних, архіви баз даних та документи, отримані від Депозитарних установ (Зберігачів), що припинили Діяльність депозитарних установ, передаються іншому уповноваженому на зберігання відповідно до законодавства.

VI. Порядок переведення цінних паперів, права на які обслуговувались Депозитарною установою (Зберігачем) на незакритих рахунках у цінних паперах депонентів Депозитарної установи, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, номінальних утримувачів на їх рахунки у цінних паперах, відкриті іншими депозитарними установами

1. У разі звернення до уповноваженого на зберігання обраної власником або особою, яка отримала такі цінні папери внаслідок спадкування, правонаступництва чи за судовим рішенням (далі - власник), номінальним утримувачем депозитарної установи щодо цінних паперів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України", на Рахунку (Рахунках), уповноважений на зберігання перевіряє повноваження такої депозитарної установи та надає їй копію виписки про стан рахунку в цінних паперах власника таких цінних паперів, номінального утримувача, підготовлену Депозитарною установою чи Зберігачем, або інформаційну довідку про стан рахунку в цінних паперах, сформовану уповноваженим на зберігання у формі електронного документа відповідно до облікових даних, що містяться у переданих йому Депозитарною установою (Зберігачем) базах даних та/або архівах баз даних (за наявності) / облікових даних, що містяться на сегрегованому Рахунку (сегрегованих Рахунках) Депозитарної установи.

Обрана власником депозитарна установа може надати власнику, номінальному утримувачу відтворену паперову форму отриманої від уповноваженого на зберігання виписки або інформаційної довідки про стан рахунку в цінних паперах у формі електронного документа, засвідчену в установленому законодавством порядку.

Облік видання виписок про стан рахунку в цінних паперах, що зберігаються в уповноваженого на зберігання та/або в Національному банку України, відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України", веде уповноважений на зберігання відповідно до своїх внутрішніх документів.

У разі втрати або несанкціонованого знищення виписки про стан рахунку у цінних паперах власника таких цінних паперів або номінального утримувача, підготовленої Депозитарною установою або Зберігачем, уповноважений на зберігання може надати депозитарній установі інформаційну довідку про стан рахунку в цінних паперах власника таких цінних паперів або номінального утримувача, сформовану уповноваженим на зберігання на підставі інформації на Рахунку (Рахунках) Депозитарної установи або сформовану на підставі інформації з бази даних (за наявності), що подавалась йому Депозитарною установою / Зберігачем, засвідчену підписом керівника уповноваженого на зберігання або уповноваженої ним особи та печаткою юридичної особи (далі - виписка про стан рахунку в цінних паперах).

У разі звернення до уповноваженого на зберігання особи, яка зазначена у Переліку (Переліках) осіб, які мають право на отримання коштів (або особи, яка отримала ці кошти внаслідок спадкування, правонаступництва, за судовим рішенням тощо), яка не є власником цінних паперів, або уповноваженої нею особи уповноважений на зберігання надає цій особі інформаційну довідку щодо суми коштів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання в інтересах особи, яка зазначена у Переліку (Переліках) осіб, які мають право на отримання коштів.

Переведення цінних паперів з Рахунку (Рахунків) на рахунок (рахунки) обраної власником, номінальним утримувачем депозитарної установи, з якою укладено відповідний договір, здійснює уповноважений на зберігання на підставі звернення такої депозитарної установи та подання йому документів, передбачених внутрішніми документами уповноваженого на зберігання.

Перелік документів, порядок підтвердження повноважень депозитарної установи, порядок обміну документами між уповноваженим на зберігання та депозитарною установою, порядок переведення цінних паперів визначається внутрішніми документами уповноваженого на зберігання.

Порядок переведення коштів та цінних паперів, що зберігаються в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України", визначається внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів та Національного банку України.

2. У разі звернення до уповноваженого на зберігання нової депозитарної установи, з якою емітентом укладено договір про відкриття/обслуговування рахунків власникам, депозитарна установа та уповноважений на зберігання вчиняють дії, передбачені внутрішніми документами уповноваженого на зберігання.

У разі якщо емітент протягом 30 днів з дати надіслання уповноваженим на зберігання повідомлення, зазначеного в пункті 3 розділу V цього Положення, не уклав договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою та не подав Центральному депозитарію цінних паперів копії рішення уповноваженого органу емітента про обрання нової депозитарної установи для укладання договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, копії такого договору та розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок обраної емітентом депозитарної установи, Центральний депозитарій цінних паперів здійснює визначені його внутрішніми документами дії щодо переказу таких цінних паперів на рахунок емітента.

3. У разі звернення до уповноваженого на зберігання Національного банку України з метою реалізації Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" його переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України та обліковуються на Рахунку, уповноважений на зберігання та Національний банк України вчиняють дії, визначені їх внутрішніми документами.

4. У разі звернення до уповноваженого на зберігання особи, яка зазначена у Переліку (Переліках) осіб, які мають право на отримання коштів (або особи, яка отримала ці кошти внаслідок спадкування, правонаступництва чи за судовим рішенням), або уповноваженої нею особи, і така особа не є власником, уповноважений на зберігання протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного розпорядження від такої особи у порядку, встановленому його внутрішніми документами, забезпечує переказ коштів зі свого грошового рахунку в Розрахунковому центрі на грошовий рахунок, зазначений у розпорядженні.

У разі звернення до уповноваженого на зберігання депозитарної установи, з якою особою, що зазначена у Переліку (Переліках) осіб, які мають право на отримання коштів (або особою, яка отримала ці кошти внаслідок спадкування, правонаступництва чи за судовим рішенням), або уповноваженою нею особою, і така особа є власником, уповноважений на зберігання протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного розпорядження від такої депозитарної установи у порядку, встановленому його внутрішніми документами, забезпечує переказ коштів зі свого грошового рахунку в Розрахунковому центрі на грошовий рахунок депозитарної установи виключно після переведення такою особою належних їй цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах, відкритий у обраній власником депозитарній установі.

Якщо цінні папери, за якими здійснюється погашення та/або виплати доходів та погашень, перебувають у заставі (в тому числі як забезпечення вимог Національного банку України), переказ коштів Центральним депозитарієм цінних паперів / обраною власником депозитарною установою на рахунки власників цінних паперів відбувається виключно за згодою заставодержателя (у тому числі Національного банку України).

5. Уповноважений на зберігання може передати отримані від Депозитарної установи / Зберігача базу даних (за наявності), архіви баз даних (за наявності) та документи, а також отримані від Депозитарної установи кошти, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені іншій депозитарній установі за її заявою для забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі / Зберігача, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою / Зберігачем на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, та для забезпечення подальшої виплати зазначених коштів. Уповноважений на зберігання на вимогу депозитарної установи може надати перелік випусків цінних паперів, які обліковуються на Рахунку (Рахунках) Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів.

Уповноважений на зберігання протягом 3 робочих днів має розмістити на своєму офіційному сайті повідомлення про отримання пропозиції депозитарної установи щодо передання їй отриманих від Депозитарної установи бази даних, архіву баз даних, документів, невиплачених коштів (за наявності) та повідомити орган ліцензування, Національний банк України про таке звернення.

Уповноважений на зберігання протягом 30 робочих днів в порядку, встановленому його внутрішніми документами, розглядає заяву депозитарної установи про передання їй отриманих від Депозитарної установи бази даних, архіву баз даних, документів та невиплачених коштів (за наявності) та здійснює аналіз щодо дотримання депозитарною установою таких вимог:

депозитарна установа здійснює професійну депозитарну діяльність не менше ніж 6 років;

члени виконавчого органу та/або наглядової ради депозитарної установи мають бездоганну ділову репутацію;

протягом останніх 3 років не було зафіксовано факту порушення законодавства про цінні папери, нормативно-правових актів органу ліцензування та ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (за винятком, якщо справу щодо ліцензіата було закрито, постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів було скасовано за ініціативою органу ліцензування, а також якщо санкцію було скасовано у судовому порядку);

органом ліцензування на депозитарну установу протягом усього терміну провадження нею депозитарної діяльності не було накладено санкцій у зв'язку з порушенням прав інвесторів, порушенням порядку обліку прав на цінні папери, внесення змін до системи депозитарного обліку;

депозитарна установа забезпечує дотримання нормативних значень пруденційних показників (крім банків), визначених законодавством;

депозитарна установа відповідає вимогам внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів та протягом останніх трьох років Центральним депозитарієм цінних паперів не було виявлено фактів неусунення порушення депозитарною установою депозитарного балансу, неподання Центральному депозитарію цінних паперів за його запитом облікового реєстру власників цінних паперів, невиходу депозитарної установи на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію цінних паперів, порушення порядку подання до Центрального депозитарію цінних паперів інформації щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів такої депозитарної установи та інформації щодо проведення між рахунками депонентів такої депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням таких прав відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів уповноваженого на зберігання.

Центральний депозитарій цінних паперів може направити до органу ліцензування та/або Національному банку України запит на отримання інформації, передбаченої цим Положенням, щодо депозитарної установи, якщо необхідні відомості не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі та не перебувають у вільному доступі. Орган ліцензування має надати Центральному депозитарію цінних паперів необхідну інформацію протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту.

У разі відповідності депозитарної установи встановленим вимогам та технічної можливості передання уповноваженим на зберігання бази даних, архіву баз даних та документів уповноважений на зберігання повідомляє депозитарну установу та орган ліцензування про погодження передання бази даних, архіву баз даних та документів (за наявності) депозитарній установі.

Уповноважений на зберігання протягом 3 робочих днів має розмістити на своєму офіційному сайті повідомлення про факт передання депозитарній установі отриманих від Депозитарної установи бази даних, архіву баз даних, документів та невиплачених коштів (за наявності).

Порядок передання бази даних, архіву баз даних та документів визначається договором депозитарної установи з уповноваженим на зберігання та внутрішніми документами уповноваженого на зберігання. Після підписання акта приймання-передавання уповноважений на зберігання протягом 3 робочих днів у порядку, встановленому його внутрішніми документами, забезпечує переказ з Рахунку (Рахунків) Депозитарної установи / з агрегованого (агрегованих) та/або сегрегованого (сегрегованих) рахунку (рахунків) Депозитарної установи / з Рахунку Зберігача цінних паперів прав на цінні папери депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі / Зберігача, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою / Зберігачем на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, на агрегований (агреговані) та/або сегрегований (сегреговані) рахунок (рахунки) нової депозитарної установи в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів, та переказ зі свого грошового рахунку в Розрахунковому центрі на грошовий рахунок нової депозитарної установи отриманих від Депозитарної установи коштів, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені.

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам, номінальним утримувачам, що не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі / Зберігача, та зарахування на них прав на цінні папери здійснюються депозитарною установою протягом 30 календарних днів з дати підписання акта приймання-передавання з уповноваженим на зберігання на підставі отриманих інформації і документів та довідки з рахунку в цінних паперах від Центрального депозитарію цінних паперів.

Якщо на рахунку в цінних паперах власника, номінального утримувача у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями / обмежені в обігу цінні папери та/або з обмеженням прав за цінними паперами, зарахування прав на них на рахунок власника, номінального утримувача в депозитарній установі здійснюється з тим самим режимом обтяження / обмеження прав на цінні папери та/або обмеженням прав за цінними паперами.

У разі наявності в базі даних Депозитарної установи цінних паперів, облік яких належить до компетенції Національного банку України, передання баз даних (за наявності), архівів баз даних (за наявності) та документів для подальшого забезпечення та обслуговування таких цінних паперів до депозитарної установи, визначеної у цьому пункті, відбувається за умови наявності у неї депозитарного договору, укладеного з Національним банком України.

Виконання депозитарною установою операцій за рахунками в цінних паперах депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у Депозитарній установі, призупиняється до моменту звернення таких осіб або емітента до такої депозитарної установи щодо:

переведення прав на цінні папери, що обліковувались на їх рахунках у цінних паперах у Депозитарній установі до обраної ними/емітентом депозитарної установи;

укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача / договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з такою депозитарною установою;

укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, якщо депонентом є ІСІ, з яким Депозитарною установою був укладений такий договір, за умови наявності у депозитарної установи ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ;

укладання договору про обслуговування зберігачем активів ПФ, якщо депонентом є ПФ, з яким Депозитарною установою був укладений такий договір, за умови наявності у депозитарної установи ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ПФ.

Для проведення операцій щодо переведення власниками / номінальними утримувачами / емітентами цінних паперів прав на цінні папери до іншої депозитарної установи не потрібно укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача / договору про обслуговування рахунків власників з депозитарною установою / договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ / договору про обслуговування зберігачем активів ПФ. Такі операції здійснюються на підставі подання власником / номінальним утримувачем / емітентом відповідних розпоряджень, анкети рахунку в цінних паперах / анкети емітента та документів, що дають змогу належним чином встановити особу такого власника / номінального утримувача / емітента, відповідно до законодавства.

У разі подання розпорядження власником / номінальним утримувачем або його уповноваженою особою не особисто підпис фізичної особи - власника або його уповноваженої особи, а також уповноваженої особи юридичної особи - нерезидента (за умови відсутності у такої юридичної особи печатки) на зазначеному розпорядженні засвідчується нотаріально.

У разі якщо у депонента, власника, що не має статусу депонента, номінального утримувача, якому відкрито рахунок у цінних паперах депозитарною установою, або у емітента змінились реквізити, які містились в анкеті рахунку в цінних паперах / анкеті емітента, такий депонент, власник, номінальний утримувач, емітент повинен подати депозитарній установі документи, що підтверджують зазначені зміни.

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних учасників ринку
 цінних паперів

І. Козловська

(Положення із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.11.2014 р. N 1541
,
 від 30.06.2015 р. N 914
,
 від 09.06.2016 р. N 657
,
від 25.05.2017 р. N 370
,
від 01.02.2018 р. N 50
,
від 14.03.2019 р. N 157
,
у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. N 690)

Опрос