Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Экспертно-проверяющей комиссии отраслевого государственного архива Министерства внутренних дел Украины

МВД
Положение, Приказ от 31.03.2014 № 263
действует с 06.05.2014

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2014

м. Київ

N 263

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2014 р. за N 430/25207

Про затвердження Положення про Експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до статті 6 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та підпункту 3 пункту 10 Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1004,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, науково-дослідних установ, ректорам вищих навчальних закладів МВС України та командувачу Національної гвардії України забезпечити організацію роботи з проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі їх діяльності, та подання результатів на розгляд Експертно-перевірної комісії галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України.

3. Департаменту режимно-секретного та документального забезпечення МВС України (Терещенко Ю. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ - керівника апарату Чеботаря С. І.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
архівної служби України

О. П. Гінзбург

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1004, Міністерство внутрішніх справ України (далі - МВС України) утворює експертно-перевірну комісію (далі - ЕПК) для розгляду методичних та практичних питань, пов'язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду (далі - НАФ) або вилученням документів з нього, здійсненням організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій (далі - ЕК) апарату МВС України, Головного управління Національної гвардії України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ (далі - органи та підрозділи внутрішніх справ), які перебувають у зоні комплектування галузевого державного архіву МВС України (далі - ГДА).

2. ЕПК є постійно діючим органом МВС України.

3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, наказами МВС України, Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів), а також цим Положенням.

4. До складу ЕПК, який затверджується наказом Міністра внутрішніх справ України за погодженням з Головою Укрдержархіву, входять фахівці з архівної справи та діловодства, представники структурних підрозділів апарату МВС України, вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.

Головою ЕПК призначається директор Департаменту режимно-секретного та документального забезпечення, заступником - начальник ГДА, а секретарем - один із працівників ГДА.

Голова ЕПК організовує роботу ЕПК згідно з річним планом, затвердженим Міністром внутрішніх справ України, і звітує перед ним про проведену роботу.

Секретар ЕПК за рішенням голови ЕПК забезпечує скликання засідань ЕПК, складає протоколи, доводить до відома органів та підрозділів внутрішніх справ, які перебувають у зоні комплектування ГДА, рішення ЕПК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

Секретар ЕПК здійснює контроль за своєчасністю надання документів від ЕК на розгляд ЕПК та повертає належним чином підготовлені документи органам та підрозділам внутрішніх справ, які перебувають у зоні комплектування ГДА.

5. Основними завданнями ЕПК є:

науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;

розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;

перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної ЕК.

6. ЕПК приймає рішення про:

1) схвалення і подання на розгляд Центральної експертно-перевірної комісії (далі - ЦЕПК) Укрдержархіву списків юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ, які передають документи до ГДА, та на затвердження їх Головою Укрдержархіву;

схвалення і подання на затвердження заступнику Міністра внутрішніх справ України списків юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, які перебувають у зоні комплектування ГДА;

2) схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, складених органами та підрозділами внутрішніх справ, які перебувають у зоні комплектування ГДА, та подання їх на затвердження керівникові органу та підрозділу внутрішніх справ;

3) погодження:

описів справ з кадрових питань (особового складу) органів та підрозділів внутрішніх справ, які перебувають у зоні комплектування ГДА;

номенклатур справ органів та підрозділів внутрішніх справ, які перебувають у зоні комплектування ГДА;

інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК органів та підрозділів внутрішніх справ, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування ГДА;

актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, органів та підрозділів внутрішніх справ, які перебувають у зоні комплектування ГДА;

4) схвалення і подання на погодження із ЦЕПК:

актів про вилучення документів з НАФ, які зберігаються в ГДА;

анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються у ГДА;

5) схвалення проектів визначення рангу документів НАФ та подання на затвердження заступнику Міністра внутрішніх справ України актів грошової оцінки документів, які зберігаються у ГДА;

6) внесення до НАФ:

документів, які зберігаються у фізичних осіб;

документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.

7. ЕПК стосовно органів та підрозділів внутрішніх справ, які перебувають у зоні комплектування ГДА, має право:

контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;

вимагати розшуку відсутніх документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

одержувати відомості та висновки, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

вимагати надання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, під час розгляду описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу);

заслуховувати на засіданнях інформацію керівників органів та підрозділів внутрішніх справ, які перебувають у зоні комплектування ГДА, та їх ЕК про якість оформлення документів і формування справ, стан упорядкування, обліку та зберігання документів;

запрошувати на засідання членів ЕК органів та підрозділів внутрішніх справ, які перебувають у зоні комплектування ГДА, а також інших фахівців як консультантів та експертів.

8. ЕПК інформує керівництво МВС України з питань, що входять до компетенції ЕПК.

9. Засідання ЕПК проводиться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

Рішення ЕПК приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар комісії.

Рішення ЕПК набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК заступником Міністра внутрішніх справ України, після чого є обов'язковим для виконання органами та підрозділами внутрішніх справ, які перебувають у зоні комплектування ГДА.

У разі відмови заступника Міністра внутрішніх справ України затвердити протокол засідання ЕПК її голова може звернутися зі скаргою до ЦЕПК.

 

Директор Департаменту
режимно-секретного та
документального забезпечення
МВС України

Ю. В. Терещенко

Опрос