Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации проведения аукционов в производстве по делам о банкротстве и требований к их организаторам относительно имущества государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает пятьдесят процентов

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 16.12.2013 № 1483
действует с 18.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2013

м. Київ

N 1483

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2014 р. за N 320/25097

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків

Відповідно до статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, що додається.

2. Адміністративно-господарському департаменту (Новосьол І. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення, погодження Мінекономрозвитку України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, та Держпідприємництвом України (далі - ЦОВВ) кандидатури організатора аукціону під час організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до нього стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку України та ЦОВВ, та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюють Мінекономрозвитку України та ЦОВВ (далі - боржник).

2. Визначені цим Порядком повноваження Мінекономрозвитку України та ЦОВВ здійснюють структурні підрозділи, відповідальні за забезпечення виконання Мінекономрозвитку України та ЦОВВ повноважень органу управління об'єктами державної власності.

3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

4. Організатором аукціону є визначена замовником за погодженням з Мінекономрозвитку України або ЦОВВ фізична або юридична особа, що має право на проведення торгів та з якою замовник аукціону уклав договір про проведення аукціону.

5. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

мати право на проведення торгів;

мати досвід проведення аукціонів не менше ніж три роки;

запропонована ним сума винагороди є найменшою.

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

6. Замовник аукціону не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає до Мінекономрозвитку України або ЦОВВ для розміщення на їх офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення, що повинно містити такі відомості:

інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні;

вимоги до організатора аукціону відповідно до пункту 5 цього Порядку;

кінцевий термін прийняття від претендентів заяв та документів, що підтверджують їх відповідність установленим вимогам;

поштову адресу, на яку надсилаються заява та відповідні документи;

контактні телефони для довідок;

текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням основних істотних умов договору (крім умови про суму винагороди та інформації про організатора аукціону).

Розміщення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України або ЦОВВ оголошення з метою визначення кандидатур організатора аукціону здійснюється протягом п'яти днів з дня його надходження за умови надання замовником аукціону в повному обсязі інформації, зазначеної в цьому пункті.

7. Претенденти подають замовникові аукціону в строк та за поштовою адресою, указаними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Мінекономрозвитку України або ЦОВВ та боржника (за наявності), такі документи:

заяву, у якій зазначається повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові); код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження (місце проживання); номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу в правовідносинах із третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори; пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з проведення аукціонів.

8. У разі подання документів з порушенням вимог, передбачених пунктом 7 цього Порядку, або після встановленого в оголошенні кінцевого терміну така заява залишається без розгляду, про що замовник аукціону листом повідомляє заявника.

9. У разі надходження двох і більше заяв від претендентів, які відповідають вимогам, установленим цим Порядком, замовник аукціону в п'ятиденний строк з останнього дня подання таких заяв проводить конкурсний відбір та визначає переможця з урахуванням таких показників:

досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду та особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.

10. У разі якщо в строк, указаний в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Мінекономрозвитку України або ЦОВВ та боржника (за наявності), не надійшло жодної заяви на виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно в порядку та строк, що встановлені пунктом 6 цього Порядку, надсилає до Мінекономрозвитку України або ЦОВВ для розміщення на їх офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення для визначення кандидатур організатора аукціону.

11. Замовник аукціону після визначення кандидатури організатора аукціону, яка відповідає вимогам, установленим пунктом 5 цього Порядку, у п'ятиденний строк звертається до Мінекономрозвитку України або ЦОВВ для її погодження.

До звернення замовника аукціону про погодження кандидатури організатора аукціону додаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору про проведення аукціону.

12. За результатами розгляду поданих замовником аукціону документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Мінекономрозвитку України або ЦОВВ у десятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про погодження або відхилення кандидатури організатора аукціону.

З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки поданих нею відомостей Мінекономрозвитку України або ЦОВВ продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на десять днів, про що повідомляє замовника аукціону.

13. Про прийняте рішення Мінекономрозвитку України або ЦОВВ листом повідомляє замовника аукціону.

14. У разі прийняття Мінекономрозвитку України або ЦОВВ рішення про відхилення наданої замовником кандидатури організатора аукціону замовник аукціону повторно проводить відбір кандидатур, які подали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність установленим вимогам, та повторно звертається до Мінекономрозвитку України або ЦОВВ для погодження кандидатури.

15. Замовник аукціону укладає договір про проведення аукціону з погодженою Мінекономрозвитку України або ЦОВВ кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, установлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

Директор
адміністративно-господарського
департаменту

І. М. Новосьол

Опрос