Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях в области государственного экспортного контроля

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ, Инструкция от 27.01.2014 № 74
действует с 07.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2014

м. Київ

N 74

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2014 р. за N 304/25081

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 448,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби експортного контролю України від 09 січня 2004 року N 4 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 року за N 89/8688 (із змінами).

3. Департаменту економіки оборони та безпеки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби експортного контролю України Демьохіна В. А.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

І. М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
експортного контролю України

В. А. Демьохін

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює процедури складання та обліку протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням громадянами та посадовими особами законодавства в галузі державного експортного контролю (далі - адміністративні правопорушення), оформлення справ про адміністративні правопорушення та передання їх органові, уповноваженому розглядати такі справи.

1.2. У разі вчинення громадянами та посадовими особами адміністративних правопорушень, визначених статтями 18817 та 2124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), уповноважена на те посадова особа Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль) складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції.

1.3. Посадові особи Держекспортконтролю, які мають право складати протокол (далі - уповноважена посадова особа), визначаються окремим актом персонального характеру Держекспортконтролю.

II. Складання протоколу про адміністративні правопорушення

2.1. Протокол складається українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.2. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи, яка склала протокол;

відомості про особу, щодо якої складається протокол:

прізвище, ім'я та по батькові;

число, місяць, рік і місце народження;

громадянство;

місце проживання;

місце роботи;

посада;

чи є громадянин посадовою особою (чи виконує відповідні функції в галузі державного експортного контролю);

якщо громадянин чи посадова особа протягом року вже притягалися до адміністративної відповідальності, зазначаються дата і місце вчинення попереднього адміністративного правопорушення, а також вид адміністративного стягнення;

серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, щодо якої складається протокол, дата видачі й найменування підприємства, установи чи організації, що його видала.

Під час викладення обставин адміністративного правопорушення зазначаються дата і місце його вчинення, суть адміністративного правопорушення, нормативно-правові акти, вимоги яких порушено, відповідна частина статті Кодексу, якою відповідні діяння громадянина чи посадової особи віднесено до адміністративних правопорушень.

Кожне адміністративне правопорушення обґрунтовується, посилаючись на законодавство.

У протоколі зазначаються обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність.

Громадянин чи посадова особа, які притягаються до адміністративної відповідальності, мають право: знайомитися з матеріалами справи, надавати пояснення та докази, заявляти клопотання; під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо вони не володіють мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

Громадянин чи посадова особа не несуть відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Громадянину чи посадовій особі повідомляється про місце розгляду адміністративної справи.

У протоколі зазначаються повне найменування та місцезнаходження органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення і приймати рішення про накладення адміністративного стягнення.

Протокол підписує уповноважена посадова особа, яка його склала, і особа, яка притягається до адміністративної відповідальності.

За наявності свідків адміністративного правопорушення протокол може бути підписаний цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу про це робиться відповідна відмітка.

2.3. Протокол складається в усіх випадках учинення адміністративних правопорушень.

2.4. Якщо адміністративне правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо.

2.5. Громадянин чи посадова особа, щодо яких складено протокол, мають право надати в протоколі пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання та подавати заяви і клопотання. У разі коли особа викладає свої пояснення на окремому аркуші, у протоколі про це робиться відповідна відмітка.

2.6. Під час складання протоколу громадянину чи посадовій особі, щодо яких складається протокол, пропонується надати пояснення по суті вчиненого адміністративного правопорушення. У разі відмови громадянина чи посадової особи, щодо яких складається протокол, від надання пояснень по суті вчиненого адміністративного правопорушення уповноважена посадова особа вносить до протоколу відповідний запис.

2.7. До протоколу долучаються матеріали, які підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення (акти перевірок, висновки експертів, письмові пояснення, повідомлення, листування з особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, тощо).

2.8. Кожен доданий до протоколу документ повинен мати реквізити (дату, адресу, назву, підпис тощо) і відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.9. Протокол надсилається до суду. Копія протоколу зберігається в Держекспортконтролі та надається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

2.10. Оформлений протокол разом із доданими документами та супровідним листом за підписом Голови Держекспортконтролю або його першого заступника (заступника) надсилається до суду за місцем складення протоколу.

III. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

3.1. Облік протоколів здійснюється з використанням автоматизованої бази даних Держекспортконтролю "Розслідування".

Порядок ведення бази даних Держекспортконтролю "Розслідування" установлюється наказом Держекспортконтролю організаційно-розпорядчого характеру.

3.2. Усі матеріали, що стосуються одного адміністративного правопорушення конкретного громадянина чи посадової особи, формуються у відповідну номенклатурну справу діловодства Держекспортконтролю, яка зберігається в установленому порядку протягом трьох років з дати підписання протоколу.

 

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки

П. Г. Неботов

 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
(Держекспортконтроль України)
вул. Фрунзе, 19/21, м. Київ, 04080, Україна, тел. (044) 417-14-31, факс (044) 462-49-70,
e-mail: general@dsecu.gov.ua, web: http:// www.dsecu.gov.ua, код ЄДРПОУ 00010300

ПРОТОКОЛ N ______
про адміністративне правопорушення

___ ____________ 20__ року

м. ___________

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
керуючись статтями 18817 або 2124 і 254 - 256, 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що:

1. Громадянин(ка):

1) прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

2) дата і місце народження _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

3) громадянство _______________________________________________________________________,

4) місце проживання ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

5) місце роботи _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

6) посада ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

7) чи є посадовою особою _______________________________________________________________,

8)  чи притягався(лася) раніше до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю
______________________________________________________________________________________
                                                                        (дата вчинення попереднього правопорушення,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                          вид адміністративного стягнення)

9) документ, що посвідчує особу __________________________________________________________
                                                                                                                                    (вид, серія, номер,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                       ким і коли виданий)
вчинив(ла) ____________________________________________________________________________
                                                                             (дата, місце та суть адміністративного правопорушення,
______________________________________________________________________________________
                                                                          нормативно-правові акти, вимоги яких порушено,
______________________________________________________________________________________
                                                               частина статті Кодексу України про адміністративні правопорушення,
______________________________________________________________________________________
                                                                      якою діяння віднесено до адміністративних правопорушень)

2. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність за
адміністративне правопорушення: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено її права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення: знайомитися з матеріалами справи, надавати пояснення та докази, заявляти клопотання; під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто або за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо вона не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову по справі.

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

__________________
                 (підпис)

                                    _____________________________
                                     (ініціали та прізвище)               

4. Відповідно до статей 221, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення цей
протокол буде надіслано для розгляду до ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                               (зазначити найменування та місцезнаходження органу,
______________________________________________________________________________________
                                                   уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення)

Про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення Вас буде повідомлено в установленому законом порядку
______________________________________________________________________________________
                            (зазначити найменування та місцезнаходження органу, уповноваженого розглядати справу
______________________________________________________________________________________
                                              про адміністративне правопорушення, який буде здійснювати повідомлення)

5. Пояснення та зауваження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, щодо суті порушення і змісту протоколу:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

За відмову надавати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відповідно до статті 63 Конституції України відповідальності не несе.

6. Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

__________________
                (підпис)

                        ___________________________
                               (ініціали та прізвище)       

7. Від підписання протоколу особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,
 відмовилася ___________________________________________________________________________
                                                                                                   (підпис уповноваженої посадової
                                                                                                        особи, яка склала протокол)

Свідки (за наявності):

1) ____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                           місце проживання)

 

 

               ____________________
                      (підпис)

2) ____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                          місце проживання)

 

 

                ____________________
                         (підпис)

8. До протоколу додаються: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Підпис уповноваженої посадової особи, яка склала протокол

__________________
            (підпис)

                             ____________________________
                                               (ініціали та прізвище)         

Примірник протоколу про адміністративне правопорушення мною отримано ___ _____________ 20___ року

__________________
                  (підпис)

          ______________________________________
                  (ініціали та прізвище особи, яка притягається
               до адміністративної відповідальності)

____________

Опрос