Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об экспертно-проверяющей комиссии отраслевого государственного архива Государственной пенитенциарной службы Украины

Минюст
Положение, Приказ от 07.02.2014 № 287/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2014

м. Київ

N 287/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2014 р. за N 263/25040

Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Державної пенітенціарної служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 12 жовтня 2015 року N 1928/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 10 травня 2019 року N 1419/5)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1004,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Державної пенітенціарної служби України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Сидоренка С. М.

 

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
пенітенціарної служби України

О. В. Лісіцков

Голова Державної
архівної служби України

О. П. Гінзбург

 

ПОЛОЖЕННЯ
про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Державної пенітенціарної служби України

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1004, Державна пенітенціарна служба України (далі - ДПтС України) утворює експертно-перевірну комісію галузевого архіву (далі - ЕПК) для розгляду методичних та практичних питань, пов'язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду (далі - НАФ) або вилученням документів з нього, здійсненням організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій (далі - ЕК) територіальних органів ДПтС України, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи і установи, що належать до сфери управління ДПтС України), які перебувають у зоні комплектування галузевого державного архіву ДПтС України (далі - ГДА ДПтС України).

2. ЕПК є постійно діючим органом галузевого архіву ДПтС України.

3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами, наказами ДПтС України, Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів), а також цим Положенням.

4. До складу ЕПК, який затверджується наказом ДПтС України за погодженням із Головою Укрдержархіву, входять працівники структурних підрозділів ДПтС України, фахівці з архівної справи, а також представники ЕК органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України (за згодою).

Головою ЕПК призначається перший заступник Голови ДПтС України, заступником голови ЕПК - начальник ГДА ДПтС України, а секретарем - один із працівників ГДА ДПтС України.

Голова ЕПК організовує роботу згідно з річним планом, затвердженим Головою ДПтС України, і звітує перед ним про проведену роботу.

Секретар ЕПК за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕПК, складає протоколи, доводить до відома посадових осіб та керівників структурних підрозділів ДПтС України, а також керівників органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України, рішення ЕПК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

Секретареві ЕПК надається право вимагати своєчасне подання документів на розгляд ЕПК та повертати неналежним чином підготовлені документи органам і установам, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України.

5. Основними завданнями ЕПК є:

науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;

розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;

перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної ЕК органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України;

розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах;

(пункт 5 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.10.2015 р. N 1928/5)

проведення експертизи цінності архівних документів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду відповідно до статті 28 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

(пункт 5 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.10.2015 р. N 1928/5)

6. ЕПК приймає рішення про:

1) схвалення і подання на розгляд Центральної експертно-перевірної комісії (далі - ЦЕПК) Укрдержархіву списків юридичних осіб - джерел формування НАФ, які передають документи ГДА ДПтС України, та затвердження їх Головою Укрдержархіву;

схвалення і подання на затвердження Голови ДПтС України списків юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, які перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України;

2) схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України, та подання таких описів справ на затвердження керівнику органу чи установи, що належить до сфери управління ДПтС України і перебуває у зоні комплектування ГДА ДПтС України;

3) погодження:

описів справ з кадрових питань (особового складу) органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України;

номенклатур справ органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України;

інструкцій з діловодства, положень про службу діловодства, архівні підрозділи та ЕК органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України;

актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України;

4) схвалення і подання на погодження із ЦЕПК Укрдержархіву:

актів про вилучення з НАФ документів, актів про невиправні пошкодження документів НАФ, що зберігаються в ГДА ДПтС України, органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України;

(абзац другий підпункту 4 пункту 6 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 12.10.2015 р. N 1928/5)

анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в ГДА ДПтС України;

5) схвалення та подання на затвердження Голови ДПтС України актів грошової оцінки документів НАФ, що зберігаються в ГДА ДПтС України, органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України;

(підпункт 5 пункту 6 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 12.10.2015 р. N 1928/5)

6) внесення до НАФ:

документів, що зберігаються у фізичних осіб;

документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.

7. ЕПК стосовно органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України, має право:

контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;

вимагати розшуку відсутніх документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

одержувати відомості та висновки, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

вимагати надання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, під час розгляду описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу);

заслуховувати на засіданнях інформацію керівників органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України, та їх ЕК про якість оформлення документів і формування справ, стан упорядкування, обліку та зберігання документів;

запрошувати на засідання членів ЕК органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України, а також інших фахівців як консультантів та експертів.

8. ЕПК інформує керівництво ДПтС України з питань, що входять до компетенції ЕПК.

9. Засідання ЕПК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менше ніж дві третини складу її членів.

Рішення ЕПК приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар комісії.

Рішення ЕПК набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК Головою ДПтС України, після чого є обов'язковим для виконання всіма органами і установами, що належать до сфери управління ДПтС України і перебувають у зоні комплектування ГДА ДПтС України.

У разі відмови Голови ДПтС України затвердити протокол засідання ЕПК її голова може звернутися зі скаргою до ЦЕПК Укрдержархіву.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Анохін

Опрос