Идет загрузка документа (297 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об осуществлении деятельности по администрированию негосударственного пенсионного фонда

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 03.12.2013 № 4400
редакция действует с 17.07.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.12.2013

м. Київ

N 4400

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 лютого 2014 р. за N 218/24995

Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг,
 від 3 грудня 2015 року N 2968
,
від 21 серпня 2018 року N 1455
,
від 29 листопада 2018 року N 2071
,
від 14 травня 2020 року N 892

Відповідно до пунктів 1 та 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, такі розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України:

від 20 липня 2004 року N 1660 "Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2004 року за N 990/9589 (із змінами);

від 16 грудня 2004 року N 3101 "Про затвердження Порядку нарахування та сплати пені адміністратором недержавного пенсійного фонду учаснику недержавного пенсійного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2004 року за N 1670/10269 (із змінами).

3. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С. О.

 

Голова Комісії

Б. Візіров

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України

Л. Дроздова

В. о. Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

Заступник Міністра
охорони здоров'я України -
керівник апарату

Р. М. Богачев

Голова Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Д. Тевелєв

Перший заступник Голови
Національного банку України

Б. В. Приходько

Перший заступник голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Положення
про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення установлює обов'язки адміністратора недержавного пенсійного фонду (далі - фонд), вимоги до організації та провадження ним діяльності з адміністрування фонду, правила персоніфікованого обліку учасників фонду, у тому числі учасників накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - учасник накопичувальної системи пенсійного страхування), та порядок доступу до цієї інформації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

архівний документ - документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця і часу створення та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об'єкт рухомого майна;

банківські реквізити - номер рахунку в банку, назва установи банку, її код (МФО);

виписка з індивідуального пенсійного рахунку - документ установленої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), форми, який надається учаснику фонду в письмовій формі і який підтверджує інформацію щодо суми належних йому пенсійних коштів та операцій щодо них протягом часу, за який надається така виписка;

відомість персоніфікації пенсійних внесків (відомість персоніфікації) - документ визначеного складу даних у паперовій або електронній формах, який формується вкладником фонду та є підставою для зарахування адміністратором пенсійних внесків на індивідуальні пенсійні рахунки учасників фонду, на користь яких такі внески сплачено єдиним платежем;

документ, що дає змогу встановити особу, - паспорт громадянина України або інший документ, визначений статтею 43 Закону України "Про нотаріат" для встановлення особи учасників цивільних відносин під час укладення цивільно-правових правочинів;

зареєстрована особа - фізична або юридична особа, на яку в системі персоніфікованого обліку відкрито відповідну облікову картку;

облікова картка - обліковий документ, що містить сукупність даних про зареєстровану особу або інший об'єкт обліку в системі персоніфікованого обліку;

обліковий період - період, за який здійснюється розрахунок чистої вартості активів пенсійного фонду, кількості та чистої вартості одиниці пенсійних активів;

пенсійний внесок - грошовий внесок вкладника фонду, сплачений на користь учасника (учасників) фонду відповідно до пенсійного контракту;

пенсійні накопичення накопичувальної системи пенсійного страхування - сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування в Накопичувальному пенсійному фонді або пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня, яка сформована за рахунок страхових внесків та інших надходжень до Накопичувального пенсійного фонду або пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня;

пенсійні накопичення учасника - сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, яка сформована в системі недержавного пенсійного забезпечення за рахунок пенсійних внесків та інших надходжень до фонду на користь такого учасника;

персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення та цим Положенням відомостей про учасників недержавного пенсійного забезпечення та учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, укладених договорів та надісланих заяв, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також обчислення розміру цих виплат;

представник - фізична або юридична особа, яка зобов'язана або має право вчиняти правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє, відповідно до Цивільного кодексу України;

система персоніфікованого обліку учасників фонду (система персоніфікованого обліку) - сукупність даних, зафіксованих у вигляді записів в електронних базах даних та/або в паперовій формі відповідно до законодавства.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

II. Організація діяльності з адміністрування фонду

1. Провадження діяльності з адміністрування фондів полягає у здійсненні адміністратором таких функцій:

ведення персоніфікованого обліку учасників фонду відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;

укладення пенсійних контрактів від імені фонду та контроль за їх дотриманням;

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з учасниками та вкладниками фонду;

забезпечення приймання інформації про сплату пенсійних внесків, що сплачуються до фонду на користь учасників;

укладення договорів про виплату пенсії на визначений строк від імені фонду;

визначення розміру та забезпечення здійснення пенсійних виплат учасникам фонду (спадкоємцям учасників фонду) у випадках, передбачених Законом;

переведення пенсійних коштів у випадках, передбачених Законом;

вибір іншого фонду, куди мають бути передані пенсійні кошти учасників корпоративного фонду, крім учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, у випадках, передбачених Законом;

надання зберігачу розпоряджень щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до статті 48 Закону;

здійснення організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності ради фонду та проведення зборів засновників фонду;

звітування на засіданнях ради фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності фонду, через свого представника (своїх представників);

надання фонду агентських та рекламних послуг, пов'язаних з його діяльністю;

ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги фонду відповідно до Закону;

надання та оприлюднення інформації про фонд та здійснення ним діяльності з недержавного пенсійного забезпечення відповідно до умов договору про адміністрування фонду та законодавства;

складання та подання від імені фонду звітності у сфері недержавного пенсійного забезпечення в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

надання в письмовій формі учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування інформації про умови і порядок отримання довічної пенсії за рахунок коштів, облікованих на їх індивідуальних пенсійних рахунках;

надання в письмовій формі у випадках та відповідно до чинного законодавства України особам, зазначеним учасником фонду, інформації про наявність коштів на рахунку померлого учасника фонду;

виконання операцій, визначених законодавством, під час проведення ліквідації (реорганізації) фонду;

забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності фонду;

ведення бухгалтерського та податкового обліку фонду;

розрахунок чистої вартості активів фонду і чистої вартості одиниці пенсійних активів (разом з особами, що провадять діяльність з управління активами фонду);

обмін інформацією з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення та у випадках, передбачених законодавством, з державними органами, юридичними та фізичними особами;

виконання інших обов'язків у випадках, передбачених Законом та договором про адміністрування фонду.

2. Внутрішня документація адміністратора:

1) для забезпечення своєї діяльності адміністратор повинен розробити та затвердити рішенням свого органу управління, якому статутом надані повноваження щодо прийняття відповідних рішень, внутрішню документацію, призначену для формалізації та регламентації дій адміністратора, його структурних підрозділів та працівників адміністратора у процесі провадження діяльності з адміністрування. До складу такої документації входять:

внутрішнє положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів (далі - внутрішнє положення);

документація щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу фонду;

документація щодо організації та проведення внутрішнього аудиту фонду;

положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів у відокремленому підрозділі адміністратора (у разі його створення);

документація щодо організації та забезпечення захисту персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

регламент ведення архіву інформації персоніфікованого обліку;

регламент ведення обліку вхідної та вихідної кореспонденції;

регламент резервного копіювання бази даних системи персоніфікованого обліку;

технічна документація автоматизованої системи персоніфікованого обліку (інструкції користувача та адміністратора системи);

облікова політика адміністратора та облікова політика фонду, що обслуговується адміністратором;

регламенти інформаційної безпеки, накази щодо надання прав доступу до інформації із системи персоніфікованого обліку, архіву та до приміщень з обмеженим доступом.

Положення кожного із зазначених у цьому підпункті внутрішніх документів можуть визначатися як в окремому документі, так і входити до складу внутрішнього положення, Положення про відокремлений підрозділ або посадових інструкцій працівників адміністратора;

2) внутрішнє положення є документом, що регламентує діяльність адміністратора та його підрозділів, які безпосередньо беруть участь у провадженні діяльності з адміністрування фонду. Внутрішнє положення повинно містити:

організаційно-функціональну структуру адміністратора;

схему та порядок взаємодії та обміну інформацією (у тому числі документами) між адміністратором та особою (особами), що здійснює(ють) управління активами фонду, зберігачем та радою фонду;

функціональну схему процесу адміністрування фонду з розбивкою за функціями окремих підрозділів адміністратора та описом взаємодії цих підрозділів;

опис взаємодії структурних підрозділів адміністратора;

особливості ведення персоніфікованого обліку учасників фонду;

порядок надання інформації з системи персоніфікованого обліку, в тому числі учасникам фонду;

порядок ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги.

Внутрішнє положення може містити інші норми, що регламентують діяльність адміністратора;

3) документація щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу розробляється та затверджується адміністратором відповідно до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) від 05 серпня 2003 року N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за N 715/8036 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 року N 102). Такою документацією повинно бути передбачено проведення адміністратором фінансового моніторингу фінансових операцій фонду, з яким укладено договір про адміністрування;

4) документація щодо організації та проведення внутрішнього аудиту розробляється та затверджується адміністратором відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". Такою документацією повинно бути передбачено проведення адміністратором внутрішнього аудиту (контролю) діяльності фонду, з яким укладено договір про адміністрування;

5) положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів у відокремленому підрозділі адміністратора (у разі його створення) розробляється та затверджується адміністратором за наявності у нього відокремленого підрозділу. Воно містить опис повноважень такого підрозділу, його основних функціональних обов'язків з питань адміністрування, порядку взаємодії з іншими підрозділами адміністратора. Таке положення може також містити технологічні карти виконання певних функціональних процесів. Воно може бути як окремим документом, так і входити до складу внутрішнього положення або Положення про відокремлений підрозділ адміністратора. Відокремлений підрозділ у своїй діяльності керується цим Положенням, а також Положенням про відокремлений підрозділ та внутрішнім положенням.

3. Приміщення та технічне забезпечення адміністратора

Приміщення адміністратора та його відокремлених підрозділів, на які покладено функції з адміністрування, повинно відповідати вимогам ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - Ліцензійні умови).

Адміністратор повинен здійснювати свою діяльність, у тому числі у відокремлених підрозділах, лише за місцезнаходженням, визначеним статутними та/або його реєстраційними документами.

Розміщення адміністратора та кожного відокремленого підрозділу, на який покладено функції з адміністрування, повинно передбачати наявність приміщень (кімнат) з обмеженим (контрольованим) доступом, призначених для:

операційної діяльності в системі персоніфікованого обліку;

зберігання архівних документів (при самостійному веденні архіву);

розміщення серверів та баз даних програмно-технічного комплексу, що забезпечує функціонування автоматизованої системи персоніфікованого обліку.

При зміні свого місцезнаходження або місцезнаходження відокремленого підрозділу адміністратор повинен діяти відповідно до вимог, встановлених Положенням про Державний реєстр фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 28 серпня 2003 року N 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року N 4368) (далі - Положення про реєстр). Про зміну свого місцезнаходження адміністратор зобов'язаний письмово повідомити раду фонду, з якою ним укладено договір про адміністрування, особу (осіб), що здійснює(ють) управління активами, та зберігача фонду. Про зміну свого місцезнаходження або місцезнаходження свого відокремленого підрозділу адміністратор повинен повідомити всіх вкладників та учасників фондів шляхом розміщення відповідної інформації на сайтах адміністратора та фонду.

(абзац восьмий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг, від 29.11.2018 р. N 2071)

Технічне забезпечення та інформаційні системи, які створюються та/або використовуються адміністратором фонду для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду, мають відповідати Вимогам до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 22 червня 2004 року N 1101, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 липня 2004 року за N 855/9454.

4. Відокремлені підрозділи адміністратора

Адміністратор може утворювати відокремлені підрозділи відповідно до чинного законодавства та статуту адміністратора. Утворення, управління та господарча діяльність відокремленого підрозділу здійснюються згідно з положенням про відповідний відокремлений підрозділ. Повноваження та функціональні обов'язки відокремленого підрозділу при провадженні адміністратором діяльності з адміністрування можуть зазначатися в Положенні про відокремлений підрозділ або у внутрішньому положенні.

Інформація про відокремлені підрозділи адміністратора вноситься до Реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) у порядку, визначеному Положенням про реєстр.

Адміністратор може утворювати як відокремлені підрозділи, на які покладається провадження діяльності з адміністрування, так і відокремлені підрозділи, призначені виключно для виконання представницьких функцій.

Провадження діяльності з адміністрування через відокремлений підрозділ здійснюється на підставі отриманої адміністратором ліцензії, а інформація про такі підрозділи надається Нацкомфінпослуг у порядку, визначеному Ліцензійними умовами.

Відокремлений підрозділ адміністратора підлягає державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Інформацію про відокремлений підрозділ адміністратора має бути внесено до Державного реєстру фінансових установ у порядку, визначеному Положенням про реєстр.

(абзац шостий пункту 4 розділу II у редакції розпорядження Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 29.11.2018 р. N 2071)

Відокремленим підрозділам адміністратора, на які покладається виконання виключно представницьких функцій, не дозволяється надання фінансових послуг на підставі ліцензії адміністратора. Такі підрозділи можуть надавати фондам лише такі послуги:

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з учасниками та вкладниками;

надання фонду агентських та рекламних послуг, пов'язаних з його діяльністю;

обмін інформацією з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення.

У такому відокремленому підрозділі може вестись також підготовча робота щодо укладення пенсійних контрактів.

Відокремлені підрозділи адміністратора не здійснюють фінансових операцій.

5. Договір про адміністрування пенсійного фонду

Договір про адміністрування пенсійного фонду укладається на підставі рішення ради фонду та завіряється підписом голови ради фонду (або члена ради фонду, якому головою ради надано відповідне доручення), підписом уповноваженої особи адміністратора. Договір повинен відповідати вимогам, встановленим частинами четвертою та п'ятою статті 21 Закону, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та цим Положенням.

(абзац другий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

У договорі про адміністрування пенсійного фонду також повинні бути визначені порядок та умови передачі системи персоніфікованого обліку, відшкодування витрат, які пов'язані з передачею системи персоніфікованого обліку адміністратору, відповідальність адміністратора щодо такої передачі. Крім того, в договорі можуть бути визначені умови оплати послуг щодо передачі системи персоніфікованого обліку. При цьому розмір такої оплати не повинен перевищувати розмір плати за надання послуг з адміністрування фонду, установлений цим договором.

6. Організація взаємодії адміністратора з особами, що управляють активами, та зберігачем фонду

Порядок взаємодії та обміну інформацією (у тому числі документами) між адміністратором фонду та особою (особами), що здійснює(ють) управління активами такого фонду, а також між адміністратором фонду та зберігачем такого фонду визначається внутрішнім положенням та відповідними договорами про надання послуг фонду.

Порядок обміну інформацією між особами, що надають послуги фонду, а також права та обов'язки таких осіб у порядку обміну інформацією можуть визначатися відповідними договорами щодо обміну інформацією, які можуть додатково укладатися між адміністратором і особою (особами), що здійснює(ють) управління активами фонду, а також між адміністратором і зберігачем фонду. Такими договорами може визначатися порядок проведення фінансових операцій від імені фонду та порядок використання рахунків фонду, відкритих у зберігача, а також порядок розрахунку чистої вартості активів фонду. Укладення таких договорів може передбачатися договорами між фондом і особою, що здійснює управління активами, та між фондом і зберігачем.

7. Особливості проведення фінансових операцій від імені фонду та використання адміністратором поточних рахунків фонду, відкритих у зберігача

Рахунок, розпорядником якого призначений адміністратор (адміністративний рахунок), використовується для операцій, не пов'язаних з інвестуванням пенсійних активів.

Кошти, що надходять на адміністративний рахунок, після з'ясування їх призначення використовуються для проведення адміністратором оплат витрат фонду від його імені, а їх залишок підлягає перерахуванню на рахунок, який призначений для інвестування пенсійних активів. У випадку недостатності коштів, що знаходяться на адміністративному рахунку, для проведення оплат витрат фонду адміністратор (підрозділ, що здійснює адміністрування) надає особі (особам), що здійснює(ють) управління активами фонду (розпоряднику рахунку, який призначений для інвестування пенсійних активів), запит про перерахування коштів на адміністративний рахунок.

Порядок проведення фінансових операцій від імені фонду та порядок використання рахунку (рахунків) фонду, відкритого(их) у зберігача, встановлюється договорами між адміністратором і особою, що здійснює управління активами, а також між адміністратором і зберігачем фонду.

У разі якщо адміністратор і особа, що здійснює управління активами фонду, є однією юридичною особою та поєднують діяльність з обслуговування пенсійного фонду, то всі зазначені фінансові операції можуть здійснюватися з одного рахунку.

8. Порядок роботи з вхідними та вихідними документами

Датою подання адміністратору вхідних документів є дата подання документів адміністратору відправником особисто або через уповноваженого ним представника або дата подання за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку у разі відправлення поштою.

Датою отримання адміністратором вхідних документів у випадку, якщо:

документи подані адміністратору відправником особисто або через уповноваженого ним представника, є дата їх подання;

документи надіслані простим поштовим відправленням, є дата реєстрації їх у журналі обліку вхідних документів;

документи надіслані рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю, є дата вручення зазначеного поштового відправлення адміністратору.

Працівник адміністратора, який приймає документи, зобов'язаний у день отримання документів зробити запис у журналі обліку вхідних документів, зазначивши перелік прийнятих документів на паперових та/або електронних носіях за їх найменуваннями та реквізитами, дату прийняття документів та реєстраційні номери, за якими документи зареєстровано в адміністратора. У разі наявності опису документів, що подаються, може реєструватися тільки такий опис з визначенням узагальненої інформації щодо найменування документів та їх кількості. У разі отримання документів поштою конверт, у якому вони надійшли, обов'язково зберігається разом з одним із документів, який надійшов у цьому конверті.

Працівник адміністратора, який відправляє документи, зобов'язаний зробити запис у журналі обліку вихідних документів, зазначивши перелік документів на паперових та/або електронних носіях, які відправляються, за їх найменуваннями та реквізитами, дату й реєстраційний номер, за яким документ зареєстровано в адміністратора. У разі наявності опису документів, що відправляються, може реєструватися тільки такий опис з визначенням узагальненої інформації щодо найменування документів та їх кількості.

У разі відмови у виконанні будь-якої письмової заяви, передбаченої цим Положенням, що надійшла від учасника (подружжя учасника, спадкоємця учасника), адміністратор протягом трьох робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє відповідну особу про відмову із зазначенням її причин, про що робиться запис у журналі обліку вихідних документів.

У разі якщо до адміністратора звернувся учасник фонду або його спадкоємець (спадкоємці) з проханням щодо допомоги у складанні заяви, передбаченої вимогами цього Положення, адміністратор має надати таку допомогу.

9. Організація звітності фонду

Адміністратор зобов'язаний складати відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади.

Порядок, строки та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається адміністратором до Нацкомфінпослуг та до ради пенсійного фонду, з якою він уклав договір про адміністрування, встановлені Положенням про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 27 жовтня 2011 року N 674, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за N 41/20354.

Адміністратор також зобов'язаний звітувати від імені фонду перед державними контролюючими органами в терміни та в порядку, що встановлені законодавством.

III. Система персоніфікованого обліку

1. Для кожного фонду, з яким адміністратором укладено відповідний договір про адміністрування фонду, формується окрема система персоніфікованого обліку.

2. Усі записи в системі персоніфікованого обліку ведуться українською мовою. Для ідентифікації зареєстрованих осіб на їх вимогу, яка підтверджується заявою довільної форми, допускається додаткове визначення відповідних даних російською або англійською мовою.

3. Інформація в системі персоніфікованого обліку повинна бути повною, актуальною та взаємоузгодженою.

4. У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) відповідно до вимог Податкового кодексу України для ідентифікації особи при адмініструванні фонду замість нього використовуються: для громадян України - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); для іноземців та осіб без громадянства - номер визначеного законодавством України документа, що посвідчує особу. Для неповнолітніх осіб, що не отримали паспорта за віком, використовуються серія та номер свідоцтва про народження.

(пункт 4 розділу ІІІ у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 14.05.2020 р. N 892)

5. Ведення персоніфікованого обліку полягає у виконанні адміністратором таких функцій:

відкриття, ведення та закриття облікових карток зареєстрованих осіб, інших об'єктів обліку;

облік документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи персоніфікованого обліку;

відкриття, ведення та закриття індивідуальних пенсійних рахунків учасників фонду;

здійснення розподілу пенсійного внеску, сплаченого на користь кількох учасників фонду, за індивідуальними пенсійними рахунками таких учасників;

розрахунок сум пенсійних виплат;

розрахунок сум податку на доходи фізичних осіб, що утримується з пенсійних виплат;

ведення облікових журналів, що входять до системи персоніфікованого обліку;

видача учасникам фонду виписок з їх індивідуальних пенсійних рахунків та надання іншої інформації;

обробка запитів, що стосуються отримання інформації із системи персоніфікованого обліку, та надання відповідних відомостей;

формування, зберігання та облік архіву документів (у разі самостійного його ведення), на підставі яких сформована система персоніфікованого обліку, а також документів, які стали підставою для внесення змін до неї, документів, які були створені в результаті обробки даних системи персоніфікованого обліку та повинні знаходитись у адміністратора;

переведення пенсійних коштів учасника фонду до іншого фонду, банку або страхової організації у випадках, передбачених чинним законодавством України;

передача системи персоніфікованого обліку іншому адміністратору;

забезпечення функціонування системи персоніфікованого обліку.

6. Складові системи персоніфікованого обліку:

1) система персоніфікованого обліку складається з облікових карток, індивідуальних пенсійних рахунків, облікових журналів.

Основною одиницею обліку інформації про зареєстрованих осіб та інші об'єкти обліку є облікова картка. Облікові картки відкриваються в електронній формі на кожний об'єкт обліку. Кожна облікова картка повинна містити інформацію про:

унікальний номер (код) облікової картки;

дату та підставу для відкриття облікової картки;

дату та підстави для закриття облікової картки.

Облікова картка може містити додаткову інформацію, не передбачену цим Положенням.

Внесення інформації до облікової картки здійснюється після отримання адміністратором інформації щодо об'єкта обліку;

2) облікові картки системи персоніфікованого обліку фонду.

Кожна облікова картка додатково до інформації, встановленої підпунктом 1 цього пункту, має містити відомості, встановлені цим підпунктом.

Облікова картка фонду.

Облікова картка фонду відкривається на підставі договору про адміністрування фонду, укладеного радою фонду з адміністратором, або рішення Нацкомфінпослуг щодо тимчасового призначення адміністратора для виконання всіх функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано, протягом п'яти робочих днів з дати укладення такого договору або призначення тимчасового адміністратора. Зміни та доповнення до облікової картки фонду можуть вноситися на підставі інформації, поданої радою фонду до адміністратора в письмовому вигляді, у тому числі договорів, укладених радою фонду із суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання адміністратором такої інформації.

Облікова картка фонду має також містити:

загальні відомості про фонд;

повне та скорочене (за наявності) найменування фонду;

вид фонду (відкритий, корпоративний, професійний);

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

поштову адресу;

номер контактного телефону, факсу (за наявності);

адресу електронної пошти (за наявності);

реквізити державної реєстрації фонду;

інформацію щодо свідоцтва про реєстрацію фонду як фінансової установи;

інформацію щодо рішення про внесення фонду до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

банківські реквізити (за наявності);

вид професійної діяльності, визначений у статуті фонду, за яким пов'язані учасники фонду (тільки для професійного фонду);

найменування та код за ЄДРПОУ правонаступника фонду;

відомості про кожного із засновників фонду;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти (за наявності);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

відомості про вихід зі складу засновників (дату та підставу для виходу).

Також зазначається інформація:

щодо кожного засновника - юридичної особи:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції);

місцезнаходження;

реквізити державної реєстрації юридичної особи;

посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

щодо кожного засновника - фізичної особи:

прізвище, ім'я, по батькові;

інформація щодо документа, що дає змогу встановити особу, найменування органу, що видав такий документ;

місце проживання із зазначенням адреси;

відомості про роботодавців - платників фонду:

повне та скорочене (за наявності) найменування або прізвище, ім'я, по батькові;

код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції) (для юридичної особи);

реквізити державної реєстрації суб'єкта господарювання (для фізичної особи);

місцезнаходження або місце проживання;

поштову адресу;

банківські реквізити;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти (за наявності);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника (для юридичної особи);

номер та дата укладення договору про участь у корпоративному пенсійному фонді;

відомості про вихід зі складу роботодавців-платників (дата та підстава для виходу);

відомості про раду фонду:

місцезнаходження;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти (за наявності);

щодо кожного члена ради фонду:

прізвище, ім'я, по батькові;

інформація щодо документа, що дає змогу встановити особу, найменування органу, що видав такий документ;

місце основної роботи та посада;

найменування або прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), яка (які) делегувала(и) члена ради фонду;

посада в раді фонду;

поштову адресу;

номер контактного телефону, факсу (за наявності);

адресу електронної пошти (за наявності);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

дата обрання членом ради фонду;

дата та підстави для закінчення (складання) повноважень членом ради фонду.

Облікова картка адміністратора фонду.

Облікова картка адміністратора фонду відкривається на підставі першого за часом договору про адміністрування фонду, укладеного з радою фонду, або рішення Нацкомфінпослуг щодо тимчасового призначення адміністратора для виконання всіх функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано, протягом п'яти робочих днів з дати укладення такого договору або призначення тимчасового адміністратора. Зміни до облікової картки адміністратора вносяться з ініціативи адміністратора.

Облікова картка адміністратора фонду має також містити:

повне та скорочене (за наявності) найменування адміністратора;

місцезнаходження;

поштову адресу;

код за ЄДРПОУ;

реквізити державної реєстрації юридичної особи;

інформацію щодо ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фонду;

перелік фондів, з якими укладено договори про адміністрування;

інформацію щодо кожного договору про адміністрування фонду;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника адміністратора;

прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника структурного підрозділу, який здійснює адміністрування фонду (за наявності);

банківські реквізити;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти;

дані про електронний цифровий підпис (за наявності).

Облікова картка зберігача фонду.

Облікова картка зберігача фонду відкривається на підставі договору про обслуговування фонду зберігачем, укладеного зберігачем з радою фонду, протягом п'яти робочих днів з дати надання радою фонду копії такого договору адміністратору. Копія договору підписується головою ради фонду. Рада фонду надає адміністратору копію договору про обслуговування фонду зберігачем протягом п'яти робочих днів з дати укладення такого договору. Зміни до облікової картки зберігача можуть вноситись на підставі інформації, поданої радою фонду або, якщо таке передбачено умовами відповідного договору, зберігачем до адміністратора в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати отримання адміністратором такої інформації.

(абзац вісімдесят четвертий підпункту 2 пункту 6 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

Облікова картка зберігача фонду має також містити:

повне та скорочене (за наявності) найменування зберігача;

місцезнаходження;

поштову адресу;

код за ЄДРПОУ;

реквізити державної реєстрації юридичної особи;

інформацію щодо ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

інформацію щодо договору про обслуговування фонду зберігачем;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи - зберігача;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника структурного підрозділу, на який покладено провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

банківські реквізити;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти;

дані про електронний цифровий підпис (за наявності).

Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду.

Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду, відкривається на підставі договору про управління активами фонду, укладеного такою особою з радою фонду, протягом п'яти робочих днів з дати надання радою фонду копії такого договору адміністратору. Копія договору підписується головою ради фонду. Рада фонду надає адміністратору копію договору про управління активами фонду протягом п'яти робочих днів з дати укладення такого договору. Зміни до облікової картки можуть вноситись на підставі інформації, поданої до адміністратора радою фонду або, якщо таке передбачено умовами відповідного договору, особою, що здійснює управління активами фонду, у письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати отримання адміністратором такої інформації.

(абзац сотий підпункту 2 пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

Облікова картка особи, що здійснює управління активами фонду, має також містити:

повне та скорочене (за наявності) найменування особи, що здійснює управління активами фонду;

місцезнаходження;

поштову адресу;

код за ЄДРПОУ;

реквізити державної реєстрації юридичної особи;

інформацію щодо ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

інформацію щодо договору про управління активами фонду;

інформацію щодо частки активів, що знаходиться в управлінні;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника структурного підрозділу, на який покладено провадження діяльності з управління активами фонду (за наявності);

банківські реквізити;

номер контактного телефону, факсу;

адресу електронної пошти;

дані про електронний цифровий підпис (за наявності).

Облікова картка особи, яка надає агентські послуги.

Для обліку інформації про осіб, які надають агентські послуги в порядку, передбаченому статтею 54 Закону, та формування реєстру таких осіб адміністратор у випадку наявності осіб, які надають агентські послуги, має вести їх облікові картки.

Облікова картка особи, яка надає агентські послуги, відкривається на підставі першого за часом укладення договору доручення про надання агентських послуг, укладеного з такою особою, протягом п'яти робочих днів з дати укладення такого договору доручення. Зміни до облікової картки можуть вноситись на підставі підтвердних документів, представлених такою особою, або тих, що наявні в адміністратора, протягом п'яти робочих днів з дати отримання адміністратором такої інформації.

Облікова картка особи, яка надає агентські послуги, має також містити:

інформацію щодо договору доручення про надання агентських послуг;

дату закінчення (розірвання) дії договору доручення про надання агентських послуг;

ідентифікаційні дані особи:

прізвище, ім'я, по батькові;

місце проживання із зазначенням адреси;

інформацію щодо документа, що дає змогу встановити особу, назву органу, що видав такий документ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності), у разі відсутності такого номера - реквізити документа такої особи, визначеного пунктом 4 цього розділу;

банківські реквізити;

номер контактного телефону, факсу (за наявності);

адресу електронної пошти (за наявності).

Облікова картка вкладника фонду.

Облікова картка вкладника фонду відкривається на підставі першого за часом укладення пенсійного контракту таким вкладником одночасно з відкриттям облікової картки на укладений ним пенсійний контракт. Зміни до облікової картки вкладника фонду вносяться на підставі подальших пенсійних контрактів, укладених з таким вкладником одночасно з відкриттям облікової картки на укладений наступний пенсійний контракт, або відповідної письмової заяви вкладника фонду та представлених ним підтвердних документів протягом п'яти робочих днів із дати отримання адміністратором відповідної інформації.

Облікова картка вкладника фонду має також містити:

номер контактного телефону, факсу (за наявності);

адресу електронної пошти (за наявності);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

номери (коди) пенсійного (пенсійних) контракту(ів) та номер (код) пенсійної схеми за кожним пенсійним контрактом;

облікова картка вкладника фонду - юридичної особи має також містити:

повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ (або ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції) юридичної особи;

місцезнаходження;

поштову адресу;

банківські реквізити;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера (за наявності);

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (представника) вкладника фонду (за наявності).

Облікова картка вкладника фонду - фізичної особи - підприємця має також містити:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

реквізити державної реєстрації суб'єкта господарювання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності), у разі відсутності такого номера - реквізити документа такої особи, визначеного пунктом 4 цього розділу;

інформацію щодо документа, який дає змогу встановити особу, найменування органу, що видав такий документ;

місце проживання із зазначенням адреси;

поштову адресу;

банківські реквізити (за наявності).

Облікова картка вкладника фонду - фізичної особи обов'язково має також містити:

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності), у разі відсутності такого номера - реквізити документа такої особи, визначеного пунктом 4 цього розділу;

інформацію щодо документа, який дає змогу встановити особу, найменування органу, що видав такий документ;

місце проживання із зазначенням адреси;

поштову адресу;

громадянство;

банківські реквізити (за наявності).

Облікова картка учасника фонду.

Облікова картка учасника фонду відкривається на підставі першого укладеного на його користь пенсійного контракту, договору про виплату пенсії на визначений строк, договору про переведення коштів учасника фонду, що укладається між фондами в особі їх адміністраторів, або пенсійного контракту учасника накопичувальної системи одночасно з відкриттям облікової картки на відповідний документ. Інформація, необхідна для відкриття облікової картки учасника фонду, подається адміністратору відповідним вкладником фонду.

Зміни до облікової картки учасника фонду можуть вноситись на підставі укладених надалі пенсійних контрактів, письмової заяви вкладника (учасника) фонду та представлених ним підтвердних документів (копій документів, завірених в установленому порядку), що підтверджують ці зміни та визначають умови пенсійного забезпечення учасника.

Облікова картка учасника фонду має також містити:

ідентифікаційні дані учасника фонду:

прізвище, ім'я та по батькові;

реквізити документа, що дає змогу встановити особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності), у разі відсутності такого номера - реквізити документа такої особи, визначеного пунктом 4 цього розділу;

стать;

дату народження;

місце народження;

місце проживання із зазначенням адреси;

поштову адресу;

громадянство;

ознаку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування (на індивідуальному пенсійному рахунку якого обліковуються страхові внески накопичувальної системи пенсійного страхування);

банківські реквізити (за наявності);

номер контактного телефону, факсу (за наявності);

адресу електронної пошти (за наявності);

дані про електронний цифровий підпис (за наявності);

відомості щодо кожної особи, зазначеної учасником фонду для повідомлення про наявність коштів, у випадку смерті учасника (за наявності):

прізвище, ім'я та по батькові;

номер контактного телефону, факсу (за наявності);

адресу електронної пошти (за наявності);

відомості, які вносяться після смерті учасника:

дату смерті;

інформацію щодо свідоцтва про смерть;

поштову адресу нотаріуса, у якого заведено спадкову справу учасника;

відомості про документи, що визначають умови пенсійного забезпечення учасника:

номери (коди) облікових карток пенсійних контрактів;

номери (коди) облікових карток заяв про визначення пенсійного віку;

номери (коди) облікових карток договорів на виплату пенсії на визначений строк;

номери (коди) облікових карток заяв про здійснення одноразової пенсійної виплати;

номери (коди) облікових карток заяв про здійснення одноразової пенсійної виплати спадкоємцям учасника фонду;

номери (коди) облікових карток заяв про переведення пенсійних коштів;

номери (коди) облікових карток заяв про переведення коштів подружжя;

номери (коди) облікових карток пенсійних контрактів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;

номери (коди) облікових карток заяв про одноразову пенсійну виплату учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування;

номери (коди) облікових карток заяв про переведення коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;

номери (коди) облікових карток заяв про переведення коштів спадкоємця учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;

номери (коди) облікових карток договорів між фондами про переведення пенсійних коштів;

наявність пільг щодо оподаткування та реквізити документів, які підтверджують їх наявність.

Облікова картка пенсійного контракту.

Облікова картка пенсійного контракту відкривається на підставі такого контракту протягом п'яти робочих днів з дати укладення цього контракту, але не пізніше дати отримання першого пенсійного внеску за цим пенсійним контрактом.

Облікова картка пенсійного контракту має також містити:

номер (код) облікової картки вкладника за пенсійним контрактом;

інформацію щодо пенсійного контракту;

строк дії пенсійного контракту;

посилання на обрану вкладником фонду пенсійну схему, відповідно до якої укладено пенсійний контракт;

визначення розміру внесків за пенсійним контрактом;

визначення періодичності сплати внесків за пенсійним контрактом;

номери (коди) облікових карток учасника (учасників) за пенсійним контрактом;

інформацію щодо кожної додаткової угоди до пенсійного контракту.

Зміни до облікової картки пенсійного контракту вносяться на підставі додаткових угод, що укладаються до цього контракту.

Облікова картка договору про виплату пенсії на визначений строк.

Облікова картка договору про виплату пенсії на визначений строк відкривається протягом п'яти робочих днів з дати його укладення адміністратором, але не пізніше ніж дата переведення пенсійних коштів з іншого фонду для продовження пенсійних виплат за цим договором. Зміни до такої облікової картки можуть вноситись на підставі документа, яким уносяться зміни до договору про виплату пенсії на визначений строк.

Облікова картка договору про виплату пенсії на визначений строк має також містити:

номер (код) облікової картки учасника фонду;

інформацію щодо договору про виплату пенсії на визначений строк;

номер (код) облікової картки заяви про визначення пенсійного віку;

дату настання пенсійного віку учасника фонду;

періодичність пенсійних виплат на визначений строк;

дату першої пенсійної виплати за договором;

дату останньої пенсійної виплати за договором;

загальну кількість пенсійних виплат, визначену договором;

кількість пенсійних виплат, що залишилась для виконання за договором.

Облікова картка заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку.

Облікова картка заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку відкривається у разі отримання адміністратором від учасника фонду відповідної письмової заяви та наявності у такого учасника підстав для отримання пенсії відповідно до Закону протягом п'яти робочих днів з дати отримання адміністратором такої заяви.

Облікова картка заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку має також містити:

номер (код) облікової картки учасника фонду;

дату отримання заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку;

вид обраної пенсійної виплати;

дату пенсійного віку, визначену учасником фонду;

дату отримання іншої заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку (у разі зміни дати настання пенсійного віку або зміни виду обраної пенсійної виплати).

Облікова картка заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати учаснику фонду.

Облікова картка заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати учаснику фонду відкривається протягом п'яти робочих днів після отримання адміністратором від учасника фонду відповідної письмової заяви та документів, які підтверджують його право на отримання такої виплати, але не пізніше ніж дата здійснення пенсійної виплати за такою заявою.

Облікова картка заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати має також містити:

номер (код) облікової картки учасника фонду;

номер (код) облікової картки заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку (у разі подання такої заяви);

дату отримання заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати;

підставу для здійснення одноразової пенсійної виплати учаснику фонду;

інформацію щодо документа учасника фонду (за наявності), що підтверджує його право на одноразову пенсійну виплату, та найменування органу, що видав такий документ;

суму пенсійних коштів, що нарахована до сплати як одноразова пенсійна виплата;

реквізити банківської установи для перерахування пенсійної виплати або поштову адресу заявника.

Облікова картка заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати спадкоємцю учасника фонду.

Облікова картка заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати спадкоємцю учасника фонду відкривається протягом п'яти робочих днів після отримання адміністратором від спадкоємця (спадкоємців) відповідної письмової заяви та документів, які підтверджують його (їх) право на отримання такої виплати, але не пізніше ніж дата здійснення пенсійної виплати за такою заявою.

Облікова картка заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати спадкоємцю учасника фонду має також містити:

номер (код) облікової картки учасника фонду;

дату отримання адміністратором заяви від спадкоємця;

інформацію щодо документа, що підтверджує право спадкоємця на спадщину, та найменування органу, що видав такий документ;

частку пенсійних коштів, що належить спадкоємцю;

для спадкоємця - фізичної особи:

прізвище, ім'я, по батькові;

інформацію щодо документа, що дає змогу встановити особу, та найменування органу, що видав такий документ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності), у разі відсутності такого номера - реквізити документа такої особи, визначені пунктом 4 цього розділу;

для спадкоємця - юридичної особи:

найменування;

код за ЄДРПОУ;

для спадкоємця - іншого учасника цивільних відносин:

найменування спадкоємця;

найменування або прізвище, ім'я, по батькові особи, що виступає від імені спадкоємця (є представником спадкоємця);

інформацію щодо документа, яким підтверджуються повноваження представника спадкоємця, та найменування органу, що видав такий документ;

реквізити банку для перерахування пенсійної виплати або поштову адресу заявника.

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи.

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи відкривається протягом п'яти робочих днів після отримання адміністратором відповідної письмової заяви та документів від учасника фонду, які підтверджують його право на переведення коштів, але не пізніше ніж дата переведення коштів за такою заявою.

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи має також містити:

номер (код) облікової картки учасника фонду;

дату отримання заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи;

підставу для переведення пенсійних коштів;

суму пенсійних коштів учасника фонду, що підлягає переведенню;

інформацію щодо документа, укладеного з фінансовою установою, до якої переводяться пенсійні кошти;

інформацію щодо фінансової установи, до якої здійснюється переведення пенсійних коштів (найменування, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити), та інформацію щодо адміністратора і зберігача у разі переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження).

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, яку подає один із подружжя, що не є учасником фонду, у разі поділу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу.

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, яку подає один із подружжя, що не є учасником фонду, у разі поділу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу, відкривається протягом п'яти робочих днів після отримання адміністратором відповідної письмової заяви та документів, які підтверджують його (її) право на переведення коштів, але не пізніше ніж дата переведення коштів за такою заявою.

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, яку подає один із подружжя у разі поділу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу, має також містити:

номер (код) облікової картки учасника фонду;

дату отримання заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи;

прізвище, ім'я, по батькові подружжя учасника фонду;

інформацію щодо документа, що дає змогу встановити особу подружжя учасника фонду, та найменування органу, що видав такий документ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності), у разі відсутності такого номера - реквізити документа такої особи, визначені пунктом 4 цього розділу;

інформацію щодо документа, який підтверджує право на таке переведення;

розмір пенсійних коштів для переведення - повну суму або її частку (у гривнях або відсотках);

інформацію щодо документа, укладеного з фінансовою установою, до якої переводяться пенсійні кошти;

інформацію щодо фінансової установи, до якої переводяться пенсійні кошти (найменування, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити), та інформацію щодо адміністратора і зберігача у разі переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження).

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня відкривається протягом п'яти робочих днів після отримання адміністратором відповідної письмової заяви та документів, які підтверджують право на переведення коштів, але не пізніше ніж дата переведення коштів за такою заявою.

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня має також містити:

номер (код) облікової картки учасника фонду;

дату отримання заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня;

розмір пенсійних коштів для переведення - повну суму або її частку (у гривнях або відсотках);

інформацію щодо документа, укладеного з фінансовою установою - суб'єктом другого рівня, до якої переводяться пенсійні кошти;

інформацію щодо фінансової установи - суб'єкта другого рівня, до якої переводяться пенсійні кошти (найменування, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити), та інформацію щодо адміністратора і зберігача у разі переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження).

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня, яку подає спадкоємець учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня, яку подає спадкоємець учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, відкривається протягом п'яти робочих днів після отримання адміністратором відповідної письмової заяви та документів, що підтверджують його право на переведення коштів, але не пізніше ніж дата переведення коштів за такою заявою.

Облікова картка заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня, яку подає спадкоємець учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, має також містити:

номер (код) облікової картки учасника фонду;

дату отримання заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня, що подає спадкоємець;

прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;

інформацію щодо документа, що дає змогу встановити особу спадкоємця учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, найменування органу, що видав такий документ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності), у разі відсутності такого номера - реквізити документа такої особи, визначені пунктом 4 цього розділу;

інформацію щодо документа, що підтверджує право на таке переведення;

розмір пенсійних коштів - повну суму або її частку (у гривнях або відсотках) - учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, що належить спадкоємцю;

інформацію щодо документа, укладеного з фінансовою установою - суб'єктом другого рівня, до якої переводяться пенсійні кошти;

інформацію щодо фінансової установи - суб'єкта другого рівня, до якої переводяться пенсійні кошти (найменування, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити), та інформацію щодо адміністратора і зберігача у разі переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження).

Облікова картка договору, укладеного між фондами, про переведення пенсійних коштів учасника (учасників) фонду.

Облікова картка договору про переведення коштів учасника (учасників) відкривається протягом п'яти робочих днів з дати укладення фондами такого договору, але не пізніше ніж дата переведення пенсійних коштів.

Облікова картка договору про переведення коштів учасника (учасників) має також містити:

інформацію щодо договору про переведення коштів учасників;

тип договору про переведення коштів учасників - переведення з іншого фонду або до іншого фонду (фонду-контрагента);

найменування фонду-контрагента;

код за ЄДРПОУ фонду-контрагента;

банківські реквізити фонду-контрагента;

найменування адміністратора фонду-контрагента;

код за ЄДРПОУ адміністратора фонду-контрагента;

щодо кожного учасника, кошти якого переводяться:

номер (код) облікової картки учасника;

суму пенсійних коштів учасника, що підлягає переведенню.

Облікова картка пенсійного контракту учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.

Облікова картка пенсійного контракту учасника накопичувальної системи пенсійного страхування відкривається на підставі такого контракту протягом п'яти робочих днів з дати укладення цього контракту, але не пізніше ніж дата отримання перших страхових внесків за цим контрактом.

Облікова картка пенсійного контракту учасника накопичувальної системи пенсійного страхування має також містити:

номер (код) облікової картки учасника за пенсійним контрактом;

інформацію щодо пенсійного контракту.

7. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду:

1) у системі персоніфікованого обліку індивідуальний пенсійний рахунок відкривається кожному учаснику фонду протягом тридцяти календарних днів з дня укладення першого за часом пенсійного контракту на користь такого учасника (унесення змін з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), але не пізніше дати отримання першого пенсійного внеску за цим пенсійним контрактом. У разі переведення пенсійних коштів учасника фонду від інших фінансових установ відповідно до вимог Закону адміністратор зобов'язаний відкрити індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду протягом тридцяти календарних днів з дня укладення договору про виплату пенсій на визначений строк або іншого документа, на підставі якого здійснюється переведення належних учаснику пенсійних коштів, але не пізніше дати отримання таких коштів.

Відкриття індивідуальних пенсійних рахунків адміністратором здійснюється в порядку, передбаченому Законом, цим Положенням, а також внутрішнім положенням адміністратора.

На індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду ведеться облік суми належних йому пенсійних коштів в одиницях пенсійних активів та гривнях, виходячи з чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду, розрахованої на кінець попереднього робочого дня.

На індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду ведеться окремо облік кількості одиниць пенсійних активів та суми коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що належить учаснику в розрізі субрахунків;

2) індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду повинен містити таку інформацію:

номер індивідуального пенсійного рахунку;

прізвище, ім'я та по батькові учасника фонду;

номер (код) облікової картки учасника фонду;

дату відкриття індивідуального пенсійного рахунку;

загальну суму пенсійних коштів учасника фонду в одиницях пенсійних активів та гривнях на початок облікового періоду;

інформацію про рух коштів по індивідуальному пенсійному рахунку (оборот за рахунком) в одиницях пенсійних активів та гривнях протягом облікового періоду;

загальну суму пенсійних коштів учасника фонду на кінець облікового періоду в одиницях пенсійних активів та гривнях;

дату та підставу для закриття індивідуального пенсійного рахунку.

Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду може містити іншу інформацію, не передбачену цим Положенням;

3) номер індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду повинен мати таку структуру:

XXXXXXXX-VVVVVVVVVV,

де XXXXXXXX - код за ЄДРПОУ фонду;

VVVVVVVVVV - реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів учасника фонду), присвоєний учаснику.

У разі відсутності в учасника реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) для відкриття індивідуального пенсійного рахунку використовуються серія (за наявності) та номер іншого документа учасника фонду, визначеного пунктом 4 цього розділу. Якщо при цьому загальна кількість знаків серії (за наявності) та номера такого документа буде меншою ніж 10, то попереду цих знаків додаються нулі;

(абзац п'ятий підпункту 3 пункту 7 розділу ІІІ у редакції
 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.05.2020 р. N 892)

4) аналітичний облік операцій за індивідуальним пенсійним рахунком учасника фонду здійснюється в одиницях пенсійних активів та гривнях у розрізі субрахунків.

Номер субрахунку індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду повинен мати таку структуру:

XXXXXXXX-VVVVVVVVVV.A-YYYYYYYYYY.ZZ,

де XXXXXXXX-VVVVVVVVVV - номер індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду;

A - код виду документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком, який має такі значення:

1 - пенсійний контракт;

2 - договір про виплату пенсії на визначений строк;

3 - заява учасника про здійснення одноразової пенсійної виплати;

4 - заява про переведення пенсійних коштів учасника до іншого суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення;

5 - договір з адміністратором іншого фонду про переведення коштів учасника фонду;

6 - інший документ;

7 - договір страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;

8 - резервний;

9 - пенсійний контракт учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;

10 - заява спадкоємця учасника фонду про здійснення одноразової пенсійної виплати;

12 - заява про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, яку подає один із подружжя, що не є учасником фонду, у разі поділу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу;

13 - заява учасника накопичувальної системи пенсійного страхування про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня;

14 - заява спадкоємця учасника накопичувальної системи пенсійного страхування про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня;

YYYYYYYYYY - номер (код) документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком (якщо він менший за 10 знаків, то попереду номера документа додаються нулі, а якщо він більший за 10 знаків, використовуються останні 10 знаків документа);

ZZ - номер виду операції, який має такі значення:

01 - пенсійні внески;

02 - резервний;

03 - податок на доходи фізичних осіб, утриманий з пенсійних виплат;

04 - пенсійні виплати після оподаткування;

05 - перерахування пенсійних внесків на страхування ризиків настання інвалідності або смерті учасника;

06 - оплата послуг, наданих учаснику за рахунок його пенсійних коштів згідно із законодавством;

07 - пенсійні кошти учасника, що переведені до іншої фінансової установи - суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення;

08 - пенсійні накопичення, переведені до фонду з іншої установи недержавного пенсійного забезпечення за заявою учасника або внаслідок приєднання до фонду іншого фонду до укладення пенсійного контракту на його користь;

09 - нараховані у грошовій формі зобов'язання перед учасниками фонду;

10 - обов'язкові страхові внески учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;

11 - одноразова пенсійна виплата за рахунок пенсійних коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;

12 - пенсійні кошти учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, що переведені до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня;

13 - нараховані у грошовій формі зобов'язання перед учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування;

14 - кошти накопичувальної системи пенсійного страхування, переведені до пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня з іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня за заявою учасника накопичувальної системи пенсійного страхування або внаслідок приєднання до пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня.

Види операцій за номерами з "10" по "14" включно має забезпечити адміністратор, який здійснює адміністрування пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня.

Абзац тридцять шостий підпункту 4 пункту 7 розділу III виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 03.12.2015 р. N 2968
,
 у зв'язку з цим абзац тридцять сьомий
 вважати абзацом тридцять шостим
)

Порядок обліку операцій за індивідуальним пенсійним рахунком учасника фонду в розрізі субрахунків визначається адміністратором у внутрішніх документах щодо роботи із системою персоніфікованого обліку.

Абзац тридцять восьмий підпункту 4 пункту 7 розділу III виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 03.12.2015 р. N 2968)

8. Облікові журнали системи персоніфікованого обліку.

Облікові журнали системи персоніфікованого обліку ведуться у хронологічному порядку в міру виникнення подій, які в них реєструються. Для кожної системи персоніфікованого обліку відкриваються окремі облікові журнали.

У системі персоніфікованого обліку обов'язково ведуться такі журнали:

журнал обліку вхідних документів;

журнал обліку вихідних документів;

журнал обліку операцій.

Журнали обліку вхідних та вихідних документів ведуться в паперовій та/або електронній формах.

Якщо журнали ведуться в паперовій формі, вони повинні бути прошиті, аркуші - пронумеровані, кількість аркушів у журналі повинна бути засвідчена підписом керівника адміністратора або підписом особи, на яку відповідно до внутрішніх документів адміністратора покладені повноваження щодо ведення журналів у паперовій формі.

(абзац восьмий пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

У журналах обліку вхідних та вихідних документів у хронологічному порядку ведеться облік усіх документів як паперових, так і електронних, що надходять до адміністратора або видаються (надсилаються) адміністратором.

У журналі обліку вихідних документів не ведеться облік виписок з індивідуальних пенсійних рахунків, які раз на рік безоплатно надаються адміністратором усім учасникам фондів, з якими таким адміністратором укладено договори про адміністрування.

Журнали обліку вхідних та вихідних документів повинні мати такі реквізити:

дату отримання (надання або відправлення) адміністратором документа (пакета документів);

унікальний вхідний (вихідний) номер документа (пакета документів);

назву (короткий опис) документа або склад пакета документів;

реквізити особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи), від якої надійшов (якій направлено) документ (пакет документів);

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи адміністратора, яка провела реєстрацію документа (пакета документів).

Журнали обліку вхідних та вихідних документів можуть, крім зазначених, містити інші додаткові реквізити.

Журнал обліку операцій ведеться тільки в електронній формі. У журналі обліку операцій у хронологічному порядку ведеться облік операцій, які проводяться адміністратором у системі персоніфікованого обліку.

Журнал обліку операцій повинен мати такі реквізити:

дату проведення операції;

зміст або код операції;

документ, на підставі якого проводиться операція;

прізвище, ім'я, по батькові або ідентифікатор відповідальної особи адміністратора, яка провела операцію.

Журнал обліку операцій може містити, крім зазначених, інші додаткові реквізити.

Адміністратор здійснює періодичне резервне копіювання журналу обліку операцій, а також журналів вхідних та вихідних документів, якщо вони ведуться в електронному вигляді.

Періодичність резервного копіювання визначається внутрішнім положенням або іншими внутрішніми розпорядчими документами адміністратора.

У разі ведення журналу вхідних та вихідних документів лише в електронному вигляді адміністратор на письмову вимогу Нацкомфінпослуг та/або державних органів, що мають відповідні повноваження, здійснює роздрукування витягу із зазначених журналів за період, зазначений у вимозі.

Роздруковані копії витягу з електронної форми журналів вхідних та вихідних документів повинні бути прошиті, аркуші - пронумеровані, кількість аркушів у роздрукованій копії повинна бути засвідчена підписом керівника адміністратора або підписом особи, на яку відповідно до внутрішніх документів адміністратора покладені повноваження щодо роздрукування витягів з електронної форми журналу. У роздрукованих копіях обов'язково зазначаються дата роздрукування та період, за який здійснюється роздрукування.

(абзац двадцять восьмий пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

IV. Порядок формування та ведення системи персоніфікованого обліку

1. Формування системи персоніфікованого обліку.

Система персоніфікованого обліку формується та актуалізується адміністратором на підставі інформації з первинних документів, що надходять до адміністратора, та даних, які утворюються шляхом обробки інформації, що міститься в таких документах. Такі документи (інформація) надаються адміністратору відповідно до умов договору про адміністрування фонду, інших договорів, укладених радою фонду, внутрішнього положення адміністратора, інших документів.

Контроль за достовірністю та повнотою такої інформації здійснюють суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення, які подають адміністратору відповідні документи згідно з чинним законодавством України та умовами відповідних договорів, якщо такі укладаються з такими суб'єктами відповідно до Закону. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер.

2. Укладення пенсійних контрактів та договорів.

1) порядок укладення пенсійного контракту.

Пенсійний контракт укладається між вкладником фонду та від імені фонду адміністратором такого фонду щонайменше у двох примірниках.

Перед укладенням пенсійного контракту особа, яка має намір стати вкладником та/або учасником фонду, має право, а адміністратор зобов'язаний надати можливість до укладення пенсійного контракту ознайомитися з основними положеннями статуту фонду (витягом зі статуту) або на вимогу такої особи - з повним текстом статуту фонду, з пенсійними схемами та обрати пенсійну схему, за якою здійснюватиметься пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду, на користь якого (яких) укладатиметься пенсійний контракт, а також з проектом пенсійного контракту. З метою ознайомлення особи, яка перебуває за кордоном, із зазначеними матеріалами адміністратор надсилає їх цій особі поштовим відправленням або електронною поштою. Умови пенсійного контракту повинні відповідати умовам, визначеним статтею 56 Закону.

Пенсійний контракт може передбачати можливість сплати пенсійних внесків в іноземній валюті у разі перерахування коштів за таким внеском особами, які перебувають за кордоном.

Пенсійний контракт підписується керівником адміністратора або іншим представником адміністратора, що має відповідні повноваження, та скріплюється печаткою адміністратора. Якщо вкладником фонду є юридична особа, пенсійний контракт підписується її керівником або іншим представником такої юридичної особи, що має відповідні повноваження, та скріплюється печаткою такої юридичної особи. Якщо вкладником фонду є фізична особа, пенсійний контракт підписується такою особою або уповноваженим нею представником.

Якщо особа, яка перебуває за кордоном, виявила бажання укласти пенсійний контракт, вона надсилає адміністратору письмову заяву про свій намір укласти пенсійний контракт, у якій зазначає обрану пенсійну схему, та передбачені законодавством відомості, необхідні для з'ясування її особи. Для укладення пенсійного контракту адміністратор надсилає особі, яка заявила про свій намір стати вкладником фонду, підписаний та скріплений печаткою пенсійний контракт, один примірник якого вкладник після підписання повертає адміністратору.

Учаснику, який не є вкладником, адміністратор надає примірник пенсійного контракту або копію пенсійного контракту, завірену підписом та печаткою уповноваженої особи адміністратора.

Якщо вкладник фонду має намір здійснювати пенсійні внески на користь кількох учасників фонду, він може укласти один пенсійний контракт на користь усіх таких осіб або кілька пенсійних контрактів окремо для кожного учасника фонду (груп учасників фонду). У разі якщо на користь кількох учасників фонду укладається один пенсійний контракт, перелік таких учасників наводиться в додатку до пенсійного контракту. У такому разі кожному учаснику фонду надається витяг із додатка до пенсійного контракту із зазначенням відомостей тільки щодо такого учасника.

Адміністратор разом з примірником (копією) пенсійного контракту повинен надати вкладнику та учаснику фонду (крім учасників накопичувальної системи пенсійного страхування):

пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту (далі - пам'ятка);

копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;

на вимогу вкладника або учасника - витяг з основних положень статуту або копію статуту пенсійного фонду;

інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача фонду, яка включає їхні реєстраційні реквізити (номер, дату видачі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, код за ЄДРПОУ), банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій (номер, дату видачі, строк дії ліцензії, найменування органу, що її видав).

Один примірник пенсійного контракту залишається в адміністратора разом з відомістю про надання вкладнику примірника пенсійного контракту та учаснику інших примірників (копій) пенсійного контракту та зазначених вище документів. У разі надання цих документів вкладнику або учаснику фонду особисто у відомості (або на примірнику пенсійного контракту) зазначається дата отримання документів та проставляється підпис вкладника або учасника фонду. У разі надання цих документів в іншому порядку у відомості зазначаються дата направлення документів вкладнику або учаснику фонду, дата отримання документів вкладником або учасником фонду та проставляється підпис особи, відповідальної за надання документів вкладнику або учаснику фонду. Порядок надання цих документів вкладникам та учасникам фонду визначається внутрішнім положенням про здійснення адміністрування пенсійних фондів.

Адміністратор повинен забезпечити надання примірників (копій) пенсійного контракту учаснику пенсійного фонду не пізніше тридцяти календарних днів з дня укладення пенсійного контракту.

У разі якщо учасник накопичувальної системи пенсійного страхування, кошти якого знаходяться у Накопичувальному пенсійному фонді, уклав пенсійний контракт з пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня, адміністратор пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, з яким учасник накопичувальної системи пенсійного страхування уклав пенсійний контракт, подає не пізніше ніж через десять робочих днів після укладення такого пенсійного контракту територіальному органові Пенсійного фонду України, зазначеному таким учасником, інформацію, необхідну для ведення обліку стану накопичувального пенсійного рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.

Пам'ятка повинна містити роз'яснення:

за яких умов є можливими зміна умов та розірвання пенсійного контракту;

порядку дострокового розірвання пенсійного контракту;

умов зміни розміру пенсійних внесків;

порядку тимчасового припинення сплати пенсійних внесків (для корпоративного та професійного фонду);

порядку повідомлення адміністратора про зміни відомостей про вкладника та учасника фонду, які містяться в їхніх облікових картках;

порядку подання учасником фонду заяви про визначення пенсійного віку, заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати, заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи або про укладення договору про виплату пенсії на визначений строк;

порядку подання учасником фонду заяви до ліквідаційної комісії у випадку ліквідації пенсійного фонду;

порядку надання учасникам виписок з їхніх індивідуальних пенсійних рахунків, іншої інформації та оплати за їх видачу.

Витяг з основних положень статуту фонду повинен містити:

повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду;

порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування;

права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації;

повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками;

умови набуття та втрати статусу учасника фонду;

порядок використання пенсійних активів фонду;

порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників;

порядок припинення фонду;

порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду.

Адміністратор може викласти в пам'ятці та (або) витязі зі статуту додаткову до визначеної цим Положенням інформацію;

2) порядок укладення пенсійного контракту учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.

Пенсійний контракт учасника накопичувальної системи пенсійного страхування укладається між учасником накопичувальної системи пенсійного страхування та від імені фонду - суб'єкта другого рівня адміністратором такого фонду. Форма та умови пенсійного контракту визначаються відповідно до законодавства.

Перед укладенням пенсійного контракту особа, яка має намір спрямовувати страхові внески на свою користь до фонду - суб'єкта другого рівня, має право ознайомитися з основними положеннями статуту фонду (текстом витягу зі статуту) або на вимогу такої особи - з повним текстом статуту фонду, зі змістом пенсійного контракту, інформацією про наявність діючої ліцензії на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення, виданої фонду, а також з іншою відкритою інформацією, що потребує така особа. Адміністратор такого фонду зобов'язаний надати особі таку можливість.

При укладенні пенсійного контракту адміністратор повинен надати учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування:

інформацію про умови і порядок отримання довічної пенсії за рахунок коштів, облікованих на його індивідуальному пенсійному рахунку;

інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача фонду, яка включає їхні реєстраційні реквізити та реквізити відповідних ліцензій (номер, дату видачі, строк дії ліцензії, найменування органу, що її видав).

Порядок надання інформації учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування визначається внутрішнім положенням;

3) порядок укладення договору між фондами про переведення пенсійних коштів учасників фонду.

У разі виникнення підстав для переведення коштів учасника фонду, визначених статтями 18 та 55 Закону, та ненадходження від учасника фонду заяви про переведення належних йому пенсійних коштів до іншої установи недержавного пенсійного забезпечення протягом трьох місяців з дати виникнення таких підстав адміністратор має забезпечити передачу пенсійних коштів такого учасника фонду до іншого фонду.

Переведення коштів та передача відомостей про учасників фонду здійснюються на підставі договору, укладеного між фондом, з якого переводяться пенсійні кошти таких учасників, та пенсійним фондом, до якого переводяться такі кошти, обраним відповідно до Закону.

Договір між фондами укладається в особі адміністраторів цих фондів протягом п'яти робочих днів з дати отримання адміністратором фонду, з якого переводяться пенсійні кошти учасників, рішення про визначення іншого фонду. Адміністратор фонду, до якого переводяться пенсійні кошти учасників фонду, не може відмовитися від укладення такого договору.

Істотними умовами договору про переведення пенсійних коштів учасників фонду є:

перелік учасників фонду, пенсійні кошти яких переводяться;

склад та структура інформації по кожному учаснику фонду, кошти якого переводяться;

порядок передачі інформації по кожному учаснику фонду, кошти якого переводяться;

строк переведення коштів учасників фонду;

порядок повідомлення учасників фонду про переведення коштів.

Якщо на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, пенсійні кошти якого підлягають переведенню, обліковуються пенсійні накопичення накопичувальної системи пенсійного страхування, їх переведення може бути здійснене лише до Накопичувального пенсійного фонду на підставі договору про переведення пенсійних накопичень накопичувальної системи пенсійного страхування учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, що укладається з юридичною особою, що здійснює адміністративне управління Накопичувальним пенсійним фондом.

За договором, укладеним між фондом в особі адміністратора та юридичною особою, що здійснює адміністративне управління Накопичувальним пенсійним фондом, підлягають передачі пенсійні накопичення накопичувальної системи пенсійного страхування учасника накопичувальної системи пенсійного страхування також у випадках, якщо протягом:

трьох місяців з дати настання пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, таким учасником не був укладений договір страхування довічної пенсії за рахунок пенсійних накопичень накопичувальної системи пенсійного страхування в порядку, визначеному Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

трьох років після смерті учасника накопичувальної системи пенсійного страхування до адміністратора не звернулися спадкоємці такого учасника із заявою про одноразову пенсійну виплату або про переведення успадкованих ними коштів до іншої установи накопичувальної системи пенсійного страхування.

3. Операції в системі персоніфікованого обліку.

Облік операцій у системі персоніфікованого обліку ведеться на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду в розрізі сум коштів учасників недержавного пенсійного забезпечення та учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.

(абзац другий пункту 3 розділу IV у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

Облік усіх операцій на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду ведеться в одиницях пенсійних активів та гривнях.

(абзац третій пункту 3 розділу IV у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

При проведенні на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду операції, визначеної в гривнях, кількість одиниць пенсійних активів, що відповідає такій операції, визначається шляхом ділення суми коштів у гривнях за такою операцією на чисту вартість одиниці пенсійних активів, розраховану на кінець попереднього робочого дня.

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

При обліку на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду операції, визначеної в одиницях пенсійних активів, сума коштів у гривнях, що відповідає такій операції, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів за такою операцією на чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованої на кінець попереднього робочого дня.

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

При списанні коштів з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду у випадках здійснення одноразової виплати, останньої періодичної виплати за договором про виплату пенсії на визначений строк або у випадку переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи у повному обсязі ці кошти списуються як у гривнях, так і в одиницях пенсійних активів у повному обсязі.

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом шостим
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим
)

Сума належних учаснику пенсійних коштів у будь-який день визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів, облікованих на цей день на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів фонду, розраховану станом на кінець попереднього дня, та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.

(абзац сьомий пункту 3 розділу IV у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

Чиста вартість активів пенсійного фонду на початок будь-якого дня дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду, розрахованій на кінець попереднього дня.

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом восьмим
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

На початок будь-якого дня сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного фонду дорівнює чистій вартості активів пенсійного фонду з урахуванням похибки, яка не може перевищувати результату множення 0,005 гривні на кількість учасників фонду.

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом дев'ятим
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968
,
 у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим
)

Сума чистої вартості активів фонду має дорівнювати добутку загальної кількості одиниць пенсійних активів, що обліковуються на всіх індивідуальних пенсійних рахунках такого фонду, та чистої вартості одиниці пенсійних активів такого фонду, розрахованої на кінець попереднього дня:

1) розрахунок чистої вартості активів здійснюється в установленому законодавством порядку та відповідно до документів, що визначають порядок взаємодії адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача фонду, передбачених пунктом 6 розділу II цього Положення;

2) розрахунок чистої вартості одиниці пенсійних активів та кількості одиниць пенсійних активів.

Розрахунок чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду здійснюється адміністратором станом на кінець кожного робочого дня на підставі проведеного ним та особою (особами), що здійснює(ють) управління активами такого пенсійного фонду, розрахунку чистої вартості активів пенсійного фонду.

Чиста вартість одиниці пенсійних активів пенсійного фонду визначається з точністю не менше ніж до десятої цифри включно після десяткового знака.

(абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу IV із змінами,
 внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

Перевірка правильності розрахунку чистої вартості активів пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів, виконаного адміністратором та особою (особами), що здійснює(ють) управління активами пенсійного фонду, здійснюється зберігачем такого фонду з періодичністю, установленою законодавством та договором про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

Розрахунок чистої вартості одиниці пенсійних активів (далі - ЧВО) здійснюється за формулою

ЧВОі =

   ЧВАі
---------,
    КОі

де ЧВАі - чиста вартість активів пенсійного фонду, розрахована на день підрахунку;

КОі - загальна кількість одиниць пенсійних активів усіх учасників пенсійного фонду на день підрахунку;

і - день підрахунку.

Розрахунок загальної кількості одиниць пенсійних активів усіх учасників пенсійного фонду здійснюється за формулою

КОі = КОі-1 +

    Ві - (ПВі + СПі + СПСі + ОПі)
---------------------------------------,
                         ЧВОі-1

де КОі-1 - загальна кількість одиниць пенсійних активів усіх учасників пенсійного фонду, розрахована на кінець дня попереднього підрахунку;

ЧВОі-1 - чиста вартість одиниці пенсійних активів пенсійного фонду, розрахована на кінець дня попереднього підрахунку;

Ві - сума пенсійних внесків, зарахованих на поточний рахунок пенсійного фонду, які персоніфіковано та зараховано на індивідуальні пенсійні рахунки учасників фонду в обліковому періоді, та сума пенсійних коштів, що надійшли до пенсійного фонду з іншого пенсійного фонду (страховика, банку, Накопичувального пенсійного фонду) на користь учасників пенсійного фонду, які персоніфіковано та зараховано на індивідуальні пенсійні рахунки учасників фонду в обліковому періоді;

ПВі - сума пенсійних виплат (включно з податком на доходи фізичних осіб), які нараховані учасникам фонду або їх спадкоємцям в обліковому періоді;

СПі - сума пенсійних коштів учасників фонду або однієї зі сторін у разі поділу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням подружжям шлюбу, переведених до іншого пенсійного фонду (страховика, банку, Накопичувального пенсійного фонду), в обліковому періоді;

СПСі - сума перерахованих пенсійних коштів за договорами страхування ризиків настання інвалідності або смерті учасників в обліковому періоді;

ОПі - сума пенсійних коштів, списаних в оплату послуг, наданих учасникам за рахунок їхніх пенсійних коштів згідно із законодавством в обліковому періоді;

і - день підрахунку.

Кількість одиниць пенсійних активів визначається з точністю не менше ніж до четвертої цифри включно після десяткового знака.

(абзац двадцятий підпункту 2 пункту 3 розділу IV із змінами,
 внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

Розрахунок кількості одиниць пенсійних активів здійснюється адміністратором станом на кінець кожного робочого дня;

3) облік пенсійних внесків.

Відображення (унесення) інформації про суму пенсійного внеску, сплаченого на користь учасника фонду, на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду здійснюється адміністратором на підставі даних виписок (виписки) про рух коштів за поточним рахунком фонду відповідно до номера індивідуального пенсійного рахунку та номера (коду) пенсійного контракту за субрахунком "01". Номер (код) пенсійного контракту та номер індивідуального пенсійного рахунку зазначаються в призначенні платежу.

Сума кожного пенсійного внеску, що надійшов на користь учасника пенсійного фонду, обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в гривнях та окремо розраховується в одиницях пенсійних активів шляхом ділення суми такого пенсійного внеску на чисту вартість одиниці пенсійних активів пенсійного фонду, розрахованої на кінець попереднього робочого дня.

У разі надходження пенсійних внесків в іноземній валюті їх облік та відображення на індивідуальному пенсійному рахунку здійснюються у гривнях за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на дату надходження пенсійного внеску на поточний рахунок фонду у банку-зберігачу пенсійного фонду, та відповідно до вимог, встановлених цим підпунктом.

Сплата пенсійних внесків в іноземній валюті здійснюється лише в разі їх перерахування особами, які перебувають за кордоном.

Якщо пенсійні внески сплачуються одним платежем на користь кількох учасників фонду, у призначенні платежу замість переліку номерів індивідуальних пенсійних рахунків можуть зазначатися реквізити відомості персоніфікації. Виписка (виписки) про рух коштів надається(ються) зберігачем адміністратору фонду щодня та відображає(ються) всі операції за рахунком (рахунками) фонду за попередній операційний день на паперовому або електронному носії в системі "клієнт-банк".

Адміністратор зобов'язаний зберігати виписки з поточних рахунків пенсійного фонду не менше п'яти років.

У разі сплати пенсійних внесків на користь кількох учасників фонду єдиним платежем інформація про розмір пенсійного внеску, здійсненого на користь кожного учасника фонду, відображається адміністратором на індивідуальному пенсійному рахунку такого учасника відповідно до відомості персоніфікації.

Відомість персоніфікації формується вкладником фонду (платіжним представником) та надається (надсилається) адміністратору фонду в строки, установлені пенсійним контрактом, укладеним таким вкладником. Відомість персоніфікації надається в паперовій або в паперовій та електронній формах, інформація у яких повинна бути ідентичною. Така відомість у паперовій формі повинна бути завірена підписом вкладника фонду (платіжного представника), якщо він є фізичною особою, або представника, що має відповідні повноваження, вкладника фонду (платіжного представника). Відомість в електронній формі повинна бути створена із застосуванням засобів криптографічного захисту інформації, у тому числі електронного цифрового підпису, таким чином, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб до інформації, яка міститься в цьому документі, та її несанкціоновану зміну.

(абзац дев'ятий підпункту 3 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

У разі виявлення будь-яких розбіжностей між інформацією, що міститься у відомості персоніфікації, та інформацією, що міститься в системі персоніфікованого обліку та виписці (виписках) з поточного рахунку фонду, розподіл пенсійних внесків за індивідуальними пенсійними рахунками учасників фонду за такою відомістю персоніфікації не проводиться до усунення розбіжностей. При цьому адміністратор протягом одного робочого дня з дати виявлення розбіжностей зобов'язаний повідомити вкладника фонду (платіжного представника) про необхідність їх усунення, а такий вкладник фонду (платіжний представник) протягом трьох робочих днів з дати надання адміністратором такого повідомлення зобов'язаний усунути розбіжності та надати адміністратору необхідну інформацію. Якщо вкладник фонду (платіжний представник) не подав необхідної інформації, адміністратор повинен повернути кошти вкладнику на його поточний рахунок, з якого ці кошти надійшли, з обов'язковим повідомленням вкладника щодо причини повернення коштів.

Відомість персоніфікації повинна містити:

загальну інформацію про платіжного представника (зазначається у випадку, якщо пенсійні внески перераховує не вкладник фонду, а від імені та за рахунок вкладника фонду це здійснює інша фізична чи юридична особа, уповноважена на це вкладником фонду):

найменування платіжного представника - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові платіжного представника - фізичної особи;

код за ЄДРПОУ платіжного представника - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності) платіжного представника - фізичної особи, у разі відсутності такого номера - реквізити документа, визначеного пунктом 4 розділу III цього Положення, такої особи;

номер (код) пенсійного контракту;

загальну суму пенсійних внесків за відомістю персоніфікації, сплачену таким вкладником фонду;

початкову дату періоду, за який здійснюються пенсійні внески;

кінцеву дату періоду, за який здійснюються пенсійні внески;

дату складання відомості персоніфікації;

прізвище, ім'я, по батькові та службовий телефон особи, що завірила відомість персоніфікації;

інформацію щодо кожного учасника фонду, на користь якого здійснюється пенсійний внесок вкладником фонду, який є платіжним представником:

порядковий номер учасника фонду за відомістю персоніфікації;

прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду;

номер індивідуального пенсійного рахунку;

розмір пенсійного внеску, який сплачено на користь такого учасника фонду;

загальну інформацію про кожного вкладника фонду, який є іншою особою, ніж платіжний представник:

найменування вкладника фонду - для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи;

код за ЄДРПОУ вкладника фонду - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності) вкладника фонду - фізичної особи; у разі відсутності такого номера - реквізити документа, визначеного пунктом 4 розділу III цього Положення, такої особи;

номер (код) пенсійного контракту;

загальну суму пенсійних внесків за відомістю персоніфікації, сплачену таким вкладником фонду;

інформацію щодо кожного учасника фонду, на користь якого здійснюється пенсійний внесок кожним вкладником фонду, який є іншою особою, ніж платіжний представник:

порядковий номер учасника фонду за відомістю персоніфікації;

прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду;

номер індивідуального пенсійного рахунку;

розмір пенсійного внеску, який сплачено на користь такого учасника фонду;

відомості про сплату (перерахування) пенсійних внесків:

реквізити платіжного документа (номер, дату, банківські реквізити платіжного представника вкладника);

суму платежу, указану в платіжному документі.

Відомість персоніфікації може містити додаткову до передбаченої цим Положенням інформацію, склад якої визначається у відповідному пенсійному контракті;

4) облік страхових внесків.

Відображення інформації про суму страхового внеску, сплаченого на користь учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду здійснюється за субрахунком "10" на підставі даних виписок (виписки) про рух коштів за поточним рахунком фонду за номером індивідуального пенсійного рахунку та номером (кодом) пенсійного контракту.

Номер індивідуального пенсійного рахунку та номер (код) пенсійного контракту зазначаються в призначенні платежу або у відомості персоніфікації страхових внесків у разі сплати страхових внесків Накопичувальним пенсійним фондом одним платежем на користь кількох учасників накопичувальної системи пенсійного страхування. Відомість персоніфікації страхових внесків формується юридичною особою, що здійснює адміністрування Накопичувального пенсійного фонду, та надається адміністратору фонду не пізніше дати перерахування таких внесків на рахунок фонду - суб'єкта другого рівня.

Кожний страховий внесок, що надійшов на користь учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в гривнях та одиницях пенсійних активів, розрахованих шляхом ділення суми такого страхового внеску в гривнях на вартість одиниці пенсійних активів фонду на кінець попереднього облікового періоду.

У разі виявлення будь-яких розбіжностей між інформацією, що міститься у відомості персоніфікації страхових внесків, та інформацією, що міститься у системі персоніфікованого обліку та виписці (виписках) з поточного рахунку фонду, відображення страхових внесків за індивідуальними пенсійними рахунками учасників накопичувальної системи пенсійного страхування за такою відомістю не проводиться до усунення розбіжностей. При цьому адміністратор протягом трьох робочих днів з дати виявлення розбіжностей зобов'язаний повідомити юридичну особу, що здійснює адміністрування Накопичувального пенсійного фонду, про необхідність їх усунення.

Якщо юридична особа, що здійснює адміністрування Накопичувального пенсійного фонду, протягом трьох робочих днів не надала необхідної інформації, то адміністратор зобов'язаний повернути ці кошти на поточний рахунок Накопичувального пенсійного фонду з обов'язковим повідомленням юридичної особи, що здійснює адміністрування Накопичувального пенсійного фонду, щодо причини повернення коштів;

5) облік коштів, які були використані для оплати послуг, наданих учаснику, за рахунок його пенсійних коштів.

Облік коштів, які були використані згідно із законодавством для оплати послуг, наданих учаснику, за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, здійснюється за субрахунком "06" і включається до розрахунку при визначенні загальної суми коштів на індивідуальному пенсійному рахунку учасника;

6) облік здійснення пенсійних виплат.

Підстави для здійснення пенсійних виплат та пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, установлюються згідно з вимогами статті 61 Закону.

Учасник фонду на власний розсуд та з дотриманням вимог статті 61 Закону визначає для себе пенсійний вік шляхом подання адміністратору заяви згідно з додатком 1 до цього Положення, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов'язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян.

Пенсійні фонди не мають права здійснювати пенсійні виплати за рахунок страхових внесків, облікованих на індивідуальних пенсійних рахунках учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, крім випадків одноразової пенсійної виплати учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування відповідно до статті 56 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У разі визнання учасника фонду інвалідом обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку пенсійні активи можуть бути використані на його вибір для здійснення виплати пенсії на визначений строк на умовах, передбачених цим Законом, або здійснення одноразової пенсійної виплати незалежно від суми коштів, необхідної для призначення пенсії на визначений строк.

У разі якщо заява учасника фонду про визначення пенсійного віку, що надійшла до адміністратора, складена з порушенням вимог щодо її форми та/або не містить інформації, передбаченої цим Положенням, адміністратор може відмовити в розгляді такої заяви. У разі відмови адміністратор протягом трьох робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє учасника фонду про відмову із зазначенням причин відмови, про що робиться запис у журналі обліку вихідних документів.

У разі якщо учасник фонду відповідно до Закону вирішив змінити свій пенсійний вік, визначений ним у заяві учасника фонду про визначення пенсійного віку, такий учасник має подати адміністратору нову заяву учасника фонду про визначення пенсійного віку не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання пенсійного віку, визначеного в раніше поданій заяві.

У разі неподання учасником фонду на дату настання пенсійного віку, визначеного у відповідній заяві, заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати або неукладення ним договору на виплату пенсії на визначений строк адміністратор має анулювати подану раніше учасником фонду заяву учасника фонду про визначення пенсійного віку через п'ять робочих днів з дати настання пенсійного віку учасника, визначеного в заяві, а учасник фонду в такому випадку може подати адміністратору нову заяву учасника фонду про визначення пенсійного віку з визначеною новою датою настання пенсійного віку.

У разі якщо на дату настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду у відповідній заяві, сума пенсійних коштів, накопичених на його індивідуальному пенсійному рахунку, не відповідає встановленим вимогам для визначеного ним виду пенсійної виплати, адміністратор повинен повідомити про це учасника. Учасник має подати нову Заяву учасника фонду про визначення пенсійного віку із визначенням іншого виду пенсійної виплати.

Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу учасника фонду у разі:

наявності або настання інвалідності учасника фонду, яка підтверджується довідкою медико-соціальної експертної комісії;

критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду, який підтверджується одним із таких документів:

формою первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, у випадку наявності в учасника онкозахворювання або інсульту;

висновком (рішенням) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, засвідченим відповідними підписами та печаткою закладу охорони здоров'я, у якому зазначено, що стан здоров'я учасника на дату видачі довідки є критичним (для всіх видів захворювання, щодо яких лікарсько-консультативна комісія дійшла висновку, що такий стан здоров'я учасника є критичним);

якщо сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 років щомісячної виплати в розмірі 50 відсотків офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, законодавчо визначеного для непрацездатних громадян;

виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України, підтвердженого документом відповідно до чинного законодавства.

Пенсійна виплата незалежно від суми облікованих на пенсійному рахунку учасника коштів здійснюється одноразово кожному зі спадкоємців учасника фонду адміністратором у розмірі та випадках, передбачених законодавством.

Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, учасник фонду, а в разі смерті учасника - його спадкоємець (спадкоємці) особисто або через уповноважену особу подає(ють) адміністратору заяву згідно з додатком 2 до цього Положення та документи, які підтверджують його (їх) право на отримання цієї виплати. У разі якщо така заява, що надійшла до адміністратора, складена з порушенням вимог, установлених цим Положенням, адміністратор може відмовити у виконанні такої заяви. У разі відмови адміністратор протягом трьох робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє особу, що подала заяву, про відмову із зазначенням причин відмови, про що робиться запис у журналі обліку вихідних документів.

Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово (крім здійснення такої виплати учаснику фонду у разі критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або наявності у нього інвалідності), проводиться в повній сумі пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду станом на дату отримання заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати.

У випадку надання відповідних документів, що підтверджують критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або інвалідність учасника фонду, такий учасник має право самостійно визначити суму пенсійних коштів або частку пенсійних коштів у відсотках від загальної суми пенсійних коштів, облікованих на його індивідуальному пенсійному рахунку, що має бути йому виплачена.

Розмір одноразової пенсійної виплати визначається виходячи із суми пенсійних накопичень, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день подання заяви на отримання такої виплати особисто учасником або спадкоємцем учасника фонду, а у випадку подання заяви поштою - на день отримання та реєстрації адміністратором заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати від учасника або спадкоємця учасника фонду.

(абзац двадцять перший підпункту 6 пункту 3 розділу IV
 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.05.2020 р. N 892)

З визначеного розміру одноразової пенсійної виплати учаснику фонду адміністратор здійснює розрахунок для утримання податку на доходи фізичних осіб відповідно до Податкового кодексу України. Операція щодо утримання податку на доходи фізичних осіб відображається на субрахунку з видом операції "03".

Спадкоємці учасника фонду сплачують податок на доходи фізичних осіб самостійно відповідно до Податкового кодексу України. Адміністратор не є податковим агентом при виплаті спадщини і не здійснює утримання податку на доходи фізичних осіб з одноразової пенсійної виплати спадкоємцю учасника.

Пенсійна виплата після оподаткування розраховується як різниця між визначеним розміром одноразової пенсійної виплати та розрахованим значенням податку на доходи фізичних осіб та відображається на субрахунку з видом операції "04".

Сума розрахованої пенсійної виплати до оподаткування відображається також на субрахунку з видом операції "09" до дати списання зазначеної суми на користь учасника фонду (спадкоємця учасника фонду) з поточного рахунку фонду, що підтверджується банківською випискою з цього рахунку.

Відображення на індивідуальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування інформації про суму одноразової пенсійної виплати за рахунок пенсійних накопичень накопичувальної системи пенсійного страхування такого учасника, що здійснюється учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування (його спадкоємцю) за його заявою, здійснюється за субрахунком з видом операції "11".

Розмір одноразової пенсійної виплати учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування (його спадкоємцю) визначається виходячи із суми пенсійних накопичень накопичувальної системи пенсійного страхування, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку такого учасника на день отримання адміністратором заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати від учасника накопичувальної системи пенсійного страхування або спадкоємця учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.

(абзац двадцять сьомий підпункту 6 пункту 3 розділу IV
 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.05.2020 р. N 892)

Сума розрахованої пенсійної виплати відображається на субрахунку з видом операції "13" до дати списання зазначеної суми на користь учасника накопичувальної системи пенсійного страхування (його спадкоємця) з поточного рахунку фонду, що підтверджується банківською випискою з цього рахунку.

При отриманні запиту нотаріуса, що веде спадкову справу померлого учасника фонду та/або учасника накопичувальної системи пенсійного страхування адміністратор повідомляє нотаріуса про наявність пенсійних накопичень, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку померлого учасника та зазначає, що розмір одноразової пенсійної виплати, яку буде здійснено спадкоємцю, розраховується на день подання заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати від такого спадкоємця.

(підпункт 6 пункту 3 розділу IV доповнено новим абзацом
 двадцять дев'ятим згідно з розпорядженням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 14.05.2020 р. N 892,
у зв'язку із цим абзаци двадцять дев'ятий - п'ятдесят третій
 вважати абзацами тридцятим - п'ятдесят четвертим)

Для здійснення пенсійної виплати на визначений строк учасник фонду повинен укласти договір про виплату пенсії на визначений строк. Договір про виплату пенсії на визначений строк є договором між фондом та його учасником, який укладається від імені фонду його адміністратором.

Договір про виплату пенсії на визначений строк повинен відповідати вимогам статті 64 Закону.

Договір про виплату пенсії на визначений строк укладається до настання пенсійного віку учасника, визначеного ним у заяві відповідно до цього підпункту.

У договорі про виплату пенсії на визначений строк має бути зазначено, що він набирає чинності з дати настання пенсійного віку учасника, з яким укладено такий договір.

При укладенні договору обов'язковою умовою є ознайомлення особи, яка укладає договір, з пам'яткою, що містить роз'яснення основних положень договору про виплату пенсії на визначений строк, а саме:

права та обов'язки учасника фонду - отримувача пенсії;

умови зміни та порядок дострокового розірвання договору про виплату пенсії на визначений строк;

приклад розрахунку суми періодичної пенсійної виплати на визначений строк, здійсненого за методикою, викладеною в цьому підпункті, виходячи з даних, що зазначаються в договорі про виплату пенсії на визначений строк;

порядок розрахунку залишку належних учаснику фонду пенсійних коштів у разі зміни або розірвання договору.

Така пам'ятка може містити додаткову до зазначеної в цьому пункті інформацію.

Адміністратор пенсійного фонду, що здійснює виплату пенсії на визначений строк, зобов'язаний відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, збитки, завдані внаслідок недотримання умов договору про виплату пенсії на визначений строк, згідно із законодавством.

Розмір пенсії на визначений строк розраховується адміністратором, виходячи із суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на дату розрахунку пенсійної виплати, тривалості і періодичності пенсійних виплат, визначених учасником фонду, за формулою

B =

 Sr
----,
  n

де B - розмір чергової пенсійної виплати, що нарахована учаснику фонду;

n - кількість пенсійних виплат, що залишилися до закінчення загального строку виплати пенсії;

Sr - сума пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному рахунку учасника фонду на дату розрахунку пенсійної виплати.

Розрахунок розміру пенсії на визначений строк у будь-який інший спосіб, ніж визначено цим Положенням, забороняється.

Виплата пенсії на визначений строк проводиться відповідно до статті 63 Закону.

Відображення (унесення) інформації про суму кожної пенсійної виплати, що здійснюється учаснику фонду за договором про пенсійні виплати на визначений строк, на індивідуальному пенсійному рахунку такого учасника здійснюється за субрахунками з видами операцій "03" та "04".

З розрахованої чергової пенсійної виплати адміністратор здійснює розрахунок для утримання оплати адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за договором про пенсійні виплати на визначений строк. Операція щодо утримання оплати адміністративних витрат відображається на субрахунку з видом операції "06".

З розрахованої чергової пенсійної виплати, за винятком оплати адміністративних витрат, адміністратор здійснює розрахунок для утримання податку на доходи фізичних осіб відповідно до Податкового кодексу України. Операція щодо утримання податку на доходи фізичних осіб відображається на субрахунку з видом операції "03".

Пенсійна виплата після оподаткування розраховується як різниця між розрахованою черговою пенсійною виплатою, значенням адміністративних витрат та розрахованим значенням податку на доходи фізичних осіб та відображається на субрахунку з видом операції "04".

Сума розрахованої пенсійної виплати до оподаткування відображається також на субрахунку з видом операції "09" до списання зазначеної суми на користь учасника фонду з поточного рахунку фонду, що підтверджується банківською випискою з цього рахунку.

Адміністратор зобов'язаний на вимогу учасника фонду, який отримує пенсію на визначений строк, надавати інформацію, визначену частиною другою статті 64 Закону. Максимальний розмір плати за надання такої інформації встановлюється розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04 грудня 2012 року N 2541, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 грудня 2012 року N 1746 "Про затвердження Положення про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2013 року за N 226/22758.

Адміністратор за власний рахунок відшкодовує відповідно до законодавства збитки, завдані учаснику фонду внаслідок надання йому недостовірної інформації;

7) переведення пенсійних коштів учасника фонду (крім коштів учасників накопичувальної системи пенсійного страхування) або одного з подружжя учасника фонду в разі поділу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу.

Переведення пенсійних коштів (їх частини) учасника фонду або одного з подружжя учасника фонду здійснюється у випадках, передбачених Законом.

У разі виникнення підстав для переведення пенсійних коштів (частини пенсійних коштів) учасника фонду такий учасник або його представник подає (надсилає) адміністратору письмову заяву про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи (додаток 3) та копію відповідного договору, укладеного на його користь: пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією (у разі досягнення таким учасником пенсійного віку, визначеного Законом), або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку в банку, або договору про виплату пенсії на визначений строк, укладеного з іншим фондом.

У разі якщо заяву про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи учасник фонду надає адміністратору фонду не особисто, а надсилає або подає через свого представника, до заяви також має додаватись примірник пенсійного контракту, укладеного на користь такого учасника з фондом, з якого переводяться пенсійні кошти (копія пенсійного контракту, завірена підписом уповноваженої особи адміністратора, або витяг із додатка до пенсійного контракту), який учасник отримав при укладенні пенсійного контракту вкладником на користь такого учасника. Після завершення процедури переведення пенсійних коштів адміністратор надає (надсилає) учаснику фонду виписку із зазначенням суми переведених коштів та повертає зазначений примірник пенсійного контракту (копію пенсійного контракту або витяг із додатка до пенсійного контракту), що були подані разом із заявою про переведення пенсійних коштів.

(абзац четвертий підпункту 7 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

Переведення пенсійних коштів (частини пенсійних коштів) учасника фонду, якщо таке переведення відбувається у зв'язку з поділом пенсійних коштів учасника фонду після розірвання шлюбу, здійснюється на підставі спільної письмової заяви колишнього подружжя або рішення суду. Разом із письмовою заявою, підписаною заявниками, або засвідченою в установленому законодавством порядку копією рішення суду, адміністратору подається копія пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку для переведення належної частки пенсійних коштів учасника.

Копія відповідного договору повинна бути завірена підписом представника, що має відповідні повноваження, адміністратора пенсійного фонду, до якого здійснюється переведення пенсійних коштів, або банку.

(абзац шостий підпункту 7 пункту 3 розділу IV у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

У разі прийняття рішення про заміну пенсійного фонду вкладник додатково надсилає адміністратору пенсійного фонду, участь у якому припиняється, заяву про розірвання пенсійного контракту, яка складається в довільній формі.

У разі якщо буде виявлено, що в заяві про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи або у документах, що до неї додаються, наведена недостовірна інформація, адміністратор має відмовити в задоволенні вимоги щодо здійснення переведення коштів з одночасним повідомленням учасника про таку відмову із зазначенням підстав такої відмови.

У випадку відсутності підстав для відмови у переведенні пенсійних коштів (частини пенсійних коштів) до іншої фінансової установи адміністратор повинен протягом п'яти робочих днів з дати отримання від заявника відповідної заяви разом з документами надати зберігачу розпорядження про переведення таких коштів.

У визначених Законом випадках обов'язкового переведення пенсійних коштів учасника фонду у разі ненадходження від нього заяви у випадку та строки, установлені Законом або цим Положенням, адміністратор забезпечує передачу пенсійних коштів такого учасника фонду до іншого відкритого недержавного пенсійного фонду, визначеного відповідно до Закону. При цьому адміністратор фонду протягом одного місяця з дня переведення пенсійних коштів учасника фонду надає (надсилає) письмове повідомлення про це учаснику фонду та Нацкомфінпослуг. У повідомленні учаснику фонду, зокрема, повинні бути зазначені реквізити нового фонду, куди переводяться пенсійні кошти учасника фонду, реквізити адміністратора фонду (якщо новий фонд обслуговує інший адміністратор), сума пенсійних коштів, належних учаснику фонду, що підлягають переведенню, необхідність укласти пенсійний контракт з новим фондом. У повідомленні до Нацкомфінпослуг повинні бути зазначені реквізити нового фонду, куди переводяться пенсійні кошти учасника фонду, реквізити адміністратора фонду (якщо адміністратор інший) та прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду.

Переведення коштів здійснюється на підставі договору, укладеного між фондом, з якого переводяться пенсійні кошти, та фондом, до якого ці кошти переводяться.

У разі якщо учасник фонду припинив трудові відносини з роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду та не уклав нового пенсійного контракту з адміністратором будь-якого іншого фонду або у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до Закону, - договору страхування довічної пенсії із страховою організацією або не відкрив у банку пенсійного депозитного рахунку і не подав адміністратору заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, адміністратор має надіслати роботодавцю-засновнику або роботодавцю - платнику корпоративного пенсійного фонду, а також учаснику, який є вкладником такого фонду, повідомлення про необхідність розірвання пенсійного контракту, а учаснику фонду - повідомлення про необхідність переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, як це передбачено частиною п'ятою статті 55 Закону.

У разі якщо учасник фонду припиняє трудові відносини з роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду та вступає в трудові відносини з іншим роботодавцем-засновником або роботодавцем - платником цього корпоративного пенсійного фонду та відповідно до частини п'ятої статті 55 Закону залишається учасником цього фонду, якщо це передбачено умовами пенсійного контракту, повідомлення про необхідність переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи такому учаснику не надсилається.

Після укладення договору щодо переведення коштів адміністратор має надати розпорядження зберігачу про переведення таких коштів та протягом п'яти робочих днів передати адміністратору, що здійснює адміністрування фонду, до якого переводяться кошти, в електронній формі дані, що містяться в обліковій картці учасника, кошти якого переводяться, станом на дату передачі. Такі дані із системи персоніфікованого обліку передаються у форматі передачі даних, що встановлюється Нацкомфінпослуг. Крім того, підлягають передачі документи в паперовій формі, на підставі яких були внесені дані до облікової картки учасника фонду. Крім того, у випадку надходження письмового запиту від адміністратора, що здійснює адміністрування фонду, до якого переводяться кошти, можуть бути передані й інші документи в паперовій та/або електронній формі, необхідність передачі яких обґрунтована у запиті. У разі неможливості передачі оригіналів зазначених документів адміністратор передає їх копії, які засвідчуються підписом його працівника, який має відповідні повноваження.

(абзац чотирнадцятий підпункту 7 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

Після переведення всіх пенсійних коштів учасника фонду та списання кількості одиниць пенсійних активів учасника фонду індивідуальний пенсійний рахунок, відкритий на його ім'я, закривається;

8) облік переведень пенсійних накопичень учасника фонду до іншої фінансової установи.

Сума коштів, що підлягає переведенню та зазначається в заяві про переведення коштів до іншої фінансової установи, розраховується як різниця між сумою пенсійних накопичень, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день її отримання адміністратором фонду, та сумою витрат на оплату послуг адміністратора.

(підпункт 8 пункту 3 розділу IV у редакції розпорядження Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 03.12.2015 р. N 2968)

9) переведення пенсійних коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.

Переведення пенсійних коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування може здійснюватися лише до фінансових установ, визначених Законом, або Накопичувального пенсійного фонду.

Якщо учасник накопичувальної системи пенсійного страхування вирішив перевести накопичені пенсійні кошти до іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, або до Накопичувального пенсійного фонду, або до страхової організації у разі досягнення ним пенсійного віку відповідно до Закону, а також у разі виникнення підстав для переведення пенсійних коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, встановлених частиною дев'ятою статті 8, частиною третьою статті 18 та частиною третьою статті 66 Закону, учасник (його представник) або спадкоємець (у випадку, якщо спадкоємець не досяг пенсійного віку, або у випадку досягнення ним пенсійного віку, якщо спадкоємець вирішив здійснити таке переведення) подає (надсилає) адміністратору пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня заяву про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня (додаток 4) із зазначенням іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, або Накопичувального пенсійного фонду, або страхової організації, до якої має бути здійснене таке переведення. Заява повинна бути підписана відповідним заявником.

При переведенні пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня разом із заявою надається копія пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня, завірена підписом представника адміністратора цього пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, до якого переводяться кошти, що має відповідні повноваження.

(абзац четвертий підпункту 9 пункту 3 розділу IV у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

У разі переведення пенсійних коштів учасника пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня до іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, або до Накопичувального пенсійного фонду, або до страхової організації адміністратор повинен протягом п'яти робочих днів з дати отримання від заявника відповідної заяви разом з документами надати зберігачу розпорядження про переведення таких коштів.

При переведенні пенсійних коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування відповідно до вимог частини дев'ятої статті 8 та частини третьої статті 18 Закону у випадку неподання учасником пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня або у випадку виявлення невідповідностей у поданій заяві та якщо нова заява протягом терміну, встановленого для переведення пенсійних коштів у таких випадках, від заявника не надійшла, адміністратор пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня має перевести обліковані на індивідуальному пенсійному рахунку кошти такого учасника пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня до Накопичувального пенсійного фонду та письмово повідомити про це учасника пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, кошти якого були переведені, протягом трьох робочих днів з дня переведення, а також юридичну особу, що здійснює адміністративне управління Накопичувальним пенсійним фондом, та Нацкомфінпослуг.

Після укладення всіх необхідних документів щодо передачі інформації про учасника накопичувальної системи пенсійного страхування адміністратор пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня має надати розпорядження зберігачу про переведення таких коштів та передати інформацію про учасника фонду та його пенсійні кошти (у тому числі звіт про операції, відображені на його індивідуальному пенсійному рахунку) протягом п'яти робочих днів з дати укладення таких документів. Передача інформації про учасника фонду передбачає передачу в електронній формі даних, що містяться в його обліковій картці та на його індивідуальному пенсійному рахунку. Такі дані із системи персоніфікованого обліку передаються у форматі передачі даних, що встановлюється відповідно до законодавства. Крім того, підлягають передачі документи в паперовій формі, які були підставою для проведення операцій за індивідуальним пенсійним рахунком учасника фонду. У разі неможливості передачі оригіналів зазначених документів адміністратор пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня передає їх копії, які засвідчуються підписом працівника, який має відповідні повноваження.

(абзац сьомий підпункту 9 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

Після переведення всіх пенсійних коштів учасника пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня індивідуальний пенсійний рахунок, відкритий на його ім'я, закривається;

10) облік переведень пенсійних накопичень учасника накопичувальної системи пенсійного страхування до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня.

Відображення на індивідуальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування інформації про суму кожного переведення пенсійних накопичень учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, що здійснюється за заявою такого учасника (його спадкоємця), здійснюється на субрахунку з видом операції "12".

Сума коштів, що підлягає переведенню, визначається, виходячи із суми пенсійних накопичень накопичувальної системи пенсійного страхування, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування на день отримання адміністратором заяви від такого учасника (його спадкоємця, представника).

Із суми коштів, що підлягає переведенню, адміністратор здійснює розрахунок для утримання оплати послуг адміністратора, пов'язаних із виконанням переведення, якщо за заявою учасника накопичувальної системи пенсійного страхування така оплата здійснюється за рахунок пенсійних коштів. Операція щодо утримання оплати послуг адміністратора відображається на субрахунку з видом операції "06".

Сума коштів, що підлягає переведенню, розраховується як різниця між визначеною заявою учасника накопичувальної системи пенсійного страхування сумою та значенням витрат на оплату послуг адміністратора та відображається також на субрахунку з видом операції "13" до списання зазначеної суми з поточного рахунку пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, що підтверджується банківською випискою з цього рахунку;

11) зарахування пенсійних коштів у випадку неможливості здійснення операцій з ними.

У разі якщо реквізити фінансової установи для перерахування пенсійної виплати наведені в заяві про здійснення одноразової пенсійної виплати, або реквізити фінансової установи, до якої переводяться пенсійні кошти, та/або реквізити укладеного з нею договору, наведені в заяві про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, або реквізити пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, до якого переводяться пенсійні кошти, та/або реквізити укладеного пенсійного контракту з іншим пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня, або реквізити страхової організації, наведені в заяві про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня, зазначені неправильно і виплату або переведення пенсійних коштів здійснити неможливо, адміністратор зобов'язаний припинити виплату або процедуру переведення пенсійних коштів та протягом трьох робочих днів з дати виявлення зазначеної невідповідності повідомити заявника про виявлені невідповідності. У такому випадку заявник має подати нову заяву про здійснення одноразової пенсійної виплати, або заяву про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, або нову заяву про переведення пенсійних коштів до фінансової установи - суб'єкта другого рівня.

До подання відповідної заяви кошти учасника фонду зберігаються в системі персоніфікованого обліку учасників фонду на субрахунку "09", визначеному відповідно до підпункту 4 пункту 7 розділу III цього Положення, а кошти учасника пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня зберігаються в системі персоніфікованого обліку учасників фонду на субрахунку "13";

12) порядок нарахування та сплати пені адміністратором фонду.

Пеня нараховується адміністратором у випадках та розмірі, встановлених Законом.

Терміни виконання адміністратором своїх зобов'язань щодо перерахування (виплати) коштів учасника фонду визначені Законом та цим Положенням. Якщо останній день терміну виконання адміністратором своїх зобов'язань припадає на вихідний або святковий день, то датою виконання адміністратором своїх зобов'язань вважається наступний за вихідним або святковим операційний банківський день.

Нарахування пені розпочинається з першого робочого дня, наступного за датою, на яку адміністратор фонду мав виконати свої зобов'язання.

Пеня нараховується на фактичну суму зобов'язання, не виконаного на кожний день періоду прострочення його виконання. У разі часткового виконання зобов'язання протягом періоду прострочення його виконання з метою подальшого нарахування пені фактична сума зобов'язання, що залишилась невиконаною, визначається станом на перший календарний день, наступний за датою виконання адміністратором фонду частини зобов'язання перед учасником фонду.

Для розрахунку пені використовується відповідне значення облікової ставки Національного банку України, що діяла на кожний день періоду прострочення виконання зобов'язання.

Документом, що підтверджує суму виконання адміністратором фонду свого зобов'язання (частини зобов'язання) та дату його виконання, є платіжне доручення адміністратора зберігачеві фонду щодо перерахування (виплати) коштів учасника фонду, зобов'язання якого виконується, проведене і завірене зберігачем у встановленому законодавством порядку. Днем подання до зберігача платіжного доручення вважається день його реєстрації зберігачем, підтверджений відповідним штампом.

Джерела та порядок сплати пені:

сплата пені адміністратором фонду здійснюється за рахунок такого адміністратора. Забороняється здійснювати сплату пені за рахунок пенсійних активів фонду;

пеня на користь учасника фонду або спадкоємця учасника фонду сплачується адміністратором фонду відповідно до поданої ним заяви на перерахування (виплати) пені, складеної у довільній формі із зазначенням банківських або поштових реквізитів та підписаної учасником фонду або спадкоємцем учасника фонду.

Витрати, пов'язані із здійсненням відповідного платежу при сплаті пені учаснику, несе адміністратор фонду.

Документом, що підтверджує суму пені та дату її сплати, є:

у разі якщо пеня сплачувалася учаснику фонду банківським переказом, - виписка з рахунку або платіжне доручення адміністратора фонду банку, в якому відкритий його поточний рахунок, завірені цим банком у встановленому законодавством порядку, щодо перерахування суми нарахованої пені відповідному учаснику фонду або його спадкоємцю. Днем подання до банку платіжного доручення вважається день його реєстрації в цьому банку, підтверджений відповідним штампом;

у разі якщо пеня сплачувалася учаснику фонду поштовим переказом, - документ відповідно до чинного законодавства, що підтверджує здійснення адміністратором поштового переказу відповідному учаснику фонду або його спадкоємцю;

13) закриття індивідуального пенсійного рахунку учасника.

Закриття адміністратором індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду здійснюється у випадках:

розірвання або закінчення терміну дії всіх пенсійних контрактів, укладених на користь учасника фонду, у тому числі внесення змін до пенсійних контрактів, укладених на користь кількох учасників, щодо припинення дії таких контрактів стосовно такого учасника та переведення всіх належних йому пенсійних коштів до іншого суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону;

розірвання всіх пенсійних контрактів, укладених на користь учасника фонду, у тому числі внесення змін до пенсійних контрактів, укладених на користь кількох учасників, щодо припинення дії таких контрактів стосовно такого учасника, якщо на індивідуальному пенсійному рахунку відсутні пенсійні кошти (тобто пенсійні внески на користь такого учасника не здійснювалися);

припинення зобов'язань сторін за договором про виплату пенсії на визначений строк при відсутності чинних пенсійних контрактів на користь такого учасника;

здійснення одноразової пенсійної виплати учаснику фонду в повній сумі пенсійних коштів, належних такому учаснику відповідно до Закону, крім випадків, передбачених підпунктом 6 пункту 3 розділу IV цього Положення, та при відсутності чинних пенсійних контрактів на користь такого учасника;

здійснення одноразової пенсійної виплати спадкоємцеві (спадкоємцям) учасника фонду в повній сумі пенсійних коштів, належних такому учаснику відповідно до Закону.

Індивідуальний пенсійний рахунок закривається адміністратором протягом трьох робочих днів з дати припинення дії останнього контракту у випадку розірвання всіх пенсійних контрактів, укладених на користь учасника фонду, у тому числі внесення змін до пенсійних контрактів, укладених на користь кількох учасників, щодо припинення дії таких контрактів стосовно такого учасника, якщо на індивідуальному пенсійному рахунку відсутні пенсійні кошти. В інших випадках індивідуальний пенсійний рахунок закривається протягом п'ятнадцяти робочих днів після списання з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду всіх належних йому пенсійних коштів та у разі відсутності зобов'язань перед учасниками.

При цьому до реквізитів індивідуального пенсійного рахунку вносяться дата та підстави для закриття такого рахунку. У журналі обліку операцій робиться запис про закриття індивідуального пенсійного рахунку із зазначенням його реквізитів, дати та підстави для закриття.

Інформація з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду повинна зберігатись адміністратором протягом часу, передбаченого Законом. Після закриття індивідуального пенсійного рахунку інформація з нього має бути виведена до архіву адміністратора із забезпеченням можливості її отримання у строк, що не перевищує п'яти робочих днів.

4. Надання інформації із системи персоніфікованого обліку:

1) інформація із системи персоніфікованого обліку може надаватися адміністратором тільки зареєстрованим особам та державним органам у межах їх компетенції з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Кожна зареєстрована особа може отримати тільки ту інформацію, яка стосується її безпосередньо, та інформацію, володіння якою передбачено для такої особи законодавством;

2) для отримання інформації зареєстрована особа повинна звернутися до адміністратора з письмовим запитом. У разі якщо зареєстрована особа є юридичною особою, письмовий запит має бути засвідчений підписом представника юридичної особи, який має відповідні повноваження. Якщо зареєстрована особа є фізичною особою, письмовий запит має бути засвідчений підписом такої особи.

(абзац перший підпункту 2 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

У запиті мають бути зазначені відомості, які дають змогу однозначно ідентифікувати зареєстровану особу та (або) об'єкт обліку, щодо яких надається запит.

Адміністратор має право відмовити в наданні інформації у випадках, якщо:

інформація, щодо якої надійшов запит, є для зареєстрованої особи, яка звернулась із запитом, конфіденційною;

запит оформлений з порушенням вимог, визначених цим пунктом;

3) інформація з індивідуального пенсійного рахунку надається учаснику фонду та особі, яка отримує пенсію на визначений строк, у вигляді виписки за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення.

У виписці з індивідуального пенсійного рахунку в колонці "Вид операцій" зазначаються тільки ті операції, які були проведені протягом періоду часу, за який надається така виписка.

Інформація щодо учасника накопичувальної системи пенсійного страхування у виписці з індивідуального пенсійного рахунку відображається після запровадження другого рівня - накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Фінансовий результат розраховується як різниця між залишком коштів на кінець та залишком коштів на початок облікового періоду на індивідуальному пенсійному рахунку за звітний період у гривнях по коштах кожного учасника фонду.

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

Залишок коштів на початок облікового періоду визначається станом на кінець робочого дня, що передує початку облікового періоду.

(підпункт 3 пункту 4 розділу IV доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - двадцятим
)

Чистий фінансовий результат розраховується за такою формулою:

ЧФР = СКР - СПР - Ві + ПВі + ОПі + СПі + СПСі,

де ЧФР - чистий фінансовий результат;

СКР - сальдо індивідуального пенсійного рахунку на кінець року;

СПР - сальдо індивідуального пенсійного рахунку на початок року;

Ві, ПВі, ОПі, СПі, СПСі - у значеннях, вказаних у підпункті 2 пункту 3 цього розділу.

Виписка з індивідуального пенсійного рахунку повинна складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватись інша мова в порядку, визначеному законодавством.

Виписка має бути підписана представником адміністратора, що має відповідні повноваження.

(абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

Крім інформації, надання якої є обов'язковим, адміністратор у кінці виписки після місця для підпису може надати учаснику фонду іншу додаткову інформацію, надання якої не суперечить законодавству. Засвідчення цієї інформації підписом представника адміністратора відбувається в разі потреби за рішенням адміністратора.

На вимогу учасника фонду адміністратор зобов'язаний надавати виписку з його індивідуального пенсійного рахунку, при цьому один раз на рік - безоплатно.

Адміністратор зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику пенсійного фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.

На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсію на визначений строк, обов'язково надається виписка з індивідуального пенсійного рахунку такої особи.

Отримувач пенсії на визначений строк має право вимагати надання виписки з його індивідуального пенсійного рахунку станом на будь-яку дату. У цьому разі така виписка надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли вона необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії.

У разі смерті отримувача пенсії особі, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, виписка, передбачена у цьому підпункті, надається безоплатно станом на день смерті отримувача пенсії.

Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника фонду та на письмову вимогу отримувача пенсії встановлюється відповідно до Положення про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04 грудня 2012 року N 2541, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 грудня 2012 року N 1746, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2013 року за N 226/22758;

4) у виписці з індивідуального пенсійного рахунку, що надається учаснику фонду, який отримує пенсійні виплати з пенсійного фонду, зазначається інформація про розмір пенсійних виплат та залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;

5) виписки з індивідуального пенсійного рахунку можуть надаватися адміністратором особисто учаснику фонду, надсилатися на адресу учасника фонду, надаватися представнику учасника фонду за умови наявності у нього відповідних повноважень, підтверджених документально, або іншим способом та в порядку, передбаченими статутом фонду, пенсійним контрактом та внутрішнім положенням адміністратора.

У разі звернення учасника фонду із запитом про видачу виписки з індивідуального пенсійного рахунку адміністратор зобов'язаний надати (надіслати) таку виписку протягом п'яти робочих днів від дати отримання запиту.

Адміністратор, який видав виписку з індивідуального пенсійного рахунку, відповідає за повноту та достовірність зазначеної в ній інформації;

6) інформація, що міститься в системі персоніфікованого обліку учасників фонду, надається державним органам у межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства на підставі письмового запиту, засвідченого підписом особи, яка має відповідні повноваження. Інформація із системи персоніфікованого обліку на запити державних органів надається в письмовій формі. Така інформація повинна бути засвідчена підписом особи представника адміністратора, який має відповідні повноваження зі здійсненням на першому аркуші напису "Конфіденційно";

(підпункт 6 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

7) надання інформації із системи персоніфікованого обліку, на підставі якої формується звітність, що подається адміністратором раді фонду (радам фондів) та Нацкомфінпослуг, здійснюється відповідно до законодавства;

8) адміністратор зобов'язаний надавати на вимогу Нацкомфінпослуг реєстр осіб, які надають агентські послуги, або виписки з такого реєстру, до яких уноситься така інформація:

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

дата народження та місце проживання фізичної особи із зазначенням адреси;

паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) (за наявності); у разі відсутності такого номера - реквізити документа, визначеного пунктом 4 розділу III цього Положення;

номер договору доручення про надання агентських послуг, укладеного з агентом, дати укладення та закінчення (розірвання) цього договору;

9) отримання інформації із системи персоніфікованого обліку, документів та даних, визначених у пункті 1 цього розділу, може бути здійснене у випадках, передбачених законом.

Вилучення документів системи персоніфікованого обліку здійснюється у випадках, передбачених законом, та оформлюється відповідно до закону;

10) працівники адміністратора мають право доступу до інформації та документів, що містяться в системі персоніфікованого обліку, лише в межах, визначених у їхніх посадових інструкціях та (або) внутрішньому положенні адміністратора.

Усім іншим особам доступ до інформації та документів, що містяться в системі персоніфікованого обліку, забороняється.

V. Порядок передачі системи персоніфікованого обліку

1. Передача системи персоніфікованого обліку та відповідної документації може здійснюватися адміністратором виключно іншому адміністратору, що має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фондів та який уклав договір про адміністрування фонду з радою фонду, система персоніфікованого обліку учасників якого передається.

Передача системи персоніфікованого обліку здійснюється у випадках, передбачених Законом.

2. При передачі системи персоніфікованого обліку адміністратор, що її передає, повинен передати:

в електронній формі інформацію, що міститься в (на):

облікових картках (за винятком облікових карток осіб, які надають агентські послуги);

індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду (включаючи рух коштів за ними з моменту їх відкриття);

журналі обліку операцій;

у паперовій формі такі документи:

оригінали або копії пенсійних контрактів;

копії документів, що надавалися адміністратору для укладення пенсійних контрактів (за наявності);

свідоцтво про державну реєстрацію фонду як юридичної особи (якщо воно зберігається у адміністратора);

свідоцтво про реєстрацію фонду як фінансової установи (якщо воно зберігається у адміністратора);

рішення органу доходів і зборів про внесення фонду до Реєстру неприбуткових установ та організацій (якщо воно зберігається у адміністратора);

оригінали установчих документів фонду (якщо вони зберігаються у адміністратора);

протоколи засідань ради фонду та протоколи зборів засновників фонду, якщо вони зберігаються у адміністратора;

аудиторські висновки щодо перевірок діяльності фонду;

інші визначені радою фонду документи, що безпосередньо стосуються створення та діяльності фонду.

Інформація системи персоніфікованого обліку, що повинна передаватися в електронній формі, передається у форматі передачі даних, що встановлюється відповідно до законодавства.

3. Рада фонду, система персоніфікованого обліку учасників якого передається, адміністратор, що передає таку систему, та адміністратор, якому передається така система, повинні забезпечити передачу та прийняття такої системи.

4. Передача системи персоніфікованого обліку фонду здійснюється в порядку, визначеному відповідно до цього Положення та договору про адміністрування фонду, система якого передається.

Оплата послуг адміністратора, який передає систему персоніфікованого обліку, щодо передачі цієї системи здійснюється за рахунок засновників фонду, якщо це передбачено умовами договору. При цьому розмір такої оплати не повинен перевищувати розміру плати за надання послуг з адміністрування фонду, установленого договором про здійснення адміністрування, укладеним радою фонду з цим адміністратором.

Передача системи персоніфікованого обліку починається адміністратором, що передає систему персоніфікованого обліку, з дати отримання від ради фонду повідомлення про обраного або від Нацкомфінпослуг повідомлення про тимчасово призначеного нового адміністратора фонду. Адміністратор, який приймає систему персоніфікованого обліку, та адміністратор, який її передає, повинні здійснити процедуру передачі системи персоніфікованого обліку протягом трьох місяців з дати отримання такого повідомлення. Нацкомфінпослуг може продовжити термін передачі системи персоніфікованого обліку у випадку виявлення підстав для продовження цього терміну та отримання згоди від адміністратора, що передає, та адміністратора, що приймає систему персоніфікованого обліку, на продовження терміну її передачі.

До передачі системи персоніфікованого обліку та відповідної документації адміністратор, який передає систему персоніфікованого обліку, зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцій.

5. Адміністратор, який передає систему персоніфікованого обліку, та адміністратор, якому передають таку систему, зобов'язані за погодженням з радою фонду, система персоніфікованого обліку якого передається, призначити дату, на яку зафіксовано стан системи персоніфікованого обліку для її передачі (далі - дата фіксації).

Про передачу системи персоніфікованого обліку рада фонду має повідомити Нацкомфінпослуг, усіх засновників, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача фонду протягом трьох робочих днів після прийняття радою фонду рішення про укладення відповідного договору з новим адміністратором шляхом відсилання (надання) письмового повідомлення разом з копією відповідного протоколу засідання ради фонду.

Повідомлення обов'язково повинно містити таку інформацію:

відомості про адміністратора, який передає систему персоніфікованого обліку;

відомості про адміністратора, який приймає систему персоніфікованого обліку;

дати початку (дату фіксації) та закінчення передачі системи персоніфікованого обліку;

вказівку про те, що протягом строку передачі системи персоніфікованого обліку операції в такій системі не проводяться.

До призначення дати фіксації функції щодо ведення системи персоніфікованого обліку здійснює адміністратор, який передає таку систему.

Передача системи персоніфікованого обліку здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати фіксації. Протягом цього строку проведення будь-яких операцій у системі персоніфікованого обліку учасників фонду забороняється.

6. Передача системи персоніфікованого обліку оформлюється актом приймання-передавання, який підписується представником, що має відповідні повноваження адміністратора, який приймає систему персоніфікованого обліку, та представником, що має відповідні повноваження адміністратора, який передає систему персоніфікованого обліку.

(абзац перший пункту 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

У разі виявлення розбіжностей адміністратор, що приймає систему персоніфікованого обліку, та адміністратор, який передає систему персоніфікованого обліку, з метою усунення розбіжностей повинні протягом десяти робочих днів здійснити перевірку інформації, що міститься в системі персоніфікованого обліку, та усунути такі розбіжності.

Адміністратор, який приймає систему персоніфікованого обліку, відповідає за її ведення з дати підписання сторонами акта приймання-передавання, зазначеного в цьому пункті.

Адміністратор, якому передана система персоніфікованого обліку, повинен протягом десяти робочих днів письмово повідомити Нацкомфінпослуг про закінчення передачі та надати копію відповідного акта приймання-передавання.

7. Адміністратор, який передав систему персоніфікованого обліку, здійснює контроль за всіма операціями, які були здійснені ним у системі персоніфікованого обліку, протягом усього періоду ведення ним цієї системи.

VI. Зберігання інформації системи персоніфікованого обліку та ведення архіву (облік архівних матеріалів)

1. Захист інформації в системі персоніфікованого обліку.

Адміністратор повинен забезпечити захист персональних даних під час їх обробки згідно з вимогами Закону України "Про захист персональних даних".

Захисту підлягає будь-яка інформація системи персоніфікованого обліку.

Заходи щодо захисту інформації повинні бути спрямовані на запобігання втратам, крадіжкам, викривленню, підробленню, витоку, несанкціонованим знищенню, копіюванню та поширенню, блокуванню інформації, несанкціонованому доступу до інформації.

Працівники адміністратора повинні додержуватися вимог конфіденційності інформації, установлених законодавством та внутрішнім положенням адміністратора.

Доступ до системи персоніфікованого обліку повинні мати тільки ті працівники адміністратора, на яких покладено здійснення відповідних функцій, про що повинно бути вказано в посадових інструкціях. Адміністратором повинні бути встановлені правила розмежування доступу до інформації.

Проведення операцій у системі персоніфікованого обліку здійснюється адміністратором протягом операційного дня. Після завершення операційного дня внесення будь-яких змін до інформації системи персоніфікованого обліку цього дня заборонено.

Інформація системи персоніфікованого обліку, яка зазнала змін протягом операційного дня, повинна копіюватися до архіву зразу після закінчення цього операційного дня.

2. Зберігання інформації.

Інформація системи персоніфікованого обліку, відповідні документи, на підставі яких формувалися дані такої системи, інші документи, які були створені протягом обслуговування фонду адміністратором та є такими, що відображають проведення операцій (дій) з обслуговування фонду та (або) є результатом проведення таких операцій (дій), зберігаються адміністратором протягом строку дії договору про адміністрування фонду, укладеного з ним. При цьому вся інформація, що втратила свою актуальність, підлягає архівації та виведенню до електронного архіву адміністратора. Після розірвання такого договору така інформація та документи підлягають передачі до архіву адміністратора, що здійснював адміністрування такого фонду.

У випадку припинення адміністратора при його ліквідації інформація, що зберігається в його архіві, яка не підлягає передачі іншому адміністратору та термін зберігання якої не закінчився, передається на зберігання відповідно до законодавства.

У випадку припинення адміністратора в результаті передачі всього його майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам інформація, що зберігається в його архіві, передається юридичній особі - правонаступнику, крім інформації, що має бути передана іншому адміністратору відповідно до Закону та цього Положення.

Інформація, яка міститься на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, зберігається адміністратором протягом строку дії відповідного пенсійного контракту, а після припинення правовідносин між учасником фонду та фондом - протягом десяти років, якщо інше не передбачено законодавством.

3. Усі документи, на підставі яких здійснюються формування та ведення системи персоніфікованого обліку, повинні зберігатись адміністратором у спеціально обладнаних приміщеннях або його архіві із забезпеченням режиму обмеженого доступу.

4. Такі документи можуть також зберігатися архівними установами, з якими адміністратором укладений відповідний договір. Строки зберігання цих документів в архівних установах визначаються умовами зазначеного договору з урахуванням мінімальних строків зберігання документів, визначених відповідно до законодавства. Договором визначається також місце подальшого зберігання документів у разі ліквідації зазначених архівних установ відповідно до законодавства, що регулює архівну справу.

5. У системі персоніфікованого обліку здійснюється облік руху архівних документів, що включає:

формування номенклатури документів, які передаються до архіву адміністратора;

здійснення контролю за терміном передачі документів до архіву;

облік роботи з архівом;

регламентації доступу працівників адміністратора та інших осіб до архіву.

6. Знищення архівних документів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

VII. Операції, що здійснюються адміністратором у разі припинення фонду

1. Операції, що здійснюються адміністратором у разі припинення фонду шляхом приєднання або злиття.

З дати отримання від комісії з припинення повідомлення про припинення фонду шляхом приєднання або злиття адміністратор фонду, що припиняється, та адміністратор фонду-правонаступника зобов'язані до дати фіксації узгодити всі технологічні процеси щодо передачі інформації із системи персоніфікованого обліку та відповідної документації фонду, що припиняється, до фонду-правонаступника.

Адміністратор фонду, що припиняється, має оприлюднити на своєму сайті інформацію про припинення фонду шляхом приєднання або злиття із зазначенням реквізитів фонду-правонаступника та адміністратора фонду-правонаступника наступного робочого дня з дати отримання повідомлення від комісії з припинення.

На дату фіксації адміністратор фонду, що припиняється, повинен відобразити в гривнях на індивідуальному пенсійному рахунку кожного учасника фонду суму належних йому пенсійних накопичень за видом операції "09" та/або коштів накопичувальної системи пенсійного страхування за видом операції "13". При цьому кількість одиниць пенсійних активів за такими операціями списується повністю на відповідних субрахунках. Відображення таких операцій здійснюється за кодом виду документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком, відповідно до підпункту 4 пункту 7 розділу III цього Положення. Загальна сума зобов'язань за цими видами операцій за кодом виду документа "1" має відповідати чистій вартості активів фонду, що припиняється, на дату фіксації. На дату фіксації адміністратор фонду, що припиняється, повинен відобразити в гривнях на індивідуальному пенсійному рахунку кожного учасника фонду суму належних йому пенсійних накопичень за видом операції "09" та/або коштів накопичувальної системи пенсійного страхування за видом операції "13". При цьому кількість одиниць пенсійних активів за такими операціями списується повністю на відповідних субрахунках. Відображення таких операцій здійснюється за кодом виду документа, на підставі якого здійснюються операції за індивідуальним пенсійним рахунком, відповідно до підпункту 4 пункту 7 розділу III цього Положення. Загальна сума зобов'язань за цими видами операцій за кодом виду документа "1" має відповідати чистій вартості активів фонду, що припиняється, на дату фіксації.

(абзац четвертий пункту 1 розділу VII у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

Після завершення всіх операцій у системі персоніфікованого обліку адміністратор фонду, що припиняється, повинен оформити у паперовому вигляді виписки з індивідуальних пенсійних рахунків учасників цього фонду за звітний рік станом на кінець дня дати фіксації. Виписки з індивідуальних пенсійних рахунків мають бути передані адміністратору фонду-правонаступника для включення їх до складу інформації, яка надається учасникам фонду за звітний рік відповідно до підпункту 3 пункту 4 розділу IV цього Положення.

Передача системи персоніфікованого обліку здійснюється відповідно до вимог, встановлених у розділі V цього Положення.

Адміністратор фонду-правонаступника здійснює приєднання системи персоніфікованого обліку фонду, що припиняється, до системи персоніфікованого обліку фонду-правонаступника шляхом переведення інформації із системи персоніфікованого обліку фонду, що припиняється. Номери індивідуальних пенсійних рахунків учасників, відкриті у фонді, що припиняється, змінюються на відповідні номери рахунків фонду-правонаступника шляхом заміни частини номера, яка містить код за ЄДРПОУ фонду, що припиняється, на код за ЄДРПОУ фонду-правонаступника.

На дату приєднання системи персоніфікованого обліку фонду, що припиняється, до системи персоніфікованого обліку фонду-правонаступника адміністратор фонду-правонаступника здійснює по індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду, що припиняється, списання суми пенсійних накопичень за видом операції "09" та/або суми коштів накопичувальної системи пенсійного страхування за видом операції "13", які обліковуються за кодом виду документа "1", з одночасним зарахуванням кількості одиниць пенсійних активів по пенсійних накопиченнях за видом операції "08" та кількості одиниць пенсійних активів по коштах накопичувальної системи пенсійного страхування за видом операції "14". Кількість одиниць пенсійних активів, що зараховується на рахунки учасників фонду, що припиняється, розраховується за вартістю одиниці пенсійних активів фонду-правонаступника, визначеною на дату приєднання системи персоніфікованого обліку фонду, що припиняється, до системи персоніфікованого обліку фонду-правонаступника.

З дати приєднання системи персоніфікованого обліку фонду, що припиняється, до системи персоніфікованого обліку фонду-правонаступника адміністратор фонду-правонаступника має розмістити на своєму сайті повідомлення про завершення такого приєднання та почати виконувати зобов'язання фонду (фондів), що приєднуються (зливаються).

Заяви та інші документи від учасника фонду (спадкоємців або іншого з подружжя учасника фонду у разі розірвання шлюбу), що припиняється, прийняті та невиконані на дату фіксації адміністратором фонду, що припиняється, не потребують переоформлення та виконуються адміністратором фонду-правонаступника в повному обсязі, починаючи з дати приєднання системи персоніфікованого обліку фонду, що припиняється, до системи персоніфікованого обліку фонду-правонаступника.

2. Операції, що здійснюються адміністратором у разі припинення фонду шляхом ліквідації.

З дати отримання від комісії з припинення повідомлення про припинення фонду шляхом ліквідації адміністратор фонду, що припиняється, має оприлюднити на своєму сайті інформацію про припинення фонду шляхом ліквідації із зазначенням попередження про заборону:

укладення пенсійних контрактів та договорів про виплату пенсії на визначений строк, а також прийняття заяв про визначення пенсійного віку від учасників фонду, що припиняється;

виконання заяв учасників фонду, що припиняється, про здійснення одноразової пенсійної виплати до настання дати фіксації активів та зобов'язань пенсійного фонду, що припиняється;

проведення будь-яких операцій із пенсійними активами, крім операцій, пов'язаних із реалізацією (продажем) активів пенсійного фонду, що припиняється, та здійснення переведення пенсійних коштів учасників такого фонду до інших фінансових установ лише після повної реалізації таких активів.

З дати отримання від комісії з припинення повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду адміністратор такого фонду зобов'язаний протягом трьох робочих днів закрити всі пенсійні контракти та індивідуальні пенсійні рахунки учасників фонду, на індивідуальних пенсійних рахунках яких відсутні пенсійні накопичення. Станом на кінець робочого дня після виконання цих операцій адміністратор формує по відкритих облікових картках реєстр вкладників та учасників фонду, що ліквідується, із зазначенням їхніх поштових адрес та передає його комісії з припинення.

Вкладникам та учасникам фонду, що ліквідується, зазначеним у реєстрі, надається повідомлення про ліквідацію фонду із зазначенням терміну подання заяв про переведення пенсійних коштів. Після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду кожен його учасник повинен надіслати до комісії з припинення письмову заяву про переведення його пенсійних коштів до іншої фінансової установи разом із копією укладеного на його користь: пенсійного контракту, укладеного з іншим пенсійним фондом, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією (у разі досягнення таким учасником пенсійного віку, визначеного Законом), або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку в банку. У випадках, передбачених частинами першою та другою статті 65 Закону, учасник (спадкоємці учасника) може (можуть) надати комісії з припинення заяву про здійснення одноразової пенсійної виплати разом із документами, що підтверджують їх право на отримання такої виплати.

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування, кошти якого обліковуються у пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня, що ліквідується, повинен надіслати до комісії з припинення письмову заяву про перерахування його пенсійних коштів до Накопичувального пенсійного фонду, або до іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, або до страхової організації у разі досягнення пенсійного віку відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

До закінчення строку прийняття заяв, визначеного комісією з припинення, адміністратор фонду, що ліквідується, реєструє та обліковує документи, що надходять до комісії з припинення від учасників такого фонду.

Наступного робочого дня після дати закінчення строку прийняття заяв, визначеного комісією з припинення, адміністратор надає комісії з припинення інформацію про учасників, які подали заяви про переведення пенсійних коштів, та учасників, які не подали таких заяв у встановлений строк, а також зазначає стан активів та зобов'язань пенсійного фонду, що ліквідується. На кінець цього робочого дня адміністратор має відобразити в гривнях на індивідуальному пенсійному рахунку кожного учасника фонду суму належних йому пенсійних накопичень та/або коштів накопичувальної системи пенсійного страхування. При цьому кількість одиниць пенсійних активів за такими операціями списується повністю. Загальна сума зобов'язань по зазначених видах операцій має відповідати чистій вартості активів фонду, що ліквідується, на дату фіксації.

(абзац десятий пункту 2 розділу VII у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968)

Після отримання від комісії з припинення рішення про визначення відкритого пенсійного фонду, до якого будуть переведені пенсійні кошти учасників, які не подали заяви про переведення пенсійних коштів або заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати, адміністратор фонду, що ліквідується, укладає договір про переведення коштів учасників з адміністратором визначеного пенсійного фонду. Для переведення коштів учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, які не надали заяви про переведення пенсійних коштів до Накопичувального пенсійного фонду або до іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, адміністратор фонду - суб'єкта другого рівня, що ліквідується, укладає договір про переведення коштів таких учасників з юридичною особою, що здійснює адміністративне управління Накопичувальним пенсійним фондом.

Умовами договору про переведення коштів учасників, укладеного з адміністратором пенсійного фонду, визначеного комісією з припинення, або з юридичною особою, що здійснює адміністративне управління Накопичувальним пенсійним фондом, є:

перелік учасників, пенсійні кошти яких переводяться;

склад та структура інформації по кожному учаснику, кошти якого переводяться;

порядок передачі інформації по кожному учаснику, кошти якого переводяться;

строк переведення коштів учасників.

З дати отримання від комісії з припинення копії затвердженого проміжного ліквідаційного балансу розпочинається виконання зобов'язань фонду, що ліквідується, перед його учасниками та обслуговуючими компаніями. Виконання зобов'язань здійснюється у грошовій формі виключно безготівковим платежем протягом строку, визначеного планом ліквідації.

У випадку переведення пенсійних коштів померлого учасника, від спадкоємців якого не подана заява про здійснення одноразової виплати, адміністратор пенсійного фонду, що ліквідується, зобов'язаний повідомити про це фінансову установу, до якої переводяться кошти такого учасника, та нотаріуса, що веде спадкову справу, від якого адміністратор отримав запит на наявність коштів на індивідуальному пенсійному рахунку померлого, про переведення пенсійних коштів такого учасника до іншої фінансової установи із зазначенням реквізитів такої установи.

(пункт 2 розділу VII доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 03.12.2015 р. N 2968
,
 у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий, дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим, двадцятим
)

У випадку переведення пенсійних коштів померлого учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, від спадкоємців якого не подана заява на переведення пенсійних коштів до Накопичувального пенсійного фонду для зарахування на накопичувальний пенсійний рахунок спадкоємця або до іншого недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, учасником якого є зазначений спадкоємець, адміністратор фонду - суб'єкта другого рівня, що ліквідується, зобов'язаний повідомити юридичну особу, що здійснює адміністрування Накопичувального пенсійного фонду, та Нацкомфінпослуг і перевести зазначені кошти до Накопичувального пенсійного фонду на рахунок померлого учасника.

Адміністратор пенсійного фонду, що ліквідується, повідомляє комісію з припинення про завершення виконання зобов'язань такого фонду протягом одного робочого дня з дати їх завершення.

VIII. Державний контроль

1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Нацкомфінпослуг згідно з чинним законодавством.

2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Заступник директора департаменту
методології стандартів регулювання
та нагляду за фінансовими установами

В. В. Жигінас

 

ЗАЯВА
учасника фонду про визначення пенсійного віку

Я,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(прізвище, ім'я, по батькові)

паспортні дані:

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

(серія)

 

(номер)

 


__________________________________________________________________________________
                                                                                  (дата видачі та орган, що видав)

або дані іншого документа, що дає змогу встановити особу:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


,


(номер індивідуального пенсійного рахунку)

визначаю свій пенсійний вік з дати:

 

 

 

 

 

 

 

 


                              д   д                            м   м                           р   р                            р   р

Мені відомо, що:

мій пенсійний вік може бути меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш ніж на 10 років. Пенсійний вік може бути більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням;

у пенсійному контракті мій пенсійний вік не встановлено;

я маю право змінити визначений мною в цій заяві пенсійний вік шляхом подання про це іншої заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного мною пенсійного віку;

для отримання одноразової пенсійної виплати або переведення коштів до іншої фінансової установи я повинен (повинна) подати відповідну заяву адміністратору фонду на дату настання визначеного мною пенсійного віку;

для отримання виплати на визначений строк я повинен (повинна) укласти договір про виплату пенсії на визначений строк до дати настання визначеного мною пенсійного віку;

у разі неподання заяви на здійснення одноразової пенсійної виплати, заяви на переведення коштів або неукладання договору про виплату пенсії на визначений строк у встановлені законодавством строки ця заява буде анульована адміністратором.

Визначаю вид пенсійної виплати (відмітити необхідне):

  

одноразова;

  

пенсія на визначений строк.

"___" ___________ 20__ року

__________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б. учасника фонду)

            Отримав:

 

 

"___" ____________ 20__ року

__________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б., посада відповідальної
особи, що прийняла заяву)

 

ЗАЯВА
про здійснення одноразової пенсійної виплати

Я,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(прізвище, ім'я, по батькові)

паспортні дані:

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

(серія)

 

(номер)

 


__________________________________________________________________________________
                                                                                  (дата видачі та орган, що видав)

або дані іншого документа, що дає змогу встановити особу:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                           (необхідне відмітити)

  

учасник недержавного пенсійного фонду;

  

спадкоємець - фізична особа;

  

уповноважена особа спадкоємця - юридичної особи;

  

представник спадкоємця;

  

спадкоємець - інший учасник цивільних відносин;

  

учасник накопичувальної системи пенсійного страхування,

прошу виплатити належні мені грошові кошти, обліковані на індивідуальному пенсійному рахунку, як одноразову пенсійну виплату (з урахуванням податкового законодавства) у повному обсязі (її частину - частка пенсійних коштів у відсотках від загальної суми пенсійних коштів*) у грн (у відсотках*) _____________________________________________________________________________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(номер індивідуального пенсійного рахунку)

учасника фонду _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду, з рахунку якого здійснюється одноразова
                                                                                         пенсійна виплата)

Підстава для здійснення одноразової пенсійної виплати (відмітити необхідне):

  

медично підтверджений критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо)**;

  

настання інвалідності**;

  

сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого підпунктом 6 пункту 3 розділу IV цього Положення;

  

виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України**;

  

отримання пенсійної виплати спадкоємцем**;

  

стаття 56 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (для учасника накопичувальної системи пенсійного страхування).

Розрахована сума коштів до виплати*** ___________________________________ грн ______ коп.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (реквізити фінансової установи для перерахування пенсійної виплати (розрахунковий 
                            рахунок учасника (спадкоємця), найменування банку, МФО, код за ЄДРПОУ) або поштова
                                                                                           адреса заявника)

"___" ____________ 20__ року

__________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б. заявника)

Отримав:

 

 

"___" ____________ 20__ року

__________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б., посада відповідальної
особи, що прийняла Заяву)

____________
* На бажання учасника фонду у випадку надання ним документів, що підтверджують критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або інвалідність.

** Документи, що підтверджують право на отримання такої пенсійної виплати, додаються.

*** Розраховується адміністратором недержавного пенсійного фонду.

 

ЗАЯВА
про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи

Я,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(прізвище, ім'я, по батькові)

паспортні дані:

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

(серія)

 

(номер)

 


___________________________________________________________________________________
                                                                                  (дата видачі та орган, що видав)

або дані іншого документа, що дає змогу встановити особу: _________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                                           (необхідне відмітити)

  

учасник недержавного пенсійного фонду;

  

один із подружжя;

  

представник,

прошу перевести належні мені грошові кошти, обліковані на індивідуальному пенсійному рахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(номер індивідуального пенсійного рахунку)

учасника фонду _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                     (прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду, з рахунку якого здійснюється переведення
                                                                                                   пенсійних коштів)

до (необхідне відмітити):

  

недержавного пенсійного фонду;

  

страхової організації;

  

банківської установи.

Інформація про фінансову установу, до якої переводяться пенсійні кошти:

Повне найменування фінансової установи: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банківські реквізити
(найменування банку,
МФО, номер поточного
рахунку)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Реквізити адміністратора та зберігача в разі переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду

Повне найменування
адміністратора

___________________________________________________
___________________________________________________

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Банківські реквізити
адміністратора

___________________________________________________
___________________________________________________

Повне найменування
зберігача

___________________________________________________
___________________________________________________

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Банківські реквізити
зберігача

___________________________________________________
___________________________________________________

Реквізити договору, укладеного з фінансовою установою, до якої переводяться пенсійні кошти:

номер договору

__________________________________________________________

дата укладення

__________________________________________________________

термін (строк) дії

__________________________________________________________

Причина для переведення коштів (необхідне відмітити):

  

отримання пенсії на визначений строк;

  

отримання довічної пенсії;

  

інше (зазначити підставу переведення коштів): _____________________________________
_____________________________________________________________________________

Сума пенсійних коштів у грн (у повному обсязі або частка пенсійних коштів у відсотках від загальної суми пенсійних коштів*), яку я бажаю перевести _______________________________________
_________________________________________________________________________________

Документи, що підтверджують право на переведення коштів, додаються.

З тарифами про винагороду адміністратору за переведення пенсійних коштів, які буде списано з індивідуального пенсійного рахунку, ознайомлений.

"___" ___________ 20___ року

__________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б. заявника)

Отримав:

 

 

"___" ____________ 20___ року

__________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б., посада відповідальної
особи, що прийняла заяву)

____________
* Сума пенсійних коштів, що переводиться, розраховується адміністратором недержавного пенсійного фонду.

 

ЗАЯВА
про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи - суб'єкта другого рівня

Я,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(прізвище, ім'я, по батькові)

паспортні дані:

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

(серія)

 

(номер)

 


___________________________________________________________________________________
                                                                                  (дата видачі та орган, що видав)

або дані іншого документа, що дає змогу встановити особу: _________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                                           (необхідне відмітити)

  

учасник недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, учасник накопичувальної системи пенсійного страхування;

  

спадкоємець;

  

представник,

прошу перевести належні мені грошові кошти, обліковані на індивідуальному пенсійному рахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(номер індивідуального пенсійного рахунку)

учасника фонду _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                       (прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду, з рахунку якого здійснюється переведення
                                                                                       пенсійних коштів)

до (необхідне відмітити):

  

Накопичувального пенсійного фонду;

  

недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня;

  

страхової організації для укладання договору страхування довічної пенсії у разі досягнення пенсійного віку відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Інформація про фінансову установу - суб'єкта другого рівня, до якої переводяться пенсійні кошти:

Повне найменування фінансової установи ______________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банківські реквізити
(найменування банку,
МФО, номер поточного
рахунку)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Реквізити адміністратора та зберігача в разі переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня

Повне найменування
адміністратора

___________________________________________________
___________________________________________________

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Банківські реквізити
адміністратора

___________________________________________________
___________________________________________________

Повне найменування
зберігача

___________________________________________________
___________________________________________________

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Банківські реквізити
зберігача

___________________________________________________
___________________________________________________

Реквізити договору, укладеного з недержавним пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня, до якого переводяться пенсійні кошти:

номер договору

__________________________________________________________

дата укладення

__________________________________________________________

термін (строк) дії

__________________________________________________________

Реквізити договору страхування довічної пенсії:

номер договору

__________________________________________________________

дата укладення

__________________________________________________________

термін (строк) дії

__________________________________________________________

Причина для переведення коштів (необхідне відмітити):

  

отримання пенсії на визначений строк;

  

інше (зазначити підставу переведення коштів): _____________________________________
_____________________________________________________________________________

Сума пенсійних коштів у грн (у повному обсязі або частка пенсійних коштів у відсотках від загальної суми пенсійних коштів*), яку я бажаю перевести _______________________________________
_________________________________________________________________________________

Документи, що підтверджують право на переведення коштів, додаються.

З тарифами про винагороду адміністратору за переведення пенсійних коштів, які буде списано з індивідуального пенсійного рахунку, ознайомлений.

"___" ___________ 20__ року

__________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б. заявника)

Отримав:

 

 

"___" ____________ 20__ року

__________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б., посада відповідальної
особи, що прийняла заяву)

____________
* Сума пенсійних коштів, що переводиться, розраховується адміністратором недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня.

 

_________________________________________________________________________________
(найменування фонду)

_________________________________________________________________________________
(найменування адміністратора)

Прізвище, ім'я, по батькові учасника фонду ____________________________________________
_________________________________________________________________________________

Виписка
з індивідуального пенсійного рахунку N ___________

за період з ____________ по ____________

1. Рух коштів на індивідуальному пенсійному рахунку:

Вид операції

Реквізити документа, на підставі якого проводилася операція

Списання грошей з рахунку (грн)

Надходження грошей на рахунок (грн)

Сплачені пенсійні внески

 

Х

 

Здійснені пенсійні виплати

 

 

Х

Податок, утриманий з пенсійних виплат

 

 

Х

Оплата послуг, наданих учаснику фонду за рахунок його пенсійних коштів

 

 

Х

Переведено з іншої фінансової установи - суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення

 

Х

 

Переведено до іншої фінансової установи - суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення

 

 

Х

Перерахування пенсійних внесків на страхування ризиків настання інвалідності або смерті учасника

 

 

Х

Інші операції з розбивкою за видами операцій

 

 

 

2. Фінансовий результат:

Назва показника

Учасник фонду (крім учасників накопичувальної системи пенсійного страхування)

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування

Сума пенсійних коштів у гривнях та одиницях пенсійних активів, накопичених на користь учасника фонду:

 

 

на початок облікового періоду (вхідне сальдо)

 

 

на кінець облікового періоду (вихідне сальдо)

 

 

Фінансовий результат

 

 

Чистий фінансовий результат

 

 

3. Результати діяльності фонду:

Назва показника

Учасник фонду (крім учасників накопичувальної системи пенсійного страхування)

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування

Чиста вартість одиниці пенсійних активів фонду:

 

 

на початок облікового періоду

 

 

на кінець облікового періоду

 

 

"___" ____________ 20__ року

______________________________
      (посада працівника адміністратора)

____________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б. працівника адміністратора)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

____________

Опрос