Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке наложения Фондом гарантирования вкладов физических лиц административных штрафов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 30.12.2013 № 41
действует с 28.02.2014

Зміни
до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів

1. У розділі I:

у пункті 1.1:

після слова "статей" доповнити цифрами "1667,";

слово та цифри "статтею 16619" замінити словом та цифрами "статтями 1667, 16619";

у пункті 1.3 слово та цифри "стаття 16619" замінити словом та цифрами "статтями 1667, 16619";

в абзаці другому пункту 1.4 слово та цифри "статтею 16619" замінити словом та цифрами "статтями 1667, 16619".

2. У розділі II:

пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підставами для притягнення будь-якої особи до адміністративної відповідальності є створення перешкод для доступу уповноваженої особи Фонду до банку при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації, до його активів, книг, записів, документів, баз даних (стаття 1667 Кодексу).";

пункт 2.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"2.2.7. Під створенням перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду до банку при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації (стаття 1667 Кодексу) слід розуміти недопуск чи надання часткового допуску працівниками банку, у тому числі його членами органів управління та контролю, до приміщень за місцезнаходженням банку, у тому числі його відокремлених підрозділів, для здійснення уповноваженою особою Фонду тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

Створенням перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду до банку при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації тягне за собою накладення на таку особу штрафу в розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під створенням перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації до активів банку, його книг, записів, документів, баз даних (стаття 1667 Кодексу) слід розуміти ненадання, несвоєчасне надання та/або надання не в повному обсязі будь-якою особою доступу уповноваженої особи Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації до активів банку, його книг, записів, документів, баз даних.

Створення перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації до активів банку, його книг, записів, документів, баз даних тягне за собою накладення штрафу на таку особу в розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3. У пункті 3.2 розділу III:

слово та цифри "стаття 16619" замінити словом та цифрами "статтями 1667, 16619";

слова та цифри ", а також порядку подання відомостей про виконання рішень Фонду (стаття 24 Закону)," виключити.

4. У розділі IV:

у пункті 4.1:

в абзаці першому:

після слів "пов'язаного з" доповнити словами "протидією тимчасовій адміністрації та ліквідації та";

доповнити абзац другим реченням такого змісту: "Протокол має бути складений не пізніше 15 робочих днів з дати виявлення порушення.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Уповноважена особа Фонду при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку має право складати протоколи про адміністративні правопорушення при створенні перешкод будь-якою особою для доступу уповноваженої особи Фонду до банку при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації, його активів, книг, записів, документів, баз даних.";

у пункті 4.7 слова "(у разі виявлення порушення під час інспекційної перевірки протокол реєструється у перший робочий день після прибуття інспекційної групи до Фонду)" виключити.

5. Пункт 5.1 розділу V доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має підтвердити свою присутність на розгляді справи шляхом проставляння підпису в Журналі реєстрації присутніх осіб на розгляді справи (додаток 3).

У разі відсутності на розгляді справи особи, що притягається до адміністративної відповідальності, про це робиться відповідний запис у Журналі реєстрації присутніх осіб на розгляді справи.".

6. У розділі VI:

у пункті 6.2:

у підпункті "а" цифру "3" замінити цифрою "4";

у підпункті "б" цифру "4" замінити цифрою "5";

у пункті 6.4:

в абзаці першому слова "та реєстраційного номера вихідної кореспонденції Фонду, який зазначається через косу лінію" виключити;

в абзаці другому цифру "5" замінити цифрою "6".

7. У розділі VII:

у пункті 7.7:

у підпункті "г" слово та цифри "статтею 16619" замінити словом та цифрами "статтями 1667, 16619";

в абзаці шостому цифру "6" замінити цифрою "7".

8. У розділі IX:

абзац перший пункту 9.1 викласти в такій редакції:

"9.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує відокремлений структурний підрозділ Фонду, у якому працює посадова особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення.";

у пункті 9.2 цифру "7" замінити цифрою "8".

9. Додаток 1 до Положення викласти в новій редакції (додається).

10. Доповнити новим додатком 3 (додається).

У зв'язку з цим додатки 3 - 7 уважати відповідно додатками 4 - 8.

11. У додатку 4 до Положення після слів "через установу банку до" слова "Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" замінити словами "Державного бюджету України".

12. У додатку 5 до Положення:

після слів "пов'язаного з" доповнити словами "протидією тимчасовій адміністрації та ліквідації банку та";

цифри та абревіатуру "16619 КУпАП" замінити цифрами та абревіатурою "166- КУпАП".

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення

Н. О. Лапаєва

 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Протокол
про вчинення адміністративного правопорушення

"___" ____________ 20__ року

___________________________
(місце складання)

Складено _____________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада, структурний підрозділ,
_____________________________________________________________________________________
                                                    прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), яка(і) склала(и) протокол)
в тому, що ____________________________________________________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податку
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), місце роботи, посада особи, яка вчинила адміністративне правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
вчинив(ла) адміністративне правопорушення ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            (місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення із зазначенням
_____________________________________________________________________________________
                                             реквізитів, законодавчих або нормативно-правових актів, які було порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
чим порушив(ла) частину ___________ статті _____________ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

Порушник ознайомлений із змістом статті 63 Конституції України, а також з правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 КУпАП (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову за справою).

____________________________
(дата)

_______________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


Пояснення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, або відомості про відмову в підписанні протоколу:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (якщо є додаток, зазначити)

Свідки правопорушення (за наявності):

1. П. І. Б. _____________________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

2. П. І. Б. _____________________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

Підписи свідків: 1. ____________________________________ 2. _____________________________

Інші відомості, потрібні для вирішення справи _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Підпис(и) особи (осіб),
яка(і) склала(и) протокол ____________________________

 

Підпис особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення ____________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації присутніх осіб на розгляді справи

N
з/п

Дата розгляду справи

Найменування банку

Відомості щодо присутності особи, що притягується до адміністративної відповідальності, на розгляді справи

Відомості про наявність клопотань особи, що притягується до адміністративної відповідальності (їх стислий зміст)

Підпис особи, що притягується до адміністративної відповідальності та присутня при розгляді справи про порушення

прізвище, ім'я, по батькові

посада

документ, що підтверджує особу

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос