Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усовершенствовании порядка наложения административных штрафов и административно-хозяйственных санкций Фондом гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 30.12.2013 № 41
действует с 28.02.2014

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

30.12.2013

м. Київ

N 41

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2014 р. за N 154/24931

Про удосконалення порядку накладення адміністративних штрафів та адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 4, пункту 10 частини першої статті 12, частини третьої статті 24, частини четвертої статті 33 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1584/21896 (додаються).

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за N 1626/21938 (додаються).

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова

 

Зміни
до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

1. У пункті 1.9 розділу I слово "керівнику" замінити словом "представнику".

2. У розділі IV:

Пункт 4.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При винесенні постанови про зупинення провадження у справі зупиняється перебіг строків для винесення постанови по справі до винесення постанови про відновлення провадження.";

у пункті 4.6:

абзац перший доповнити словом та цифрою "(додаток 4)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі направлення справи про правопорушення на новий розгляд строки, встановлені для її розгляду та прийняття рішення, відновлюються.".

3. У розділі V:

у пункті 5.1 цифру "4" замінити цифрою "5";

у пункті 5.2 цифру "5" замінити цифрою "6";

у пункті 5.3 цифру "6" замінити цифрою "7";

пункти 5.5, 5.6 викласти в такій редакції:

"5.5. Протоколи про правопорушення складаються та підписуються працівниками Фонду, уповноваженими на їх складання.

У разі виявлення порушення при здійсненні безвиїзного контролю підпис уповноваженого(их) працівника(ів) Фонду на протоколі про правопорушення скріплюється печаткою Фонду.

5.6. У разі відмови представника банку, який притягується до відповідальності, підписати протокол про правопорушення, складений протягом проведення інспекційної перевірки, уповноважений працівник Фонду робить напис про відмову в його підписанні. У цьому разі представник банку має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про правопорушення, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.";

пункт 5.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.8 - 5.14 уважати відповідно пунктами 5.7 - 5.13;

абзац перший пункту 5.8 викласти в такій редакції:

"5.8. Один примірник протоколу про правопорушення, складеного уповноваженим працівником Фонду протягом проведення інспекційної перевірки, після його підписання надається представнику банку, щодо якого його складено. У разі неявки представника банку, який притягується до відповідальності, на підписання протоколу про правопорушення, складеного протягом проведення інспекційної перевірки, протокол складається уповноваженим працівником Фонду в той самий день, про який було повідомлено представника банку, про що робиться відповідний напис на протоколі про правопорушення.";

у пункті 5.9 слова "керівника, іншої відповідальної посадової особи" замінити словом "представника";

у пункті 5.10 цифру "7" замінити цифрою "8".

4. У розділі VII:

у пункті 7.1:

в абзаці першому:

слова "керівника та/або" виключити;

доповнити абзац словами та цифрою ", яка підтверджується шляхом проставляння підпису в Журналі реєстрації присутніх представників банку, що притягається до відповідальності, на розгляді справи (додаток 9)";

абзац другий доповнити словами "(крім керівника банку)";

в абзаці третьому:

слова "керівника або" виключити;

доповнити абзац другим реченням такого змісту: "У цьому разі в Журналі реєстрації присутніх представників банку, що притягується до відповідальності, на розгляді справи (додаток 9) робиться відмітка про відсутність представника банку на розгляді справи.";

у пункті 7.2:

в абзаці першому слова "керівник або" виключити;

в абзаці третьому слова "керівник або" виключити.

5. У розділі VIII:

в абзаці другому пункту 8.1 цифру "8" замінити цифрами "10";

в абзаці другому пункту 8.7 слова "керівнику або" виключити.

6. У розділі IX:

у пункті 9.1 цифру "9" замінити цифрами "11";

у пункті 9.2 слова "керівнику або" виключити.

7. У пункті 11.2 розділу XI цифри "10" замінити цифрами "12".

8. У додатку 2 до Положення слова "підпунктом ___ пункту" замінити словом "пунктом".

9. У додатку 3 до Положення слова "підпунктом ___ пункту" замінити словом "пунктом".

10. Доповнити новим додатком 4 (додається).

У зв'язку з цим додатки 4 - 10 уважати відповідно додатками 5 - 11.

11. У додатку 5 слова "керівника чи працівника" замінити словом "представника".

12. Доповнити новим додатком 9 (додається).

У зв'язку з цим додатки 9 - 11 уважати відповідно додатками 10 - 12.

13. Додаток 11 до Положення викласти в новій редакції (додається).

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення

Н. О. Лапаєва

 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Постанова
про направлення справи про правопорушення на новий розгляд

"___" _____________ 20__ року

N ___________

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула справу)
_____________________________________________________________________________________
                                                            (посилання на документ, на підставі якого діє посадова особа)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про правопорушення щодо банку _____________________________
_____________________________________________________________________________________
       (зазначити повне найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ, код МФО, банківські реквізити,
                                                                                                   засоби зв'язку)
_____________________________________________________________________________________
про допущення порушень законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб,

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(викласти обставини, що встановлені при підготовці до розгляду справи чи розгляді справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керуючись пунктом 4.6 розділу IV Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1584/21896,

ПОСТАНОВИВ:

Направити справу про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб щодо банку
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (зазначити повне найменування банку)
на новий розгляд.

М. П.

Підпис посадової особи,
яка винесла постанову ____________________

 

"___" ____________ 20__ року

 

ЖУРНАЛ
реєстрації присутніх представників банку, що притягується до відповідальності, на розгляді справи

N
з/п

Дата розгляду справи

Найменування банку

Відомості щодо присутності представника банку, який притягується до відповідальності

Відомості про наявність клопотань у справі про порушення (їх стислий зміст)

Підпис представника банку, який присутній при розгляді справи про порушення

прізвище, ім'я, по батькові представника

найменування, дата та N документа, відповідно до якого здійснюється представництво

документ, що підтверджує особу представника

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N __
про усунення порушень банком вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб

"___" ____________ 20__ року

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула справу)
_____________________________________________________________________________________
                                                            (посилання на документ, на підставі якого діє посадова особа)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши справу про правопорушення щодо банку ______________________________________
                                                                                                                                       (зазначити повне найменування банку,
_____________________________________________________________________________________
                          місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ, код МФО, банківські реквізити, засоби зв'язку)
_____________________________________________________________________________________
про допущення порушень,

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(викласти обставини, що встановлені при розгляді справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

У результаті дослідження матеріалів справи встановлено, що банк, щодо якого порушено справу, порушив _____________________________________________________________________________________.

Керуючись частиною третьою статті 33 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб",

ПОСТАНОВИВ:

1. Застосувати до банку-порушника захід впливу у вигляді розпорядження про усунення порушень банком вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Зобов'язати банк-порушник до "___" ____________ 20__ року усунути такі порушення:
_____________________________________________________________________________________.
                                                                          (визначити перелік порушень, які слід усунути)

3. Зобов'язати банк-порушник до "___" ____________ 20__ року повідомити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про усунення порушень.

М. П.

Підпис посадової особи,
яка винесла розпорядження ________________

Копію цього розпорядження отримано "___" ____________ 20__ року

Підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника банку
_______________________________________________

____________

Опрос