Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления отчетности об осуществлении клиринговой деятельности в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 27.12.2013 № 2994
редакция действует с 19.02.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.12.2013

м. Київ

N 2994

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 144/24921

Про затвердження Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24 червня 2014 року N 806
,
 від 26 листопада 2015 року N 1921
,
 від 10 січня 2017 року N 1
,
від 7 листопада 2017 року N 786
,
від 1 лютого 2018 року N 58
,
від 28 грудня 2018 року N 940

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з 01 березня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок звітування про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а саме порядок складання, строки подання адміністративних даних (далі - Дані) про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність, та поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

2. Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії.

3. Щоденні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня.

4. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1 - 8 до цього Положення.

5. Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

6. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана подати Дані відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки (за наявності) особи, яка провадить клірингову діяльність, та підписом її уповноваженої особи.

(абзац другий пункту 6 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 806)

7. Електронна форма Даних особи, яка провадить клірингову діяльність, складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

8. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність, особа, яка провадить клірингову діяльність, наводить її у примітках до довідки.

9. Розрахунок особами, що провадять клірингову діяльність, пруденційних нормативів здійснюється в порядку та з періодичністю, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що визначає порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів при провадженні клірингової діяльності.

(розділ І доповнено пунктом 9 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 806
,
пункт 9 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1921)

II. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щомісячні;

(пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 806
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
)

щоквартальні.

2. Щоденні Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, складаються з довідки про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах (додаток 1), довідки про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами (додаток 2).

(пункт 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 806
,
 від 26.11.2015 р. N 1921)

3. Щомісячні Дані особи, яка провадить клірингову діяльність (крім банку), складаються з:

1) довідки про пруденційні нормативи особи, що провадить клірингову діяльність (додаток 9);

2) довідки про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу (додаток 10);

3) довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (додаток 11);

(підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1)

4) довідки про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів (додаток 12);

5) довідки про вихідні дані для розрахунку коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності (додаток 13).

Щомісячні Дані Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках як особи, що провадить клірингову діяльність, складаються з довідки про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу (додаток 10).

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 806
,
 у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4
,
пункт 3 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1921)

4. Щоквартальні Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, складаються з:

1) титульного аркуша (додаток 3);

2) довідки про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування (додаток 4). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

3) довідки про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність (додаток 5). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

4) довідки про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами (додаток 6). Довідка подається за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами особою, яка провадить клірингову діяльність, протягом звітного кварталу;

5) довідки про тарифи на послуги особи, яка провадить клірингову діяльність, про провадження клірингової діяльності (додаток 7). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу.

III. Строки подання Даних до Комісії

1. Особа, яка провадить клірингову діяльність, подає Дані у строки:

щоденні - не пізніше 15-ї години дня, наступного за звітним;

щомісячні - не пізніше 10-го (включно) числа місяця, наступного за звітним місяцем;

(пункт 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 806
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
)

щоквартальні - не пізніше 15-го (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом.

2. Особа, яка провадить клірингову діяльність, у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному у розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні містити супровідну довідку для виправлених Даних особи, яка провадить клірингову діяльність (додаток 8), в якій зазначаються причини заміни.

3. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

4. Строк подання Даних особи, яка провадить клірингову діяльність, продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з вилученням апаратного та/або програмного забезпечення та/або документів особи, яка провадить клірингову діяльність, у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення).

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність, мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації (з наданням копій документів, які підтверджують повернення вилученої документації).

5. Державний контроль за дотриманням особою, яка провадить клірингову діяльність, вимог цього Положення здійснює Комісія.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

5

Найменування емітента

6

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

7

Дані про цінні папери: код1

8

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

9

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти2

10

Метод клірингу: 1 - гросс основи "gross"; 2 - нетто основи "нетто"

11

Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ

12

Дані про організатора торгівлі: найменування

13

Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі)

14

Дата біржового контракту (дата реєстрації у системі організатора торгівлі)

15

Реквізити клірингової відомості (номер клірингової відомості)

16

Дата клірингової відомості

17

Кількість цінних паперів (шт.)

18

Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ

19

Дані про брокера продавця: найменування

20

Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ

21

Дані про брокера покупця: найменування

22

Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ

23

Дані про депозитарну установу продавця: найменування

24

Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ

25

Дані про депозитарну установу покупця: найменування

26

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

5

Найменування емітента

6

Дані про цінні папери: код1

7

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

8

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

9

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти2

10

Метод клірингу: 1 - гросс основи "gross"; 2 - нетто основи "нетто"

11

Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ

12

Дані про брокера продавця: найменування

13

Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ

14

Дані про брокера покупця: найменування

15

Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ

16

Дані про депозитарну установу продавця: найменування

17

Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ

18

Дані про депозитарну установу покупця: найменування

19

Кількість цінних паперів (шт.)

20

Дата укладання договору (дата вчинення правочину)

21

Номер договору (реквізити правочину)

22

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма1

6

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: поштовий індекс

7

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: населений пункт

8

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: вулиця, будинок

9

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: телефон із зазначенням коду ММТЗ

10

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: електронна пошта

11

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: веб-сторінка

12

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування банку

13

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: поточний або кореспондентський рахунок

14

Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, тис. грн

15

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. керівника

16

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. заступника керівника

17

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. головного бухгалтера / бухгалтера

18

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

19

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

20

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

21

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

22

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

23

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

24

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

25

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

26

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки2 платника податків - фізичної особи)

27

Місцезнаходження

28

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

29

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

30

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

31

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

32

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

33

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

34

Номер та дата договору на проведення аудиту

35

Дата початку та дата закінчення аудиту

36

Дата аудиторського висновку (звіту)

37

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

38

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до
Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності учасників
ринку капіталу, та пруденційного нагляду

К. Рафальська

(додаток 3 у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 07.11.2017 р. N 786)

 

Довідка про укладені особою, яка провадить клірингову діяльність, договори про клірингове обслуговування

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Дані про учасника клірингу: номер договору про клірингове обслуговування

6

Дані про учасника клірингу: дата договору про клірингове обслуговування

7

Дані про учасника клірингу: код за ЄДРПОУ

8

Дані про учасника клірингу: найменування

9

Дані про учасника клірингу: кількість субрахунків клієнтів учасника клірингу, шт.

10

Дані про учасника клірингу: кількість клірингових субрахунків учасників клірингу, шт.

11

Примітки

 

Довідка про активи гарантійного фонду особи, яка провадить клірингову діяльність

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Активи фонду - цінні папери: найменування емітента

6

Активи фонду - цінні папери: код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

7

Активи фонду - цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

8

Активи фонду - цінні папери: дані про цінні папери: код1

9

Активи фонду - цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

10

Активи фонду - цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, код валюти2

11

Активи фонду - цінні папери: кількість цінних паперів, шт.

12

Активи фонду: кошти

13

Активи фонду: код валюти2

14

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Дата операційного дня

6

Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи "gross", шт.

7

Кількість договорів, укладених на фондових біржах, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи "нетто", шт.

8

Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом гросс основи "gross", шт.

9

Кількість договорів, укладених поза фондовими біржами, за якими особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснила кліринг за методом нетто основи "нетто", шт.

10

Примітки

 

Довідка про тарифи на послуги особи, яка провадить клірингову діяльність, про провадження клірингової діяльності

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність

3

Квартал, за який складено Дані

4

Рік, за який складено Дані

5

Вид тарифів на клірингові послуги особи, яка провадить клірингову діяльність

6

Вартість послуги особи, яка провадить клірингову діяльність

7

Примітки

 

Довідка для виправлених Даних особи, яка провадить клірингову діяльність

1

Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність

2

Дата заповнення

3

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

4

Примітки

 

ДОВІДКА
про пруденційні нормативи особи, що провадить клірингову діяльність

____________
1 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

2 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

3 Заповнюється тільки особою, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.

4 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов'язання (грн) дорівнюють нулю.

(Положення доповнено додатком 9 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 806
,
додаток 9 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1921
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1)

 

ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(Положення доповнено додатком 10 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 806
,
додаток 10 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1921)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу

1

Код за ЄДРПОУ особи, що провадить клірингову діяльність

2

Найменування особи, що провадить клірингову діяльність

3

Рік, за який подаються Дані

4

Звітний місяць

5

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

6

Розмір регулятивного капіталу, грн

7

Розмір капіталу першого рівня, грн

8

Розмір капіталу другого рівня, грн

9

Зареєстрований статутний капітал, грн

10

Резервний капітал, грн

11

Додатковий капітал, грн

12

Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн

13

Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)

14

Неоплачений статутний капітал, грн

15

Вилучений статутний капітал, грн

16

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

17

Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн

16

Рядок виключено

18

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн

19

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

20

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

21

Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн

22

Непокритий збиток на початок звітного року, грн

23

Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн

24

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

25

Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

26

Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

27

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)

28

Гудвіл, грн

29

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн

30

Відстрочені податкові активи, грн

31

Витрати майбутніх періодів, грн

32

Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

33

Капітал у дооцінках, грн

34

Примітки

Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(Положення доповнено додатком 11 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1921
,
додаток 11 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1
,
від 01.02.2018 р. N 58
,
від 28.12.2018 р. N 940)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку вартості високоліквідних активів1

1

Код за ЄДРПОУ особи, що провадить клірингову діяльність

2

Найменування особи, що провадить клірингову діяльність

3

Рік, за який подаються Дані

4

Звітний місяць

5

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

6

Готівкові кошти, грн

7

Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, грн

8

Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн

9

Вартість високоліквідних активів, грн

10

Примітки

____________
1 Заповнюється тільки особою, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.

Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(Положення доповнено додатком 12 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1921
,
додаток 12 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1
,
від 01.02.2018 р. N 58
,
від 28.12.2018 р. N 940)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта загальної ліквідності та коефіцієнта абсолютної ліквідності1

____________
1 Заповнюється тільки особою, що провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.

Всі дані, зазначені в таблиці у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(Положення доповнено додатком 13 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2015 р. N 1921)

____________

Опрос