Идет загрузка документа (506 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 27.12.2013 № 555
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.12.2013

м. Київ

N 555

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 143/24920

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Генеральному економічному департаменту (Коваленко О. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і підрозділів центрального апарату Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

I. У додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

1. У розділі 1:

1) у формі N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонки 6, 12 та 23 виключити;

у пункті 2 пояснення:

абзаци п'ятий - дев'ятнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами п'ятим - тридцять восьмим;

абзаци сьомий - дев'ятнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - тридцять восьмий уважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п'ятим;

абзаци вісімнадцятий - двадцять третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий, двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим, дев'ятнадцятим;

2) в абзаці п'ятнадцятому пояснення щодо заповнення форми N 535 "Звіт про рух та залишки валютних цінностей на рахунках резидентів за межами України" цифри "4217-2000" замінити цифрами "4217:2010", а цифри "28.01.2000 N 73" замінити цифрами, словами і літерами "28 липня 2010 року N 327 (KL_r030.dbf)";

3) в абзаці п'ятому пояснення щодо заповнення форми N 550Д-Н "Розшифрування валютних рахунків" цифри "4217-2000" замінити цифрами "4217:2010", а цифри "28.01.2000 N 73" замінити цифрами, словами і літерами "28 липня 2010 року N 327 (KL_r030.dbf)";

4) у формі N 551 "Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми після рядка 14.2 доповнити новим рядком такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

15

Кількість порушень, вчинених юридичними та фізичними особами, які виявлені працівниками ТУ під час виконання функцій у сфері валютного контролю та ліцензування протягом звітного періоду (усього)

Х

Х

Х

 

";

доповнити пояснення двома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 15 - зазначається кількість порушень, вчинених юридичними особами (які не є банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку) та фізичними особами, які виявлені працівниками ТУ під час виконання функцій у сфері валютного контролю та ліцензування протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

У рядку 15 заповнюється лише колонка "усього";

5) форму N 812 "Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію та технічне переоснащення) об'єктів
за станом на ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________
(найменування територіального управління / установи Національного банку України)

(суми в діючих цінах - у копійках)

Назва об'єкта, його
місцезнаходження

Виконано з початку року

Використано коштів з початку року

Уведено основних фондів

капітальних
вкладень

у тому числі

будівельно-
 монтажних робіт

облад-
нання

пусконалагод-
 жувальних робіт

проектних робіт

інших капітальних вкладень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Керівник

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Бухгалтер

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 812
Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію та технічне переоснащення) об'єктів

1. Довідка містить інформацію про виконання капітальних вкладень у будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію та технічне переоснащення) об'єктів, яка надається установами Національного банку України, що є замовниками.

2. У звіт включаються всі об'єкти, включені до плану капітальних вкладень у будівництво власних об'єктів Національного банку України та їх фінансування на поточний рік.

3. Фактичне виконання робіт за звітний період відображається на підставі оформлених у встановленому порядку первинних документів - актів виконаних робіт.

4. Використання коштів за відповідний звітний період відображається на підставі відповідних бухгалтерських документів про оплату.

5. Звіт складається за оперативними даними, уточнення яких проводиться коригуванням даних у наступному місяці.

6. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається повна назва кожного об'єкта відповідно до затвердженого плану капітальних вкладень у будівництво власних об'єктів Національного банку України та їх фінансування на поточний рік.

Колонка 2 - зазначається сума, що витрачена на виконання капітальних вкладень за звітний період з початку року відповідно до актів виконаних робіт.

Колонка 3 - зазначається сума на виконання будівельно-монтажних робіт за звітний період з початку року відповідно до форми N КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт", затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04 грудня 2009 року N 554 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві".

Колонка 4 - зазначається вартість змонтованого обладнання (у тому числі нестандартизованого) за звітний період з початку року.

Колонка 5 - зазначається вартість пусконалагоджувальних робіт за звітний період з початку року відповідно до актів виконаних робіт.

Колонка 6 - зазначається вартість проектних робіт, визначених відповідно до ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 03 березня 2012 року N 98, у тому числі вартість передпроектних робіт, вартість експертизи проектної документації за звітний період з початку року відповідно до актів виконаних робіт.

Колонка 7 - зазначається вартість інших капітальних вкладень, у тому числі витрати на проведення авторського нагляду проектними організаціями, науково-технічного супроводу, витрати, пов'язані з проведенням конкурсних торгів та введенням об'єкта в експлуатацію за звітний період з початку року.

Колонка 8 - зазначається сума використання коштів з початку року за звітний період на підставі відповідних бухгалтерських документів про оплату.

Колонка 9 - уведено основних фондів на підставі оформлених у встановленому порядку документів.

Рядок "Усього" - зазначаються суми значень колонок 2 - 9.

Усі суми колонок 2 - 9 зазначаються з ПДВ.

Вихідний документ, який залишається в архіві територіальних управлінь, установ Національного банку України, підписується керівником установи, головним бухгалтером та виконавцем".

2. У розділі 2:

1) форму N 200 "Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу
за ____________ - місяць 20__ року

___________________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N з/п

Найменування показника

Кількість

Загальна сума

У тому числі

юридичні особи

фізичні особи - підприємці

фізичні особи

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Фінансові операції, інформація про які внесена до реєстру

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (далі - ОФМ),
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

за кодами ознак

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (далі - ВФМ),
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

за кодами ознак

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які були виявлені за результатами перевірки Національним банком України,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

за кодами ознак ОФМ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

за кодами ознак ВФМ

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи осіб, до яких застосовані міжнародні санкції

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) підлягають фінансовому моніторингу,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

за кодами ознак ОФМ

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

за кодами ознак ВФМ

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом інформації для ідентифікації

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Фінансові операції, проведення яких зупинено, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1

за кодами ознак ОФМ

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2

за кодами ознак ВФМ

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Фінансові операції, щодо яких від Спеціально уповноваженого органу (далі - СУО) отримані рішення про подальше їх зупинення,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

у випадках, установлених частиною другою статті 17 Закону

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Отримані від СУО рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів,
із них:

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

10.1

у випадках, установлених частиною третьою статті 17 Закону

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

10.2

у випадках, установлених частиною п'ятою статті 17 Закону

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

11

Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

прибуткові фінансові операції клієнтів, за рахунками яких зупинені видаткові операції

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Отримані від СУО доручення на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

13

Фінансові операції, повідомлення про які надіслані СУО на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави,
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

проведення яких було зупинено

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

щодо яких було забезпечено моніторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Отримані від СУО запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

14.1

Фінансові операції, щодо яких надіслані СУО повідомлення про їх відстеження (моніторинг)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Фінансові операції, щодо яких прийнято рішення не надсилати файл-повідомлення,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

за кодами ознак ВФМ

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Фінансові операції, щодо яких від СУО надходили файли-повідомлення про відмову від взяття на облік

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Отримані від СУО запити про надання додаткової інформації

Х

Х

 

Х

 

Х

 

Х

18

Отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави

Х

Х

 

Х

 

Х

 

Х

19

Отримані від СУО запити про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завдань

Х

Х

 

Х

 

Х

 

Х

20

Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про факт початку досудового розслідування

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Фінансові операції, щодо яких від СУО надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління
(ради директорів)

__________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Відповідальний працівник

__________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 200
Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу

1. Звіт передбачає надання банками відомостей за звітний місяць про:

фінансові операції клієнтів (далі - фінансові операції), інформація про які внесена до реєстру фінансових операцій;

фінансові операції, щодо яких банком СУО надіслані повідомлення відповідно до вимог Закону;

отримані від СУО рішення про подальше зупинення фінансових операцій, зупинення / подальше зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, доручення про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансових операцій на виконання запитів уповноваженого органу іноземної держави;

отримані від СУО запити про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, запити про надання інформації та надані банком відповіді на них, повідомлення про порушення (закриття) кримінальних справ та прийняті за ними рішення;

фінансові операції, за якими банком прийняті рішення про недоцільність інформування СУО;

фінансові операції, за якими від СУО надходили файли-повідомлення про відмову від узяття їх на облік.

2. Звіт складається за такими типами клієнтів банку:

1 тип - юридична особа;

2 тип - фізична особа - підприємець;

3 тип - фізична особа.

3. Звіт складається в національній валюті (у копійках).

4. Опис параметрів заповнення форми.

Форма подається банками - юридичними особами в розрізі регіонів. Під час складання звітності за формою дані групуються відповідно до фактичного місця проведення фінансових операцій клієнтів у розрізі регіонів.

Колонка 3 - зазначається кількість відповідних показників. Дані цієї колонки є сумою колонок 5, 7, 9 (за винятком рядків 17 - 19).

Колонка 4 - зазначається загальна сума відповідних фінансових операцій (еквівалент у національній валюті). Дані цієї колонки є сумою колонок 6, 8, 10.

Колонки 5 - 10 - зазначаються кількість відповідних показників та суми фінансових операцій (еквівалент у національній валюті) у розрізі типів клієнтів банку.

Рядок 1 - зазначаються дані про фінансові операції, відомості про які внесені до реєстру фінансових операцій.

У рядках 2 - 8, 11, 11.1, 13, 14.1 зазначаються дані щодо тих фінансових операцій, повідомлення про які було надіслано СУО та щодо яких у звітному місяці отримані від СУО файли-повідомлення про взяття їх на облік (файл типу "В" з кодом помилки "0000").

Рядок 2 - зазначаються дані про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до довідника кодів ознак здійснення фінансових операцій, визначених у додатку 10 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2013 року N 496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за N 805/23337 (далі - Інструкція), відповідає кодам "1", "8", "9").

Рядок 2.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, визначених у додатку 2 до Інструкції.

Рядок 3 - зазначаються дані про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, повідомлення про які надіслано СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає кодам "1", "8", "9").

Рядок 3.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, відповідно до довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та фінансових операцій з відстеження (моніторингу) за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу, визначених у додатку 3 до Інструкції. Разом з тим дані щодо фінансових операцій, інформація про які була надіслана СУО на виконання його рішень/доручень з кодами "138", "603 - 606", "701", "702", у цьому рядку не зазначаються.

Рядок 4 - зазначаються дані про здійснені фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, які були виявлені та внесені до реєстру фінансових операцій за результатами здійснення Національним банком України перевірки та повідомлення про які надіслано СУО. Інформація про такі фінансові операції зазначається в рядках 2 або 3 та рядку 4 одночасно. Дані рядка 4 є сумою даних рядків 4.1 та 4.2.

Рядок 4.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

Рядок 4.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 5 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, повідомлення про які банк надіслав СУО відповідно до частини восьмої статті 12 Закону.

Рядок 6 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо проведення яких відповідно до абзацу другого частини першої статті 10 Закону надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, які згідно із Законом підлягають фінансовому моніторингу, повідомлення про які надіслано СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "3". Дані цього рядка є сумою даних рядків 6.1 та 6.2).

Рядок 6.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

Рядок 6.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 7 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо проведення яких відповідно до абзацу першого частини першої статті 10 Закону надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності (код ознаки фінансової операції згідно з додатком 3 до Інструкції відповідає коду "138" та код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "2").

Рядок 8 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено відповідно до частини першої статті 17 Закону. Дані цього рядка є сумою даних рядків 8.1 та 8.2.

Рядок 8.1 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки таких, які згідно зі статтями 15, 16 Закону підлягають фінансовому моніторингу (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 відповідає коду "5". Дані цього рядка є сумою рядків 8.1.1 та 8.1.2).

Рядок 8.1.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 2 до Інструкції.

Рядок 8.1.2 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 8.2 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції.

Рядок 9 - зазначаються дані про зупинені відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення. Дані цього рядка є сумою рядків 9.1, 9.2.

У рядках 9.1, 9.2 зазначаються дані про ті фінансові операції, щодо яких у звітному місяці для підтвердження отриманих від СУО рішень в електронному або паперовому вигляді надіслано до СУО відповідні файли-листи або листи.

Рядок 9.1 - зазначаються дані про зупинені відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення, прийняті ним відповідно до частини другої статті 17 Закону.

Рядок 9.2 - зазначаються дані про зупинені відповідно до частини першої статті 17 Закону фінансові операції, щодо яких від СУО отримані рішення про подальше їх зупинення, прийняті ним відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону.

Рядок 10 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО рішень про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів. Дані цього рядка є сумою даних рядків 10.1 та 10.2.

У рядках 10.1, 10.2 зазначаються дані про кількість отриманих рішень/доручень СУО (в електронному або паперовому вигляді), щодо яких у звітному місяці для підтвердження про їх отримання надіслано до СУО відповідні файли-листи або листи.

Рядок 10.1 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО рішень про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, прийнятих ним відповідно до частини третьої статті 17 Закону.

Рядок 10.2 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО рішень про подальше зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів, прийнятих ним відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону.

Рядок 11 - зазначаються дані про видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких було зупинено на виконання рішень СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "7", код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду "605", вид рішення відповідно до довідника видів рішень, визначених у додатку 12 до Інструкції, відповідає кодам "21" та "33").

Рядок 11.1 - зазначаються дані про прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, повідомлення про які надіслано СУО відповідно до частини четвертої статті 17 Закону на виконання рішень СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "1", код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду "604", вид рішення згідно з додатком 12 до Інструкції відповідає кодам "21" та "33").

Рядок 12 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО доручень на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону.

Рядок 13 - зазначаються дані про фінансові операції, повідомлення про які були надіслані на виконання доручень СУО відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону. Дані цього рядка є сумою даних рядків 13.1 та 13.2.

Рядок 13.1 - зазначаються дані про фінансові операції, проведення яких зупинено на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "6", код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду "606", вид рішення згідно з додатком 12 до Інструкції відповідає коду "41").

Рядок 13.2 - зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено моніторинг на виконання доручення СУО щодо виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "1", код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду "606", вид рішення згідно з додатком 12 до Інструкції відповідає коду "41").

Рядок 14 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО запитів про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій відповідно до пункту 11 частини другої статті 6 Закону.

Рядок 14.1 - зазначаються дані про фінансові операції, стосовно яких забезпечено відстеження (моніторинг) на виконання запитів СУО (код ознаки здійснення фінансової операції згідно з додатком 10 до Інструкції відповідає коду "1", код ознаки фінансової операції відповідно до додатка 3 до Інструкції відповідає коду "603", вид рішення згідно з додатком 12 до Інструкції відповідає коду "61").

Рядок 15 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких прийнято рішення про недоцільність інформування СУО та підготовлено довідки з обґрунтуванням прийнятих рішень.

Рядок 15.1 - послідовно зазначаються дані, згруповані за кожним кодом ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, з використанням додатка 3 до Інструкції.

Рядок 16 - зазначаються дані про фінансові операції, за якими протягом звітного періоду від СУО надійшли файли-повідомлення про відмову від взяття їх на облік.

Рядок 17 - зазначаються дані про отримані запити від СУО про надання додаткової інформації, на які протягом звітного періоду до СУО надіслані відповіді.

Рядок 18 - зазначаються дані про отримані запити від СУО про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, на які протягом звітного періоду до СУО надіслані відповіді.

Рядок 19 - зазначаються дані про отримані запити від СУО про надання іншої інформації, зокрема тієї, що має гриф "Банківська таємниця", копій документів, необхідних для виконання покладених на СУО завдань, на які протягом звітного періоду до СУО надіслані відповіді.

У рядках 17 - 19 зазначаються дані про кількість окремих запитів, які містяться у файлах-запитах СУО (відповідає кількості екземплярів структури INF_ZAP - ідентифікатор реквізиту FILE_OPER у файлі типу XC). Якщо запит СУО надісланий на паперових носіях, то він відображається як один запит.

Дані в рядках 17 - 19 відображаються відповідно до фактичного місця відкриття рахунку / проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

У рядках 18 і 19 інформація щодо окремого запиту зазначається по одному разу у межах кожного регіону відповідно до фактичного місця відкриття рахунку / проведення фінансових операцій без відкриття рахунку.

Якщо запит стосується одночасно кількох типів клієнтів, то дані щодо такого запиту в рядках 18 і 19 відображаються по одному разу щодо кожного окремого типу клієнта.

Якщо запит СУО не стосується клієнтів / осіб, які були клієнтами банку, то в рядках 18 і 19 інформація щодо такого запиту не зазначається.

Рядок 20 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО надійшли повідомлення на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону про факт початку досудового розслідування за повідомленнями банку, що надсилалися до СУО відповідно до вимог статей 15, 16 Закону.

Рядок 21 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування, яке було розпочато за повідомленнями банку.

Рядок 22 - зазначаються дані про фінансові операції, щодо яких протягом звітного періоду від СУО на виконання пункту 18 частини другої статті 18 Закону надійшли повідомлення про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями, які були розпочаті за повідомленнями банку";

2) у порядку подання форми N 201 "Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку" слово "Департаменту" замінити словом "Службі";

3) форму N 202 "Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
за станом на ____________ 20__ року

___________________________________
(найменування банку)

_________________________________
(місцезнаходження банку)

Підрозділ банку

Фактичне місце розта-
шування (місто, вулиця, N будівлі)

Порядок надання інформації Спеціально уповноваже-
ному органу

Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу

Особа, яка виконує обов'язки відповідального працівника

Відокремлені підрозділи

код

най-
мену-
ван-
ня

прізвище, ім'я, по батькові

дата

прізвище, ім'я, по батькові

дата

код регіону

кіль-
кість

призна-
чення

звільнення від виконання обов'язків

призна-
чення

звільнення від виконання обов'язків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління
(ради директорів)

__________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Відповідальний працівник

__________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 202
Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Опис параметрів заповнення звіту.

Інформація в колонках 1 - 4 та 11, 12 зазначається за станом на дату складання звітності, у колонках 5 - 10 - за звітний період.

Колонка 1 - зазначається код згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 символів.

Колонка 2 - зазначається найменування створеного в банку структурного підрозділу із запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму та в разі наявності іншого підрозділу, розташованого поза місцезнаходженням банку, який здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені банку (далі - підрозділ банку), якому надані повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій (далі - Реєстр).

Для структурного підрозділу із запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму в колонці 1 зазначається код головного банку.

Якщо в банку не створено окремий структурний підрозділ із запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, то колонка 2 залишається незаповненою, а в колонці 1 зазначається код головного банку.

Колонка 3 - зазначається фактичне місце розташування відповідного підрозділу банку (місто, вулиця, номер будівлі).

Колонка 4 - зазначається порядок надання інформації Спеціально уповноваженому органу. Якщо підрозділ банку має повноваження надавати інформацію безпосередньо, то зазначається 1, через банк - юридичну особу - зазначається 0.

Колонка 5 - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник).

Колонка 6 - зазначається дата призначення відповідального працівника після погодження його кандидатури в Національному банку України.

Колонка 7 - зазначається дата звільнення відповідального працівника від виконання обов'язків.

Колонка 8 - зазначаються прізвища, імена, по батькові осіб, які виконують обов'язки відповідального працівника на час його відсутності.

Колонка 9 - зазначається дата призначення особи, яка виконує обов'язки відповідального працівника.

Колонка 10 - зазначається дата звільнення від виконання обов'язків особи, яка виконує обов'язки відповідального працівника.

Колонки 11, 12 - зазначається інформація щодо відокремлених підрозділів банку, які фактично здійснюють банківську діяльність від імені банку за станом на дату складання звітності, але яким не надані повноваження щодо ведення Реєстру, та які відповідно до внутрішньобанківської системи із запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму надають відповідним підрозділам, відомості про яких зазначено в колонках 1 і 2, інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, для внесення інформації щодо них до Реєстру. У колонці 11 зазначається цифровий код регіону за місцезнаходженням таких підрозділів згідно з Довідником територій (kodter.dbf), а в колонці 12 зазначається кількість підрозділів у цьому регіоні";

4) у розділі II пояснення щодо заповнення форми N 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій":

після абзацу тридцять четвертого доповнити розділ новим абзацом тридцять п'ятим такого змісту:

"Колонка 5 - зазначається сума позабалансових зобов'язань з кредитування, що надані клієнтам, які класифіковані за I категорією якості, а також за якими згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України формування резерву не вимагається".

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - сорок шостий уважати відповідно абзацами тридцять шостим - сорок сьомим;

5) у формі N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" та поясненні щодо її заповнення:

абзац третій порядку подання форми викласти в такій редакції:

"• банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн, територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними термін";

у рядках 15 та 16 колонки Б таблиці форми слова "(комерційний кредит та аванси)" виключити;

у поясненні:

у таблиці пункту 6:

рядки 15 та 16 викласти в такій редакції:

"

15

VI. Інша дебіторська заборгованість

рахунки груп (181, 280, 351, 352, 354, 355, 357)**

16

VII. Інша кредиторська заборгованість

рахунки груп (191, 290, 292, 361, 362, 363, 364, 367)**, рахунки (3653, 3654, 3658)**

";

після рядка 21 доповнити новим рядком такого змісту:

"

22

XIII. Кредити, отримані*

рахунки групи 270**

";

6) у формах N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" (далі - форма N 381), N 381А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" (далі - форма N 381А) та поясненні щодо заповнення цих форм:

у формі N 381:

у таблиці форми:

колонку 2 рядків 4, 5 викласти в такій редакції:

"

1

2

4

Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно (середньоарифметична сума обов'язкових резервів за попередній звітний період, помножена на установлений процент)

5

Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 - рядок 4)

";

виноски "*" та "**" до таблиці виключити;

у формі N 381А:

у таблиці форми:

колонку 2 рядків 4, 5 викласти в такій редакції:

"

1

2

4

Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України*

5

Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України**

";

після таблиці доповнити двома виносками такого змісту:

" ____________
* В останній колонці цього рядка зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України згідно з установленим розміром.

** В останній колонці цього рядка зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що зберігається на окремому рахунку на останню дату звітного періоду резервування";

у поясненні:

у частині 1:

абзаци другий та четвертий пункту 1 після слова "формування" доповнити словами "та зберігання";

у пункті 4:

в абзаці першому слова "за винятком коштів" замінити словами "за винятком кредитів", а після слів "від банків-резидентів," доповнити словами "коштів, залучених від";

в абзаці четвертому:

після цифр "2643" доповнити цифрами ", 2644";

після слів та цифр "2701** плюс 2707/2** мінус 2706/2** - (пасивне сальдо)," доповнити словами та цифрами "2700*** плюс 2707/1*** мінус 2706/1*** - (пасивне сальдо), 2701*** плюс 2707/2*** мінус 2706/2*** - (пасивне сальдо)";

цифри "3630," виключити;

в абзаці восьмому слова "залученими від інших фінансових організацій-нерезидентів (**)" замінити словами "залученими від міжнародних та інших організацій-резидентів (**), та коштами, залученими від міжнародних та інших організацій-нерезидентів (***)";

абзац другий пункту 9 після слова "формування" доповнити словами "та зберігання";

у пункті 10:

абзац перший після слова "формування" доповнити словами "та зберігання";

в абзаці третьому слова "звітного періоду резервування" замінити словами "протягом визначених звітних періодів резервування поспіль";

пункт 13 після слова "формування" доповнити словами "та зберігання";

у частині 2:

абзац перший пункту 3 після слова "формування" доповнити словами "та зберігання";

у пункті 4:

абзац перший після слова "формування" доповнити словами "та зберігання";

в абзаці четвертому слова "звітного періоду резервування" замінити словами "протягом визначених звітних періодів резервування поспіль";

7) абзац третій порядку подання форми N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" викласти в такій редакції:

"• банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн, територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними термін";

8) у формі N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми після слів "Департаменту платіжних систем" доповнити словами "Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем";

у поясненні:

абзац перший преамбули після слів "платіжних карток" доповнити словами "та їх реквізитів";

в абзаці першому частини 2 після слів "платіжних карток" доповнити словами "та їх реквізитів", а слово "(імпринтери)" виключити;

абзац перший частини 3 після слів "платіжних карток" доповнити словами "та їх реквізитів";

9) у формі N 402 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через платіжні пристрої банку" та поясненні щодо її заповнення:

назву форми викласти в такій редакції:

"Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку";

порядок подання форми після слів "Департаменту платіжних систем" доповнити словами "Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем";

у поясненні:

назву форми викласти в такій редакції:

"Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку";

в абзацах першому, третьому та четвертому частини 2 слово "(імпринтери)" виключити;

10) у формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми після слів "Департаменту платіжних систем" доповнити словами "Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем";

у таблиці форми:

після шапки таблиці доповнити новим рядком такого змісту:

"

Розділ I. Робота з платіжними картками та з платіжними пристроями банку

";

після рядка 1.1 доповнити новим рядком 1.1.1 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.1

із них,
які здійснювали операції за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

 

";

після рядка 1.2 доповнити новим рядком 1.2.1 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2.1

із них,
які здійснювали операції за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

 

";

після рядка 3.4 доповнити новим рядком 3.4.1 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.4.1

із них,
безконтактних

 

 

 

 

 

 

 

 

";

після рядка 5.1 доповнити новим рядком 5.1.1 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.1.1

із них,
безконтактних

 

 

 

 

 

 

 

 

";

після рядка 5.2 доповнити новим рядком 5.2.1 такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.2.1

із них,
безконтактних

 

 

 

 

 

 

 

 

";

рядки 6, 6.1, 6.2 виключити.

У зв'язку з цим рядки 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 та 8.4 уважати відповідно рядками 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3 та 7.4;

після рядка 7.4 доповнити таблицю новим розділом такого змісту:

"

Розділ II. Інформація про участь та діяльність банку в платіжній системі

N з/п

Показники

Назва платіжної системи (групи платіжних систем)

НСМЕП

УкрКарт

одноемітентні

MasterCard

VISA

American Express

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Статус банку в платіжній системі

 

 

 

 

 

 

 

2

Банк-спонсор

 

 

 

 

 

 

 

3

Процесингова установа

 

 

 

 

 

 

 

3.1

емісія платіжних карток

 

 

 

 

 

 

 

3.2

еквайринг платіжних карток, із них через:

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

банкомати

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

банківські термінали

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

торговельні термінали

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

мережу Інтернет

 

 

 

 

 

 

 

";

у поясненні:

перед абзацом першим доповнити реченням такого змісту: "I. Робота з платіжними картками та з платіжними пристроями банку";

у третьому реченні абзацу четвертого слова "які відпрацювали у звітному періоді більше 30 календарних днів" замінити словами "які працювали у звітному періоді та за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція";

після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"Рядок 1.1.1 - зазначається кількість клієнтів банку - суб'єктів господарювання, які здійснили хоча б одну видаткову операцію з використанням платіжних карток та їх реквізитів у звітному періоді".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - сорок третій уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - сорок четвертим;

після абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим абзацом двадцятим такого змісту:

"Рядок 1.2.1 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які здійснили хоча б одну видаткову операцію з використанням платіжних карток та їх реквізитів у звітному періоді".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - сорок четвертий уважати відповідно абзацами двадцять першим - сорок п'ятим;

у першому реченні абзацу двадцять четвертого після цифр "3.4" доповнити цифрами ", 3.4.1";

абзац тридцять сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий - сорок п'ятий уважати відповідно абзацами тридцять сьомим - сорок четвертим;

абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:

"Рядки 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.2.1 - зазначається кількість платіжних терміналів (із них безконтактних), які обслуговуються банком на підставі відповідних договорів, укладених із торговцями, а також власних платіжних пристроїв банку, що обслуговують платіжні картки відповідних платіжних систем";

в абзацах тридцять восьмому - сорок третьому цифри "7", "8", "8.1", "8.2", "8.3" та "8.4" замінити відповідно цифрами "6", "7", "7.1", "7.2", "7.3" та "7.4";

в абзаці тридцять дев'ятому слово "імпринтери" виключити;

в абзаці сорок четвертому цифри "8.1", "8.4" та "8" замінити відповідно цифрами "7.1", "7.4" та "7".

після абзацу сорок четвертого доповнити новим розділом такого змісту:

"II. Інформація про участь та діяльність банку в платіжній системі

Під час складання цієї частини звіту надається інформація про статус банку в платіжній системі, банк-спонсор та процесинговий центр.

Опис параметрів заповнення форми.

Рядок 1 - зазначається статус банку в платіжній системі. Дані цього рядка відображаються за такою кодифікацією: 1 - принциповий учасник платіжної системи; 2 - асоційований (афільований) учасник, який здійснює свою діяльність у платіжній системі через принципового учасника; 9 - інші.

Рядок 2 - зазначається інформація про банк-спонсор (банк - принциповий учасник, через якого банк - асоційований (афільований) учасник здійснює свою діяльність у платіжній системі). Дані цього рядка відображаються за такою кодифікацією: код банку - код банку за ЄДРПОУ; 0 - у разі відсутності банку-спонсора; 9 - інші.

Рядки 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 - зазначається процесингова установа. Дані цього рядка відображаються за такою кодифікацією: 1 - власний процесинговий центр; 2 - процесингова установа, через яку працює банк, і яка розташована на території України (сторонній резидент); 3 - процесингова установа, через яку працює банк і яка розташована за межами України (сторонній нерезидент); 4 - власний та сторонній резидент; 5 - власний та сторонній нерезидент; 9 - інші";

11) форму N 404 "Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Дані
про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками за 20__ рік

_______________________________________
(найменування банку - юридичної особи)

__________________________________
(місцезнаходження банку)

(одиниці, копійки)

Частина I. Дані про збитки від незаконних дій / сумнівних операцій з платіжними картками

N з/п

Назва платіжної системи

Збитки через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками

зага-
льна кіль-
кість випад-
ків

зага-
льна сума збит-
ків

з них, за типом/місцем незаконних дій / сумнівних операцій

за підробленими платіжними картками

за втраченими/викраденими платіжними картками

без пред'явлення картки

інші

банкомат

інтернет

торговельна мережа

банкомат

інтернет

торговельна мережа

банкомат

інтернет

кіль-
кість випад-
ків

сума збит-
ків

кіль-
кість випад-
ків

сума збит-
ків

кіль-
кість випад-
ків

сума збит-
ків

кіль-
кість випад-
ків

сума збит-
ків

кіль-
кість випад-
ків

сума збит-
ків

кіль-
кість випад-
ків

сума збит-
ків

кіль-
кість випад-
ків

сума збит-
ків

кіль-
кість випад-
ків

сума збит-
ків

кіль-
кість випад-
ків

сума збит-
ків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Розділ 1. Операції, здійснені на території України, з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками

1

УСЬОГО за розділом 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

НСМЕП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

торговців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Одноемітентні (внутрішньобан-
ківські платіжні системи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

торговців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

УкрКарт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

торговців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

MasterCard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

торговців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

VISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3

торговців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

American Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3

торговців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3

торговців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Операції, здійснені за межами України з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками

2

УСЬОГО за розділом 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

MasterCard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

VISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Операції, здійснені в Україні з використанням платіжних карток, емітованих банками-нерезидентами

3

УСЬОГО за розділом 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

MasterCard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

VISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

American Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2

держателів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина II. Платіжні пристрої, через які здійснювались незаконні дії / сумнівні операції з використанням платіжних карток на території України, одиниць

N з/п

Адміністративно-територіальна одиниця

Банкомати

Платіжні термінали

Інші

1

2

3

4

5

1

Автономна Республіка Крим

 

 

 

2

Вінницька

 

 

 

3

Волинська

 

 

 

4

Дніпропетровська

 

 

 

5

Донецька

 

 

 

6

Житомирська

 

 

 

7

Закарпатська

 

 

 

8

Запорізька

 

 

 

9

Івано-Франківська

 

 

 

10

Київська

 

 

 

11

Кіровоградська

 

 

 

12

Луганська

 

 

 

13

Львівська

 

 

 

14

Миколаївська

 

 

 

15

Одеська

 

 

 

16

Полтавська

 

 

 

17

Рівненська

 

 

 

18

Сумська

 

 

 

19

Тернопільська

 

 

 

20

Харківська

 

 

 

21

Херсонська

 

 

 

22

Хмельницька

 

 

 

23

Черкаська

 

 

 

24

Чернівецька

 

 

 

25

Чернігівська

 

 

 

26

Київ

 

 

 

27

Севастополь

 

 

 

28

Усього

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління
(ради директорів)

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 404
Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками

1. Звітність подається банками - юридичними особами, які є учасниками платіжних систем.

2. У звіті надається інформація в розрізі платіжних систем (груп платіжних систем) про кількість випадків і суми збитків банків, держателів платіжних карток і торговців, яких обслуговує банк відповідно до договору, через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками.

3. У формі зазначаються дані за звітний рік.

4. Опис параметрів заповнення частин та розділів форми.

Частина I. Дані про збитки від незаконних дій / сумнівних операцій з платіжними картками

Під час складання цієї частини (розділи 1, 2, 3) у звіті надається інформація про кількість випадків і суми збитків через незаконні дії / сумнівні операції, здійснені з використанням платіжних карток, емітованих банками-резидентами / нерезидентами, на території України та за її межами.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість випадків збитків через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками в розрізі платіжних систем та їх учасників. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Колонка 4 - зазначається загальна сума збитків через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками в розрізі платіжних систем та їх учасників. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Колонки 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 - зазначається кількість випадків збитків через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками за їх типами в розрізі платіжних систем та їх учасників.

Колонки 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 - зазначається сума збитків через незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками за їх типами в розрізі платіжних систем та їх учасників.

Колонки 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 - зазначається гривневий еквівалент суми збитків через незаконні дії з картками, що отримані в іноземній валюті, із перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

Рядки 1, 2, 3 - зазначаються загальна кількість випадків і сума збитків унаслідок здійснення незаконних дій / сумнівних операцій з платіжними картками і є підсумком даних рядків 1.1 - 1.7, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4 відповідно.

Рядки 1.1 - 1.7 - є підсумком даних рядків 1.1.1 - 1.1.3, 1.2.1 - 1.2.3, 1.3.1 - 1.3.3, 1.4.1 - 1.4.3, 1.5.1 - 1.5.3, 1.6.1 - 1.6.3, 1.7.1 - 1.7.3 відповідно.

Рядки 2.1 - 2.3 - є підсумком даних рядків 2.1.1, 2.1.2; 2.2.1, 2.2.2; 2.3.1, 2.3.2 відповідно.

Рядки 3.1 - 3.4 - є підсумком даних рядків 3.1.1, 3.1.2; 3.2.1, 3.2.2; 3.3.1, 3.3.2; 3.4.1, 3.4.2 відповідно.

Рядок 4 - зазначаються загальна кількість випадків і сума збитків унаслідок здійснення незаконних дій / сумнівних операцій з платіжними картками і є підсумком даних розділів 1 - 3.

Частина II. Платіжні пристрої, за допомогою яких здійснювалися незаконні дії / сумнівні операції з використанням платіжних карток на території України

Під час складання цієї частини у звіті надається інформація про платіжні пристрої, за допомогою яких здійснювалися незаконні дії / сумнівні операції з використанням платіжних карток на території України в розрізі регіонів.

Колонка 3 - зазначається кількість банкоматів, через які здійснювалися незаконні дії / сумнівні операції з використанням платіжних карток.

Колонка 4 - зазначається кількість платіжних терміналів (банківські та торговельні, окрім інтернет-терміналів), через які здійснювалися незаконні дії / сумнівні операції з використанням платіжних карток.

Колонка 5 - зазначається кількість інших пристроїв, через які здійснювалися незаконні дії / сумнівні операції з використанням платіжних карток";

12) у формі N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "в регіональному розрізі" виключити;

у таблиці форми:

після колонки 4 доповнити новою колонкою 5 такого змісту:

"

Код адміністративно-територіальної одиниці України
(відправлення/отримання переказів)

5

".

У зв'язку з цим колонки "5" та "6" уважати відповідно колонками "6" та "7";

у поясненні:

в абзаці другому після слів "переказу коштів" доповнити словами "до кінця строку дії таких ліцензій або ліцензій Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків", а слова "у регіональному розрізі" виключити;

в абзаці третьому слова "у регіональному розрізі" виключити;

після абзацу десятого доповнити пояснення новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"Колонка 5 - зазначається код регіону України відправлення/отримання переказів з/в України/у згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf), доповнений до 3 знаків нулями зліва. Щодо внутрішньодержавних переказів - зазначаються нулі (3 знаки)".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим;

в абзаці дванадцятому цифру "5" замінити цифрою "6";

в абзаці тринадцятому після слова "Колонка" цифру "6" замінити цифрою "7";

в абзаці чотирнадцятому цифру "6" замінити цифрою "7";

13) у порядку подання форми N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" слова "(два рази на рік)" замінити словом "(річна)", а слова та цифри "та до 15 липня" виключити;

14) у формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у формі:

речення "Кредит у гривнях від ЄБРР або МФК" викласти в такій редакції: "Кредит у гривнях від ЄБРР, МФК, НЕФКО";

після речення "3 - короткостроковий терміном від 1 до 31 дня включно" доповнити вісьмома новими абзацами такого змісту:

"Вид позичальника (1 знак):

1 - банк;

2 - підприємство з іноземними інвестиціями, але не дочірнє підприємство;

3 - інші позичальники;

4 - підприємство, що контролюється іноземним інвестором (дочірнє);

5 - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

6 - фізична особа, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності;

7 - орган місцевого самоврядування";

у поясненні:

абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"у гривнях перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) за залученими від них кредитами";

у пункті 2:

після абзацу першого доповнити пункт вісьмома новими абзацами другим - дев'ятим такого змісту:

"Вид позичальника - заповнюється на підставі даних про вид підприємства.

Підприємство з іноземними інвестиціями - це підприємство, іноземні інвестиції в статутному капіталі якого за його наявності становлять не менше ніж 10 відсотків.

Дочірнє підприємство - підприємство, що контролюється компанією-нерезидентом, яка виступає кредитором. Контроль передбачає, що материнська компанія прямо або через дочірні компанії володіє 50 відсотками або більшою часткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо материнська компанія прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше ніж 50 відсотків, але має:

частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 відсотків завдяки угодам з іншими інвесторами;

право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно із статутом або угодою;

право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії;

право визначального голосу в раді директорів або аналогічному керівному органі компанії.

До цього типу підприємств не включаються банки, що належать іноземним власникам".

У зв'язку з цим абзаци другий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами десятим - двадцять п'ятим;

абзац п'ятнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять четвертим;

у пункті 3:

абзац перший після третього речення доповнити новим реченням такого змісту: "У звітному періоді в разі переходу резидента-позичальника на обслуговування операцій за договором з нерезидентом в інший уповноважений банк звіт відповідному територіальному управлінню Національного банку України подає тільки обслуговуючий банк, до якого перейшов клієнт".

У зв'язку з цим речення четверте уважати реченням п'ятим;

у пункті 4:

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 7 - зазначається сума планових платежів у рахунок погашення основної суми боргу за звітний період відповідно до графіка платежів за кредитною угодою без урахування достроково погашеного в попередніх періодах основного боргу. Дострокове погашення заборгованості у звітному періоді до суми планових платежів за звітний період не включається";

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 12.2 - зазначається з рядка 12 сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом списання кредитором боргу, а також сума амортизаційних платежів, що не будуть погашені з урахуванням анулювання реєстраційного свідоцтва за умови отримання від клієнта документів, які підтверджують офіційне зняття з позичальника зобов'язань щодо їх погашення, у зв'язку зі змінами умов кредитного договору (зміни пов'язані з прощенням боргу)";

абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:

"Рядок 14.2 - зазначається з рядка 14 сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом списання кредитором боргу, а також сума процентних платежів, що не будуть погашені з урахуванням анулювання реєстраційного свідоцтва за умови отримання від клієнта документів, які підтверджують офіційне зняття з позичальника зобов'язань щодо їх погашення, у зв'язку зі змінами умов кредитного договору (зміни пов'язані з прощенням боргу)";

15) у поясненні щодо заповнення форми N 522 "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України":

у пункті 4:

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

"32 - зараховано на користь фізичних осіб".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять восьмий уважати відповідно абзацами восьмим - двадцять дев'ятим;

в абзаці восьмому слово та цифри "11 та 12" замінити словом та цифрами "11, 12 та 32";

після абзацу вісімнадцятого доповнити пункт новим абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:

"33 - списано іноземної валюти за дорученням фізичних осіб".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцятим - тридцятим;

абзац двадцять восьмий після цифр "23" доповнити цифрами ", 33";

в абзаці двадцять дев'ятому слова, літери та цифри "Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки" замінити словами, літерами та цифрами "Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (зі змінами) (KL_r030.dbf), - 3 знаки";

16) в абзаці п'ятому пункту 6 пояснення щодо заповнення форми N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" слова, цифри та літери "(у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (KL_r030.dbf)" виключити;

17) абзац другий пункту 6 пояснення щодо заповнення форми N 526 "Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" викласти в такій редакції:

"Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти, у якій були залучені грошові кошти або надані кредити, згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 4217:2010 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327 (KL_r030.dbf), - 3 знаки";

18) абзац четвертий пояснення щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" викласти в такій редакції:

"Звіт подається в розрізі кодів іноземних валют згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (зі змінами) (KL_r030.dbf)";

19) в абзаці четвертому пояснення щодо заповнення форми N 529 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод" цифри "4217-2000" замінити цифрами "4217:2010", а цифри "28.01.2000 N 73" замінити цифрами, словами і літерами "28 липня 2010 року N 327 (KL_r030.dbf), - 3 знаки";

20) абзац восьмий пункту 4 пояснення щодо заповнення форми N 530 "Інформація про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" викласти в такій редакції:

"Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти, за яку були куплені або продані ЦП, згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 4217:2010 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327 (KL_r030.dbf), - 3 знаки";

21) абзац тридцять третій пункту 7 пояснення щодо заповнення форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями" викласти в такій редакції:

"Колонка 19 (Код валюти розрахунку) - зазначається цифровий код валюти розрахунку згідно з Національним стандартом України ДСТУ ISO 4217:2010 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327 (KL_r030.dbf), - 3 знаки";

22) пункт 2 пояснення щодо заповнення форми N 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" викласти в такій редакції:

"2. Звіт складається на дату здійснення операцій (на дату укладення угод) з купівлі іноземної валюти (у тому числі на умовах своп, форвард тощо) згідно з реєстрацією цих операцій у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України";

23) в абзаці шостому пояснення щодо заповнення форми N 550Д "Розшифрування валютних рахунків" цифри "4217-2000" замінити цифрами "4217:2010", а цифри "28.01.2000 N 73" замінити цифрами, словами і літерами "28 липня 2010 року N 327 (KL_r030.dbf)";

24) в абзаці шостому пояснення щодо заповнення форми N 550 "Обороти за рахунками в іноземній валюті" цифри "4217-2000" замінити цифрами "4217:2010", а цифри "28.01.2000 N 73" замінити цифрами, словами і літерами "28 липня 2010 року N 327 (KL_r030.dbf)";

25) у формі N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" та поясненні щодо її заповнення:

частину II таблиці форми після колонки 10 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Балансовий рахунок

11

".

У зв'язку з цим колонки 11 та 12 уважати відповідно колонками 12 та 13;

у поясненні:

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"надходження на кореспондентські рахунки банку коштів для зарахування на рахунки лоро банків - нерезидентів";

в абзаці третьому пункту 3:

у першому реченні слова "Операції за системами міжнародних грошових переказів" замінити словами "Надходження коштів, у тому числі за операціями банків - субагентів";

у другому реченні слово "операції" замінити словами "надходження коштів";

у пункті 4:

в абзаці третьому:

у першому реченні слова "на обласному рівні" виключити;

у другому реченні слова та цифру "У колонці 4" замінити словами та цифрою "у цьому випадку в колонці 4", після слів "заповнюється нулями" доповнити словами "чи одним нулем", слова та цифри "у колонці 7 - "999", у колонці 8 - код країни, у колонці 5 - "1" (для резидентів), "2" (для нерезидентів)" виключити і доповнити речення словами та цифрою ", а в колонці 9 надається відповідне пояснення";

доповнити новим реченням такого змісту: "Інші колонки звіту заповнюються за загальними вимогами";

в абзаці четвертому слово "Консолідовані" та слова і цифри "колонка 4 заповнюється нулями, а в колонці 5 зазначається "1" виключити;

у пункті 7:

в абзаці сьомому слова "зараховані кошти" замінити словами "зарахованих коштів";

в абзаці восьмому слова "операції зі сплати комісій та нарахувань за виконання переказів, обслуговування рахунків, відсотків на залишки коштів на коррахунках, рахунках клієнтів тощо" замінити словом "операцій", а слова "таких операцій" замінити словом "них";

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим;

абзаци дев'ятий та десятий викласти в такій редакції:

"надходження та продажу банківських металів;

надходження безготівкової іноземної валюти за операціями з продажу готівкової іноземної валюти одного найменування";

у пункті 11:

абзац п'ятий після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "За відсутності у фізичних осіб - резидентів коду платника податків та інших обов'язкових платежів у колонці зазначаються серія та номер паспорта".

У зв'язку з цим друге речення уважати третім реченням;

в абзаці десятому слова та цифри "з кодами 08 та 10" замінити словами та цифрами "з кодом 08";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"05 - гуманітарна допомога";

абзац двадцять перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - сімдесят восьмий уважати відповідно абзацами двадцять першим - сімдесят сьомим;

в абзаці двадцять п'ятому друге речення виключити;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"30 - приватні перекази, членські внески, заробітна плата, компенсаційні виплати (у тому числі жертвам нацистських переслідувань), аліменти, спадщина, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати";

після абзацу сорок другого доповнити новим абзацом сорок третім такого змісту:

"20 - обов'язковий продаж власної іноземної валюти (не була куплена на міжбанківському валютному ринку), що була перерахована нерезиденту і повернулась у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань".

У зв'язку з цим абзаци сорок третій - сімдесят сьомий уважати відповідно абзацами сорок четвертим - сімдесят восьмим;

абзац сорок четвертий доповнити словами та цифрами "та зазначенням цифр "555" у колонці 9";

абзац сімдесят третій викласти в такій редакції:

"999 - інші операції (у тому числі консолідовані за різними кодами кредитних операцій)";

пункт 12 доповнити словами "та операції з обов'язкового продажу надходжень на користь юридичних осіб, фізичних осіб та за власними операціями банків";

у пункті 13:

в абзаці другому слова "у тому числі" виключити;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"Колонка 11 - зазначається номер балансового рахунку, на який зараховано/списано іноземну валюту (2603, 3234), або рахунку, з якого здійснено обов'язковий продаж (2603, 2909, 1919)".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;

в абзаці четвертому цифри "11" замінити цифрами "12";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 13 - зазначається сума іноземної валюти, що зарахована або списана з відповідного рахунку, у сотих частках одиниці валюти - до 16 знаків";

26) у поясненні щодо заповнення форми N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти":

в абзаці першому пункту 1 слова "та переказ коштів на рахунки лоро банків-нерезидентів за дорученням банку або його клієнтів (далі - перекази)" виключити;

у пункті 2:

в абзаці другому:

у першому реченні слова "на обласному рівні" виключити;

друге речення викласти в такій редакції: "Під час відображення таких операцій у колонках 3, 8, 9 зазначаються нулі, а в колонці 10 надається відповідне пояснення";

в абзаці сьомому:

у першому реченні слово "Операції" замінити словом "Перекази", а після слів "за системами міжнародних грошових переказів" доповнити словами ", у тому числі за операціями банків - субагентів";

у другому реченні слово "операції" замінити словом "перекази";

у пункті 4:

в абзаці п'ятому слова "у тому числі обсяги їх вивезення за межі України та обсяги продажу" виключити;

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

"переказу коштів на рахунки лоро банків-нерезидентів за дорученням банку або його клієнтів".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

в абзаці десятому слово "суми" виключити;

в абзаці дванадцятому слова "комісій та нарахувань за виконання переказів, обслуговування рахунків, відсотків на залишки коштів на коррахунках тощо" замінити словом "операцій", а слова "таких операцій" замінити словом "них";

у пункті 6:

абзац четвертий після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо у фізичних осіб - резидентів немає коду платника податків та інших обов'язкових платежів, то у колонці зазначаються серія та номер паспорта".

У зв'язку з цим друге речення уважати третім реченням;

друге речення абзацу чотирнадцятого виключити;

після абзацу тридцять третього доповнити пункт новим абзацом тридцять четвертим такого змісту:

"44 - перераховано іноземної валюти за операціями з купівлі банківських металів".

У зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - шістдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами тридцять п'ятим - сімдесятим;

абзац шістдесят третій викласти в такій редакції:

"999 - інші операції (у тому числі консолідовані за різними кодами кредитних операцій)";

27) у формі N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

назву колонки 2 викласти в такій редакції:

"Найменування інвестора - юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові інвестора - фізичної особи";

після колонки 2 доповнити таблицю новою колонкою такого змісту:

"

Код (номер) інвестора

2-1

 

 

х

";

у поясненні:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 2 - зазначається повне найменування інвестора - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові інвестора - фізичної особи, щодо якого отримано дозвіл Національного банку України на врахування субординованого боргу до капіталу банку";

після абзацу четвертого доповнити пояснення вісьмома новими абзацами такого змісту:

"Колонка 2-1 - зазначається код інвестора - юридичної особи за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків інвестора - фізичної особи.

Для інвесторів, які є банками-резидентами, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB).

Для інвесторів, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf.

Якщо інвестор - юридична особа / фізична особа не має коду за ЄДРПОУ / реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни; якщо немає ідентифікаційного номера - латинські літери "CC" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює. Цей номер має бути єдиним для цілей складання статистичної звітності;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду - єдиний умовний код, який присвоює банк такому інвестору (контрагенту/інсайдеру) для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: INMMMMMMMM, де MMMMMMMM - умовний номер інвестора (контрагента/інсайдера) (наприклад, IN00000001).

Якщо код/номер містить менше 10 знаків, то цей код/номер доповнюється до 10 знаків нулями ліворуч".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять другий уважати відповідно абзацами тринадцятим - тридцятим;

в абзаці сімнадцятому слово "загальна" виключити;

у першому реченні абзацу дев'ятнадцятого слова "додатковим параметром - "код валюти" замінити словами "кодами валют або банківських металів";

28) форму N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами
за станом на ____________ 20__ року

_____________________________
(найменування банку)

_____________________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N з/п

Поряд-
ковий номер договору контр-
агента/ інсайдера банку

Най-
мену-
ван-
ня контр-
агента/ інсай-
дера

Код (номер) контр-
аген-
та/
інсай-
дера

Код країни контр-
агента/
інсай-
дера

Код виду еконо-
мічної діяль-
ності (
КВЕД)

Но-
мер дого-
вору

Дата дого-
ору

Дата виник-
нення заборго-
ваності / наданих банком фінан-
сових зобов'я-
зань

Дата пога-
шення забор-
гова-
ності / припи-
нення наданих банком фінансо-
вих зобов'я-
зань

Про-
центна ставка

Код валю-
ти

Но-
мер рахун-
ку

Балансова вартість активу

Надані банком фінансові зобов'язання

Сума вимог банку та наданих банком безвід-
кличних фінансо-
вих зобов'я-
зань

Спів-
відно-
шення вимог банку та наданих банком безвід-
клич-
них фінан-
сових зобов'я-
зань до регу-
лятив-
ного/
статут-
ного капіталу банку (%)

Код класу контр-
агента/ інсай-
дера

Код катего-
рії якості активу

Код активної банків-
ської операції щодо реструк-
тури-
зації

Сума забез-
печен-
ня

Код виду забезпечення

Кіль-
кість учас-
ників / асо-
ційо-
ваних осіб

Внут-
рішньо-
банків-
ський реєст-
рацій-
ний код

основ-
на сума боргу

нара-
хова-
ні дохо-
ди

не-
аморти-
зована премія /
дисконт

сума пере-
оцінки (дооцін-
ка/уцінка)

сума визна-
ного змен-
шення корис-
ності активу (резер-
ви)

безвід-
кличні
фінан-
сові зобов'я-
зання

від-
кличні фінан-
сові зобов'я-
зання

один вид забез-
печен-
ня

декіль-
ка видів забез-
печен-
ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

.
.
.

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

Усього за договором 1

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

.
.
.

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

Усього за договором n

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

Усього за контр-
агентом 1

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

 

.
.
.

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

 

Усього за контраген-
том n

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

 

Усього за операціями з контр-
агентами

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

.
.
.

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

Усього за договором 1

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

.
.
.

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

Усього за договором n

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

Усього за інсайдером 1

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

 

.
.
.

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

 

Усього за інсайдером n

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

 

Усього за операціями з інсай-
дерами

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

"___" ____________ 20__ року

Голова правління
(ради директорів)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

Пояснення щодо заповнення форми N 613
Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами

1. Форма розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 55 та частини першої статті 57 Закону України "Про Національний банк України" і частини п'ятої статті 49, частини третьої статті 60, частини сьомої статті 62, частини другої статті 67, частин першої - третьої статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою отримання інформації, яка необхідна для оцінки та контролю за концентрацією ризиків у банках, що виникають під час здійснення ними активних операцій, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку України щодо забезпечення наглядової діяльності й створення ефективного інструменту банківського нагляду.

2. Інформація у формі N 613 надається за активними банківськими операціями.

До звіту включаються активні банківські операції, облік яких здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками:

1500(А), 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1590, 1592, 1600(А), 1607, 1811, 1819, 1890, 2010, 2016, 2018, 2020, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2202, 2203, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2211, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2226, 2227, 2228, 2229, 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2400, 2401, 2600(А), 2605(А), 2607, 2620(А), 2625(А), 2627, 2650(А), 2655(А), 2657, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 2890, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3040, 3041, 3042, 3102, 3103, 3105, 3106, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138, 3140, 3141, 3142, 3190, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3217, 3218, 3219, 3290, 3510, 3519, 3540, 3541, 3548, 3578, 3579, 3590, 3599, 3690, 9000, 9001, 9002, 9003, 9020, 9023, 9100, 9122, 9129.

3. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами).

4. У розділі I звіту зазначаються дані в розрізі всіх здійснених банком активних операцій за кожним контрагентом, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог банку та наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань щодо одного контрагента (колонка 21) становить 2 млн грн і більше.

Для банків, у яких один відсоток статутного капіталу становить менше 2 млн грн, зазначена інформація надається, якщо загальна сума всіх вимог банку та наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань щодо одного контрагента становить один відсоток статутного капіталу банку і більше.

У розділі II звіту зазначаються дані в розрізі всіх здійснених банком активних операцій за кожним інсайдером, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог банку та наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань щодо одного інсайдера (колонка 21) становить не менше 20 неоподатковуваних мінімумів.

5. Інформація, яка внесена до цієї форми звітності, надається на наступні звітні дати незалежно від суми, що відображається в колонці 21, до повного погашення заборгованості контрагента/інсайдера та/або припинення дії договору щодо наданих банком фінансових зобов'язань контрагенту/інсайдеру.

Якщо на звітну дату немає даних для заповнення колонки 21, то інформація про такі операції не надається.

6. Якщо інсайдер банку, який має непогашену заборгованість, перестає бути інсайдером, то інформація щодо його заборгованості надається в розділі I звіту до повного погашення заборгованості, і навпаки, якщо контрагент стає інсайдером банку, то інформація надається в розділі II звіту.

7. Під час заповнення інформації за операціями з цінними паперами банки можуть отримувати необхідні дані з доступних джерел публічної (відкритої) інформації відповідно до вимог законодавства України.

Інформація за операціями з цінними паперами одного виду, що випущені на однакових умовах, відображається у формі окремим рядком щодо контрагента/інсайдера (емітента / векселедавця / визначеної банком зобов'язаної за векселем особи).

8. Під час відображення інформації за кредитними операціями (факторинговими, гарантійними, з урахування векселів), за якими кошти надаються одній особі, а погашення заборгованості здійснюється іншою, контрагентом визнається та особа, яка має здійснювати погашення кредитної заборгованості.

9. Якщо банк здійснює операції з одним контрагентом/інсайдером, який за різними договорами одночасно є фізичною особою і суб'єктом підприємницької діяльності, то інформація щодо проведених операцій відображається як за одним контрагентом/інсайдером - фізичною особою в розрізі всіх договорів.

10. Якщо умовами договору з контрагентом/інсайдером на звітну дату передбачено здійснення активної банківської операції в кількох валютах, то інформація щодо цієї операції відображається в колонках 9 - 21, 23 - 25 окремими рядками за кодами валют (гривневий еквівалент).

11. Якщо умовами договору про відкриття кредитної лінії з контрагентом/інсайдером на звітну дату визначено суми та строки погашення для кожного траншу, то у колонках 9 - 21, 23 - 25 відображається інформація щодо кожного траншу окремими рядками.

12. Колонка 1 - зазначається порядковий номер запису.

13. Колонка 2 - зазначається порядковий номер основного договору та порядковий номер контрагента/інсайдера за відповідними рядками.

14. Колонка 3 - зазначається повне найменування контрагента/інсайдера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові контрагента/інсайдера - фізичної особи.

15. Колонка 4 - зазначається код контрагента/ інсайдера - юридичної особи за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків контрагента/інсайдера - фізичної особи.

Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-резидентами, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB).

Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf.

Якщо контрагент/інсайдер - юридична особа / фізична особа не має коду за ЄДРПОУ / реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни; якщо немає ідентифікаційного номера - латинські літери "CC" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює. Цей номер має бути єдиним для цілей складання статистичної звітності;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду - єдиний умовний код, який присвоює банк такому контрагенту/інсайдеру для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: INMMMMMMMM, де MMMMMMMM - умовний номер контрагента/інсайдера (наприклад, IN00000001);

для органів державної влади України та органів місцевого самоврядування України - єдиний умовний код, який присвоює банк такому контрагенту/інсайдеру для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: DNNNNNNNNN, де NNNNNNNNN - умовний номер контрагента/інсайдера (наприклад, D000000001).

Якщо код/номер містить менше 10 знаків, то цей код/номер доповнюється до 10 знаків нулями ліворуч.

16. Колонка 5 - зазначається цифровий код країни контрагента/інсайдера згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

17. Колонка 6 - зазначається код виду економічної діяльності контрагента/інсайдера юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності (файл kl_k110.dbf), - 5 знаків.

Для контрагента/інсайдера - фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, нерезидентів, органів державної влади України та органів місцевого самоврядування України, які не мають коду виду економічної діяльності, колонка 6 заповнюється нулями.

Для контрагента, щодо якого за даними оборотно-сальдового балансу банку [форма N 10 (місячна)] обліковується дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку (рахунки 3510, 3519), колонка 6 заповнюється нулями.

18. Колонка 7 - зазначається номер основного договору, згідно з яким у контрагента/інсайдера виникає заборгованість перед банком та/або банк надає фінансові зобов'язання щодо контрагента/інсайдера (не більше 25 знаків). Якщо неможливо визначити номер договору (наприклад, за операціями з цінними паперами, дебіторською заборгованістю), то у колонці 7 зазначається ідентифікатор (номер), який присвоює банк такому договору відповідно до порядку реєстрації договорів, визначеному в обліковій політиці банку. Банк у звітності дотримується цього номера до повного погашення заборгованості контрагента/інсайдера та/або припинення дії договору щодо наданих банком фінансових зобов'язань контрагенту/інсайдеру.

19. Колонка 8 - зазначається дата основного договору.

20. Колонка 9 - зазначається дата виникнення заборгованості контрагента/інсайдера або наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань щодо контрагента/інсайдера згідно з умовами основного договору з урахуванням додаткових договорів (далі - договір).

21. Колонка 10 - зазначається дата кінцевого погашення заборгованості контрагента/інсайдера або дата припинення наданих банком фінансових зобов'язань щодо контрагента/інсайдера згідно з умовами договору. Якщо умовами договору не визначено цієї дати, колонка 10 не заповнюється.

22. Колонка 11 - зазначається номінальна процентна ставка за фінансовим інструментом, яка передбачена умовами договору (випуску) на звітну дату.

Якщо умовами договору (випуску) з контрагентом/інсайдером передбачено здійснення банком активної операції з використанням декількох валют, то у колонці 11 відображається номінальна процентна ставка, передбачена умовами договору (випуску), за кожним кодом валюти на звітну дату.

Якщо умовами договору (випуску) з контрагентом/інсайдером передбачено здійснення банком активної операції за однією валютою під різні процентні ставки на звітну дату, то в колонці 11 відображається середньозважена процентна ставка.

Якщо фінансовий інструмент не передбачає нарахування процентів або встановлено платіж за фінансовим інструментом у фіксованій сумі, то колонка 11 не заповнюється.

23. Колонка 12 - зазначається цифровий код валют або банківських металів (kl_r030.dbf) - 3 знаки.

24. Колонка 13 - зазначається номер балансового/позабалансового рахунку, за яким обліковуються складові балансової вартості активу та надані банком фінансові зобов'язання щодо контрагента/інсайдера.

25. Колонки 14 - 18 - зазначаються дані про залишки складових балансової вартості активу в розрізі балансових рахунків за даними оборотно-сальдового балансу банку [форма N 10 (місячна)].

Інформація в колонках 16 - 18 зазначається таким чином:

суми дисконту, уцінки - зі знаком "-";

суми премії, дооцінки, резервів - без знака.

26. Колонка 19 - зазначаються дані про залишок наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань щодо контрагента/інсайдера (що включені до алгоритму розрахунку нормативів кредитного ризику) у розрізі позабалансових рахунків за даними оборотно-сальдового балансу банку [форма N 10 (місячна)].

27. Колонка 20 - зазначаються дані про залишок наданих банком відкличних фінансових зобов'язань щодо контрагента/інсайдера за позабалансовим рахунком 9129 за даними оборотно-сальдового балансу банку [форма N 10 (місячна)].

28. Колонка 21 - зазначається загальна сума вимог банку до контрагента/інсайдера та наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань щодо контрагента/інсайдера на звітну дату, яка розраховується таким чином:

дані колонки 21 = дані колонки 14 + дані колонки 15 + дані колонки 19.

29. Колонка 22 - зазначається співвідношення загальної суми вимог банку до контрагента/інсайдера та наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань щодо контрагента/інсайдера (колонка 21) на звітну дату, а саме: контрагента - до регулятивного капіталу банку, інсайдера - до статутного капіталу банку, визначене у відсотках.

30. Колонка 23 - зазначається код, що відповідає класу контрагента/інсайдера, визначеного згідно з Положенням про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (зі змінами) (далі - Положення N 23), а саме:

Клас контрагента/інсайдера

Код класу контрагента/інсайдера

клас банку-боржника; клас бюджетної установи - боржника;
клас фізичної особи - боржника;
клас емітента - юридичної особи / банку

клас юридичної особи - боржника

А

1

1

Б

2

2

В

3

3

Г

4

4

-

5

5

-

6

6

-

7

7

 

8

8

 

9

9

За активними операціями (дебіторською заборгованістю, групою фінансових активів тощо), за якими відповідно до Положення N 23 клас контрагента/інсайдера не визначається, у колонці 23 проставляється нуль.

31. Колонка 24 - зазначається код, що відповідає категорії якості активу, визначеної згідно з Положенням N 23, а саме:

Вид активних
банківських операцій

Класифікація активних банківських операцій за категоріями якості

Код категорії якості активу

Кредитні операції, операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, операції з придбання цінних паперів, дебіторська заборгованість, інші активні банківські операції

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

Для активів, за якими відповідно до Положення N 23 категорія якості не визначається, у колонці 24 проставляється нуль.

32. Колонка 25 - зазначається код активної банківської операції щодо реструктуризації:

"1" - реструктуризована;

"2" - нереструктуризована.

Для наданих банком фінансових зобов'язань у колонці 25 проставляється нуль.

33. Колонка 26 - зазначається загальна сума забезпечення, що обліковується за позабалансовими рахунками на звітну дату.

Якщо забезпечення надано за двома (або більше) кредитними операціями, у тому числі за договорами наступної застави, якщо першочергове право вимоги на предмет застави як заставодержателю належить банку, то у колонці 26 зазначається сума забезпечення, у частині, пропорційній розміру заборгованості за кожною кредитною операцією.

34. Колонки 27, 28 - зазначаються коди видів забезпечення кредитної операції, які використовуються під час складання форми N 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями", і такі коди за параметром S031: код 033 "інші види забезпечення", код 034 "порука", код 090 "без забезпечення (бланковий)".

Якщо сума забезпечення (колонка 26) включає один вид забезпечення, то у колонці 27 зазначається відповідний код цього виду забезпечення, колонка 28 не заповнюється.

Якщо сума забезпечення (колонка 26) включає кілька видів забезпечення, то у колонці 27 проставляються два нулі, у колонці 28 зазначається перелік кодів видів забезпечення.

Якщо кредитна операція здійснена без забезпечення, то у колонці 27 зазначається код 090 "без забезпечення (бланковий)", колонка 28 не заповнюється.

Для активних операцій, які не належать до кредитних, у колонках 27 та 28 проставляються два нулі.

35. Колонка 29 - зазначається на звітну дату кількість учасників (засновників), пряма та опосередкована участь/частка яких становить 10 і більше відсотків статутного капіталу контрагента/інсайдера - юридичної особи, та кількість асоційованих з інсайдером - фізичною особою осіб, щодо яких є вимоги та/або надані банком фінансові зобов'язання, за відсутності таких учасників / асоційованих осіб у цій колонці зазначається нуль.

Інформація про учасників (засновників) контрагента, щодо якого за даними оборотно-сальдового балансу банку [форма N 10 (місячна)] обліковується дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку (рахунки 3510, 3519), не надається (колонка 29 не заповнюється).

Інформація про учасників (засновників) інсайдера - юридичної особи зазначається в колонці 29, якщо загальна сума всіх вимог банку та наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань щодо цього інсайдера становить 150 тис. грн і більше.

Розмір участі/частки особи в статутному капіталі контрагента/інсайдера - юридичної особи розраховується шляхом додавання розміру її прямого володіння участю/часткою в юридичній особі та розмірів усіх часток участі в контрагенті/інсайдері - юридичній особі осіб, які мають пряме володіння участю в цій юридичній особі та через яких така особа здійснює опосередковане володіння / опосередкований контроль участю/участі в контрагенті/інсайдері - юридичній особі [визначення опосередкованого володіння участю в контрагенті/інсайдері - юридичній особі здійснюється відповідно до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1204/19942 (зі змінами)].

За операціями з векселями в колонці 29 зазначається інформація про кількість учасників у векселедавця або визначених банком зобов'язаних за векселем осіб, з урахуванням абзацу першого цього пункту.

36. Колонка 30 - зазначається внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу і банкоматів відповідно до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів і банкоматів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2002 року N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2002 року за N 561/6849 (зі змінами), де зберігається документація, на підставі якої здійснюється класифікація активної банківської операції відповідно до вимог Положення N 23, - 12 останніх знаків коду.

37. У рядках "Усього за договором 1", "Усього за договором n", "Усього за контрагентом 1", "Усього за контрагентом n", "Усього за інсайдером 1", "Усього за інсайдером n" у колонках 3, 4 зазначається інформація відповідно до пунктів 14, 15.

У рядках "Усього за контрагентом 1", "Усього за контрагентом n", "Усього за інсайдером 1", "Усього за інсайдером n" у колонках 5, 6, 22, 29 зазначається інформація відповідно до пунктів 16, 17, 29, 35.

У рядках "Усього за договором 1", "Усього за договором n" у колонках 7, 8, 27, 28, 30 зазначається інформація відповідно до пунктів 18, 19, 34, 36.

У рядках "Усього за договором 1", "Усього за договором n", "Усього за контрагентом 1", "Усього за контрагентом n", "Усього за інсайдером 1", "Усього за інсайдером n", "Усього за операціями з контрагентами", "Усього за операціями з інсайдерами" зазначаються відповідні підсумки у колонках 14 - 21, 26";

29) у поясненні щодо заповнення форми N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку":

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Форма заповнюється банком на звітну дату і подається разом із формою N 613 за наявності в контрагента/інсайдера - юридичної особи учасників (засновників), пряма та опосередкована участь/частка яких становить 10 і більше відсотків статутного капіталу контрагента/інсайдера, та за наявності в інсайдера - фізичної особи асоційованих з ним осіб, щодо яких є вимоги банку та/або надані банком фінансові зобов'язання.

Інформація про учасників (засновників) контрагента, щодо якого за даними оборотно-сальдового балансу банку [форма N 10 (місячна)] обліковується дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку (рахунки 3510, 3519), у формі не надається.

Інформація про учасників (засновників) інсайдера - юридичної особи зазначається в цій формі, якщо загальна сума всіх вимог банку та наданих банком безвідкличних фінансових зобов'язань щодо цього інсайдера становить 150 тис. грн і більше.

За операціями з векселями зазначається інформація про учасників у векселедавця або визначених банком зобов'язаних за векселем осіб з урахуванням абзацу першого цього пункту";

у пункті 4:

в абзаці четвертому слова "повна назва" замінити словами "повне найменування";

абзаци п'ятий - одинадцятий замінити дев'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається код контрагента/інсайдера - юридичної особи за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків інсайдера - фізичної особи.

Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-резидентами, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB).

Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf.

Якщо контрагент/інсайдер - юридична особа / фізична особа не має коду за ЄДРПОУ / реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни; якщо немає ідентифікаційного номера - латинські літери "CC" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює. Цей номер має бути єдиним для цілей складання статистичної звітності;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду - єдиний умовний код, який присвоює банк такому контрагенту/інсайдеру для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: INMMMMMMMM, де MMMMMMMM - умовний номер контрагента/інсайдера (наприклад, IN00000001);

для органів державної влади України та органів місцевого самоврядування України - єдиний умовний код, який присвоює банк такому контрагенту/інсайдеру для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: DNNNNNNNNN, де NNNNNNNNN - умовний номер контрагента/інсайдера (наприклад, D000000001).

Якщо код/номер містить менше 10 знаків, цей код/номер доповнюється до 10 знаків нулями ліворуч".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять другий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять четвертим;

в абзаці чотирнадцятому слова "повна назва" замінити словами "повне найменування";

абзаци вісімнадцятий - двадцять четвертий замінити дев'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Колонка 7 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, які є учасниками контрагента/інсайдера - юридичної особи, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків асоційованої особи інсайдера - фізичної особи.

Для банку-резидента, який є учасником контрагента/інсайдера, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB).

Для банку-нерезидента, який є учасником контрагента/інсайдера, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf.

Якщо юридична особа / фізична особа, яка є учасником контрагента/інсайдера - юридичної особи, не має ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ / реєстраційного номера облікової картки платника податків, а також, якщо асоційована особа інсайдера - фізичної особи не має реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни; якщо немає ідентифікаційного номера - латинські літери "CC" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює. Цей номер має бути єдиним для цілей складання статистичної звітності;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду - єдиний умовний код, який присвоює банк такому учаснику контрагента/інсайдера для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: INMMMMMMMM, де MMMMMMMM - умовний номер учасника контрагента/інсайдера (наприклад, IN00000001);

для органів державної влади України та органів місцевого самоврядування України - єдиний умовний код, який присвоює банк такому учаснику контрагента/інсайдера для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: DNNNNNNNNN, де NNNNNNNNN - умовний номер учасника контрагента/інсайдера (наприклад, D000000001).

Якщо код/номер містить менше 10 знаків, цей код/номер доповнюється до 10 знаків нулями ліворуч".

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять шостим;

в абзаці тридцять першому слова "а також для нерезидентів" замінити словами "нерезидентів, органів державної влади України та органів місцевого самоврядування України, які не мають коду виду економічної діяльності";

30) у формі N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" та поясненні щодо її заповнення:

рядки з текстом "Розділ I. Інформація за операціями з контрагентами" та "Розділ II. Інформація за операціями з інсайдерами" у таблиці форми виключити;

у поясненні:

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Інформація надається за пасивними операціями банків, що відображаються за рахунками 1500(П), 1507(П), рахунками груп 361, 364, 366 та рахунками розділів 16 (за винятком рахунків 1600(А), 1607), 19, 25, 26 (за винятком рахунків 2600(А), 2605(А), 2607, 2620(А), 2625(А), 2627, 2650(А), 2655(А), 2657), 27, 33 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517 (зі змінами)";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. У формі надається інформація про всі здійснені банком пасивні операції за кожним кредитором (контрагентом/інсайдером), якщо загальна сума зобов'язань банку щодо цього кредитора на звітну дату становить 2 млн грн і більше.

Для банків, у яких один відсоток статутного капіталу становить менше 2 млн грн, зазначена інформація надається, якщо загальна сума зобов'язань банку щодо одного кредитора на звітну дату становить один і більше відсотків статутного капіталу банку";

у другому реченні пункту 5 слова "Інформація за операціями з контрагентами", "Інформація за операціями з інсайдерами" виключити;

у пункті 6:

після абзацу шостого доповнити пункт двома новими абзацами сьомим і восьмим такого змісту:

"Для кредиторів, які є банками-резидентами, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB).

Для кредиторів, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тридцять шостий уважати відповідно абзацами дев'ятим - тридцять восьмим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Якщо кредитор - юридична особа / фізична особа не має коду за ЄДРПОУ / реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:";

в абзаці одинадцятому:

після слова "проживання" доповнити словами "якщо це передбачено законодавством цієї країни";

доповнити абзац реченням такого змісту: "Цей номер має бути єдиним для цілей складання статистичної звітності";

абзац дванадцятий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду - єдиний умовний код, який присвоює банк такому кредитору для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: INMMMMMMMM, де MMMMMMMM - умовний номер кредитора (наприклад, IN00000001);

для органів державної влади України та органів місцевого самоврядування України - єдиний умовний код, який присвоює банк такому кредитору для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: DNNNNNNNNN, де NNNNNNNNN - умовний номер кредитора (наприклад, D000000001).

Якщо код/номер містить менше 10 знаків, цей код/номер доповнюється до 10 знаків нулями ліворуч".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - тридцять восьмий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - сороковим;

абзаци двадцять п'ятий і двадцять шостий викласти в такій редакції:

"Для кредитора - фізичної особи, який не здійснює підприємницької діяльності, нерезидентів, органів державної влади України та органів місцевого самоврядування України, які не мають коду виду економічної діяльності, колонка 8 заповнюється нулями;

Колонка 9 - зазначається номер договору, згідно з яким у банку виникає заборгованість перед контрагентом/інсайдером (не більше 25 знаків). Якщо неможливо визначити номер договору (наприклад, за операціями з цінними паперами тощо), зазначається ідентифікатор (номер), який банк присвоює такому договору відповідно до порядку реєстрації договорів, визначеного в обліковій політиці банку";

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 12 - зазначається цифровий код валют або банківських металів (kl_r030.dbf) - 3 знаки";

31) у формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 2 рядка 6.3 викласти в такій редакції:

"

2

активи за придбаними опціонними контрактами в торговому портфелі банку

";

після рядка 6.3 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.4

активи за форвардними та ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

У зв'язку з цим рядки 6.4 - 6.11 уважати відповідно рядками 6.5 - 6.12;

у поясненні:

абзац сьомий доповнити цифрами "6.10";

в абзаці дванадцятому цифри "6.10" замінити цифрами "6.11", цифри "6.11" замінити цифрами "6.12";

у таблиці абзацу вісімнадцятого:

рядок 6.3 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

6.3

активи за придбаними опціонними контрактами в торговому портфелі банку

3040

за вбудованим фінансовим інструментом - за строком дії основного фінансового інструменту;
за окремим фінансовим інструментом - за аналітичним обліком

";

після рядка 6.3 доповнити таблицю новим рядком 6.4 такого змісту:

"

1

2

3

4

6.4

активи за форвардними та ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

3041,
3042

за аналітичним обліком

".

У зв'язку з цим рядки 6.4 - 6.11 уважати відповідно рядками 6.5 - 6.12;

колонку 3 рядка 29 викласти в такій редакції:

"2640, 2641, 2642, 2643, 2644";

32) у формі N 645 "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми:

слова та цифру "до 1 червня після звітного періоду" замінити словами та цифрами "не пізніше 50 днів від дня оприлюднення річного звіту або його подання до національних органів, установленого законодавством країни реєстрації юридичної особи";

слова та цифру "до 1 липня після звітного періоду" замінити словами та цифрами "не пізніше 60 днів від дня оприлюднення річного звіту або його подання до національних органів, установленого законодавством країни реєстрації юридичної особи";

підзаголовок таблиці викласти в такій редакції:

"_________________________
  (найменування юридичної особи -
  власника істотної участі)

_________________________
(місцезнаходження юридичної
особи - власника істотної участі)

_________________________
 (найменування банку, у якому
 юридична особа є власником
 істотної участі, та розмір істотної
 участі)

_________________________
(код валюти)

 

(одиниці валюти, копійки)";

у поясненні:

в абзаці другому:

у другому реченні слова "супровідну записку до річного звіту" замінити словами "та супровідним листом, у якому зазначаються перелік документів, що подаються, та відомості про довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті за класифікацією рейтингового агентства "Standard & Poor's", або "Fitch Ratings", або "Moody's Investors Service" (за наявності такого рейтингу)";

у четвертому реченні слова "нотаріально засвідченим" виключити;

після абзацу четвертого доповнити пояснення новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Код валюти - тризначний цифровий код валюти згідно з Класифікацією валют, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року N 528, який відповідає міжнародному стандарту ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds" (зазначається тими юридичними особами - нерезидентами, які подають відомості про участь у статутному капіталі суб'єктів господарської діяльності в іноземній валюті)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий уважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

33) у порядку подання форми N 650 "Звіт про операції довірчого управління" слова "(місячна)" замінити словами "(піврічна)";

34) форму N 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості" та пояснення щодо її заповнення виключити;

35) форму N 655 "Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги реструктуризованої заборгованості" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними
за станом на _______________ 20__ року

_____________________________
(найменування банку)

__________________________
(місцезнаходження банку)

_____________________________
(код валюти)

__________________________
(назва валюти)

(копійки)

N з/п

Назва показника

Кіль-
кість кредит-
них догово-
рів на звітну дату

Обсяг заборго-
ваності за кредитними договорами на звітну дату

Зміна в обсягах заборгованості за кредитними договорами за звітний період у зв'язку з:

Кількість кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструкту-
ризацію

Обсяг заборго-
ваності за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструкту-
ризацію

Кількість кредитних договорів, щодо яких
прийнято рішення про рестру-
ктури-
зацію протягом звітного періоду

Обсяг заборго-
ваності за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструкту-
ризацію протягом звітного періоду

Обсяг негативно класифі-
кованої заборго-
ваності за реструкту-
ризованими кредитними договорами

Обсяг простро-
ченої заборго-
ваності за реструкту-
ризованими кредитними договорами

усьо-
го

у тому числі за нара-
хова-
ними дохо-
дами

укла-
ден-
ням нових кре-
дит-
них дого-
ворів

вида-
чею креди-
тів у межах діючих дого-
ворів

пога-
шен-
ням кре-
дитів

прода-
жем/
пере-
даван-
ням забор-
гова-
ності за кредит-
ними дого-
ворами

при-
дбанням забор-
гованості за кредит-
ними дого-
ворами

інше

усьо-
го

у тому числі щодо сплати нарахо-
ваних доходів

усьо-
го

у тому числі за нарахо-
ваними дохо-
дами

усьо-
го

у тому числі за нара-
хова-
ними дохо-
дами

усьо-
го

у тому числі за нарахо-
ваними дохо-
дами

усьо-
го

у тому числі за нара-
хова-
ними дохо-
дами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Операції на міжбанківському ринку
(кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кредити, що надані органам державної влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кредити, що надані суб'єктам господарювання 
за видами їх економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Переробна промисловість, усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2

Текстильне виробництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3

Виробництво одягу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5

Виробництво коксу та продуктів нафто-
перероблення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8

Виробництво машин і устаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.9

Виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.10

Виробництво інших транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.11

Інші галузі переробної промисловості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1

Оптова та роздрібна торгівля автотран-
спортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортни-
ми засобами та мотоциклами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотран-
спортними засобами та мотоциклами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

Інформація та телекомунікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12

Інші види економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кредити, надані фізичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Кредити на поточні потреби, усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (крім іпотечних кредитів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2

Кредити на придбання транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3

Кредити на охорону здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4

Кредити на здобуття освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5

Інші кредити на поточні потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Фінансовий лізинг (оренда)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Кредити, що надані за врахованими векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Іпотечні кредити, усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1

Іпотечні житлові кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2

Інші іпотечні кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління
(ради директорів)

________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 655
Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними

1. Звіт передбачає надання даних про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними, а також про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги заборгованості (або її частини), щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

Зміни в обсягах заборгованості за кредитними договорами відображаються як обсяги дебетових (видача кредитів) та кредитових (повернення кредитів) оборотів за звітний період за рахунками з обліку заборгованості за кредитами, що пов'язані зі зміною номінальної суми кредиту, доходів, амортизацією премії/дисконту.

Інформація про зміни в обсягах заборгованості за кредитами овердрафт за кожним клієнтом відображається за звітний період наростаючим підсумком за кожний операційний день як:

сума виданих кредитів у разі позитивної різниці між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня;

сума погашених кредитів у разі негативної різниці між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня.

Якщо реструктуризацію було застосовано до всієї заборгованості, то за станом на звітну дату у звіті відображається залишок цієї заборгованості; якщо реструктуризацію було застосовано до частини заборгованості, то за станом на звітну дату відображається лише залишок цієї реструктуризованої частини заборгованості.

3. Реструктуризований кредитний договір - кредитний договір, до якого внесено зміни шляхом укладання додаткового договору з позичальником у зв'язку з фінансовими труднощами позичальника та необхідністю створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за кредитом.

Інформація щодо реструктуризованої кредитної заборгованості включає відомості про заборгованість, щодо якої:

змінено відсоткову ставку;

скасовано (повністю або частково) нараховані та не сплачені позичальником фінансові санкції (штрафи, пені, неустойки) за несвоєчасне внесення платежів за кредитною заборгованістю;

змінено графік погашення кредитної заборгованості (строки та суми погашення основного боргу, сплати відсотків/комісій);

змінено розмір комісії.

У звіті не відображаються:

заборгованість, щодо якої здійснено зміну валюти виконання зобов'язання без зміни інших умов кредитного договору;

заборгованість, що виникла внаслідок погашення наявної заборгованості за рахунок видачі нового кредиту;

заборгованість, що виникла внаслідок приєднання до основного боргу заборгованості за нарахованими доходами.

У колонках 16 - 18 звіту не зазначаються кредитний договір та заборгованість за ним, що виникла внаслідок реструктуризації раніше реструктуризованого кредитного договору, якщо не відбулося збільшення обсягу реструктуризованої заборгованості.

4. Дані за кредитними операціями надаються в розрізі параметрів "вид економічної діяльності" (К111), "вид індивідуального споживання за цілями" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032), "код валюти" (R030), "параметр ризику" (S080) з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

За балансовими рахунками 1508, 1509 облік сум слід вести за параметром аналітичного обліку R011, який визначає розподіл рахунків таким чином:

1 - доходи за коштами на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках;

2 - доходи за коштами банків у розрахунках.

5. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (обліковуються за рахунками: 1502, 1508/2, 1509/2, 1510, 1512 - 1529, 1600 А, 1607).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади" (обліковуються за рахунками: 2102, 2103, 2105 - 2109, 2112, 2113, 2115 - 2119, 2122, 2123, 2125 - 2129, 2132, 2133, 2135 - 2139).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами їх економічної діяльності" - зазначається загальна сума даних рядків 3.1 - 3.11 (обліковуються за рахунками: 2010, 2016 КА, 2018, 2020, 2026 - 2030, 2036 - 2039, 2062, 2063, 2065, 2066 - 2069, 2071, 2075 - 2079, 2082, 2083, 2085 - 2089, 2600 А, 2605 А, 2607, 2650 А, 2655 А, 2657).

Рядки 3.1 - 3.11 заповнюються за параметром "вид економічної діяльності" (K111).

Рядок 4 "Кредити, надані фізичним особам" - зазначається загальна сума даних рядків 4.1 - 4.5.

Рядок 4.1 "Кредити на поточні потреби, усього" (обліковуються за рахунками: 2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2208, 2209).

Рядки 4.1.1 - 4.1.5 заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260).

Рядок 4.2 "Фінансовий лізинг (оренда)" (обліковується за рахунками: 2211, 2215, 2216 КА, 2217, 2218, 2219).

Рядок 4.3 "Кредити, що надані за врахованими векселями" (обліковуються за рахунками: 2220, 2226 КА, 2227, 2228, 2229).

Рядок 4.4 "Іпотечні кредити" (обліковуються за рахунками: 2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237, 2238, 2239).

Рядки 4.4.1, 4.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

Якщо забезпеченням за іпотечним кредитом фізичної особи є кілька видів іпотеки, то необхідно проставляти значення параметра S032 того виду іпотеки, вартість якого є найбільшою.

Рядок 4.5 "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (обліковуються за рахунками: 2620 А, 2625 А, 2627).

Рядок 5 "Усього" - зазначається загальна сума даних рядків 1 - 4 в колонках 3 - 22.

Колонка 3 - зазначається кількість кредитних договорів [або додаткових договорів (що є окремими правочинами) до кредитних договорів], за якими за станом на звітну дату відбулося фактичне надання коштів.

За договорами, що передбачають кредитування в різних валютах (мультивалютні кредитні лінії), у колонці 3 зазначається кількість відкритих рахунків з обліку кредитної заборгованості за цими договорами.

Договір, що передбачає право на отримання кредиту овердрафт, за яким клієнт скористався цим правом, зазначається в колонці 3 до припинення дії цього договору. Якщо клієнт не скористався правом на отримання кредиту овердрафт, то договір не зазначається в колонці 3.

Договір, що передбачає обслуговування банківського рахунку клієнта, зазначається в колонці 3, якщо банк здійснив платежі з рахунку клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунку), до погашення заборгованості клієнта.

Колонка 4 - зазначається обсяг заборгованості за основним боргом та нарахованими доходами за кредитними договорами за станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1502, 1508/2, 1509/2, 1510, 1512 - 1529, 1600А, 1607, 2010, 2016А, 2018, 2020, 2026 - 2030, 2036 - 2039, 2062, 2063, 2065 - 2069, 2071, 2075 - 2079, 2082, 2083, 2085 - 2089, 2102, 2103, 2105 - 2109, 2112, 2113, 2115 - 2119, 2122, 2123, 2125 - 2129, 2132, 2133, 2135 - 2139, 2202, 2203, 2205 - 2209, 2211, 2215 - 2220, 2226 - 2229, 2232, 2233, 2235 - 2239, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2657).

Колонка 5 - зазначається обсяг заборгованості за нарахованими доходами за кредитними договорами станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1508/2, 1509/2, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2607, 2627, 2657).

Колонка 6 - зазначається обсяг заборгованості за новими кредитними договорами, за якими відбулося фактичне надання коштів протягом звітного періоду.

Колонка 7 - зазначається обсяг заборгованості за додатковими договорами (що не є окремими правочинами) до кредитних договорів, за якими відбулося фактичне надання коштів протягом звітного періоду.

Колонка 8 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, унаслідок сплати якого забезпечено повне/часткове виконання зобов'язань протягом звітного періоду.

Колонка 9 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, який продано, а також обсяг заборгованості за кредитними договорами, за якими передано право вимоги (у тому числі всі ризики і винагороди від володіння кредитом) протягом звітного періоду.

Колонка 10 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, який придбано протягом звітного періоду, зокрема шляхом набуття права вимоги за кредитними договорами (у тому числі всіх ризиків і винагород від володіння кредитом).

Колонка 11 - зазначається обсяг заборгованості, який зумовив зміну в обсягах заборгованості за кредитними договорами за звітний період унаслідок проведення інших операцій, ніж ті, що наведені в колонках 6 - 10, у тому числі обсяг нарахованих доходів та амортизації премії/дисконту за кредитними договорами, за якими у звітному періоді не було операцій з надання чи погашення основного боргу; обсяг безнадійної кредитної заборгованості, що списується банком відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу V Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544.

Колонка 12 - зазначається кількість кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати основного боргу та/або нарахованих доходів/комісій станом на звітну дату.

За договорами, що передбачають кредитування в різних валютах (мультивалютні кредитні лінії) та щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію, кількість реструктуризованих кредитних договорів визначається за кількістю відкритих аналітичних рахунків для обліку кредитної заборгованості, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію.

Колонка 13 - зазначається кількість кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати нарахованих доходів/комісій станом на звітну дату.

Колонка 14 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати основного боргу та/або нарахованих доходів станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1502, 1508/2, 1509/2, 1510, 1512 - 1529, 1600А, 1607, 2010, 2016А, 2018, 2020, 2026 - 2030, 2036 - 2039, 2062, 2063, 2065 - 2069, 2071, 2075 - 2079, 2082, 2083, 2085 - 2089, 2102, 2103, 2105 - 2109, 2112, 2113, 2115 - 2119, 2122, 2123, 2125 - 2129, 2132, 2133, 2135 - 2139, 2202, 2203, 2205 - 2209, 2211, 2215 - 2220, 2226 - 2229, 2232, 2233, 2235 - 2239, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2657).

Колонка 15 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати нарахованих доходів станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1508/2, 1509/2, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2607, 2627, 2657).

Колонка 16 - зазначається кількість кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду.

Колонка 17 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду в частині сплати основного боргу та/або нарахованих доходів (обліковується за рахунками: 1502, 1508/2, 1509/2, 1510, 1512 - 1529, 1600А, 1607, 2010, 2016А, 2018, 2020, 2026 - 2030, 2036 - 2039, 2062, 2063, 2065 - 2069, 2071, 2075 - 2079, 2082, 2083, 2085 - 2089, 2102, 2103, 2105 - 2109, 2112, 2113, 2115 - 2119, 2122, 2123, 2125 - 2129, 2132, 2133, 2135 - 2139, 2202, 2203, 2205 - 2209, 2211, 2215 - 2220, 2226 - 2229, 2232, 2233, 2235 - 2239, 2600А, 2605А, 2607, 2620А, 2625А, 2627, 2650А, 2655А, 2657).

Колонка 18 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами, щодо якої протягом звітного періоду прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати нарахованих доходів (обліковується за рахунками: 1508/2, 1509/2, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2607, 2627, 2657).

Колонка 19 - зазначається обсяг негативно класифікованої заборгованості (основного боргу та/або нарахованих доходів) за реструктуризованими кредитними договорами станом на звітну дату. Визначення заборгованості як негативно класифікованої здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

Колонка 20 - зазначається обсяг негативно класифікованої реструктуризованої заборгованості за нарахованими доходами станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1508/2, 1509/2, 1518, 1519, 1528, 1529, 1607, 2018, 2028, 2029, 2038, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079, 2088, 2089, 2108, 2109, 2118, 2119, 2128, 2129, 2138, 2139, 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229, 2238, 2239, 2607, 2627, 2657).

Колонка 21 - зазначається обсяг простроченої реструктуризованої заборгованості за основним боргом та/або нарахованими доходами, яка не була сплачена в установлений договором строк, станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1509/2, 1517, 1519, 1527, 1529, 2027, 2029, 2037, 2039, 2067, 2069, 2077, 2079, 2087, 2089, 2107, 2109, 2117, 2119, 2127, 2129, 2137, 2139, 2207, 2209, 2217, 2219, 2227, 2229, 2237, 2239).

Колонка 22 - зазначається обсяг реструктуризованої заборгованості за нарахованими доходами, яка не була сплачена в установлений договором строк, станом на звітну дату (обліковується за рахунками: 1509/2, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2209, 2219, 2229, 2239)";

36) форму N 658 "Звіт про заборгованість за кредитними операціями клієнта, який має прострочені платежі за основним боргом та/або нарахованими доходами" та пояснення щодо її заповнення виключити;

37) у поясненні щодо заповнення форми N 659 "Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - великих та середніх підприємств":

абзац третій пункту 4 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"усіх боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за IV та V категоріями якості, крім боржників:

клас яких визначено на підставі застосування абзацу четвертого пункту 2.6 глави 2 розділу II Положення;

річна фінансова звітність яких не надається банку у зв'язку з припиненням договірних відносин (виконання зобов'язань або продаж/передача прав вимоги за кредитними договорами);

заборгованість яких списана банком як безнадійна за рахунок резерву відповідно до Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2011 року за N 722/19460";

38) у поясненні щодо заповнення форми N 660 "Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - малих підприємств":

абзац третій пункту 4 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"усіх боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за IV та V категоріями якості, крім боржників:

клас яких визначено на підставі застосування абзацу четвертого пункту 2.6 глави 2 розділу II Положення;

річна фінансова звітність яких не надається банку у зв'язку з припиненням договірних відносин (виконання зобов'язань або продаж/передача прав вимоги за кредитними договорами);

заборгованість яких списана банком як безнадійна за рахунок резерву відповідно до Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2011 року за N 722/19460";

39) у поясненні щодо заповнення форми N 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку":

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається код учасника банку - юридичної особи за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника банку - фізичної особи";

після абзацу сьомого доповнити пояснення вісьмома новими абзацами такого змісту:

"Для учасників банку, які є банками-резидентами, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB).

Для учасників банку, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf.

Якщо учасник банку - юридична особа / фізична особа не має коду за ЄДРПОУ / реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни; якщо немає ідентифікаційного номера, - латинські літери "CC" і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює. Цей номер має бути єдиним для цілей складання статистичної звітності;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери "IN" та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи; якщо немає ідентифікаційного коду, - єдиний умовний код, який присвоює банк такому учаснику банку для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: INMMMMMMMM, де MMMMMMMM - умовний номер учасника (наприклад, IN00000001);

для органів державної влади України та органів місцевого самоврядування України - єдиний умовний код, який присвоює банк такому учаснику банку для цілей складання статистичної звітності. Цей код повинен містити 10 знаків і мати таку структуру: DNNNNNNNNN, де NNNNNNNNN - умовний номер учасника (наприклад, D000000001).

У разі якщо код/номер містить менше 10 знаків, цей код/номер доповнюється до 10 знаків нулями ліворуч".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцятим;

40) форму N 691 "Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами
за станом на __________________

_________________________
(найменування банку)

________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N з/п

Назва показника

Балансова вартість цінних паперів та інших фінансових інвестицій на звітну дату (без сформованого резерву)

Теперішня вартість попе-
редньо оцінених майбутніх грошових потоків за цінними паперами та іншими фінан-
совими інвести-
ціями

Справедлива
(ринкова) вартість цінних паперів, визначена за даними оприлюднених 
котирувань

Розра-
хункова сума резерву

Сума сформованого резерву / уцінки

Відхилення 
(+/-)

усього

у тому числі за категоріями якості:

I

II

III

IV

V

усього

у тому числі за IV - V катего-
ріями якості

разом

із них цінні папери, за якими формування 
резерву не вимагається

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж - усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Цінні папери, справедлива вартість яких визначається за даними оприлюд-
нених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, - усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

1.1

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

1.2

Боргові цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

2

Цінні папери, справедлива вартість яких не може бути визначена за даними оприлюд-
нених котирувань, - усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

2.1

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

2.2

Боргові цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

2.3

Інші фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

II

Цінні папери в портфелі банку до погашення

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

III

Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліко-
вуються за справед-
ливою вартістю через прибуток або збиток,
- усього,
з них:

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

1

Негативно класифіковані

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

IV

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, -
усього

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

V

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Голова правління
(ради директорів)

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Пояснення щодо заповнення форми N 691
Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами

1. Звіт передбачає надання інформації за операціями з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення).

2. У звіті відображається інформація щодо класифікації операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями за категоріями якості, розрахунку та формування резерву для відшкодування можливих втрат за такими операціями на звітну дату, у тому числі:

балансова вартість цінних паперів та інших фінансових інвестицій на звітну дату (без урахування суми сформованого резерву), у тому числі за категоріями якості;

теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків на звітну дату за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку;

справедлива (ринкова) вартість цінних паперів на звітну дату, яка визначена банком за даними оприлюднених котирувань цінних паперів, унесених до біржового реєстру;

розрахункова сума резерву на звітну дату;

сума сформованого резерву на звітну дату;

відхилення між розрахунковою сумою резерву на звітну дату та фактично сформованою.

У звіті також відображається інформація про обсяги цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, у тому числі негативно класифікованих (визначення цінних паперів та інших фінансових інвестицій як негативно класифікованих здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України), а також про обсяги інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

3. Звіт заповнюється окремо за цінними паперами в портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких визначається за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, та цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, справедлива вартість яких не може бути визначена за даними оприлюднених котирувань.

4. Опис параметрів заповнення звіту.

Рядок I - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів та інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3102, 3103, 3105, 3106, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок I = рядок 1 + рядок 2.

Рядок 1 - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів у портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких визначається за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок 1 = рядок 1.1 + рядок 1.2;

рядок 1.1 - зазначається балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких визначається за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138;

рядок 1.2 - зазначається балансова вартість боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких визначається за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119.

Рядок 2 - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів та інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких не може бути визначена за даними оприлюднених котирувань та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3102, 3103, 3105, 3106, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок 2 = рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 2.3;

рядок 2.1 - зазначається балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедлива вартість яких не може бути визначена за даними оприлюднених котирувань та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138;

рядок 2.2 - зазначається балансова вартість боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких не може бути визначена за даними оприлюднених котирувань та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119;

рядок 2.3 - зазначається балансова вартість інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 3106, 3107, 3108.

Рядок II - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів (без урахування сформованого резерву) у портфелі банку до погашення, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 1428, 1429, 1440, 1446, 1447, 1448, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3217, 3218, 3219.

Рядок III - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (у тому числі негативно класифікованих) за такими балансовими рахунками: 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 3002, 3003, 3005, 3006, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3017, 3018;

рядок 1 - зазначається балансова вартість негативно класифікованих цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток за такими балансовими рахунками: 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 3002, 3003, 3005, 3006, 3008, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3017, 3018.

Рядок IV - зазначається загальна сума балансової вартості інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 4102, 4103, 4105, 4108, 4202, 4203, 4205, 4208.

Рядок V - зазначається загальна сума даних рядків I - IV.

Колонка 3 - зазначається загальна сума балансової вартості (без урахування сформованого резерву) цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються в портфелі банку на продаж; цінних паперів у портфелі банку до погашення; цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; інвестицій в асоційовані та дочірні компанії на звітну дату.

Колонки 4 - 9 - зазначається сума балансової вартості (без урахування сформованого резерву) цінних паперів за категоріями якості, визначеними відповідно до вимог Положення, у тому числі в колонці 5 зазначається сума балансової вартості цінних паперів, за якими згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України формування резерву не вимагається.

Колонка 10 - зазначається сума теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цінними паперами, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку. Грошові потоки оцінюються з урахуванням показника ризику цінного папера, що визначається згідно з вимогами Положення.

Колонка 11 - зазначається сума справедливої (ринкової) вартості цінних паперів, яка визначена банком за даними оприлюднених котирувань цінних паперів, унесених до біржового реєстру.

За цінними паперами, за якими згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України формування резерву не вимагається, теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків (колонка 10) та справедлива (ринкова) вартість (колонка 11) зазначаються в сумі їх балансової вартості.

Колонка 12 - зазначається розрахункова сума резерву на звітну дату.

Колонка 13 - зазначається сума фактично сформованого резерву на звітну дату, що обліковується за такими балансовими рахунками: 1490, 1491, 3190, 3290 (рядки I, II) / сума уцінки за негативно класифікованими цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток за такими балансовими рахунками: 1405, 3007, 3015 (рядок III).

Колонка 14 - зазначається сума фактично сформованого резерву за цінними паперами IV та V категорій якості на звітну дату, що обліковується за такими балансовими рахунками: 1490, 1491, 3190, 3290 (рядки I, II).

Колонка 15 - зазначається різниця між сумою фактично сформованого резерву на звітну дату (колонка 13) та розрахунковою сумою резерву на звітну дату (колонка 12).

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається зі знаком "мінус" у колонці 15 (рядки I, II), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над розрахунковою сумою резерву, що зазначається зі знаком "плюс" у колонці 15 (рядки I, II), до розрахунку регулятивного капіталу береться нуль";

41) у поясненні щодо заповнення форм N 747 "Звіт про касові обороти банку" (декадна) та N 748 "Звіт про касові обороти банку" (місячна):

в абзаці шостому пункту 1 слова "програмно-технічних комплексів самообслуговування" замінити словами "платіжних пристроїв";

у пункті 3:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Символ 29 (Надходження з використанням платіжних карток) - надходження готівки за платіжними картками (особистими та корпоративними) через платіжні пристрої та каси банків для зарахування на поточні рахунки, що відкриті клієнтам для обліку коштів за операціями з платіжними картками. Облік ведеться банками та їх підрозділами, які здійснюють приймання готівки. Надходження готівки до кас установ банків для подальшого зарахування через транзитні рахунки на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в інших банківських установах";

в абзаці п'ятнадцятому слова "програмно-технічних комплексах самообслуговування" замінити словами "платіжних пристроях";

в абзаці шістнадцятому слово "банкоматах" замінити словами "платіжних пристроях";

в абзацах вісімнадцятому, двадцятому слова "програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів)" замінити словами "платіжних пристроїв";

абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"Символ 58 (Видача з використанням платіжних карток) - видача готівки за платіжними картками (особистими та корпоративними) через платіжні пристрої та каси банків. Облік ведеться банками та їх підрозділами, які здійснюють видачу готівки";

в абзацах сороковому, сорок першому та сорок четвертому слова "програмно-технічні комплекси самообслуговування (банкомати)" у всіх відмінках замінити словами "платіжні пристрої" у відповідних відмінках;

в абзаці сорок другому слово "банкоматах" замінити словами "платіжних пристроях";

42) порядок подання форми N 612 "Звіт про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами" доповнити новим реченням такого змісту: "За IV квартал - не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним періодом".

II. У додатку 2 до цих Правил:

пункт 14 виключити.

У зв'язку з цим пункти 15 - 24 уважати відповідно пунктами 14 - 23;

пункт 16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"іпотечні облігації, емітовані фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належить державі та/або державним банкам".

 

Заступник директора генерального
департаменту - директор Департаменту
статистики, аналізу та прогнозування
Генерального економічного департаменту

Ю. О. Половньов

Опрос