Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

Министерство доходов и сборов Украины
Форма, Приказ от 05.12.2013 № 766
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2013

м. Київ

N 766

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 138/24915

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 1 липня 2014 року N 735)

З метою реалізації положень пункту 46.5 статті 46 розділу II, підпункту 265.7.5 пункту 265.7 статті 265 розділу XII Податкового кодексу України та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Декларація), що додається.

2. Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (Бусарєв В. В.):

1) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу;

2) у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Декларації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Міністра фінансів України

А. Мярковський

 

Відмітка про одержання
(штамп органу доходів і зборів)


 

  

Одиниці виміру: м2 - з двома десятковими знаками;

гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Тип об'єкта житлової нерухомості (зазначається код*)

Житлова площа об'єкта житлової нерухомості

Ставки податку

Річна сума податку на нерухоме майно, яка підлягає сплаті за даними платника7, 8

I квартал8

II квартал8

III квартал8

IV квартал8**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Нараховано податку на 20__ рік,
усього (сума значень к. 6 - 9 р. 1 - 5)

 

 

 

 

 

710

Нараховано податку на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 6 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

810

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання з податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 6 - р. 7))

 

 

 

 

910

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов'язання з податку минулих податкових періодів

 

 

 

 

1010

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання з податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 7 - р. 6))

 

 

 

 

1110

Розмір завищення (переплата) податкового зобов'язання з податку минулих податкових періодів

 

 

 

 

1211

Сума штрафу ((колонки з 6 по 9 р. 9) х 3 % або 5 %)

 

1312

Сума пені

 

1410

Розкриття (пояснення) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

арк.

До декларації додаються:

  


Додаток "Відомості про наявні об'єкти житлової нерухомості"


  
  


Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 


Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата подання декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа)
платника податків
  

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія та номер паспорта13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (уповноважена
особа з ведення бухгалтерського обліку)
  

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія та номер паспорта13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу доходів і зборів

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу доходів і зборів)

                               За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" ____________ 20__ року N _____________

"___" ____________ 20__ року ____________________________________________________________
                                                                                      (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу доходів і зборів)

____________
* 1 - квартира; 2 - житловий будинок; 3 - інше.

** У податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, заокруглення суми нарахованого податку за базові податкові (звітні) квартали року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) квартал року, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сума податку на нерухоме майно за останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми податку на нерухоме майно і суми податку на нерухоме майно за базові податкові (звітні) квартали року, крім останнього.

1 Зазначається номер послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

2 Заповнюється у разі подання декларації за новостворені (нововведені) об'єкти житлової нерухомості або при переході права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом звітного року (починаючи з дня (число/місяць)).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з дня (число/місяць)).

4 Зазначається квартал у разі подання декларації відповідно до статті 265 розділу XII Податкового кодексу України. Порядковий номер податкового (звітного) кварталу проставляється арабськими цифрами.

5 Повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами.

6 За бажанням платника.

7 Річна сума податку на нерухоме майно обраховується, виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт (з урахуванням підпункту 265.7.5 пункту 265.7 та підпункту 265.8.1 пункту 265.8 статті 265 розділу XII Податкового кодексу України).

8 При виникненні права власності на новостворений (нововведений) об'єкт житлової нерухомості або при переході права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом звітного року показники у колонках 5 - 9 заповнюються з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти зазначені зміни.

9 За потреби кількість рядків може бути збільшено або зменшено.

10 Рядки 7 - 11, 14 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань протягом року.

11 Сума штрафу (р. 12) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

12 Сума пені (р. 13) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

13 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб

В. В. Бусарєв

 

Відмітка про одержання:
вхідний N ____________
дата __________________
штамп органу доходів і зборів


 

Додаток
до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

 

N

Порядковий номер,
що
відповідає р. 1.1.Т

 
  


 

Додаток N2
  

 

 
 


до
  

 

Звітної

 

Нової звітної

 

Уточнюючої


Відомості про наявні об'єкти житлової нерухомості

Одиниці виміру: м2 - з двома десятковими знаками;

гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Тип об'єкта житлової нерухомості
(зазначається код
*)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності на об'єкти житлової нерухомості

Дата державної реєстрації речових прав на нерухоме майно**

Місцезнаходження (адреса) об'єкта житлової нерухомості, його назва (тип)

Код території, на якій розташовано об'єкт житлової нерухомості, за КОАТУУ

Житлова площа відповідно до документів, що підтверджують право власності (усього)

Вид спільної власності (перебування об'єкта житлової нерухомості у спільній частковій, спільній сумісній власності (у тому числі поділена, не поділена у натурі)3

Розмір частки/поділу житлової площі, яка знаходиться у спільній частковій, спільній сумісній власності3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

  
  

 

 

 

 

 

 

 

24

  
  

 

 

 

 

 

 

 

34

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  
  


(дата подання декларації)

 

Керівник (уповноважена особа)
платника податків
  

_________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

М. П.

 

Головний бухгалтер (уповноважена
особа з ведення бухгалтерського обліку)
  

_________________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
* 1 - квартира; 2 - житловий будинок; 3 - інше.

** Зазначається дата державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

1 Додаток є невід'ємною частиною звітної, нової звітної, уточнюючої декларації.

2 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків).

3 Заповнюється платниками, у яких відповідно до документів про право власності на об'єкти житлової нерухомості ці об'єкти перебувають у власності відповідно до підпунктів "а", "б", "в" підпункту 265.1.2 пункту 265.1 статті 265 розділу XII Податкового кодексу України.

4 За потреби кількість рядків 1 - 3 може бути збільшено або зменшено.

5 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос