Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок установления требований по осуществлению субъектами естественных монополий хозяйственной деятельности, не относящейся к сфере естественных монополий, и ограничений по совмещению видов хозяйственной деятельности субъектами естественных монополий и субъектами хозяйствования на смежных рынках в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Постановление от 20.12.2013 № 323
действует с 11.02.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

20.12.2013

м. Київ

N 323

Зареєстрована в Міністерстві юстиції України
21 січня 2014 р. за N 116/24893

Про внесення змін до Порядку встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 04 лютого 2013 року N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за N 311/22843, що додаються.

2. Управлінню ліцензійного контролю (Старцева С. М.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Антимонопольний комітет України

В. Цушко

 

ЗМІНИ
до Порядку встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

1. У розділі I:

у пункті 1.1 слова "; господарська діяльність, що належить до сфери природних монополій, відповідно" та слова "на відповідних суміжних ринках" виключити;

пункти 1.2, 1.3 викласти в такій редакції:

"1.2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія).

1.3. Ліцензіатам, для яких господарська діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення не є основною діяльністю, відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868, вимоги та обмеження встановлюються на види господарської діяльності з надання житлово-комунальних послуг, перелік яких передбачений Законом України "Про житлово-комунальні послуги".";

пункт 1.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.5, 1.6 вважати відповідно пунктами 1.4, 1.5;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Ліцензіати подають до Комісії щоквартальну інформацію про витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, за наростаючим підсумком (додаток 1).";

пункт 1.5 виключити.

2. У розділі II:

у пункті 2.1:

підпункт "а" після слова "додатку" доповнити цифрою "2";

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) пояснювальну записку, у якій визначається мета провадження іншого виду діяльності та надається інформація щодо достатності матеріально-технічної бази, ресурсів та соціально-економічних наслідків від поєднання ліцензованої та іншої діяльності (обґрунтування переваг для споживачів послуг ліцензіата від поєднання ліцензованої та іншої діяльності);";

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"д) завірену копію статуту (положення) суб'єкта господарювання;

е) інформацію щодо підтвердження можливості забезпечення ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку ліцензованого виду діяльності (копію розпорядчого документа про облікову політику, копію плану рахунків бухгалтерського обліку, копію оборотно-сальдової відомості).";

у пункті 2.2 слова "десять робочих" замінити словом "тридцять";

в абзаці четвертому пункту 2.6 слова "відповідному органу ліцензування" замінити словом "Комісії";

у пункті 2.8 слова "та відповідному органу ліцензування, якщо ним по відношенню до заявника не є Комісія," виключити.

3. У розділі III:

в абзаці першому пункту 3.1 слова "або за поданням відповідного органу ліцензування" виключити;

в абзаці першому пункту 3.2 слова "або відображення в поданні відповідного органу ліцензування" виключити;

у пункті 3.4 слова "та відповідному органу ліцензування, якщо ним по відношенню до ліцензіата не є Комісія," виключити.

4. Доповнити Порядок новим додатком 1 такого змісту:

Інформація
про витрати, доходи та прибутки з інших видів діяльності

по _________________________ за __ квартал _________ року
          (найменування / прізвище, ім'я та
                  по батькові ліцензіата)

(тис. грн без податку на додану вартість)

N
з/п

Вид діяльності

Код згідно з КВЕД
(ДК 009:2010)

__ квартал ______ року

доходи*

витрати*

прибуток*

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

____________
* За наростаючим підсумком з початку року.".

У зв'язку з цим додаток вважати додатком 2.

 

Начальник Управління
ліцензійного контролю

С. Старцева

Опрос