Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о перечне и требованиях относительно формы и содержания документов, представляемых для получения лицензии на осуществление отдельных видов деятельности в сфере использования ядерной энергии

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
Приказ от 30.12.2013 № 149
действует с 07.02.2014

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013

м. Київ

N 149

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2014 р. за N 55/24832

Про затвердження Змін до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

Відповідно до статті 12 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 06 серпня 2012 року N 153, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 року за N 1453/21765, що додаються.

2. Управлінню правового забезпечення регуляторної діяльності (Матвєєва В. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. А. Миколайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

1. У пункті 4:

в абзаці третьому слово та цифру "додатку 2" замінити словом та цифрами "додатках 2, 3";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

абзаци восьмий, дев'ятий виключити.

2. У додатках до Положення:

 1) у додатку 1 слова "Посада, ініціали та прізвище особи, що подала заяву ________________________________________" замінити словами

"_________________________________
(посада керівника або уповноваженої
особи заявника)

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.";

2) у додатку 2:

у розділі I:

пункт 1.2 доповнити словами ", розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.";

у пункті 1.5 слова "(санітарний паспорт)" виключити;

пункти 1.12, 1.13 викласти в такій редакції:

"1.12. Програма зняття з експлуатації установки ДІВ 1 категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року N 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання", прискорювачів заряджених частин з енергією більше 15 МеВ.

1.13. Документи, що підтверджують забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (у разі наявності ядерних матеріалів):

копія наказу про призначення особи, відповідальної за ведення обліку та контролю ядерних матеріалів;

копія інструкції з обліку та контролю ядерних матеріалів, розробленої відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року N 97, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 року за N 849/12723 (у редакції наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 08 лютого 2010 року N 14).";

у розділі II:

у пункті 2.4 слова " (санітарний паспорт)" виключити;

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Програма зняття з експлуатації установки ДІВ 1 категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року N 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання", прискорювачів заряджених частин з енергією більше 15 МеВ.";

пункт 2.12 виключити;

пункт 3.12 розділу III виключити;

у розділі IV:

пункти 4.2, 4.3 викласти в такій редакції:

"4.2. Проект об'єкта для переробки РАВ та/або сховища для зберігання РАВ, затверджений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

4.3. Копія звіту за результатами експертизи проекту об'єкта для переробки РАВ та/або сховища для зберігання РАВ, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".";

у пункті 4.11 слова "(санітарний паспорт)" виключити;

пункт 4.13 викласти в такій редакції:

"4.13. Документи, що підтверджують забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (за наявності ядерних матеріалів):

копія наказу про призначення особи, відповідальної за ведення обліку та контролю ядерних матеріалів;

копія інструкції з обліку та контролю ядерних матеріалів, розробленої відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року N 97, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 року за N 849/12723 (у редакції наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 08 лютого 2010 року N 14).";

пункт 5.7 розділу V виключити;

у розділі VI:

пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, розроблений відповідно до Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 31 серпня 2004 року N 141, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за N 1127/9726.";

абзац четвертий пункту 6.2 викласти в такій редакції:

"програма навчання персоналу з питань, передбачених пунктом 3.13 ПБПРМ-2006, розроблена заявником та узгоджена Держатомрегулюванням України щодо відповідності цієї програми ПБПРМ-2006 у встановленому законодавством порядку.";

доповнити розділ новим пунктом 6.8 такого змісту:

"6.8. Копія дозволу на проведення робіт з ДІВ, виданого територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби (додається за наявності).".

 

Начальник Управління правового
забезпечення регуляторної діяльності

В. Г. Матвєєва

Опрос