Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации проведения аукционов в производстве по делам о банкротстве и требований к их организаторам относительно имущества государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает пятьдесят процентов

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 20.12.2013 № 597
действует с 31.01.2014

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2013

м. Київ

N 597

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2014 р. за N 35/24812

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та пункту 5 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, що додається.

2. Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення (Мала Т. В.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С. Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Білоусова А. Л.

 

Міністр

Г. П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення та погодження Мінрегіоном України кандидатури організатора аукціону під час організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону України, та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон України (далі - боржник).

2. Визначені цим Порядком повноваження Мінрегіону України здійснює структурний підрозділ Мінрегіону України, відповідальний за забезпечення виконання Мінрегіоном України повноважень органу управління об'єктами державної власності.

3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

4. Відповідно до частини другої статті 44 Закону ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до законодавства або залучити на підставі договору організатора аукціону.

5. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Мінрегіоном України.

6. Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника чи кредиторів та замовника аукціону.

7. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

бути фізичною або юридичною особою, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;

наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;

наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу).

8. З метою виявлення кандидатур організаторів аукціону замовник не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає Мінрегіону України для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення, що має містити такі відомості:

інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, що вказує на необхідність наявності в організатора цього аукціону технічних можливостей для його проведення;

вимоги до кандидатури організатора аукціону;

текст проекту договору із зазначенням його істотних умов про проведення аукціону, крім умови про суму винагороди за проведення аукціону;

кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам;

поштову адресу, за якою подаються заява та відповідні документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам;

контактні телефони для довідок.

Розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону України оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону, яке відповідає вимогам цього пункту, здійснюється протягом п'яти днів з дня його надходження.

9. Кандидати для визначення організатора аукціону подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Мінрегіону України, такі документи:

заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відомостей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону та інші засоби зв'язку, а також прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори), а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

засвідчені в установленому порядку копії установчих або інших документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (у разі зазначення такої вимоги в оголошенні щодо виявлення кандидатур організатора аукціону);

довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік проведених ним аукціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років.

10. Заява про виконання функцій організатора аукціону залишається без розгляду у разі:

подання документів з порушенням вимог, передбачених у пункті 8 цього Порядку;

подання документів після встановленого в оголошенні кінцевого терміну прийняття заяви та документів;

подання недостовірних відомостей.

У разі залишення заяви без розгляду замовник у п'ятиденний строк листом повідомляє про це заявника.

11. У разі надходження двох і більше заяв кандидатур, які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, замовник у п'ятиденний строк з останнього дня подачі таких заяв проводить конкурсний відбір та визначає переможця з урахуванням таких показників:

досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.

12. Якщо в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Мінрегіону України та боржника (у разі наявності), не надійшло жодної заяви про виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно у порядку та строк, встановлені пунктом 7 цього Порядку, надсилає до Мінрегіону України для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону.

13. Замовник після визначення кандидатури організатора, яка відповідає вимогам, встановленим пунктом 7 цього Порядку, звертається до Мінрегіону України для її погодження.

До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору про проведення аукціону.

14. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства Мінрегіон України у десятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про погодження або відхилення кандидатури організатора аукціону, про що листом повідомляє замовника аукціону.

З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Мінрегіон України продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на п'ять днів, про що листом повідомляє замовника аукціону.

15. У разі прийняття Мінрегіоном України рішення про відхилення кандидатури організатора аукціону, яка визначалась шляхом проведення конкурсного відбору, замовник повторно проводить конкурсний відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, та звертається до Мінрегіону України для погодження кандидатури.

16. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Мінрегіоном України кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених Законом.

 

Директор Департаменту
адміністративно-організаційного
забезпечення

Т. В. Мала

Опрос