Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Порядку проведения конкурса и выдачи разрешительных документов Европейской Конференции Министров Транспорта

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 20.12.2013 № 1031
действует с 24.01.2014

Зміни
до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

1. У розділі II:

1) пункт 2.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.16 вважати відповідно пунктами 2.2 - 2.15;

2) у пункті 2.5:

абзац другий після слів "для отримання дозволу(ів) ЄКМТ" доповнити словом та цифрою "(додаток 1)";

в абзаці третьому слова "анкету для отримання дозволу(ів)" замінити словами та цифрою "анкету про участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ (додаток 2)";

3) після пункту 2.12 доповнити розділ новими пунктами 2.13 - 2.15 такого змісту:

"2.13. Остаточна кількість дозволів ЄКМТ у розрізі автомобільних перевізників визначається Комісією з розподілу з урахуванням даних про кількість штрафних балів по кожному учаснику конкурсу за порушення законодавства, допущені автомобільними перевізниками - учасниками конкурсу під час виконання міжнародних перевезень вантажів протягом трьох кварталів поточного року, за такою формулою:

  

,

де

КДі - остаточна кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії (Євро-4, Євро-5 та вищої категорії екологічної безпеки), що розподіляється серед автомобільних перевізників;

Аі - кількість автомобілів відповідної категорії (Євро-4, Євро-5 та вищої категорії екологічної безпеки), що заявлено перевізником для участі в конкурсі;

P - кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії (Євро-4, Євро-5 та вищої категорії екологічної безпеки), що розподіляється серед автомобільних перевізників;

КШі - штрафні бали автомобільного перевізника, кількість яких визначається як сума всіх штрафних балів автомобільного перевізника;

n - кількість автомобільних перевізників - учасників конкурсу.

2.14. За допущені автомобільним перевізником порушення нараховуються такі штрафні бали:

порушення строків, зазначених у пункті 5.3 розділу V цього Порядку (0,5 штрафного бала);

інші порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень при виконанні автомобільними перевізниками міжнародних перевезень вантажів з використанням дозволів ЄКМТ (за наявності відповідного повідомлення компетентного органу іноземної держави, на території якої було здійснено порушення) (0,2 штрафного бала за кожне порушення).

Штрафні бали застосовуються за кожне порушення окремо та складаються в загальне число.

Якщо після проведення розрахунків за формулою, наведеною в пункті 2.13 цього розділу, автомобільними перевізниками - учасниками конкурсу отримано однаковий результат, перевага надається тому автомобільному перевізнику - учаснику конкурсу, у якого більша ефективність використання дозволів ЄКМТ за I - III квартали поточного року.

2.15. Розподіл прав роботи країн здійснюється за такою формулою:

  

,

де

КППі - остаточна кількість прав роботи відповідної країни, що розподіляється автомобільним перевізникам та не може перевищувати остаточну кількість дозволів ЄКМТ, що розподіляється серед автомобільних перевізників;

КПЗі - кількість прав роботи відповідної країни, заявлена автомобільним перевізником;

КДі - остаточна кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії (Євро-4, Євро-5 та вищої категорії екологічної безпеки), що розподіляється серед автомобільних перевізників;

ЗКПі - кількість перевезень, виконаних автомобільним перевізником територією країни, право роботи якої розподіляється, за I - III квартали поточного року. Кількістю перевезень є сума рейсів, виконаних територією країни, право роботи якої розподіляється, за дозволами ЄКМТ, та кількість використаних дозволів країн, право роботи яких розподіляється, за попередній період;

Рс - кількість прав країни, право роботи якої розподіляється серед автомобільних перевізників;

n - кількість автомобільних перевізників - учасників конкурсу.".

У зв'язку з цим пункти 2.13 - 2.15 вважати відповідно пунктами 2.16 - 2.18;

4) пункт 2.17 викласти в такій редакції:

"2.17. У разі неотримання автомобільним перевізником дозволу(ів) ЄКМТ у 10-денний строк з дня затвердження розподілу дозволів ЄКМТ та/або добровільної відмови автомобільного перевізника від дозволу(ів) ЄКМТ протягом поточного року Комісія з розподілу готує проект перерозподілу залишку дозволів ЄКМТ (за наявності поданих заяв автомобільних перевізників щодо участі в перерозподілі дозволів ЄКМТ), який затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.".

2. Доповнити Порядок додатками 1 та 2, що додаються.

 

Директор Департаменту
автомобільного транспорту

Д. В. Петухов

 

Заява
про участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ

Я, ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                        (прізвище, ініціали керівника та найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                  фізичної особи - підприємця)
ознайомився(лась) з умовами проведення конкурсу та механізмом розподілу дозволів ЄКМТ на _________ рік і бажаю взяти участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ (з них із можливістю виконувати перевезення до Італії ______, Австрії _______, Греції ______, Угорщини _____, Російської Федерації _____).

Зобов'язуюсь виконувати умови проведення конкурсу, вимоги законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Місцезнаходження/місце проживання автомобільного перевізника:
_____________________________________________________________________________________.

До заяви додаються:

1. Анкета для отримання дозволу(ів) ЄКМТ (окремо для автомобільного транспортного засобу "ЄВРО-4 безпечний" та автомобільного транспортного засобу вищої категорії екологічної безпеки).

2. Копії свідоцтв про реєстрацію автомобільного транспортного засобу та причепа (напівпричепа).

3. Копії сертифікатів відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, у кількості, зазначеній у резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ.

Керівник ___________________
                              (ініціали, прізвище)
                 __________________
                                         (дата)

_______________
               (підпис)

Примітки:

1. Пакет документів, який додається до заяви, має бути укомплектований на кожний автомобіль-тягач та на кожний причіп/напівпричіп.

2. Пакет документів має бути прошитий і засвідчений печаткою автомобільного перевізника. Усі копії документів, що подаються претендентами, мають бути підписані керівником і засвідчені печаткою автомобільного перевізника.

 

АНКЕТА
про участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ

1. Реквізити автомобільного перевізника
___________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                         (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) автомобільного перевізника)
___________________________________________________________________________________________________________________________,
                                     (код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
                                      переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні органи
                                                                                                               доходів і зборів і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                           (місцезнаходження/місце проживання із зазначенням поштового індексу)
___________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                             (телефон, факс)

2. Наявність рухомого складу:

Автомобіль

Причіп/напівпричіп

марка

модель

рік виготов-
лення

реєстрацій-
ний номер

іденти-
фікаційний номер виробника (VIN)

інформація щодо сертифікатів

марка

модель

рік виготов-
лення

реєстрацій-
ний номер

іденти-
фікаційний номер виробника (VIN)

інформація щодо сертифікатів

номер

дата видачі

термін дії

ким видано

номер

дата видачі

термін дії

ким видано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інші відомості (заповнюються за бажанням): _______________________________________________

Керівник ___________________
                                (ініціали, прізвище)

_______________
(підпис)

______________
(дата)

____________

Опрос