Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 25 декабря 2012 года N 1900

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 26.11.2013 № 2671
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.11.2013

м. Київ

N 2671

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2013 р. за N 2157/24689

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року N 1900

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25 грудня 2012 року N 1900
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 1 жовтня 2015 року N 1597)

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та статей 3, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Пункт 5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року N 1900 "Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за N 139/22671, викласти в такій редакції:

"5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 6 глави 2, пунктів 3, 4 глави 3, пункту 6 глави 4, пункту 4 глави 5, пункту 5 глави 6 розділу II Положення, які набирають чинності з 01 липня 2014 року.".

2. Затвердити Зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року N 1900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за N 139/22671, що додаються.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Заїка А. Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

1. У розділі I:

1) в абзаці п'ятому пункту 2 слово "статутного" замінити словом "власного";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Терміни "пруденційний нагляд", "фінансова установа" та інші у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законодавством з цінних паперів та фондового ринку та державного регулювання ринків фінансових послуг.".

2. У розділі II:

1) главу 1 доповнити новими пунктами такого змісту:

"3. Одиницею виміру чисельних значень, що є складовими розрахунків пруденційних нормативів діяльності торговців цінними паперами, є гривня.

4. Під час розрахунку пруденційних нормативів торговця цінними паперами не допускається неодноразове врахування їх складових.";

2) у главі 2:

у пункті 3:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) простроченої дебіторської заборгованості;";

підпункт "е" викласти в такій редакції:

"е) балансової вартості цінних паперів, що не перебувають в обігу хоча б на одній із фондових бірж (у тому числі торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), крім акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ;";

підпункт "ж" викласти в такій редакції:

"ж) гудвіл;";

підпункт "з" викласти в такій редакції:

"з) векселі придбані та одержані від векселедавця, який не перебуває в біржовому реєстрі хоча б на одній із фондових бірж.";

у пункті 5 слова "недиверсифікованих інвестиційних" замінити словом "венчурних";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Мінімальний розмір регулятивного капіталу торговців цінними паперами має становити не менше ніж:

а) 500 тисяч гривень - для торговців, які провадять виключно дилерську діяльність;

б) 1 мільйон гривень - для торговців, які провадять брокерську діяльність;

в) 7 мільйонів гривень - для торговців, які провадять діяльність з андеррайтингу;

г) 7 мільйонів гривень - для торговців, які провадять діяльність з управління цінними паперами.

Зазначені нормативи регулятивного капіталу поширюються на торговців цінними паперами з дати укладання першого відповідного договору (договору купівлі-продажу цінних паперів, договору комісії, договору доручення, договору на брокерське обслуговування, договору андеррайтингу, договору про управління цінними паперами).";

3) пункт 3 глави 4 викласти в такій редакції:

"3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується щодня за такою формулою:

коефіцієнт абсолютної ліквідності = (грошові кошти + поточні фінансові інвестиції - поточні фінансові інвестиції у цінні папери венчурних фондів - поточні фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (крім акціонерних товариств), які обліковуються за методом участі в капіталі, - поточні фінансові інвестиції у цінні папери, що не перебувають в обігу хоча б на одній із фондових бірж, крім акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ, + кошти клієнтів, що заблоковані для проведення торгів на фондовій біржі)/поточні зобов'язання.

У випадку, коли поточні зобов'язання торговця цінними паперами дорівнюють нулю, значення коефіцієнта абсолютної ліквідності зазначається символом "*".";

4) у главі 5:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Коефіцієнт левериджу розраховується торговцем цінними паперами станом на останній календарний день кожного місяця, а значення коефіцієнта є середньоарифметичним за квартал і розраховується за такою формулою:

LR =

Rcapital
CA

х 100 %,

де LR - коефіцієнт левериджу;

Rcapital - регулятивний капітал;

CA - сума скоригованих активів.";

у пункті 3 слова "До скоригованих активів під час розрахунку нормативу LR не включаються:" замінити словами "Скориговані активи розраховуються як активи торговця цінними паперами на останній календарний день місяця за мінусом:";

5) у главі 6:

у пункті 1:

в абзаці першому слово "регулятивного" замінити словом "власного";

абзац другий виключити;

у пункті 2:

в абзаці першому слово "регулятивного" замінити словом "власного";

абзац другий виключити;

у пункті 3:

в абзаці першому слово "регулятивного" замінити словом "власного";

абзац другий виключити;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"5. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, не може перевищувати 30.

Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність, не може перевищувати 20.

Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює андеррайтинг, не може перевищувати 40.".

3. Пункт 3 розділу III викласти в такій редакції:

"3. Торговець цінними паперами у разі недотримання нормативного значення пруденційного показника повинен протягом 30 днів від дня виникнення відхилення здійснити заходи щодо приведення значення пруденційного показника у відповідність із нормативним значенням. Якщо причиною недотримання нормативного значення пруденційних показників регулятивного капіталу, адекватності регулятивного капіталу, коефіцієнта левериджу та адекватності капіталу першого рівня є цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, зупинено обіг цінних паперів або щодо яких встановлено обмеження операцій у системі депозитарного обліку на підставі рішень Комісії, то строк приведення значень вказаних пруденційних показників у відповідність до нормативних значень продовжується до прийняття рішення Комісією щодо скасування реєстрації випуску, відновлення обігу цінних паперів цього емітента чи зняття відповідного обмеження.".

4. У додатку до цього Положення:

1) абзац перший після слів "ризику та підсумовуються" доповнити словами "за балансовою вартістю";

2) у підпункті "а":

доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"нараховані доходи за депозитами, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за національною та/або міжнародною рейтинговою шкалою;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - чотирнадцятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"депозити, вклади на вимогу, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за національною та/або міжнародною рейтинговою шкалою;";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж;";

3) у підпункті "б":

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

"депозити, вклади на вимогу, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг нижче інвестиційного рівня за національною та/або міжнародною рейтинговою шкалою, та депозити, що розміщені в банках, які не мають кредитного рейтингу;

нараховані доходи за депозитами, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг нижче інвестиційного рівня за національною та/або міжнародною рейтинговою шкалою, та депозити, що розміщені в банках, які не мають кредитного рейтингу;

облігації місцевих позик (за винятком тих, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж);";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж;";

4) у підпункті "в":

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"витрати майбутніх періодів;";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.

5. У тексті Положення слова "норматив LR" у всіх відмінках замінити словами "коефіцієнт левериджу" у відповідних відмінках.

 

Директор департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

І. Устенко

Опрос