Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 14.11.2013 № 454
действует с 30.12.2013

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.11.2013

м. Київ

N 454

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2013 р. за N 2079/24611

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) разом з Юридичним департаментом (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ткаченка О. О.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. Перше речення абзацу двадцять третього розділу I викласти в такій редакції: "До основного капіталу банку-правонаступника враховується зареєстрований статутний капітал банку, що реорганізовується, з дати підписання передавального акта / розподільчого балансу банками - учасниками реорганізації".

2. У главі 1 розділу II:

у пункті 1.3:

абзац другий підпункту "а" виключити;

доповнити пункт після підпункту "а" новими підпунктами "б", "в" такого змісту:

"б) додаткові внески акціонерів у статутний капітал;

в) прибуток, спрямований на збільшення статутного капіталу".

У зв'язку з цим підпункти "б", "в" уважати відповідно підпунктами "г", "ґ";

абзац другий підпункту "г" виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий уважати відповідно абзацами другим - десятим;

у підпункті "ґ" пункту 1.7 цифри "4.7" замінити цифрами "4.11".

3. У розділі III:

1) у главі 2:

у пункті 2.2:

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) письмове підтвердження банку-боржника, що Інвестор не має фінансових та/або майнових зобов'язань перед банком-боржником на дату укладення угоди (договору), та список пов'язаних з Інвестором осіб";

у підпункті "з":

слова "боргу) про" замінити словами "боргу), що передбачає";

цифри та слово "5.7 та 5.8" замінити цифрами "5.7 - 5.9";

слово "дотримання" замінити словом "значень";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"Програма капіталізації банку затверджується правлінням (радою директорів) та спостережною (наглядовою) радою банку";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"2.3. Пов'язані з Інвестором особи визначаються в порядку, установленому пунктами 1.8 - 1.12 глави 1 розділу VI цієї Інструкції.

Особа, яка належить до управлінського персоналу банку-боржника, є пов'язаною особою з Інвестором - юридичною особою за наявності хоча б однієї з таких умов:

особа та/або асоційована з нею особа прямо та/або опосередковано володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або правом голосу акцій, паїв, часток Інвестора чи пов'язаних з ним осіб (крім банку-боржника);

особа або асоційована з нею особа є керівником або членом ради чи правління (ради директорів) Інвестора або пов'язаних з ним осіб (крім банку-боржника);

особа або асоційована з нею особа має незалежно від формального володіння можливість вирішального впливу на діяльність Інвестора чи пов'язаних з ним осіб (крім банку-боржника), тобто здійснює контроль.

Особа, яка належить до управлінського персоналу банку-боржника, є пов'язаною особою з Інвестором - фізичною особою в разі, якщо є асоційованою особою Інвестора";

2) у главі 3:

у пункті 3.2 слова та цифри "(відповідно до статті 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність")" виключити;

пункт 3.9 замінити двома новими пунктами 3.9, 3.10 такого змісту:

"3.9. На період чинності укладеної угоди (до часу погашення облігації) банк-боржник не має права укладати договорів, за якими в банку-боржника виникає / може виникнути:

обов'язок щодо передавання Інвестору коштів/майна та/або виконання фінансових/майнових зобов'язань щодо Інвестора (крім тих випадків, якщо таке передавання банком-боржником майна є сплатою процентів за залученим субординованим боргом) або

право вимоги до Інвестора (крім договорів, за якими банк-боржник залучає кошти від Інвестора).

Банк-боржник здійснює розрахункові операції з Інвестором, якщо вони не призводять до кредитування або іншого розміщення коштів у Інвестора, або до зустрічних вкладень між банком та Інвестором, або до виникнення вимог банку-боржника до Інвестора.

Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу, не можуть бути заставою за кредитами та іншими операціями банку-боржника.

Зарахування зустрічних однорідних вимог за угодою про залучення субординованого боргу не дозволяється.

3.10. На період чинності укладеної угоди (до часу погашення облігації) обсяг вимог банку-боржника до пов'язаної особи (групи пов'язаних осіб) з Інвестором та/або наданих банком-боржником фінансових/майнових зобов'язань щодо пов'язаної особи (групи пов'язаних осіб) з Інвестором не може перевищувати п'яти відсотків:

регулятивного капіталу банку, якщо пов'язані з Інвестором особи не належать до інсайдерів банку-боржника;

статутного капіталу банку, якщо пов'язані з Інвестором особи належать до інсайдерів банку-боржника".

У зв'язку з цим пункти 3.10 - 3.16 уважати відповідно пунктами 3.11 - 3.17;

абзац дванадцятий пункту 3.13 викласти в такій редакції:

"Рішення про надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу або обґрунтовану відмову в наданні такого дозволу приймає Комісія Національного банку";

пункт 3.14 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3.15 - 3.17 уважати відповідно пунктами 3.14 - 3.16;

доповнити главу після пункту 3.14 новим пунктом 3.15 такого змісту:

"3.15. Продовження дії Дозволу у зв'язку з продовженням строку дії угоди про залучення субординованого боргу здійснюється за рішенням Комісії Національного банку про внесення змін до Дозволу.

У разі укладення угоди про внесення змін стосовно продовження строку залучення субординованого боргу банк має привести умови основної угоди (зі змінами) у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі цієї Інструкції, що діють на дату укладення додаткової угоди.

Протягом 10 робочих днів із дня внесення таких змін банк-боржник має надіслати територіальному управлінню Національного банку (структурному підрозділу центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника) клопотання щодо продовження дії Дозволу та документи, що передбачені підпунктами "б", "в", "д", "є", "и" пункту 2.2 глави 2 цього розділу, а також програму капіталізації банку згідно з вимогами підпункту "з" пункту 2.2 глави 2 цього розділу, прогнозний розрахунок прибутковості банку та значень нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу.

Субординований борг, щодо якого продовжується строк дії угоди, уключається до регулятивного капіталу банку з урахуванням нових умов угоди після дати прийняття Комісією Національного банку рішення про продовження дії Дозволу, починаючи з дня отримання від банку-боржника форми звітності N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку", яка подається банком-боржником до Національного банку щодекади (далі - форма звітності N 610)".

У зв'язку з цим пункти 3.15, 3.16 уважати відповідно пунктами 3.16, 3.17;

у другому реченні пункту 3.16 слово "п'яти" замінити цифрами "10";

у пункті 3.17:

в абзаці першому слово "п'яти" замінити цифрами "10";

абзац третій після посилання на підпункт "є" доповнити посиланням на підпункт "и";

3) у главі 5:

у пункті 5.1:

в абзаці другому:

цифри "1.6 - 1.9, 3.1 - 3.16, 4.1 - 4.7" замінити цифрами та словами "1.5 - 1.9 глави 1, підпунктах "в", "г" пункту 2.2 глави 2, пунктах 3.1 - 3.17 глави 3, пунктах 4.1 - 4.7 глави 4";

слова та цифри "документи, зазначені в пункті 2.2 цього розділу, свій" виключити;

в абзаці третьому цифри "1.6 - 1.9, 3.1 - 3.16, 4.1 - 4.7" замінити цифрами та словами "1.5 - 1.9 глави 1, підпунктів "в", "г" пункту 2.2 глави 2, пунктів 3.1 - 3.17 глави 3, пунктів 4.1 - 4.7 глави 4";

в абзаці першому пункту 5.4 цифри "1.6 - 1.9, 2.2, 3.1 - 3.16, 4.1 - 4.7" замінити цифрами та словами "1.5 - 1.9 глави 1, підпунктах "в", "г" пункту 2.2 глави 2, пунктах 3.1 - 3.17 глави 3, пунктах 4.1 - 4.7 глави 4";

у пункті 5.5 слова та цифри "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" (далі - форма звітності N 610), яка подається банком-боржником до Національного банку щодекадно" виключити;

доповнити главу трьома новими пунктами такого змісту:

"5.9. Субординований борг, що враховується до капіталу банку (з урахуванням амортизації), зменшується на суму перевищення обмеження, установленого пунктом 3.10 глави 3 цього розділу, зменшену на суми, передбачені підпунктами "г" та "ґ" пункту 1.7 глави 1 розділу II цієї Інструкції щодо пов'язаної особи Інвестора.

5.10. У разі зміни переліку пов'язаних з Інвестором осіб банк-боржник протягом п'яти робочих днів має надіслати територіальному управлінню Національного банку (структурному підрозділу центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника) список пов'язаних з Інвестором осіб та письмове підтвердження про дотримання банком-боржником вимог пунктів 3.9, 3.10 глави 3 цього розділу.

5.11. Банк-боржник протягом трьох робочих днів має надіслати письмове повідомлення територіальному управлінню Національного банку (структурному підрозділу центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку-боржника) про виникнення вимог та/або надання фінансових/майнових зобов'язань щодо пов'язаних з Інвестором осіб.

Повідомлення має містити інформацію щодо найменування (або прізвище, ім'я та по батькові) пов'язаної особи (пов'язаних осіб) з Інвестором, суми вимог банку та/або наданих банком фінансових/майнових зобов'язань щодо пов'язаної особи (групи пов'язаних осіб) з Інвестором, вартості набутих у власність цінних паперів (часток, паїв), емітованих пов'язаною особою (пов'язаними особами) з Інвестором, та розміру співвідношення цієї заборгованості до регулятивного/статутного капіталу банку";

4) у главі 6:

у пункті 6.1 слова "за відсутністю заборгованості Інвестора (пов'язаних з ним осіб) перед банком-боржником" замінити словами та цифрами "дотриманням ним вимог пунктів 3.9, 3.10 глави 3 цього розділу";

перше речення пункту 6.2 після слів "У разі" доповнити словами "неусунення банком у встановлений Національним банком строк фактів".

4. В абзаці четвертому пункту 1.2 глави 1 розділу IV слова та цифри "відповідає вимогам пункту 2.5 глави 2" замінити словами та цифрами "за окремою операцією відповідає вимогам пунктів 2.5 - 2.7 глави 2, пунктів 4.5 - 4.7 глави 4".

5. У розділі VI:

1) у главі 1:

у пункті 1.1:

в абзаці першому слова "кредитних операцій належать активні" замінити словами "активних операцій, що пов'язані з кредитним ризиком, належать";

абзац другий виключити.

У зв'язку з виключенням абзацу другого та виноски 3 виноски 4 - 8 уважати відповідно виносками 3 - 7;

абзац перший пункту 1.8 після слів "одним контрагентом" доповнити словами " (групою пов'язаних контрагентів)";

абзац третій підпункту "б" пункту 1.12 викласти в такій редакції:

"така особа прямо та/або опосередковано володіє самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв, часток банку або іншої юридичної особи; або";

2) у главі 2:

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента визначається як співвідношення суми всіх вимог банку до контрагента або групи пов'язаних контрагентів та всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо контрагента або групи пов'язаних контрагентів, до регулятивного капіталу банку, невідкоригованого на суму перевищення нормативів Н7 та Н9";

в абзаці першому пункту 2.3 слово "включаються" замінити словами "або групи пов'язаних контрагентів уключаються:";

абзац перший пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. До фінансових зобов'язань, наданих банком щодо контрагента або групи пов'язаних контрагентів, уключаються:";

у пункті 2.5:

в абзаці першому слово "кредитною" виключити;

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) грошового покриття кредиту / вкладень у боргові цінні папери у вигляді застави ощадних/депозитних сертифікатів, що випущені банком-кредитором, або майнових прав на грошові кошти контрагента / майнового поручителя, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі.

Таке грошове покриття має бути надано у валюті, що відповідає валюті наданого кредиту / вкладень в боргові цінні папери.

Договір про заставу майнових прав на грошові кошти (або договір про заставу ощадних/депозитних сертифікатів, що випущені банком-кредитором), який укладений з контрагентом / майновим поручителем, має передбачати умови щодо передавання цих коштів в управління банку на весь строк дії кредитного договору або розміщення боргових цінних паперів (без права дострокового вилучення) та право банку стягувати кошти з їх рахунків на погашення цього боргу в разі невиконання контрагентом / майновим поручителем зобов'язань перед банком";

пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Рішення про проведення банком активних операцій з контрагентом/позичальником у розмірі, що перевищує 25 відсотків регулятивного капіталу банку (з урахуванням сум усіх операцій, визначених у пунктах 2.3, 2.4 цієї глави, щодо контрагента), має прийматися правлінням (радою директорів) та/або радою банку";

у пункті 2.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.7. У день виникнення перевищення за кредитом / вкладеннями в боргові цінні папери над установленим значенням нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) та виключення суми забезпечення, що відповідає вимогам пункту 2.5 цієї глави, з розрахунку цього нормативу банк зобов'язаний:";

абзац другий доповнити словами та цифрами " (далі - форма звітності N 611)";

в абзаці третьому слова "забезпеченого грошовим покриттям (депозитом чи депозитним сертифікатом) або безумовним зобов'язанням кредиту, які передбачені пунктом" замінити словами "кредиту / вкладення в боргові цінні папери та отримання забезпечення, яке відповідає вимогам пункту";

пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. У разі пролонгації кредитного договору для підтвердження наявності грошового покриття (або безумовного зобов'язання) за пролонгованим кредитом та права банку зменшувати загальний обсяг кредитного ризику на суму такого забезпечення під час розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) банк зобов'язаний здійснити заходи, визначені пунктами 2.6, 2.7 цієї глави.

Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) здійснює контроль щодо наявності підстав для зменшення банком загального обсягу кредитного ризику на суму безумовного зобов'язання або грошового покриття під час розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7).

Якщо за результатами перевірки встановлено факти невиконання банком на дату надання кредиту (його пролонгації) / здійснення вкладень в боргові цінні папери вимог, зазначених у пунктах 2.5 - 2.7 цієї глави, то банк зобов'язаний відкоригувати розрахунок нормативу максимального розміру ризику на одного контрагента (Н7) з дати виключення ним із загального обсягу кредитного ризику відповідної суми забезпечення та подати до Національного банку змінену форму звітності N 611 за відповідні періоди (місяці)";

у пункті 2.9 слово "провідного" замінити словом "головного";

3) у главі 3:

у пункті 3.2:

слово "цього" виключити;

слова "і всіх позабалансових" замінити словами "та всіх фінансових";

у пункті 3.3:

в абзаці першому слова "з урахуванням усіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента або групи пов'язаних контрагентів" виключити;

в абзаці другому слова "наданого кредиту контрагента, що входить до складу кількох груп" замінити словами "всіх вимог банку до цього контрагента та всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо цього контрагента";

абзац перший пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. До вимог банку щодо контрагента або групи пов'язаних контрагентів уключаються:";

абзац перший пункту 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. До фінансових зобов'язань, наданих банком щодо контрагента або групи пов'язаних контрагентів, уключаються:";

пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Рішення кредитного комітету банку про можливість здійснення з контрагентом/позичальником активних операцій у розмірі 10 відсотків і більше регулятивного капіталу банку (з урахуванням сум усіх операцій, визначених у пунктах 3.4, 3.5 цієї глави, щодо контрагента) має бути затверджене правлінням (радою директорів) та/або радою банку";

доповнити главу після пункту 3.6 новим пунктом 3.7 такого змісту:

"3.7. Банк може враховувати норми пунктів 2.5 - 2.7 глави 2 цього розділу під час визначення обсягу кредитного ризику контрагента або групи пов'язаних контрагентів під час розрахунку нормативу великих кредитних ризиків (Н8)".

У зв'язку з цим пункти 3.7 - 3.9 уважати відповідно пунктами 3.8 - 3.10;

у пункті 3.9 слово "адекватності" замінити словами "достатності (адекватності)";

4) у главі 4:

у пункті 4.2:

слова "зобов'язань цього інсайдера перед банком і всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього інсайдера (або групи пов'язаних інсайдерів), та" замінити словами "вимог банку до інсайдера або групи пов'язаних інсайдерів та всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо інсайдера або групи пов'язаних інсайдерів, до";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Група пов'язаних інсайдерів визначається в порядку, установленому пунктом 1.8 глави 1 цього розділу";

абзац перший пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. До вимог банку щодо одного інсайдера або групи пов'язаних інсайдерів уключаються:";

абзац перший пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. До фінансових зобов'язань, наданих банком щодо одного інсайдера або групи пов'язаних інсайдерів, уключаються:";

доповнити главу після пункту 4.4 новими пунктами 4.5 - 4.8 такого змісту:

"4.5. Банк, який дотримується нормативів капіталу, може проводити кредитні операції в обсягах, що перевищують установлений норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), та виключати із загального обсягу кредитного ризику суму забезпечення (але не більше ніж основна сума боргу за окремою операцією) у вигляді застави майнових прав на грошові кошти інсайдера / майнового поручителя, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі (далі - грошове покриття).

Таке грошове покриття має бути надано у валюті, що відповідає валюті наданого кредиту.

Договір про заставу майнових прав на грошові кошти, укладений з інсайдером / майновим поручителем, має передбачати умови щодо передавання цих коштів в управління банку на весь строк дії кредитного договору (без права дострокового вилучення) та право банку стягувати кошти з їх рахунків на погашення цього боргу в разі невиконання інсайдером / майновим поручителем зобов'язань перед банком.

Розмір процентної ставки за депозитним договором, майнові права за яким передано банку для забезпечення боргу, не може перевищувати розміру процентної ставки за відповідним кредитним договором, укладеним з інсайдером.

4.6. Рішення про проведення банком активних операцій з інсайдером у розмірі, що перевищує п'ять відсотків статутного капіталу банку (з урахуванням сум усіх операцій, визначених у пунктах 4.3, 4.4 цієї глави, щодо інсайдера), має прийматися правлінням (радою директорів) та/або радою банку.

4.7. У день виникнення перевищення за кредитом над установленим значенням нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), та виключення суми забезпечення, що відповідає вимогам пункту 4.5 цієї глави, з розрахунку цього нормативу банк зобов'язаний:

уключити відповідну інформацію до форми звітності N 611;

надіслати електронною поштою письмове повідомлення територіальному управлінню Національного банку (структурному підрозділу центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) із зазначенням інформації про документи, що підтверджують надання кредиту та отримання забезпечення, яке відповідає вимогам пункту 4.5 цієї глави.

4.8. У разі пролонгації кредитного договору для підтвердження наявності грошового покриття за пролонгованим кредитом та права банку зменшувати загальний обсяг кредитного ризику на суму такого забезпечення під час розрахунку нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), банк зобов'язаний здійснити заходи, визначені пунктами 4.6, 4.7 цієї глави.

Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) здійснює контроль щодо наявності підстав для зменшення банком загального обсягу кредитного ризику на суму грошового покриття під час розрахунку нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9).

Якщо за результатами перевірки встановлено факти невиконання банком на дату надання кредиту (його пролонгації) вимог, зазначених у пунктах 4.5 - 4.7 цієї глави, то банк зобов'язаний відкоригувати розрахунок нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), з дати виключення ним із загального обсягу кредитного ризику відповідної суми забезпечення та подати до Національного банку змінену форму звітності N 611 за відповідні періоди (місяці)".

У зв'язку з цим пункти 4.5 - 4.7 уважати відповідно пунктами 4.9 - 4.11;

абзац перший пункту 4.11 після слів та цифри "інсайдеру (Н9)" доповнити словами та цифрами "(без підстав, визначених у пунктах 4.5 - 4.7 цієї глави)";

5) у главі 5:

пункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, визначається як співвідношення сукупної суми всіх вимог банку до всіх інсайдерів та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо всіх інсайдерів, до статутного капіталу банку";

абзац перший пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. До вимог банку щодо інсайдерів уключаються:";

абзац перший пункту 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. До фінансових зобов'язань, наданих банком щодо інсайдерів, уключаються:";

доповнити главу після пункту 5.5 новим пунктом 5.6 такого змісту:

"5.6. Банк може враховувати норми пунктів 4.5 - 4.7 глави 4 цього розділу під час визначення обсягу кредитного ризику інсайдера під час розрахунку нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)".

У зв'язку з цим пункт 5.6 уважати пунктом 5.7.

6. У підпункті "б" пункту 1.10 глави 1 розділу VII слово "групи" замінити словами "групи, визнаної Національним банком, до складу якої входить цей банк".

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

Опрос