Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора относительно паевого участия в содержании объекта благоустройства

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ, Типовой договор от 12.11.2013 № 537
действует с 27.12.2013

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.11.2013

м. Київ

N 537

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2013 р. за N 2073/24605

Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", з метою забезпечення механізму взаємодії підприємств з утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності або балансоутримувачів цих об'єктів з власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованих на території об'єктів благоустрою державної та комунальної власності,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий договір щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою, що додається.

2. Управлінню благоустрою територій та комунального обслуговування (Барінов М. О.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С. Ю.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Білоусова А. Л.

 

Міністр

Г. П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

М. В. Пітцик

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Керівника
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою

________________________________
(найменування населеного пункту)

___ ____________ ____ року

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                    (назва документа, номер і дата видачі)
або _________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                     (назва документа, номер і дата видачі)
далі - Замовник, з однієї сторони, і
_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності, або балансоутримувача об'єкта благоустрою)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
                                                                                                    (назва документа, номер і дата видачі)
далі - Виконавець, з іншої сторони (далі - Сторони), керуючись Законом України "Про благоустрій населених пунктів" та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

I. Предмет Договору

1.1. Замовник зобов'язується оплатити пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (назва об'єкта благоустрою)
на території якого розташована
_____________________________________________________________________________________,
(найменування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності у разі наявності)
власником якої є Замовник, а Виконавець зобов'язується забезпечити належне утримання прилеглої до зазначеної споруди території.

1.2. Сторони погодилися, що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою у
розмірі _______________________________________________________________________ гривень.
                                                                                           (сума прописом)

Обсяги пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою визначені згідно з рішенням _____________________________________________________________________________________
                                                          (сільської, селищної, міської ради, номер та дата рішення)
відповідно до пункту 10 частини другої статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

1.3. Замовник здійснює оплату пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

II. Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.2. Виконавець зобов'язується з урахуванням вимог Правил благоустрою, затверджених рішенням _____________________________________________________________________________________,
                                                            (сільської, селищної, міської ради, номер та дата рішення)
забезпечити на території, прилеглій до
_____________________________________________________________________________________,
(назва тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності у разі наявності)
у межах, визначених схемою благоустрою території:

санітарне очищення та прибирання з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року N 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 457/19195;

утримання вулично-дорожньої мережі з дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 365/20678;

утримання зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року N 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за N 880/12754;

виконання відповідних робіт з утримання об'єктів благоустрою згідно з номенклатурою, наведеною у додатку 5 до пункту 1.8 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за N 189/8788.

2.3. Замовник має право:

1) вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків щодо утримання території об'єкта благоустрою;

2) отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених Замовником обсягів пайової участі в утриманні території у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.4. Замовник зобов'язується:

1) своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору;

2) надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов'язань щодо належного утримання території об'єкта благоустрою;

3) у разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків.

III. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення у Замовника заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору, Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, складають графік погашення заборгованості, який додається до цього Договору та є його невід'ємною частиною.

IV. Розв'язання спорів

Спори за цим Договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

V. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до _______________ ____ року.

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. У випадку, коли за місяць до закінчення дії цього Договору однією зі Сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання Договору або необхідність його перегляду, цей Договір вважається продовженим на той самий строк.

VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору

7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв'язується в судовому порядку.

7.2. Дія цього Договору припиняється у разі:

1) невиконання Сторонами умов цього Договору;

2) за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

VIII. Прикінцеві положення

8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший - у Виконавця.

8.2. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід'ємною частиною.

Реквізити сторін

Замовник

Виконавець

М. П.

М. П.

________________________
(підпис)

____________________________
(підпис)

 

Заступник начальник Управління
благоустрою територій та
комунального обслуговування

Л. І. Полтораченко

Опрос