Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок выдачи иностранцам и лицам без гражданства приглашений на обучение (стажировку) в Украине и их регистрации

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 01.11.2013 № 1541

Порядок
видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 11 грудня 2015 року N 1272
,
від 11 серпня 2017 року N 1167

(У тексті Порядку слова "факультети (відділення)" в усіх відмінках замінено словами "факультети, відділення (підрозділи)" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2017 року N 1167)

1. Цей Порядок визначає механізм видачі навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності запрошень на навчання (стажування) в Україні іноземцям та особам без громадянства (далі - іноземці).

2. Запрошення на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі - запрошення), що додається, видаються навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які надають освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності, отриманої в установленому порядку.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

Запрошення видаються іноземцям, щодо яких навчальним закладом надається згода на прийом для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті, відділенні (підрозділі), навчання за програмами академічної мобільності або з вивчення державної мови та/або мови навчання.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

3. Навчальні заклади видають запрошення на навчання:

іноземцям, які запрошуються на навчання за програмами тривалістю 90 днів і більше, відповідно до зразка, затвердженого підпунктом 3 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за N 2004/24536;

іноземцям, які запрошуються на навчання за короткостроковими програмами тривалістю до 90 днів, а також іноземцям - студентам заочної форми навчання для участі у настановчих/ заліково-екзаменаційних сесіях - на бланку навчального закладу.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

4. Замовлення бланків запрошень здійснюється державним підприємством "Український державний центр міжнародної освіти", уповноваженим МОН (далі - уповноважене державне підприємство) на ведення реєстрації запрошень на навчання.

5. Вивчення відповідності документів іноземця встановленим навчальним закладом вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою здійснюється відбірковою комісією навчального закладу, яка надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання.

Порядок роботи відбіркової комісії встановлюється приймальною комісією навчального закладу.

6. Відбіркова комісія надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання на підставі поданих до навчального закладу у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

1) паспортного документа іноземця;

2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

3) письмової згоди на обробку персональних даних.

Навчальний заклад визначає необхідність перекладу документів українською мовою, а також проведення співбесіди, за можливості в режимі он-лайн.

7. Реєстрація оформлених навчальними закладами запрошень та облік іноземців, які прибули для навчання в Україну, здійснюються уповноваженим державним підприємством в електронному журналі.

8. Для реєстрації запрошення в електронному журналі навчальні заклади подають уповноваженому державному підприємству заповнене запрошення в електронній формі разом з електронними копіями документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, - для іноземців, які навчатимуться за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Для реєстрації запрошень іноземцям, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, а також за програмами міжнародної академічної мобільності, договорами міжнародного співробітництва навчальних закладів, уповноваженому державному підприємству разом із заповненим запрошенням в електронній формі подаються електронна копія листа-пояснення навчального закладу щодо зазначених підстав навчання іноземця та електронні копії документів згідно з пунктом 6 цього Порядку.

9. Уповноважене державне підприємство протягом п'яти робочих днів з дати отримання від навчального закладу заповненого в електронному вигляді запрошення перевіряє відомості, внесені навчальним закладом, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення навчальному закладу для подальшого видрукування на бланку запрошення.

10. У реєстрації поданого навчальним закладом запрошення іноземцю може бути відмовлено, якщо запрошення на цю особу було вже видано іншим навчальним закладом та зареєстровано в електронному журналі.

Реєстрація другого запрошення іноземцю може бути дозволена у разі його письмового або електронного звернення до уповноваженого державного підприємства (до якого обов'язково має бути додано копію паспортного документа іноземця та підтвердження від вищого навчального закладу щодо надання згоди на навчання іноземця).

(пункт 10 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

Уповноважене державне підприємство інформує навчальний заклад, який видав перше запрошення про видачу другого запрошення іншим навчальним закладом.

(пункт 10 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

11. Навчальний заклад направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в'їзду іноземця в Україну з метою навчання.

12. Запрошення заповнюються навчальним закладом українською та англійською мовами друкованим способом.

13. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.

Строк дії запрошення встановлюється навчальним закладом з урахуванням Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених МОН, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення державної мови та/або мови навчання, стажування, підготовчих факультетів, відділень (підрозділів).

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

14. Уповноважене державне підприємство на підставі даних електронного журналу щотижня надає відповідним дипломатичним представництвам та консульським установам України інформацію щодо зареєстрованих запрошень.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

15. Навчальний заклад, який запросив іноземця на навчання (стажування), забезпечує своєчасне інформування уповноваженого державного підприємства, відповідного органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного ним іноземця в Україну (дата прибуття, номер рейсу транспортного засобу), а також надає відомості про особу, уповноважену навчальним закладом на зустріч іноземця та його супроводження від пункту пропуску через державний кордон України до навчального закладу, з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові такої особи й паспортних даних та даних оперативного контактного зв'язку.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

16. Пункт 16 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і
 науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

17. Пункт 17 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і
 науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

 

Начальник управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(Порядок у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 11.12.2015 р. N 1272)

 

Зразок запрошення на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Зразок виключено
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 11 серпня 2017 року N 1167)

 

Зразок

Запрошення на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

УКРАЇНА
Міністерство освіти
і науки України

Державний
Герб
України

UKRAINE
Ministry of Education
and Science of Ukraine

Запрошення на навчання

Invitation for study

Реєстраційний N ______________

Registration No

видане "___" ____________ 20__ р.

issued on

дійсне до "___" ___________ 20__ р.

                                 valid till

Прізвище

Surname

Ім'я

First and middle names

Дата народження

Date of birth

Громадянство

Citizenship

Паспорт N

Passport No

Країна постійного проживання

Country of residence

Країна отримання візи

Country of visa issuing

Запрошується на навчання до ___________________________________________________________
                                                                                               (найменування та місцезнаходження навчального закладу)

Invited for study at ____________________________________________________
                                                                    (name and address of educational institution)

за спеціальністю ______________________________________________________________________

speciality _________________________________________________

освітньо-професійна, освітньо-наукова, наукова програма (післядипломна освіта) ____________________________________________________________________________________

educational qualification (aftergraduate study) _________________________________________________

програма академічної мобільності                          ТАК         НІ

academic mobility program                                          YES          NO

проходження мовної підготовки до навчання      ТАК          НІ

pre-study language course                                           YES          NO

навчальний заклад, у якому проходитиме мовна підготовка __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування та місцезнаходження навчального закладу)

educational institution providing pre-study language course _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (name and address of educational institution)

Керівник навчального закладу

____________________________
Head of the Institution

_________________
(підпис) (signature)

__________________
(прізвище, ініціали)
(surname, initials)

М. П.

Seal

---------------------- лінія відрізу -----------------------------

Відрізний талон (залишається у пункті перетину кордону)

Реєстраційний N ____________

Registration No

Прізвище

Surname

Дата народження

Date of birth

видане "___" ___________ 20__ р.

                 issued on

Ім'я

First and middle names

Громадянство

Citizenship

Паспорт N

Passport No

Запрошується на навчання до ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування та місцезнаходження навчального закладу)

Invited for study at _______________________________________________________
                                                                       (name and address of educational institution)

                   --------------------

                   |Відмітка про в'їзд|

                   |Entry mark|

                   --------------------

                                Зворотний бік бланка

N 000000* (зверху та знизу бланка)

Контактна інформація:

Contact information:

Назва компанії, тел.: ___________________________________________________________________

Recruitment company, tel.: ________________________________________________________________

 

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції

Г. Новосад

(Порядок доповнено додатком згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2017 р. N 1167)

Опрос